Re kommune - kommuneplanens arealdel 2004 - 2015 - ( boligområde - vilttrekk)

Avgjørelse i innsigelsessak, 24. mai 2005

Re kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2004 - 2015

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 9. mars 2004 og møte med kommunen den 4. mai 2005.

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Fylkesmannen i Vestfold har innsigelse til et planlagt boligområde på Rødsåsen. For øvrige områder er kommuneplanens arealdel for Re egengodkjent med rettsvirkning.

Miljøverndepartementet godkjenner boligfelt på Rødsåsen ved Undrumsdal i Re kommune, men avgrenser boligarealet mot sør slik at viltkorridoren på sørsiden av Rødsåsen utvides til minst 350 meters bredde. Det styrker viltets trekkmuligheter mellom de større skogområdene i vest og området øst for nye E-18. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Re kommune vedtok 9. september 2003 kommuneplanens arealdel 2004-2015. Konflikten i saken gjelder et planlagt boligområde på Rødsåsen på ca 175 daa, som er kalkulert utbygd med 84 boliger i planperioden. Boligfeltet er lokalisert rett sør for Undrumsdal tettsted. Det går et elgtråkk gjennom det planlagte boligområdet, som vil bli påvirket av en slik boligetablering.

Fylkesmannen i Vestfold, miljøvernavdelingen har i brev av 3. juli 2003 reist innsigelse til Rødsåsen boligfelt i kommuneplanens arealdel. Innsigelsen er begrunnet ut i fra regionale viltinteresser. Det anføres at det regionale vilttrekket som går gjennom området vil være det siste elgtråkket til/fra de deler av Horten og Tønsberg kommuner som ligger øst for E-18. Det vektlegges også at Statens vegvesen vil gjennomføre betydelige tiltak for å sikre elgens trekkvei over ny E-18 i dette området, og at et boligområde i Rødsåsen vil stenge dette trekket.

Fylkesmannen har gjort vurderinger av dyrs muligheter til å forflytte seg mellom områdene øst for E-18 og de større skogsområdene i vest, og konkluderer med at området Rødsåsen er det viktigste kryssingspunktet på parsellen Moskvil-Gulli. Fylkesmannen har også vurdert konsekvensene for elgtråkket ved en begrenset utbygging av området, og funnet at dette heller ikke er tilrådelig. Også en redusert utbygging vil ha negative følger for viltet, som er svært følsom for bl.a. menneskelig adferd.

Fylkesmannen fremhever viktigheten av å ta vare på det biologiske mangfoldet og at det i den forbindelse er viktig å bevare de viltkorridorer som finnes i fylket. Disse har over tid blitt kraftig redusert, bl.a. som følge av utbyggingen av ny E-18.

Re kommune vedtok i møte 9. september 2003 kommuneplanens arealdel 2004-2015.
Re kommune mener det er viktig for kommunen å få etablert et nytt boligområde i Undrumsdal for å styrke og vitalisere bygda. Kommunen har gjennom planprosessen forsøkt å finne alternative boligarealer i nærområdet som på samme måte tilfredsstiller lokal behov. Hensynet til infrastruktur og plassering nær viktige kommunikasjonsårer, sentra etc. har vært søkt ivaretatt, samtidig som en har forsøkt å unngå konflikt med regionale viltinteresser. Kommunen har ikke lykkes med å finne slike alternativer.

Kommunen har som avbøtende tiltak redusert boligområdets omfang, og lagt inn en viltkorridor i sørenden av Rødsåsen. Kommunen mener at en viltkorridor på 200-250 meter vil være tilstrekkelig. Kommunen anfører for øvrig at vilttrekket gjennom Rødsåsen kun er av lokal interesse, og ikke har noen regional betydning.

Mekling i saken ble avholdt 31. oktober 2003, uten at partene kom til enighet.

Fylkesmannen i Vestfold har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 9. mars 2004 ikke gitt noen tilrådning.

Befaring med representanter fra Miljøverndepartementet, fylkesmannen og kommunen ble gjennomført 26. juni 2004.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønske om å styrke og revitalisere Undrumsdal som et kommunalt tettsted. Fylkesmannen viser til at Undrumsdal ikke har fått utvikle seg som ønskelig ut fra usikkerheten knyttet til trasévalget for ny E-18. I tillegg har dagens E-18 delt bygda, slik at en ikke har kunnet gjennomføre en konsentrert senterutbygging. Ved ferdigstillelse av ny E-18 i 2007 vil dagens E-18 bli lokalveg. Sett i lys av den nye vegsituasjonen, topografi og areal- og transporthensyn mener kommunen at Rødsåsen fremstår som et egnet område for boligbygging. Kommunen har videre lagt stor vekt på å ivareta hensynet til jordvernet.

Landskapet i det aktuelle området er allerede svært fragmentert, og det planlagte boligfeltet på Rødsåsen vil påvirke vilttrekket over Rødsåsen på en negativ måte. Trekket er trolig avgjørende for å beholde elg i området øst for nye E-18 mellom Barkåker i Tønsberg kommune i sør og Skoppum i Horten kommune i nord. Også for å opprettholde den framtidige faunavariasjonen i området er det viktig at trekket over Rødsåsen ikke stenges.

De nye samferdselsprosjektene nord-sør i fylket fungerer som barrierer for vilt som tradisjonelt har trukket fra innlandet og ut mot kysten. For å unngå at etableringen av ny
4-felts E-18 får store negative følger for viltet har Statens vegvesen etablert et planfritt viltlokk over den kommende E-18. Antall elg øst for E-18 er i dag ikke stort, og usikker­heten knyttet til omfanget av elgens fremtidige krysninger av E-18 og dobbeltsporet jernbanelinje, samt virkningen av andre barrierevirkende tiltak er betydelig.

Sett i sammenheng med vegvesenets tiltak for å sikre viltinteressene mener departementet det er viktig å motvirke at det planlagte boligområdet i Rødsåsen begrenser elgens trekkmuligheter og hindrer bruken av faunapassasjen over ny E-18. Antall viltkorridorer i fylket har over tid blitt kraftig redusert, blant annet som følge av utbygging av ny E-18. Miljøverndepartementet mener derfor at det er behov for å utvide den planlagte viltkorridoren med 100-150 meter på sørsiden av Rødsåsen. En utvidet viltkorridor styrker muligheten for at viltet opprettholder et trekk mellom de større skogområdene i vest og området øst for nye E-18. De regionale viltinteressene i området vil dermed bli ivaretatt på en bedre måte.

Endringene går ut på at arealet avsatt til boligområde reduseres, slik at det blir frigjort et minst 350 meter bredt belte i søndre del av Rødsåsen for viltkorridor. En slik viltkorridor bør reguleres inn som spesialområde i forbindelse med detaljplanleggingen av åsen.

Kommunen må i forbindelse med detaljplanleggingen og utbyggingen på Rødsåsen være oppmerksom på at også området på østsiden av Rødsåsen, mot vegetasjonsbeltet langs bekkedraget i øst, inngår som en del av den sammenhengende viltkorridoren. Ved avgrensning av reguleringsplanene mot øst må kommunen i størst mulig grad ta hensyn til dette.

Bevaring av eksisterende vilttrekk over Rødsåsen må videre ses i sammenheng med de tiltakene som gjøres av vegmyndighetene for å sikre elgens trekk over ny E-18.

Det vil derfor være ønskelig om kommunen også vurderer tiltak for å sikre en viltkorridor i tilstøtende område på østsiden av gamle E-18.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Re kommunestyres vedtak i møte den 9. september 2003 om kommuneplanens arealdel 2004-2015 for boligområdet Rødsåsen, med endringer foretatt av departementet. Endringene innebærer at boligarealet avgrenses mot sør slik at viltkorridoren utvides til minst 350 meters bredde.

Kommunen må selv foreta endringene på plankartet i tråd med departementets avgjørelse. Viltkorridoren bør reguleres inn som spesialområde i forbindelse med detaljplanleggingen av åsen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene og plankartet følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Vedlegg:
Saksdokumentene og plankartet

Kopi:
Re kommune
Vestfold fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning