Harstad kommune - innsigelse til reguleringsplan på Aunfjellet

Avgjørelse i innsigelsessak, 14. november 2007

 

Innsigelse til reguleringsplan på Aunfjellet, Harstad kommune

 

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 26. mars 2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven §27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Reindriftsforvaltningen i Troms har på vegne av områdestyret for reindriftssaker i Troms fremmet innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Harstad kommune sitt vedtak 24. juni 2004 vedrørende reguleringsplan for Aunfjellet. Aunfjellet er et av de få områdene som per i dag ikke er bebygd med hytter. Dette er særlig viktig i forhold til reinens vinterbeiteområder.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 25 hytter, felles parkering og felles privat atkomst. Planen bygger på et privat planforslag som i alt omfatter et område på ca 140 dekar. Området er i kommuneplanen vist som LNF-område.

Saken ble forsøkt meglet september 2004, men reindriftsmyndighetene så ingen åpning for etablering av hytter noe sted på halvøya. Det ble i ettertid avholdt oppfølgingsmøter mellom reindriftsforvaltningen og kommunen. Reindriften opprettholdt innsigelsen i mai 2005. Et nytt meglingsmøte ble avholdt i februar 2007, der reindriftsmyndighetene fremholdt at vinterbeitene er under press, og at det aktuelle området kan benyttes som vinterbeite for 80 til 100 rein.

Harstad kommune vedtok reguleringsplanen 24. juni 2004. Kommunen viser til at området er et populært utfartsområde, ettersom det er lett tilgjengelig for personer og familier som ellers ikke har lett for å komme opp på fjellet. Det går bilvei til parkeringsplasser nesten helt opp til tregrensen, og området brukes intenst ut på senvinteren av befolkning i Harstad by, skoler og barnehager. Det vises også til at området ikke vært benyttet til beiteformål de siste 20 årene.


Områdestyret for reindriftssaker i Troms viser i innsigelsen til at en reguleringsplan for 25 hytter i et avgrenset fjellområde vil medføre forstyrrelser i vinterbeiteområdet for reinen. Vinterbeitene i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt er fra før sterkt berørt av inngrep, og Kongsvikdalen er en av de vanskeligst stilte distrikter hva angår vinterbeiter. Nedbeiting var en av grunnene til at reindriften trakk seg ut av området for ca 20 år siden, men vil i dag trolig være opparbeidet igjen som beiteområde, og da særlig som vinterbeite.

Det vises til at hyttebygging erfaringsmessig medfører trafikk og aktiviteter som virker forstyrrende på reinen. På grunn av ulike inngrep er tilgangen til halvøya nå avsperret for tradisjonell flytting av rein. Ved bruk av Aunfjellet som beiteområde, må reinen transporteres med bil, ettersom den gamle flyttleien ikke lenger kan benyttes.

Reindriftsmyndighetene viser til at de gjennom kommuneplanprosessen med kommuneplanens arealdel vært med på å styre utbyggingen av hyttefelt i kommunen. De mener derfor det er uheldig at kommunen har fremmet en reguleringsplan som fraviker fra kommuneplanenes bestemmelser.


Fylkesmannen uttaler i sin oversendelse at de har forståelse for kommunes ønske om å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i kommunen. Det vises likevel til at kommunen bør foreta en helhetlig vurdering av arealene gjennom en revidering av kommuneplanens arealdel. Dette er særlig viktig for at reindriften ikke skal oppleve en bit for bit nedbygging. I denne saken legger fylkesmannen også vekt på at Aunfjellet er et helt ubebygd område som bør sees i en større reguleringssammenheng.

Fylkesmannen mener hensynet til reindriften må veie tyngst i denne saken. Det blir i brevet understreket at også andre grunneiere i området er svært skeptiske til planforslaget. Det kan derfor ikke utelukkes at reindriftsinteresser, med tillegg av både landbruks- og friluftsinteresser kan bli berørt på en negativ måte dersom planen blir stadfestet. Fylkesmannen anbefaler derfor at planforslaget ikke blir stadfestet.


Befaring ble avholdt 30. mai 2007, med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Troms, Harstad kommune, Kongsvikdalen reinbeitedistrikt og en representant fra grunneierne i området.


Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sin uttalelse av 3. juli 2007, at innsigelsen tas til følge. LMD har vektlagt de reindriftsfaglige vurderingene opp mot kommunens behov for hyttebygging i denne saken.

Det vises til at reindriftsnæringen benytter ulike beiteområder for de ulike årstidene, og at det kan gå mange år, er dette delvis fordi arealene er blitt avskåret på grunn av utbygging og at de var tilnærmet nedbeitet. Ettersom det er stor utbygging andre steder i distriktet, vil det nå være aktuelt å transportere reinen inn i området. Ettersom det ikke er beitet i området på flere år, vil derfor næringsgrunnlaget som vinterbeite igjen være godt.

LMD viser til at reindriftsnæringen i Troms er hardt presset arealmessig, og de mener det er viktig at kommunen i størst mulig grad konsentrerer hytteveksten til områder som allerede er utbygget. De mener en grunneierstyrt hyttebygging ikke er i tråd med regjeringens politikk på området.

Miljøverndepartementets vurderinger


Aunfjellet er i dag et område som er tilnærmet fri for hyttebygging. Området brukes som frilufts- og rekreasjonsområde for Harstad by, og er i dag avsatt som LNF-område i kommuneplanen.

Reindriftsnæringen har fremmet innsigelse fordi området er et viktig reserve vinterbeite. Reinbeitedistriktet er allerede presset med hensyn til beiteområder, på grunn av økt utbygging andre steder. Reguleringsforslaget som nå foreligger bygger på et privat planforslag, og innebærer en utbygging av 25 hytter. Miljøverndepartementet ser reindriftens behov for å bevare dette området som ubebygd, slik at arealene eventuelt kan tas i bruk til beite ved behov. Ved en utbygging som planlagt, vil området bli preget av mye trafikk, noe som vil redusere områdets verdi som beiteareal.

Området fremstår i dag som et sammenhengende LNF-område, og departementet mener det er viktig at kommunen bevarer dette som et mulig fremtidig område for landbruk og av kulturlandskapsmessige hensyn. Departementet mener kommunen bør se hyttebyggingen i en større sammenheng, og lokalisere utbygginger i tilknytning til områder som allerede er bebygd. Dette bør tas opp gjennom en revisjon av kommuneplanen.

Miljøverndepartementet er kommet til at det ut fra reinens behov for viktige reservebeiter vinterstid er viktig å bevare Aunfjellet som et sammenhengende LNF-område. Dette innebærer at reguleringsplanen ikke blir stadfestet. Dette er i tråd med Landbruks- og matdepartementet uttalelse.


 

Vedtak


I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke departementet Harstad kommune sitt vedtak av 24. juni 2004, vedrørende reguleringsplan for hyttefelt på Aunfjellet.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen
Erik Solheim


Kopi:
Harstad kommune
Troms fylkeskommune
Reindriftsforvaltningen i Troms