Kommuneplan for Sandnes 2007 - 2020 - Jernbaneverkets innsigelse til arealdisponering på Brueland og Ganddal

Miljøverndepartementet godkjenner ikke at områdene ved Brueland og Ganddal er avsatt til annet enn jernbaneareal/viktig ledd i kommunikasjons-systemet, i kommuneplan for Sandnes 2007-2020. Jernbaneverket må sammen med Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune avklare hvilke arealer som trengs for å sikre driften på Jærbanen i samsvar med ”Utviklings-plan for Jærbanen” og ”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren”. Jernbaneverkets innsigelser er dermed tatt til følge.

Miljøverndepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Rogaland av 25. februar 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Jernbaneverket til områder ved Brueland og Ganddal i arealplandelen av kommuneplan for Sandnes 2007-2020. Avgjørelsen har avventet Jernbaneverkets utredning ” Utviklingsplan for Jærbanen”.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke at områdene ved Brueland og Ganddal er avsatt til annet enn jernbaneareal/viktig ledd i kommunikasjons-systemet, i kommuneplan for Sandnes 2007-2020. Jernbaneverket må sammen med Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune avklare hvilke arealer som trengs for å sikre driften på Jærbanen i samsvar med ”Utviklings-plan for Jærbanen” og ”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren”.
Jernbaneverkets innsigelser er dermed tatt til følge.

 
Sakens bakgrunn
Sandnes kommunestyre har i vedtak 16. oktober 2007 godkjent kommuneplan for Sandnes 2007-2020. Det er fremmet innsigelse fra Jernbaneverket til to enkeltområder ved Ganddal og Brueland i kommuneplanen. Jernbaneverket stiller krav om at arealene blir vist til jernbaneområde/viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Jernbaneverkets hovedbegrunnelse er manglende arealreserver til jernbanetilknyttet virksomhet i Sandnes og regionen. De tre prosjektene ”Dobbeltspor Sandnes – Stavanger”, ”Driftsbanegård Paradis” og ”Ny godsterminal på Ganddal” har sammen med ønsket om å forlenge kvarterfrekvensen på lokaltog fra Sandnes til Ganddal gitt usikkerhet om hvor nødvendige vendespor, togstalling og driftsbanegårder bør plasseres i framtiden.

Området ved Ganddal er i foreliggende kommuneplan foreslått endret fra tidligere uspesifisert byggeformål til sentrumsformål (bydelssenter). Hovedbegrunnelsen for endringen er at dagens bruk av området blant annet til opplasting av pukk er proble-matisk og uønsket både i dag og for fremtiden i dette området. Området er definert i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren som bydelssenter for Ganddal. Jernbaneverket eier området, og dagens bruk er til beredskap. Innsigelsen er begrun-net i at flere jernbaneanlegg er under planlegging og gjennomføring i regionen, og at bruken av det aktuelle området – Ganddal bydelssenter - ikke kan avklares før man har skaffet seg en samlet oversikt over samfunnets arealbehov til skinnebaserte transport-løsninger for Jæren.

Området ved Brueland (Sandnes stasjon) er endret fra sentrumsområde med gjen¬nom-gående trafikkareal for jernbanespor i inntil 4 spors bredde til kombinert nærings- og offentlig/allmennyttig¬formål. Det åpnes også for boliger i et begrenset omfang i ulike deler av området. Bredden på jernbaneområdet med midtperrong og 2x2 spor er uendret i forhold til gjeldende plan, vedtatt november 2002. Området inngår i arbeidet med ny sentrumsplan for Sandnes. Innsigelsen fra Jernbane¬verket er begrunnet i at jernbanens fremtidige behov i regionen ikke er avklart. Man bør avvente erfaringer fra en driftsfase etter at dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger, godsterminal på Gand-dal og driftsbanegård i Paradis (Stavanger) er bygget og tatt i bruk. Jernbaneverket har også reist krav om at antall spor må økes fra fire til åtte.

Jernbaneverket satte våren 2008 i gang arbeidet med en utredning ”Utviklingsplan for Jærbanen” for å gi underlag for;
• avklaring av jernbanens rolle i transportsystemet
• avklaring av nødvendige arealer for utvikling av jernbanen
• samordne areal og transport
• avstemme og avveie de ulike interessene
Utredningen ble i desember 2009 sendt på begrenset høring fram til sommeren 2010. Det ventes at en beslutning om hvilke trafikktilbud og utbyggingstiltak en vil basere fram¬tiden på, blir tatt innen utgangen av 2010. Først etter at en slik beslutning fore-ligger vil behovet for arealer til vendespor, togoppstilling, driftsbanegård, mv. kunne avgjøres for Brueland og Ganddal. For innsigelsesområdene er usikkerheten spesielt stor fordi det diskuteres å etablere bane til Ålgård og Sola. Blir disse realisert, vil Sandnes framstå som et senter for lokaltogtrafikken på Jærbanen og behovet for å kunne hensette lokal¬togsett på de aktuelle områdene i Sandnes øker vesentlig.

Mekling i saken ble avholdt 23. august 2007. Det ble drøftet om saken kunne løses gjennom kompromiss bl.a. gjennom rekkefølgebestemmelser. Meklingen førte ikke til enighet mellom kommunen og Jernbaneverket, og saken ble oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse 22. februar 2008.

Befaring ble gjennomført 19. mai 2008.

Fylkesmannen i Rogaland har i sin vurdering av saken forståelse for at Jernbane-verket ønsker lenger tid for avklaring av framtidig arealbruk i de aktuelle områdene, og for at det må være tilstrekkelig areal for framtidig jernbanedrift. Dette kan være vanskelig å avklare i en periode med så stor utbyggingsaktivitet på jernbaneområdet. Samtidig peker fylkesmannen på viktigheten av at kommunen, etter relativt mange år uten avklaring, får fastlagt arealbruken i disse sentrale sentrumsområdene. Fylkes-mannens vurdering er at Jernbaneverket derfor ikke kan legge beslag på så store arealer. Fylkesmannen anbefaler etter en samlet vurdering at innsigelsene ikke blir tatt til følge, og vil samtidig peke på de muligheter som ligger i å utforme rekkefølge-bestemmelser som delvis kan i møte¬komme Jernbaneverkets interesser.

Samferdselsdepartementet anbefaler at Miljøverndepartementet venter med å be-handle innsigelsen til ”Utviklingsplan for Jærbanen” foreligger. Utviklingsplanen er et viktig verktøy for å gjøre helhetlige vurderinger, det vil si å vurdere arealene i Sandnes i forhold til andre arealer langs Jærbanen som alternativt kan dekke det samme behovet jernbanen har behov for. Utviklingsplanen viser at det er meget knapt med arealer langs jernbanen som er egnet i forhold til jernbanens behov og uten konflikt i forhold til andre interesser. Dersom Miljøverndepartementet ønsker å sluttbehandle innsigelsen, ber Samferdselsdepartementet om at Jernbaneverket gis medhold. Sandnes kommune, eventuelt i samarbeid med Jernbaneverket, vil fortsatt ha mulighet for å omdisponere de omtvistede arealene til utbyggingsformål ved senere rullering av planen, dersom det oppstår forhold som tilsier dette.


Miljøverndepartementets vurdering
Den uavklarte situasjonen med hensyn til jernbanens behov i regionen gir grunn til å ta innsigelse knyttet til områdene Brueland og Ganddal til følge. Det er viktig å sikre at en ferdig utbygget Jærbanen med eventuelt nye sidebaner gis nok areal til å fungere effek-tivt og økonomisk. Lokaltogene må derfor kunne snu og hensettes nærmest mulig der de starter/stopper. Samtidig må en sikre at det ikke blir liggende store brakkarealer nær knutepunktene. Det må derfor være en kritisk vurdering av hvilke funksjoner som skal plasseres hvor og hvilke omfang (reserve¬kapasitet) de skal kunne ha.

Den foreliggende høringsutgaven av ”Utviklingsplan for Jærbanen” viser at det kan bli behov for hele eller deler av de arealene det er reist innsigelse til, og at det foreløpig ikke er mulig å konkludere med hvilke arealer som eventuelt kan frigis. Miljøvern-departementet finner derfor at en videreutvikling av innsigelsesområdene til sentrums-formål (bydelssenter Ganddal) og kombinert nærings- og offentlig/ allmennyttigformål (Brueland) ikke bør skje før det fremtidige behov knyttet til Jærbanen er avklart. Miljøverndepartementet vektlegger at Jærbanen må sikres nok areal på rett sted til å ivareta at den kan utvikles til et høykvalitets togtilbud til nytte for de reisende og regionen. En løsning med rekkefølgebestemmelser på alle arealene vil ikke sikre en endelig avklaring, men kan gjøre at presset for å konkludere på framtidige behov for hvert enkelt delområde forsvinner. En endelig avklaring bør prioriteres høyt.

Når det gjelder området på Ganddal er dette i dag brukt bl.a. til pukklager og andre arealkrevende funksjoner for Jernbaneverket. Miljøverndepartementet ser Jernbane-verkets interesse i at området er til disposisjon for jernbanens virksomhet, særlig i den pågående utbyggingsfasen for Jærbanen. Etter departementets syn bør det i framtiden ikke brukes arealer i Ganddal sentrum til slike støyende (og arealkrevende) behov som pukklager og liknende. Nødvendige arealer for togvending, togoppstilling, driftsbane-gård med videre for å sikre en effektiv togtrafikk i regionen må prioriteres. Øvrige jernbane¬funksjoner som ikke må være lokalisert i Ganddal eller på Brueland, bør derimot plasseres på mindre attraktive steder, utenfor sentrum.

Miljøverndepartementet forventer at Jernbaneverket umiddelbart følger opp forelig-gende ”Utviklingsplan for Jærbanen” i en dialog med Rogaland fylkes¬kommune og Sandnes kommune, for å avklare endelig hvilke arealer i Ganddal og på Brueland som skal prioriteres til Jærbanens funksjoner og hvilke som kan frigis til andre formål. Her skal målsettingene i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren søkes ivaretatt.


Vedtak
I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner ikke Miljøverndepartementet Sandnes kommunestyres vedtak i møte den 16. oktober 2007. Områdene Brueland og Ganddal skal vises som jernbaneareal/viktig ledd i kommunikasjons¬systemet.
Innsigelsene fra Jernbaneverket til områdene er dermed tatt til følge.

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen gjør de nødvendige endringer i kommune¬plan¬kartet.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser departementet til bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, § 20-5 åttende ledd. Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim


Kopi til: Se liste neste side

Kopi til:
Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes
Rogaland fylkeskommune, Sentrum postboks 130, 4001 Stavanger
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar