Forsiden

Asker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Odden 28, gbnr 40/43 (bolig, strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 25. mai 2004

Asker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Odden 28, gbnr 40/43

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 19. juni 2003 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Odden 28, gbnr 40/43 på Nesøya i Asker kommune. Innsigelser fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen og fylkeskommunen tas ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen reiste innsigelse til reguleringsforslag for Odden 28 på Nesøya 5. juli 2002. Fylkesmannen viser til nasjonal politikk og føringer når det gjelder bygging i strandsonen. Fylkesmannen mener videre nedbygging i området bør hindres, ut fra allmennhetens interesser. Fylkesmannen mener saken ikke stiller seg annerledes nå enn ved tidligere behandling av spørsmålet om bygging her.

Akershus fylkeskommune fremmet innsigelse til planforslaget ved fylkesutvalgets vedtak 27. august 2002. Fylkesutvalget mener byggingen ikke er i tråd med føringer for strandsoneforvaltningen nedfelt i kommunedelplan for Nesøya og fylkesplan.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 28. januar 2003. I innstillingen vises til at kommunen tidligere har godkjent bygging her. I kommunens oversendelsesbrev 13. februar 2003 vises spesielt til sakens historikk. I tidligere planforslag ble 2 parseller i området tatt ut etter krav fra overordnet planmyndighet, og klage fra grunneierne førte ikke frem. Senere vedtak om dispensasjon ble påklaget av fylkeskommune og fylkesmann, og settefylkesmann opphevet av formelle grunner kommunens vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring. Kommunen mener grunneierne har fått forståelse av at full omregulering vil føre frem. Med bakgrunn i at saken gjelder etablering av bare én ny boligparsell, anser kommunen det ikke som hensiktsmessig med megling.

Fylkesmannen anbefaler i sitt oversendelsesbrev til departementet at reguleringsplanen aksepteres. Fylkesmannen mener miljøvernavdelingens standpunkt kan opprettholdes ut fra sentrale føringer, men mener likevel det bør gjøres helt konkrete vurderinger i den enkelte sak. Fylkesmannen legger vekt på at allmennhetens adgang til strandsonen ikke blir forverret. Det vises til at kommunedelplan for Nesøya har angitt en 25 meters grense for strandsonen som fylkesmannen mener sikrer fri ferdsel, og at byggetomten er regulert med 25 meters grense mot sjøen. Fylkesmannen viser til at boligen ikke vil bli nevneverdig eksponert mot sjøen sett i forhold til annen bebyggelse og heller ikke vil medføre vesentlig forringelse av felles badeområde.

Advokat Ole Swang kom med merknader i saken på vegne av grunneierne (familien Rivertz) i brev av 11. september 2003.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 17. september 2003 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen og Miljøverndepartementet. Grunneier og naboer var også til stede.

Jacob A. Rivertz ga ytterligere merknader til saken i brev av 5. september 2003.

Asker kommune oversendte i brev av 30. september 2003 klage av 18. februar 2003 fra advokat Espen Lindbøl på vegne av Vivian Arnesen. I klagen protesteres blant annet mot omlegging av gangsti.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsplanen legger opp til oppføring av ett nytt bolighus i området, i det øvrige tomter ligger inne i gjeldende reguleringsplan.

Miljøverndepartementet har etter en konkret vurdering og etter å ha foretatt befaring på stedet kommet til at det kan tillates oppføring av bolighus på den aktuelle tomten slik reguleringsplanen legger opp til.

Departementet legger ved avgjørelsen vekt på at adkomsten til området er vanskelig og at området er lite brukt av allmennheten. Bygging av bolighus på angjeldende tomt vil derfor ikke få nevneverdige konsekvenser for allmennhetens friluftsliv. Byggingen kan etter departementets vurdering ikke anses å komme i konflikt med nasjonale interesser knyttet til vern av strandsonen. Departementet viser også til fylkesmannens vurderinger, hvor han legger vekt på at allmennhetens adgang til strandsonen ikke blir forverret. Det vises til at kommunedelplan for Nesøya har angitt en 25 meters grense for strandsonen som fylkesmannen mener sikrer fri ferdsel, og at byggetomten er regulert med 25 meters grense mot sjøen. Fylkesmannen viser til at boligen ikke vil bli nevneverdig eksponert mot sjøen sett i forhold til annen bebyggelse og heller ikke vil medføre vesentlig forringelse av felles badeområde.

Det foreligger klage av 18. februar 2003 fra advokat Espen Lindbøl på vegne av Vivian Arnesen i denne saken. Departementet viser til at det ikke er klageadgang i reguleringssaker som avgjøres av departementet, jfr. plan- og bygningslovens § 27-3. Miljøverndepartementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. Synspunktene i klagen er imidlertid tatt med i departementets vurdering av saken.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Asker kommunestyres vedtak av 28. januar 2003 om reguleringsplan for Odden 28.

Plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunnlag for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 27-3 nr.3.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Asker kommune
Akershus fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Jacob Rivertz, Postboks 281, 1377 Billingstad
Annemor R. Torgersen, Klokkerstuen 7, 2636 Øyer
Advokat Ole Swang, advokatfirmaet Dalan, Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo
Advokat Espen Lindbøl, advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo

Vedlegg:
Plankart og bestemmelser med påtegning om stadfestingen
Saksdokumentene i retur