Forsiden

Stor-Elvdal kommune - kommuneplanens arealdel 2003-2015 (hytter - villrein)

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. november 2006

Stor-Elvdal kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2003-2015

Vi viser til fylkesmannens brev hit av 17. november 2005.

Saken er i samsvar med § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse på grunn av innsigelser fra fylkesmannen i Hedmark ved miljøvernavdelingen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke utvidelse av hyttefelt ved Myklebyseter (F8b) og ved Gråsjøen (F3c). Rondane og Sølnkletten er foreslått som nasjonale villreinområder. Videre utvikling av disse fjell­områdene med randsoner skal avklares gjennom regionale planer hvor det fastsettes et overordnet utbyggingsmønster som ikke svekker mulighetene for å sikre en livskraftig villreinstamme på lang sikt. Før det foreligger en regional plan for Sølnkletten og inntil fylkesdelplanen for Rondane av 18. mai 2000 er revidert, er det ikke aktuelt å godkjenne nye planer for utbygging opp mot villreinens leveområder. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret behandlet kommuneplanen i møte 27. april 2005 og fattet følgende vedtak: ”I henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 vedtas kommuneplanens arealdel 2003-2015 med unntak av foreslått utvidelse av område F8b Myklebyseter og F3c Gråsjøen.”

Ut fra ordlyden i vedtaket kan det se ut som om kommunestyret ikke har tatt stilling til spørsmålet om utvidelse av hyttefeltene ved Myklebyseter og Gråsjøen. Imidlertid går det tydelig fram av saksframlegget og protokollen fra meklingsmøtet 29. november 2004, at kommunestyrets intensjon er å egengodkjenne kommuneplanen med unntak av de to klart avgrensede byggeområdene for fritidsbebyggelse F8b og F3c som skal oversendes Miljøverndepartementet for endelig behandling. Ut fra dette finner departementet at det er grunnlag for å ta saken opp til behandling.

I kommuneplanen for Stor-Elvdal 2003-2015 er det godkjent nye byggeområder som vil gi plass til litt over 400 nye hytter. I tillegg er det ca 300 ubebygde hyttetomter som er godkjent i eldre planer. Den uløste konflikten med fylkesmannen er knyttet til utvidelse av to hytteområder. Det ene er utvidelse av byggeområdet ved Myklebyseter med plass til 50 høystandard hytter. Det andre er utvidelse av byggeområdet ved Gråsjøen med plass til 80 hytter med lav standard. Begge områdene har allerede veiatkomst.

Kommunen legger vekt på den betydningen hyttebygging har for utviklingen av levedyktige bygder og småsamfunn. Med de lange avstandene i kommunen blir hovedutfordringen i arealforvaltningen å tilrettelegge for lokal næringsutvikling, der reiseliv og hytter er en viktig faktor. Kommunen har følgende argumenter for å vedta de to omstridte hytteområdene:

Myklebyseter - det er allerede bygd 104 hytter med lav standard i området. Kommunen ønsker å etablere et felt med høystandard hytter for ytterligere å stimulere utviklingen i Koppang og Evenstad. For å kunne forsvare investeringene som kreves for å bygge ut med høy standard, mener kommunen at det som et minimum må være 50 nye hytter. Dette innebærer en økning på 30 hytter i forhold til det som ligger inne i kommuneplanen fra før.

Gråsjøen - det er etablert 100 hytter med lav standard i området. Det er lagt ned store grunnlagsinvesteringer i veiatkomst, men det er for lite hytter i området til at det er økonomisk forsvarlig å holde den vinterbrøytet. En utvidelse av hyttefeltet vil ha stor betydning for lokale entreprenører og håndverkere, og bidra til å styrke tettstedet Atna.

Innsigelse ble fremmet av fylkesmannen ved miljøvernavdelingen i brev av 17. desember 2003. Etter mekling og kommunestyrets vedtak 27. april 2005, gjenstår det to uløste konflikter:

  • Innsigelse mot den foreslåtte utvidelsen av hyttefeltet ved Myklebyseter. Begrunnelsen for innsigelsen er nærheten til Rondane villreinområde, herunder kalvingsområde. Det vises til fylkesdelplan for Rondane og forslag om etablering av naturreservatet ”Rondane sør” som har som hovedformål å bevare kalvingsområder og andre nøkkelområder for villrein. Fylkesmannen kan akseptere at det bygges 30 høystandard hytter i området. Det innebærer en økning på 10 hytter i forhold til det som ble godkjent ved forrige kommuneplanrullering.
  • Innsigelse mot ytterligere hyttebygging ved Hanestadnysetra (Gråsjøen), felt F3c. Begrunnelsen for innsigelsen er at en økning i hytteantallet i dette området kan skape et betydelig press inn mot leveområdene for villrein i Sølnkletten. En utvidelse her må sees i sammenheng med at det er åpnet for økning i hytteantallet i Megrunnslia og Atnsjølia som er lokalisert opp mot samme villreinområde. Det er også godkjent et mindre felt lenger ned i lia ved Gråsjøen. Fylkesmannen mener at det er behov for samlet og oppdatert kunnskap om villreinens bruk av Sølnkletten­området før det kan tas endelig stilling til ytterligere hyttebygging i randsonen.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at innsigelsene tas til følge. Det vises til at det bør legges vekt på de faglige argumentene for en restriktiv holdning til hyttebygging i grenseområdene til villreinområdene Rondane sør og Sølnkletten.

