Vindafjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Søndenåneset Sør (hytter - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. november 2006

Innsigelse til reguleringsplan for Søndenåneset Sør, Vindafjord kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 20. april 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Vindafjord kommunestyre sitt vedtak om utbygging på Søndenåneset. Flytting av 2 hyttetomter lenger ut på et område regulert til friområde er ikke i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk. Innsigelsen fra fylkesmannen i Rogaland er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Den nye reguleringsplanen som kommunestyret vedtok 13. desember 2006 innebærer en justering av grensene for byggeområde hytte og naust, blant annet slik at to hyttetomter i planen fra 1981 kan flyttes lengre ut på neset i det som i dag er regulert til friområde. I kommuneplanen for 2003-2014 er området avsatt til LNF-formål.

Den planlagte plasseringen av de to hyttene ligger i 100-metersbeltet til sjøen. I gjeldende reguleringsplan fra 1981, er de to hyttene som nå ønskes omregulert også plassert innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Det samme er tre andre hytter som allerede er bebygd på eiendommen.

Vindafjord kommune vedtok enstemmig reguleringsplanen 13. desember 2006. Kommunen mener den endrete plasseringen av hyttene ikke vil være mer privatiserende eller mer til sjenanse for allmenn ferdsel enn de allerede godkjente plasseringene av hyttene. Kommunen viser til at de to omsøkte hyttene vil ligge i ulendt terreng på en kolle, ca 60-70 meter fra sjøkanten.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planen 14. juni 2004. Begrunnelsen er at en endret hytteplassering vil føre til privatisering av neset som i dag er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen med tilgang for allmennheten. Det vises til at området er vurdert å ha særlig høye landskapskvaliteter i fylkeskommunens rapport ”Vakre Landskap i Rogaland fra 1996. Fylkesmannen peker også på at fylkesdelplan for kystsonen, vedtatt i 2002, gir retningslinjer for arealbruk i kystsonen, og at mesteparten av neset er vist som inngrepsfri kystsone, der forvaltningen skal være særlig streng.

Fylkesmannen tilrår i oversendelsen til departementet at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen mener at det ut fra en samlet vurdering, i tråd med overordnede planer og føringer for nasjonal strandsonepolitikk må sies nei til den foreslåtte reguleringsendringen.

Direktoratet for naturforvaltning ga i brev av 24. august 2006 tilråding om at innsigelsen bør tas til følge. Begrunnelsen er at omplassering av hyttene i et regulert friområde vil fortrenge allmenn ferdsel og opphold i strandsonen, og være i klar konflikt med nasjonale retningslinjer for strandsoneforvaltning.

Befaring ble avholdt 28. juni 2006, med representanter fra Miljøverndepartementet, fylkesmannen i Rogaland, Direktoratet for naturforvaltning, Vindafjord kommune og grunneierne.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder plasseringen av to hytter. Hyttene er i tidligere regulert (1981), men ennå ikke bygget. I en privat reguleringsplan har grunneier foreslått å flytte to av hyttepunktene lenger ut på halvøya, på et område som i dag avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. Det vil si at byggeområdet utvides ut i gjeldende LNF-område.

Intensjonene i strandsonepolitikken er å legge til rette slik at det er god tilgang til strandsonen for allmennheten. Det vises her til Stortingsmelding nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor regjeringen ønsker en offensiv og fremtidsrettet strandsoneforvaltning. Det legges særlig vekt på å sikre allmennheten god tilgang til strandsonen. Miljøverndepartementet mener det er spesielt viktig å ta vare på naturområder i nærheten av større konsentrasjoner av folk. I kyststrøk med stor konkurranse om arealene bør det bli slutt på tradisjonell hyttebygging i de ubebygde områdene i strandsonen. Departementet oppfatter kysten i Rogaland som et slikt pressområde.

I Stortingsmeldingen som nevnt over oppfordres kommunene til å ta opp til vurdering foreldede planer som åpner for uheldig utbygging i strandsonen. Ut fra dette forventer departementet at en reguleringsendring skal gi en miljøgevinst i tråd med nasjonal strandsonepolitikk.

Departementet viser også til at fylkesdelplan for kystsonen, vedtatt i 2002, gir retningslinjer for arealbruk langs kysten, og at mesteparten av Søndenåneset er vist som inngrepsfri kystsone, der forvaltningen skal være særlig streng.

Miljøverndepartementet registrerer at også reguleringsplanen fra 1981 er lite i samsvar med dagens retningslinjer om forvaltning av strandsonen. Det foreligger derfor i utgangspunktet et behov for å revidere planen slik at den er mer i samsvar med dagens strandsonepolitikk. Den nye planen vil medføre at hyttene vil ligge mer eksponert i landskapet og plasseringen ut mot neset vil kunne føre til ytterligere privatisering i strandsonen.

Hyttene som skal bygges vil begge tilhøre eiendommen Smedsvik, (gnr 67, bnr 29/39). Hytta på sørsiden av neset har bygget store naust og tilrettelagt med brygger og tilkomstplass for småbåt. Denne opparbeidingen, sammen med at hyttene som er bebygd på området ligger svært nær friområdet på halvøya, gjør at strandsonen fremstår som privatisert. Dette til tross for at strandsonen nedenfor den sørlige hytta er regulert til friområde. Opparbeidelsen er ikke i samsvar med reguleringsformålet. Dersom de to nye hyttene blir plassert slik det er skissert i ny reguleringsplan, vil området fremstå som enda mer privatisert, og det vil være vanskeligere for folk å benytte seg av halvøya.

Det er flere hytter i nabolaget, og det ble opplyst på befaringen at bukten sør for planområdet ble brukt av båtfolk og hyttefolk i nærheten. Det synes derfor å være et behov for badeplasser og friområder i området.

Departementet mener at det er i strid med den nasjonale strandsonepolitikken å tillate plassering av hytter slik reguleringsplanen legger opp til. Innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke departementet Vindafjord kommunes vedtak av 13. desember 2005, vedrørende reguleringsplan for Søndenåneset Sør.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Vindafjord kommune, Kommunehuset, 5580 Ølen
Rogaland fylkeskommune, PB 130, 4001 Stavanger
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim