Moss - Bomstasjoner, Ev 6, Raukerud og Fv 311, Kambo nord (stalig plan)

Vedtak om statlig plan, 16.02.01

Moss – Bomstasjoner, Ev 6, Raukerud og Fv 311, Kambo nord

Moss kommune – Vedtak om statlige reguleringsplaner for bomstasjoner på Ev 6 ved Raukerud og på Fv 311ved Kambo nord

Med brev av 07.12.00 har Samferdselsdepartementet anmodet Miljøverndepartementet om å ta initiativ til statlige reguleringsplaner for bomstasjoner ved Ev 6 og Fv 311 i Moss kommune.

Moss kommune ønsker ikke å fatte reguleringsvedtak for de aktuelle bomstasjonene før St meld nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 er behandlet av Stortinget og utbygging av jernbane og havneveg er gitt en tilfredsstillende og forpliktende framdrift Moss by kan leve med, jf. vedtak i Teknisk utvalg 10.10.00 og kommunens brev til Miljøverndepartementet av 21.12.00.

På denne bakgrunn har Miljøverndepartementet i medhold av § 18 i plan- og bygningsloven i dag fattet vedtak om statlige reguleringsplaner for de nevnte bomstasjonene.

Bakgrunn for saken:

Stortinget behandlet i februar 2000 Innst S nr 111 (1999-2000), jf. St prp nr 26 (1999-2000) Østfoldpakka – utbygging av veg, jernbane m.v. Om delvis bompengefinansiering av Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold. Det ble gjennom behandlingen gitt tilslutning til å starte innkreving av bompenger for å delfinansiere utbyggingen av stamvegene Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold. For Ev 6 ble det lagt opp til toveis bomstasjoner nord i Østfold ved grensen til Akershus, på Ev 6 ved Raukerud og på Fv 311 nord for Kambo. Lokaliseringen er i tråd med fylkestingsvedtaket 25.03.99 (sak 7/99). Løsningen med toveis bomstasjoner i nord ble valgt fordi den vil ha størst inntektsgrunnlag. Med denne bomplasseringen vil det i praksis ikke være reelle omkjøringsmuligheter utenom bomstasjonene uten at omvegen blir betydelig. Trafikklekkasjen til alternative ruter kan derfor ventes å bli minimal.

Det framgår av proposisjonen at nivået på den statlige investeringsrammen for Ev 6 og Ev 18 og prioriteringen av jernbanedelen i Østfoldpakka skal avklares ved behandlingen av St meld nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011. Endelig valg av enkeltprosjekter og bevilgninger til disse stamvegene vil bli foretatt i de årlige budsjettproposisjoner.

Et flertall i Samferdselskomiteen ba i komiteinnstillingen i saken Samferdselsdepartementet om å vurdere plassering av bom på Fv 311 nærmere i samråd med bompengeselskapet og berørte kommuner i Østfold og Akershus, med utgangspunkt i prinsippet om at de som bruker vegen skal betale og at inntektsgrunnlaget for bompengefinansieringen opprettholdes.

Følgende ble vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering under stortingsbehandlingen 24. februar 2000: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at dersom Østfold fylkeskommune opprettholder sitt vedtak om plassering av bom, forutsettes den foreslåtte fylkeskommunale kompensasjonen på 5,5 mill. kroner brukt til utbedring av Fv 311."

Samferdselsdepartementet har avholdt møter med Moss kommune, Vestby kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune knyttet til dette.

Samferdselsdepartementet har i brev til Vegdirektoratet av 7. juni 2000 gitt sin vurdering i saken. Departementet anser det som mest hensiktsmessig at det plasseres toveis bomstasjon på Fv 311 nord for krysset med Breviksveien. Dette er imidlertid betinget av at en slik plassering ikke medfører uheldige virkninger for trafikksikkerhet eller miljø på Fv 311/Breviksveien eller uforholdsmessig stor inntektssvikt som følge av trafikkoverføring fra Ev 6. Dersom slike uheldige virkninger skulle oppstå, vil bommen på Fv 311 bli flyttet til sør for krysset med Breviksveien i tråd med St prp nr 26 (1999-2000). Departementet anser det videre som avgjørende at det igangsettes trafikksikkerhets- og miljøtiltak langs Fv 311/Breviksveien.

I St meld nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 foreslår Regjeringen at Ev 6 fra Akershus grense sydover til Patterød bygges ut til firefelts motorveg i første fireårsperiode. Prosjektet forutsettes startet opp i 2001. Jernbaneparsellen gjennom Moss kommune har fått en bred omtale i meldingen, og det foreslås oppstart av prosjektet i 2006. Meldingen ble behandlet av Stortinget 15.02.01.

Den sterke satsningen på en rask utbygging av Ev 6 er fulgt opp med bevilgninger i St prp nr 1 (2000-2001).

Statens vegvesen Østfold startet arbeidet med reguleringsplaner for bomstasjonene ved annonsering i slutten av april 1999. Offentlig ettersyn av de to planforslagene ble avholdt samtidig i perioden 23.08.99 – 23.09.99. Etter stortingsbehandlingen ble det utarbeidet et nytt planforslag for bomstasjonen på Fv 311, som ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 26.07.00 – 01.09.00. Når det gjelder nærmere gjennomgang av den formelle saksbehandlingen av reguleringsplanene, vises det til Samferdselsdepartementets brev av 07.12.00 med vedlegg.

Teknisk utvalg i Moss kommune vedtok 10.10.00 å utsette behandlingen av reguleringsplanene for bomstasjonene inntil Nasjonal transportplan 2002-2011 er behandlet av Stortinget. Begrunnelsen var at kommunen ikke vil kunne være vertskommune for bomstasjoner uten at utbygging av jernbane og havneveg er gitt en tilfredsstillende og forpliktende framdrift som Moss by kan leve med.

Videre framdrift for behandlingen av reguleringsplanene ble drøftet i møte 06.11.00 mellom bl.a. fylkesordføreren i Østfold, ordføreren i Moss og samferdselsministeren. Fra kommunens side ble det uttalt at det nå neppe vil være mulig å få vedtatt reguleringsplanene i bystyret. Dette vil eventuelt først kunne være mulig etter at Nasjonal transportplan er behandlet av Stortinget.

På bakgrunn av dette orienterte Samferdselsdepartementet, ved brev av 08.11.00, Moss kommune og Østfold fylkeskommune om at departementet vil vurdere bruk av statlig plan, og ba om eventuelle merknader til dette.

I brev av 14.11.00 svarer Moss kommune at de er forundret over at man ikke har fulgt opp de intensjoner og forpliktelser som Stortingets Samferdselskomite uttalte i sin innstilling vedrørende Østfoldbanen gjennom Moss, jf. Innst S nr 253 (1996-97). Fra kommunens side har det hele tiden vært en forutsetning for å være vertskommune for bomstasjonene, at man fikk byggestart for ny jernbanetrase gjennom Moss i 2001. Dette er viktig av hensyn til bymiljøet og utviklingen av eiendommene til lokale industribedrifter.

I brev av 15.11.00 svarer Østfold fylkeskommune at de ikke har merknader til at det utarbeides statlig reguleringsplan for de aktuelle bomstasjonene.

Samferdselsdepartementet har orientert Stortinget om vedtaket i Moss kommune og om at Samferdselsdepartementet derfor vurderer bruk av statlig plan for plassering av bomstasjonene knyttet til Ev 6, jf. St prp nr 20 (2000-2001) og Innst S nr 77 (2000-2001).

På bakgrunn av dette tilrår Samferdselsdepartementet i brev av 07.12.00, at det benyttes statlig plan for plassering av de to aktuelle bomstasjonene. Begrunnelsen er at Ev 6 er landets viktigste landverts transportåre for eksport og import. Vegen har mange alvorlige trafikkulykker. En lengre utsettelse av utbyggingen av Ev 6 vil være uheldig og i strid med nasjonale interesser. Departementet mener derfor at det vil være viktig at det raskt blir igangsatt innkreving av bompenger slik at gjennomføringen av Østfoldpakka ikke forsinkes.

Moss kommune uttaler i brev av 21.12.00 til Miljøverndepartementet at de ikke har innvendinger til plasseringen av bomstasjonene og planprosessen i regi av vegkontoret. Imidlertid vises det til at Østfoldpakka er en samlet løsning med klare ulemper og fordeler. For Moss kommune er det utilfredsstillende å være en smidig samarbeidspartner når det gjelder de upopulære og sterkt belastende bomstasjonene, mens det viktigste positive elementet for Moss by, realisering av jernbanetunnel gjennom byen, skyves ut i en uviss framtid. Kommunen oppfatter bruk av statlig plan i denne saken som urimelig maktbruk, og misbruk av grunnlaget for Østfoldpakka.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av saken ble det avholdt møte med Moss kommune og Samferdselsdepartementet 24.01.01.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Plan- og bygningslovens § 18 gir Miljøverndepartementet hjemmel til å utarbeide og vedta reguleringsplan. Bestemmelsen kan anvendes når " viktige statlige eller fylkeskommunale utbyggings-, anleggs- eller vernevedtak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det."

I St meld nr 29 (1996-1997) Regional planlegging og arealpolitikk er bruk av statlig arealplan omtalt. Det presiseres at bruk av § 18 i utgangspunktet vil være aktuelt for å sikre gjennomføringen av større vegtiltak på stamvegnettet. Vedtak om bruk av statlig plan kan treffes på alle stadier i planprosessen, og kan være aktuelt når kommunen ikke ser seg tjent med å vedta plan for viktige statlige transporttiltak. Videre påpekes det at staten kan gjøre planvedtak etter § 18 dersom gjennomføringen av tiltaket ellers ville ha blitt vesentlig og uakseptabelt forsinket sett fra statens side.

Med støtte i uttalelsen fra Samferdselsdepartementet legger Miljøverndepartementet til grunn at det er knyttet nasjonale interesser til en rask utbygging av Ev 6 gjennom Moss kommune og dermed til igangsettingen av bompengefinansieringen. Prioriteringene i St meld nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 og St prp nr 1 (2000-2001) viser en sterk satsning på forhold knyttet til første fase av Østfoldpakka. Det vises også til at Stortinget har gitt sin tilslutning til å starte innkreving av bompenger ved behandlingen av Innst S nr 111 (1999-2000), jf. St prp nr 26 (1999-2000).

Ved Stortingets behandling av St meld nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 skal bl.a. størrelsen på den statlige investeringsrammen avklares. Det er viktig å understreke at tillatelse til innkreving av bompenger er gitt, og at dette spørsmålet ikke skal opp til ny vurdering.

Prinsippet om innkreving av bompenger for utbyggingen av Ev 6 er altså avklart gjennom Stortingets vedtak i februar 2000. Reguleringsplanarbeidet kan betraktes som et nødvendig ledd i gjennomføringen av Stortingets vedtak. Forhold som skal avklares gjennom reguleringsplanprosessen er detaljer knyttet til plassering og utforming av bomstasjonene.

Dokumentasjonen i Samferdselsdepartementets oversendelse av 07.12.00 viser at det er bred oppslutning både i fylkestinget og i Stortinget om plasseringen av bomstasjonene. Videre går det fram at utarbeidelsen av reguleringsplanene for de to bomstasjonene tilfredsstiller plan- og bygningslovens prosesskrav, jf. §§ 16 og 27-1.

Ettersom Moss kommunes betingelser for å fatte reguleringsvedtak for de to bomstasjonene er at Stortinget ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2002-2011 sikrer en tilfredsstillende framdrift av jernbaneutbyggingen i Moss by, er det svært usikkert om og eventuelt når, kommunen vil vedta reguleringsplanene. Dette kan føre til en lengre utsettelse av byggestart for en del prosjekter i Østfoldpakka. Samferdselsdepartementet legger vekt på at en slik utsettelse vil ha negative samfunnsmessige konsekvenser av nasjonal betydning knyttet til næringslivets transporter til/fra utlandet og trafikksikkerheten på deler av Ev 6 gjennom Østfold.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det er tilstrekkelig grunnlag for å vedta de to omtalte reguleringsplanene for bomstasjoner tilknyttet finansieringen av Østfoldpakka.

Vedtak om statlig reguleringsplan bygger på den forutgående saksbehandlingen som er utført av Statens vegvesen Østfold.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 18, første ledd vedtar Miljøverndepartementet reguleringsplan for E6 bomstasjon v/Raukerud og reguleringsplan for FV311 bomstasjon Kambo nord, begge med tilhørende reguleringsbestemmelser, som statlig reguleringsplan.

Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 27-3 første ledd.

Vi ber om at Moss kommune underretter de grunneierne som berøres av reguleringsplanvedtaket. Videre ber vi om at vedtaket blir kunngjort på vanlig måte etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 første ledd. Kunngjøringsutgiftene dekkes av Miljøverndepartementet.

De vedtatte reguleringsplankartene med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt med departementets påtegning.