Planrådet for villrein i Rondane har behandlet planen i møte 20. januar 2004 og uttaler at det totale antall hyttetomter i nærheten av villreinens leveområder er for stort, og at planforslaget derfor vil være i konflikt med fylkesdelplanen for Rondane. Det foreslås at de 30 nye tomtene ved Myklebyseter tas ut av planen på grunn av faren for økte forstyrrelser i leveområdet for villrein.

Befaring i området og møte med kommunen ble gjennomført 17. januar 2006 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med departementets behandling av saken er følgende uttalelse innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning har uttalt seg til saken i brev av 9. februar 2006. Direktoratet påpeker at kommunen ikke har fulgt opp fylkesdelplanens ”krav” om tiltak for å kanalisere ferdselen bort fra de sårbare villreinområdene. Direktoratet mener at det er opplagt at den planlagte utbyggingen vil øke ferdselen inn i villreinområdene, og at ferdselen i månedsskifte mars/april vil være forstyrrende for kalvingen. Ut fra dette frarådes ny hyttebygging ved Myklebyseter så lenge det ikke er framlagt en tilfredsstillende sti- og løypeplan for området. Dersom en slik plan foreligger, kan en mindre fortetting på inntil 10 hytter aksepteres. Videre anbefales det at innsigelsen mot utvidelsen av hytteområdet på Gråsjøen tas til følge. Direktoratet mener at det er behov for en overordnet arealavklaring med retningslinjer for Sølnkletten villreinområde etter mønster av fylkesdelplanen for Rondane.

Departementet har også mottatt innspill fra følgende lokale interessenter: Mykleby Setervei av 24. april 2006, Arnesen Landhandel av 25. april 2006 og Kiær Mykleby av 27. april 2006. Alle støtter kommunens planforslag.

Miljøverndepartementets vurdering

I St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det et eget kapittel med viktige arealpolitiske føringer. Ett av ti nasjonale resultatmål er at villreinens leveområder skal sikres. Villreinens sentrale plass i norsk fjellfauna skal sikres gjennom regionale planer og etablering av europeiske og nasjonale villreinområder. Villreinområdene Rondane og Sølnkletten er foreslått som nasjonale villreinområder. Det foreslås opprettet to europeiske villreinregioner, hvor Rondane og Sølnkletten inngår i en av de to regionene.

Denne prioriteringen er en følge av at Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høgfjellsøkosystemer med bestander av villrein, og derfor er villreinen en norsk ansvarsart. Det anbefales at en i naturforvaltningen fokuserer på villreinfjellene, og det pekes på at et slikt helhetsperspektiv er nødvendig fordi villreinens eksistens beror på den samlede, langsiktige utviklingen i fjellområdet.

I den samme stortingsmeldingen er det også formulert et strategisk mål om at de nasjonale målene for bevaring av natur- og kulturverdier skal forenes med de nasjonale målene for lokal og regional omstilling og utvikling gjennom en samordnet arealpolitikk.

I Regjeringens politiske plattform er dette fulgt opp med en erklæring om at det vil satses på bygdeutviklingstiltak og utvikling av en ny politikk for fjellområdene. Samtidig understrekes det at Norge har attraktive ressurser i reiselivssammenheng i form av vår natur- og kulturarv. Ivaretakelsen av denne arven er en forutsetning for en positiv utvikling av reiselivsnæringen i framtiden.

Hovedspørsmålene i denne saken er om de to omstridte hytteområdene er i samsvar med overordnede planer, og om kommuneplanen gir tilstrekkelig handlingsrom for næringsutvikling uten de konfliktfylte byggeområdene.

Myklebyseter - F8b

Myklebyseterområdet inngår i Fylkesdelplan for Rondane godkjent av Miljøverndepartementet 18. mai 2000. Planen har som formål å ivareta leveområdet for villreinen slik at den sikres overlevelse i livskraftig bestand, samt sikre øvrige store naturverdier i området. Fylkesdelplanen skal være retningsgivende for statlig, kommunal og privat planlegging og virksomhet.

Den konfliktfylte utvidelsen av hytteområdet ligger i randsonen (i fylkesdelplanen kalt influensområdet) like opp til leveområdet for villreinen, og inngår i et område hvor fylkesdelplanen legger opp til at det skal utarbeides kommunedelplan (K 11 Myklebyseter/Søkkunda). I tillegg ligger det konfliktfylte hyttefeltet i et område markert som "observasjonsområde" i fylkesdelplanen.

”Observasjonsområde” innebærer at det er behov for nærmere kartlegging av villreinens arealbruk. Dette er i følge retningslinjene ”vente og se områder”, hvor kommunene i samarbeid med andre offentlige og private organer har et ansvar for å klargjøre villreinens arealbruk.

Fylkesdelplanens generelle retningslinjer for influensområdene innebærer at planer og tiltak skal vurderes i forhold til villreinens leveområde og at det skal være strengest praksis nær leveområdene. I planforslag skal ferdsel i forhold til leveområdet være vurdert og avklart. I kommunedelplanområdene skal skiløypeplan herunder plasser for vinterparkering og stiplan inngå i planforslaget.

I kommuneplanens tekstdel er det en kort omtale av at turveiene er lagt opp slik at de tar mest mulig hensyn til villrein i området. Videre henvises det til en ferdselsundersøkelse gjennomført av fylkeskommunen som viser at turfolk i Rondane midt-sør i hovedsak bruker nærområdet som turområdet. Det trekkes også fram at undersøkelsen viser at området er utilgjengelig og svært lite brukt til skiløping om våren. Utover dette er det ikke dokumentert om det er foretatt nærmere kartlegging av villreinens bruk av ”observasjonsområdet”, og det foreligger ikke planer for skiløyper, turstier og parkering. Ut fra dette kan ikke departementet se at fylkesdelplanens retningslinjer er fulgt opp på dette punktet.

Departementet vil også vise til uttalelsen fra Direktoratet for naturforvaltning, som mener det er opplagt at den planlagte utbyggingen vil øke ferdselen inn i villreinens leveområder, og at ferdselen i månedsskifte mars/april vil være forstyrrende for kalvingen.

Gråsjøen F3c

Det omstridte hytteområdet er lokalisert opp mot Sølnkletten villreinområde. Sølnkletten er foreslått som et nasjonalt villreinområde som skal sikres gjennom regional planavklaring. Området inngår ikke i fylkesdelplan for Rondane, og det er heller ikke utarbeidet en egen regional plan for dette fjellområdet.

Konklusjon

Miljøverndepartementet mener spørsmålet om framtidig utvikling i influensområdet til de nasjonale villreinområdene bør avklares på tvers av kommunegrensene hvor hele fjellområdet vurderes samlet. En bør derfor avvente videre utbygging opp mot villreinens leveområder til det er foretatt nye regionale planavklaringer. Etter departementets vurdering gir kommuneplanens arealdel 2003-2015 kommunen tilfredsstillende rom for utbygging slik at målsettingene om utvikling av levedyktige bygder og småsamfunn kan ivaretas, selv om de omstridte hytteområdene ikke godkjennes.

På grunn av manglende oppfølging av retningslinjene til fylkesdelplanen for Rondane har departementet kommet til at det ikke er aktuelt å godkjenne byggeområdet F8b ved Myklebyseter. I tillegg legges det til grunn at det ikke bør bygges høystandardhytter opp mot de nasjonalt prioriterte villreinfjell uten at det foreligger grundige utredninger av alternative lokaliseringsstrategier. Departementet mener at videreutvikling av den typen hytteområder som Tekna, det nye hytteområdet ved Koppang tettsted, kan være et interessant alternativ til å etablere ny tung infrastruktur opp mot villreinens leveområder. Slike strategiske vurderinger og spørsmål omkring valg av overordnet utbyggingsmønster, kan med fordel tas opp og utredes i forbindelse med revisjon av fylkesdelplanen for Rondane.

Miljøverndepartementet mener at det ikke er grunnlag for å godkjenne den foreslåtte utvidelsen av byggeområdet opp mot Sølnkletten villreinområde, ettersom det ikke er gjennomført en regional planprosess som avklarer lokalisering og omfang av videre utbygging i randsonen.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven godkjenner ikke Miljøverndepartementet vedtak i Stor-Elvdal kommunestyre i møte 27. april 2005, jf protokoll fra meklingsmøte 29. november 2004, om å legge ut byggeområde for fritidsbebyggelse F8b ved Myklebyseter og F3c ved Gråsjøen i kommuneplanens arealdel 2003-2015. De konfliktfylte arealene får etter dette arealkategorien LNF-område.

Bortsett fra konfliktområdene F8b og F3c, er kommuneplanens arealdel 2003-2015 egengodkjent ved kommunestyrets vedtak.

Departementet forutsetter at kommunen retter opp plankartet og tabellen med byggeområder for fritidsbebyggelse, i tråd med vedtaket ovenfor.

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Stor-Elvdal kommune
Hedmark fylkeskommune
Direktoratet for Naturforvaltning