Forsiden

Malvik kommune - reguleringsplan for Storsand (boligutbygging - strandsone/friluftsliv, areal/transport, landbruk)

Avgjørelse i innsigelsessak, 30. juni 2006

Malvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Storsand

Saken ble oversendt til Miljøverndepartementet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 5. desember 2005 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Storsand i Malvik kommune. Av hensyn til regionale friluftslivsinteresser, transport- og arealhensyn og framtidig utbyggingsmønster kan ikke området reguleres til boliger slik kommunestyret har vedtatt. Innsigelsene til reguleringsplanen er dermed tatt til følge. Det bør arbeides videre med å sikre allmennhetens friluftsliv og ferdsel på strekningen Malvikodden – Storsand – Midtsand.

Sakens bakgrunn

Reguleringsplanen omfatter arealene for nåværende campingplass på Storsand gård, samt eksisterende friområde, boliger og fritidsboliger. Området er i dag i bruk til campingplass med campinghytter, teltplasser og oppstillingsplasser for campingvogner, og er regulert til dette formålet.

Ny reguleringsplan viser utbygging av variert boligbebyggelse i flere grupper, fordelt på fire etasjes blokker, terrassert bebyggelse og mindre husgrupper. Det forutsettes utarbeidet bebyggelsesplan for de nye boligområdene, som omfatter til sammen ca. 35 daa. I en illustrasjonsplan som følger reguleringsplanen, er det vist 187 nye boliger. Videre viser planen ca. 55 daa friområde, lokalisert til strandsonen og til Storsandhaugen. I tillegg omfatter reguleringsplanen felles lekeplasser, parkering for friområdene, turområde og eksisterende fritidsbebyggelse.

Reguleringsplanen er begrunnet med et ønske om å avvikle campingplassen i området, og utnytte arealene til boligutbygging. Det er lagt vekt på at boligene vil gi økonomisk grunnlag for å opparbeide friområder og felles parkering for allmennheten. Området er en av de få tilgjengelige strandsonene på strekningen Trondheim sentrum – Stjørdal som ikke er bebygd eller dyrket. Storsand-området er i fylkesdelplanen ”Ny Giv” fra 2003 vist som ett av 7 regionalt prioriterte friluftsområder som trenger sikring. Det ligger i nærheten av Midtsand leir, som er avviklet som forsvarsområde og ervervet som statlig friluftsområde i 2005. På den andre siden ligger Malvikodden, som er et skogkledd friluftsområde. Det er lagt fram planer om en sammenbindende tursti mellom disse tre områdene, som i fylkesdelplanen er betegnet som en unik del av Trondheimsregionens sjønære friluftsområder.

Det ble fremmet forslag om boligbygging på Storsand i kommuneplanens arealdel for Malvik 2002 – 2013, men dette ble tatt ut etter at det ble fremmet innsigelser fra fylkeskommunen, fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret. Kommunestyret ba om en utredning av konsekvenser for infrastruktur som kommunikasjon, skole og barnehage ved en eventuell boligbygging i området. En slik utredning ble lagt fram i mars 2004. Det konkluderes her med at en utbygging av boliger på Storsand vil medføre stort transportbehov til forretnings- og senterfunksjoner. Avstanden til skole er over 4 km, og vil sprenge skolekapasiteten. Utbyggingen er ikke i tråd med utbyggingsmønsteret det legges opp til i kommuneplanen. Det er ikke behov for området i planperioden. Rådmannen konkluderte med å anbefale at det ikke bør gis tillatelse til å omdisponere deler av Storsand camping til boligformål.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesutvalget fremmet innsigelse til planen 3. mars 2005. Innsigelsen er begrunnet i et økende behov for sjønære friluftsområder i denne delen av fylket. Det vises til strandsoneplanen for Trondheimsregionen og fylkesdelplanen Ny Giv fra 2003, der dette området er ett av 7 prioriterte frilufts­områder. Selv om planforslaget sikrer betydelige friluftsområder og derfor er en forbedring i forhold til dagens situasjon, er dette ikke nok i et langsiktig perspektiv. En utbygging her vil også kunne skape press på nærliggende områder.

Fylkesutvalget vektlegger at det her legges opp til et større, ”bymessig” boligområde med hele 4 km avstand til nærmeste servicefunksjoner. Selv om det er god kollektiv­dekning, anses lokaliseringen ikke å være i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. To automatisk fredete kulturminner i området må sikres gjennom reguleringsbestemmelser.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelse til planen 3. mars 2005.

Fylkesmannen viser til at utbygging av boliger på Storsand vil være i strid med sentrale prinsipper i fylkesdelplanen ”Ny Giv”, der det er enighet om at kommunene skal tilstrebe en arealpolitikk som legger til rette for fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende by- og tettstedsstruktur. Fylkesmannen finner at utbyggingen er i strid med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Fylkesmannen viser også til at Storsand har verdi som regionalt friluftsområde i dag, og at en utbygging med boliger vil legge et stort press på kvalitetene i området. All utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen vil etter fylkesmannens vurdering være uforenlige med målet om å ivareta verdiene i strandsonen. Dette gjelder konkret boligområdene B3 og deler av B4 i planen.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag fremmet i møte 6. april 2005 innsigelse til planen begrunnet i nasjonale jordvernhensyn. Det vises til at fylkeslandbruksstyret også fremmet innsigelse til samme område ved revisjon av kommuneplanens arealdel i 2001. Innsigelsen begrunnes med at utbygging av infrastruktur i tilknytning til Storsand vil skape press mot tilliggende jordbruksarealer, og fragmentere et stort, sammen­hengende jordbruksområde.

Mekling i saken ble gjennomført 19. september 2005. Meklingen førte ikke til enighet om planforslaget.

Malvik kommune vedtok reguleringsplanen i møte 31. oktober 2005.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av saken 5. desember 2005 til departementet ikke å stadfeste kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen for Storsand.

Befaring ble avholdt 26. januar 2006. Det er i tillegg avholdt møte med tiltakshaver.

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler i brev av 15. februar 2006 at innsigelsene til reguleringsplanen tas til følge, og at reguleringsplanen ikke stadfestes. Direktoratet mener en utbygging på Storsand vil bryte med nasjonal politikk for samordnet areal- og transportpolitikk, og den gode måten dette er fulgt opp på i fylkesplanlegging og kommuneplanens arealdel. En utbygging på Storsand vil også være i strid med nasjonal strandsonepolitikk. De regionale prioriteringene har vært en viktig del av begrunnelsen for statlig erverv av naboområdet Midtsand som friluftsområde i 2005.

Direktoratet vurderer en boligbygging som det er lagt opp til, som privatiserende på området, som dermed blir mindre attraktivt som friområde for allmennheten. En del av boligene er planlagt svært nær sjøen. I tillegg vil boligene legge beslag på bakenforliggende områder, som er viktige også om en ser hele strekningen Malvikodden – Storsand - Midtsand i sammenheng. Dette området er unikt ved at det framstår som et godt tilgjengelig, attraktivt og velegnet større sammenhengende område langs sjøen nær Trondheim. Det bør videreutvikles og tilrettelegges for friluftsliv, som naturmiljø og landskap.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 28. februar 2006 at innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret ikke blir tatt til følge. Departementet viser til at en eventuell utbygging på Storsand ikke endrer status for tilgrensende dyrka jord med tanke på omdisponering til boligformål. Malvik kommune har avgrenset kjerneområder for landbruk, og har dermed tatt et viktig grep for å prioritere jordvern. Storsand er et klart avgrenset område med jernbane, sjø og industri på tre kanter. Selv om en boligbygging her vil kunne medføre press for videre utbygging, har Landbruks- og matdepartementet tillit til kommunens signaler om at videre utbygging på dyrka jord er uaktuelt. Departementet forutsetter at kommunen holder fast på det sterke vernet dyrka jord har fått gjennom kommuneplanens arealdel.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet viser til at spørsmålet om utvikling av boligbygging på Storsand er blitt tatt opp ved flere anledninger i tidligere planprosesser, men avvist på bakgrunn av de regionale friluftsinteressene, transport- og arealhensyn og jordvern. Spørsmålet er vurdert i en relativt ny kommuneplanprosess, som endte opp med at kommunen tok ut området som utbyggingsområde for boliger. Departementet viser også til at den vurderingen som kommunen har utarbeidet for å vurdere konsekvensene av boligbygging, konkluderer med å frarå slik utbygging.

Storsand er sammen med Malvikodden og Midtsand prioritert som et av de viktigste, regionale friluftsområdene for sikring i fylkesdelplanen Ny Giv. Selv om det legges opp til at friluftsområdene opprustes i forhold til dagens situasjon, finner departementet at reguleringsplanen ikke er i samsvar med prioriteringene i fylkesdelplanen.

Innsigelsene til reguleringsplanen gjelder tre ulike forhold, som må vurderes i sammenheng. Når det gjelder innsigelsen knyttet til jordvern, vises det til Landbruks- og matdepartementets anbefaling om at innsigelsen ikke bør tas til følge, fordi planen ikke fører til omdisponering av dyrka jord. Miljøverndepartementet viser til at den langsiktige arealbruken primært skal avklares i kommuneplanen. Selv om reguleringsplanen ikke direkte berører dyrka mark, er de langsiktige konsekvensene av utbyggingen for jordvernet ikke vurdert i kommuneplansammenheng.

Miljøverndepartementet slutter seg til Landbruks- og matdepartementets syn om at jordvern alene ikke ville vært en tung nok nasjonal interesse til å gå mot utbygging på Storsand. Miljøverndepartementet mener likevel det må tungtveiende grunner til å fravike en relativt ny kommuneplan, der det aktuelle boligområdet ble tatt ut av hensyn til bl.a. jordvern.

Miljøverndepartementet slutter seg til fylkeskommunens og fylkesmannens vurderinger i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Kommunens langsiktige utbyggingsmønster skal avklares gjennom kommuneplanen, og det vil være uheldig dersom det tillates en boligbygging på tvers av prinsippene der. Departementet mener at en boligbygging på Storsand vil være transportskapende, og ikke i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. Området er uten tvil godt egnet til boliger, og vil kunne bli et svært attraktivt område. Men det meste av nødvendige tjenester og service vil ligge utenfor gangavstand.

Etter departementets syn, er det hensynet til regionale friluftslivs- og strandsone­interesser som veier tyngst i denne saken. Departementet viser til Direktoratet for naturforvaltnings vurdering av at Storsand er en del av viktig framtidig friluftsområde for Trondheimsregionen, som må sikres mot større utbygging. Selv om reguleringsplanen legger opp til store, opparbeidede friområder med god parkering og opparbeiding, vil også store områder bli bebygd og få en redusert verdi som friluftsområde.

Departementet viser til at fylkesdelplanen Ny Giv prioriterer de tre områdene Malvikodden, Storsand og Midtsand som unike, sjønære friluftsområder med stor regional verdi. Av disse er Midtsand nylig sikret som friluftsområde. Det bør arbeides videre med løsninger for sikring av de øvrige områdene som friluftsområde, og med sammenbinding mellom områdene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Malvik kommunes vedtak av 31. oktober 2005 om reguleringsplan for Storsand. Innsigelsene til reguleringsplanen er dermed tatt til følge.

Kommunen er orientert om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Malvik kommune, postboks 140, 7551 HOMMELVIK
Sør-Trøndelag fylkeskommune, postuttak, 7004 TRONDHEIM
Landbruks- og matdepartementet, postboks 8007 Dep, 0030 OSLO
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM