Engerdal - Trasé for snørekjøring, Gloføken (lov om motorferdsel)

Avgjørelse i innsigelsessak, 26.10.2001

Engerdal - Trasé for snørekjøring, Gloføken

Engerdal kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel vedrørende aktivitetsanlegg for snørekjøring ved Gloføken

Vet vises til fylkesmannens brev av 31. august 2001.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningslovens

§ 20-5 femte ledd. Det foreligger innsigelse fra fylkesmannen til planlagt aktivitetsanlegg med trasé for snørekjøring med snøscooter ved Gloføken.

Gjeldende regler for motorferdsel er i dag til hinder for den snørekjøring med snøscooter som er forutsatt i kommuneplanen for Engerdal. Miljøverndepartementet anbefaler derfor at kommunen foretar endringer på plankartet slik at anlegget/traséen for snørekjøring tas ut.

Bakgrunnen for saken:

Fylkesmannen i Hedmark fremmet 3. desember 1999 innsigelse til arealdelen til kommuneplan for Engerdal for såvidt gjelder aktivitetsanlegg for snørekjøring ved Gloføken, med henvisning til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Fylkesmannen viser til at problemstillingen med snørekjøring av turister opp på Gloføken tidligere har vært behandlet etter motorferdselloven idet fylkesmannen 12. mars 1993 omgjorde kommunens dispensasjonsvedtak. Fylkesmannen mener kommunen ikke har mulighet til å tillate denne virksomheten og at området F27-3 derfor må tas ut av planen. Fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev av 13. mars 2000. Fylkesmannen viser til at formålet med området F27-3 er beskrevet som aktivitetsområde/idrettsanlegg for motorisert snørekjøring med skiløpere. Fylkesmannen kan ikke akseptere en arealbruk som er i strid med motorferdselloven og henviser til Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 om motorferdselloven der det framgår at snørekjøring ikke kan tillates.

Engerdal kommunestyre vedtok kommuneplanen 30. mars 2000, men med presisering om at aktivitetsområde/idrettsanlegg F27-3 ved Gloføken utgår inntil det har vært mekling hos fylkesmannen. I rådmannens saksframstilling er det pekt på at kommunen mener det er dokumentert et klart behov og ønske om å kunne tillate slik snørekjøring, og det er ikke registrert vesentlige motforestillinger fra fastboende eller andre lokale brukere av området. Alternativet er bygging av skitrekk, noe som anses som vesentlig mer problematisk ut fra naturvernhensyn. Arealdelen med foreliggende teksthefte ble endelig godkjent av kommunestyret 18. desember 2001, etter mekling 9. oktober 2001.

Fylkesmannen har i sitt oversendingsbrev av 31. august 2001 anbefalt at departementet instruerer kommunen om å fjerne den inntegnede snørekjøringstraséen fra kartet. Snørekjøringen anses å være i strid med motorferdselloven og tilhørende forskrifter. På tross av behovet for å styrke den økonomiske driften av Johnsgård Turistsenter, kan ikke fylkesmannen se at det foreligger slike særlige grunner at det kan gis dispensasjon fra forbudet i motorferdselloven. I og med at kommunestyret har unntatt aktivitetsområdet F27-3 i plankartet fra rettsvirkninger, antar fylkesmannen for øvrig at det ikke er nødvendig for departementet å godkjenne arealdelen.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten som er brakt inn til departementet gjelder aktivitetsområde/trasé for snørekjøring med snøscooter, merket F-27-3 på kart for Johnsgård/Gloføklia inntatt i tekstheftet til arealdelen, jfr. også påtegning på kommuneplankartet om "planlagt anlegg for snørekjøring – ikke endelig vedtatt".

Selv om snørekjøring av turister med snøscooter vil kunne ha næringsmessig betydning, gir ikke motorferdselloven med tilhørende nasjonal forskrift i dag adgang til slik kjøring. Dette har fylkesmannen påpekt, og Miljøverndepartementet er enig i denne vurderingen.

Miljøverndepartementet viser til at turistnæringens behov for bruk av snøscooter til en viss grad er anerkjent i dagens regelverk. Gjeldende bestemmelser åpner imidlertid ikke for turtransport eller turkjøring andre steder enn i Finnmark og Nord-Troms, og spørsmålet om motorferdsel i reiselivssammenheng blir stadig mer aktuelt. Reiselivsnæringen og også kommuner har i lengre tid etterlyst en endring av regelverket slik at det blir mulig å frakte turister ut i terrenget uten at det foreligger et rent nytteformål. Ved brev av 6. august 2001 sendte Direktoratet for naturforvaltning på høring forslag til endring av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det foreslås blant annet å åpne for bruk av snøscooter i forbindelse med guidede organiserte turopplegg langs særskilte løyper, innenfor nærmere rammer. En eventuell forskriftsendring antas å kunne tre i kraft fra og med vintersesongen 2002.

Som nevnt gir gjeldende regler om motorferdsel pr. i dag ikke adgang til den typen motorferdsel som kommuneplanen legger opp til for område F-27-3. Kjøring med snøscooter er imidlertid en type aktivitet som ikke kan styres gjennom kommuneplanen, slik at angivelsen av arealet F-27-3 i kommuneplanens arealdel ikke får betydning for adgangen til snørekjøring med snøscooter. Det har derfor ingen rettslig betydning om angjeldende anlegg for snørekjøring er vist i kommuneplanen. Ettersom reglene for motorferdsel pr. i dag er til

hinder for denne typen motorferdsel, vil Miljøverndepartementet anbefale at kommunen
foretar endringer på plankartet slik at anlegget/traséen for snørekjøring tas ut.

Sakens dokumenter følger vedlagt i retur.