Molde kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Molde kommune for de sjøarealene som er vist som NFFF-områder (områder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske). Departementet er enig med kommunen i at det ikke er grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas dermed ikke til følge. Departementet mener imidlertid at spørsmålet om utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen bør vurderes grundigere i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde ved Geitnesvågen på Skåla, av hensyn til jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Innsigelsen fra fylket tas derfor til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 19. januar 2010, for avgjørelse etter § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 1985. Saken behandles etter tidligere plan- og bygningslov, fordi planen ble utlagt til offentlig ettersyn før ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009.

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Molde kommune for de sjøarealene som er vist som NFFF-områder (områder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske). Departementet er enig med kommunen i at det ikke er grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas dermed ikke til følge. Departementet mener imidlertid at spørsmålet om utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen bør vurderes grundigere i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde ved Geitnesvågen på Skåla, av hensyn til jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Innsigelsen fra fylket tas derfor til følge.


Bakgrunn for saken

Revidert arealdel til kommuneplanen for Molde ble vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009. Planen ble egengodkjent av kommunen, med unntak av arealbruken for sjøarealene, og utvidelse av et boligområde på Skåla. For disse områdene er det innsigelse fra henholdsvis Fiskeridirektoratet og Møre og Romsdal fylke.

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal fremmet innsigelse til planforslaget 8. oktober 2008. Innsigelsen er av prinsipiell karakter, og begrunnet i at hele sjøarealet i kommunen er planlagt uten at kommunen dokumenterer noe behov for dette, og at kommunen har valgt flerbrukskategorien NFFF uten akvakultur. Direktoratet mener at å ekskludere akvakultur uten å vurdere konfliktpotensialet konkret, bryter med plan- og bygningslovens prinsipper om planlegging etter behov. De mener planen ikke ivaretar framtidige arealbehov, og mener områdene for akvakultur bør utvides, alternativt at enkelte områder omgjøres til NFFFA-områder eller forblir uplanlagt. De opplyser at det foreligger en søknad om ny lokalitet ved Årset i Langfjorden, og de mener dette er et område hvor det er mulig å avsette areal til NFFFA-område.
 
Fiskeridirektoratet opprettholdt innsigelsen i e-post 21. april 2009, etter drøftingsmøte med kommunen. Det presiseres at innsigelsen gjelder hele sjøarealet, og at det ikke vil være tilstrekkelig om kommunen unntar et område ved Årset fra godkjenningen.

Møre og Romsdal fylke fremmet 31. oktober 2008 innsigelse til utvidelse av boligområde ved Geitnesvågen. Det foreligger en reguleringsplan for boligbygging her, og denne utbyggingen er i gang. Området for den foreslåtte utvidelsen er til dels beitemark/jordbruksareal i drift, og fører til utbygging på begge sider av Geitnesvegen. Fylket mener det gir en lite tjenlig grense for utbyggingsområdet, der minst ett gårdstun blir klemt inne mellom vegen og boligområdet. De mener området på Geitnes er et særpreget kulturlandskap, og at utbyggingen vil gripe inn i dette på en uheldig måte.

Fylket opprettholdt innsigelsen i brev 22. januar 2009, etter møte med kommunen. Det vises til at utvidelsen av det regulerte boligfeltet vil medføre at 22 dekar jordbruksareal blir omdisponert, for en stor del fulldyrket areal. Utvidelsen gjelder fire delområder, som i stor grad berører aktivt driftsmiljø og deler opp sammenhengende landbruksareal. Arealet er en buffersone mellom boligbebyggelsen og landbrukseiendommen, og buffersonen var en forutsetning da boligområdet ble regulert.

Kommunestyret vedtok 28. mai 2009 kommuneplanens arealdel. Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 25. november 2009, med redegjørelse for kommunens synspunkter.

Kommunen mener at sjøområdene er mindre godt egnet til akvakultur. Sjøområdene består av lange fjordarmer, hvor en ikke har full oversikt over utskifting av vann og dermed tålegrensene for forurensning. Store deler av områdene er relativt grunne, mens andre områder med større dybde er til dels svært værharde. De mest aktuelle områdene er alt tatt i bruk. I tilknytning til sjøområdene er det også mange lakse- og ørretførende vassdrag, og forholdet mellom oppdrettsanlegg og villfisk er ikke problemfritt, blant annet er lakselus en utfordring. Kommunen har derfor i kommuneplanarbeidet prioritert annen arealbruk framfor akvakultur. Det gjelder friluftsliv og annen næringsutvikling der bruk av sjøområdene inngår som viktig element. Dette har kommunen også lagt vekt på i forbindelse med søknad om konsesjon for oppdrettsanlegg ved Årset i Langfjorden. De mener eventuelle søknader kan behandles som dispensasjon, med konkret avveining av de ulike interessene og hensynene på stedet.

Når det gjelder boligområdene ved Geitnesvågen, viser kommunen til at de ligger inntil område som i dag er under utbygging. Etter drøfting med fylket ble det foreslått å ta ut arealet, men kommunestyret valgte å ta det med. Kommunestyret ser arealet som en naturlig utvidelse av byggeområdet, og mener infrastrukturtiltak som vann- og avløp og gangveg kan utnyttes ved videre utbygging.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttaler i oversendelsesbrevet 19. januar 2010 at det ikke er grunnlag for at store deler av sjøområdene i Molde kommune skal vises som flerbrukssoner der også akvakultur inngår.

Når det gjelder boligfeltet ved Geitnesvågen, mener fylkesmannen at utvidelsen vil være i strid med nasjonale føringer i jordvernpolitikken.

Grunneierne Gunnstein Gjeitnes og Marta og Kåre Halle uttalte seg til utbyggingen ved Geitnesvågen i brev 10. april 2010. De tok initiativ til utbyggingen og mener boligfeltet sammen med eksisterende bebyggelse vil danne et felles boligfelt godt avskjermet fra jordbruksdriften.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 4. juni 2010, med representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet uttalte seg i brev av 18. juni 2010. De mener hensynet til kulturlandskapet må veie tyngst, og støtter ut fra en totalvurdering innsigelsen fra fylket til boligområdet ved Geitnesvågen. De mener utvidelsen av boligområdet vil innebære nedbygging av viktige kulturlandskapsverdier. De peker på at landbruket i Møre og Romsdal er viktig for matproduksjon, bosetting og kulturlandskapet. Beitingen går raskt tilbake over hele fylket, og gjengroing av kulturmarka er et økende problem. Departementet viser til at det i det aktuelle området er en aktiv gårdbruker som kan ha interesse av å drive jorda og ha dyr på beite. Utbyggingsområdet som er foreslått har ingen naturlig avslutning. Det krysser Geitnesvegen, og vil gi større utbyggingspress på arealene der. Det vil også føre til at et tun blir bygget inne mellom vegen og boligområdet, vil føre til utbygging uten buffersone mot landbruk og gi dårligere arrondering. Kulturlandskapet vil bli fragmentert og miste noe av verdien.

Fiskeri- og kystdepartementet uttalte seg i brev 25. juni 2010 og ber om at Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til følge. De mener saken vil få betydning for liknende saker i framtiden. Dersom planen godkjennes, vil det legge begrensinger for havbruksnæringen og svekke forutsigbarheten og fleksibiliteten. De mener det vil være uheldig å basere en ny plan på dispensasjonsløsninger.

Fiskeri- og kystdepartementet viser spesielt til at Fiskeridirektoratet som sentral fagmyndighet mener at store deler av arealene i Molde kommune er godt egnet for akvakultur. Havbruksnæringen er avhengig av gode lokaliteter i framtiden, og i region Møre og Romsdal er arealbehovet vurdert som betydelig. Fiskeri- og kystdepartementet viser til at tillatelse til akvakultur er regulert av akvakulturloven, hvor det stilles strenge krav til etablering av akvakulturanlegg. De mener vurderingen av om et område er egnet bør gjøres av fagmyndighetene etter denne loven.

Fiskeri- og kystdepartementet viser til at det er nasjonal politikk å legge til rette for fortsatt utvikling av havbruksnæringen, og mener alle kommuner må bidra her.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet skal ta stilling til to innsigelser til kommuneplanenes arealdel for Molde kommune. Det gjelder innsigelse fra Fiskeridirektoratet til kommunens sjøarealer i forhold til akvakultur, og innsigelse fra fylket til boligområde ved Geitnesvågen.

1) Innsigelsen til sjøarealene

Det er positivt at Molde kommune nå tar med sjøarealene i sin kommuneplan. Størstedelen av kommunens sjøarealer angis som NFFF-områder, dvs. områder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. Spørsmålet er om akvakultur skal inkluderes i flerbrukskategorien slik at hele kommunens sjøareal blir åpent for akvakultur.

Det dreier seg om størstedelen av kommunens sjøarealer, idet det bare er områder i tilknytning til eksisterende akvakulturlokaliteter i kommuneplanen som er angitt til akvakultur. Kommunen mener kommunens arealer ikke er egnet til akvakultur og at annen sjørettet næring bør prioriteres. Fiskeridirektoratet mener akvakultur skal prioriteres og at det generelt må åpnes for denne bruken.

Gjennom arbeidet med arealdelen til kommuneplanen skal nye inngrep og tiltak avklares i forhold til andre interesser, og det skal ikke planlegges for tiltak i større utstrekning enn det er behov for. God planlegging tilsier at det i størst mulig grad foretas en konkret vurdering av ny næringsvirksomhet i forhold til interessene på stedet, slik at framtidig arealbruk er avklart. Dette gjelder for planlegging av landarealene, og det vil også gjelde for planlegging av sjøarealene i en kommune.

Det er et nasjonalt mål å legge til rette for akvakulturnæringen. Dette målet må likevel avveies mot andre nasjonale og regionale mål knyttet til friluftsliv og utvikling av annen sjørettet næringsvirksomhet, som blant annet turisme. Dersom kommuneplanens arealdel angir mesteparten av sjøarealene som flerbruksområder der akvakultur inngår, vil dette i liten grad gi avklaring av konflikter i forhold til framtidig arealbruk. Dette vil ikke være i samsvar med prinsippene for god planlegging.

Miljøverndepartementet har gitt uttrykk for liknende synspunkter i andre saker om planlegging i sjø som har vært til behandling de seinere årene. Miljøverndepartementet behandlet 12. juni 2007 kommuneplanens arealdel for Risør, og tok ikke til følge Fiskeridirektoratets innsigelse til at for liten andel av sjøarealene var avsatt til akvakultur. Miljøverndepartementet uttalte følgende:

”Risør kommune er en av de typiske sørlandskommunene, med stort press på kysten og sjøområdene. Departementet ser positivt på at kommunen har innlemmet sjøarealene i kommuneplanen, og slutter seg til kommunens syn på at kommuneplanen er en viktig arena for avklaring av konflikter mellom ulike brukergrupper og interesser. Dette er særlig viktig i områder med stort konfliktpotensial, slik som skjærgården i Oslofjorden og Skagerrakkysten.

Fiskeridirektoratets prinsipale syn er at akvakultur bør inngå i flerbruksområdene som dekker det meste av sjøarealet, og at spørsmålet om lokalisering og etablering av nye oppdrettsanlegg avklares ved behandling etter oppdrettsloven. Denne framgangsmåten kan være hensiktsmessig i kommuner med store arealer og lavt konfliktpotensial. Det er imidlertid ikke tilfelle for Risør kommunes vedkommende. Den mest hensiktsmessige detaljeringsgraden for planleggingen av sjøarealene må uansett tilpasses situasjonen i den enkelte kommune og avklares gjennom kommuneplanprosessen. Det er i denne sammenheng av avgjørende betydning at det legges til rette for tidlig og åpen dialog med berørte myndigheter og interessegrupper.”

I brev 6. mai 2008 til Fiskeri- og kystdepartementet knyttet til kommuneplan for Arendal uttalte Miljøverndepartementet:

”Selv om det er et nasjonalt mål å utvikle akvakulturnæringen, må dette målet veies opp mot andre nasjonale og regionale mål, for eksempel hensynet til friluftsliv. Det er også et viktig hensyn å sikre at sjøarealene planlegges på en hensiktsmessig måte. God planlegging tilsier at det i størst mulig grad foretas en konkret vurdering av interessene på stedet, slik at forholdet mellom næringsvirksomhet og andre interesser avklares best mulig. Dette er særlig viktig for områder der det er ulike interesser og stort press. Dersom kommuneplanens arealdel angir mesteparten av sjøarealene som flerbruksområder, vil dette i liten grad gi avklaring av konflikter i forhold til framtidig arealbruk.”

Miljøverndepartementet peker på at det er viktig at det legges til rette for akvakulturanlegg på sjøarealer som etter en interesseavveining er egnet for det. Det vil være lite hensiktsmessig å åpne sjøarealene i Molde kommune generelt for akvakultur, når kommunen går sterkt imot dette og det ikke er foretatt en grundig vurdering i forhold til andre interesser. Dette vil ikke gi en reell avklaring av bruken til akvakultur. Dersom det ikke åpnes generelt for akvakultur, betyr dette at det er nødvendig å vurdere arealbruken i forhold til andre interesser, hvis det kommer konkrete initiativ om å etablere akvakulturanlegg. Miljøverndepartementet mener en slik mer detaljert vurdering da bør gjøres i samarbeid mellom kommunen og akvakulturmyndighetene.
 
Det bør i neste runde gås nærmere inn i de sjøområdene som akvakultur¬myndigheten anser som aktuelle for oppdrett, og vurderes om det er mulig å åpne for akvakultur visse steder uten at dette går på bekostning av andre viktige interesser. I den nærmere vurderingen må egnethet for akvakultur og forholdet til andre interesser synliggjøres.

Miljøverndepartementet har på denne bakgrunn kommet til at det ikke er grunnlag for å åpne for akvakultur utover de arealene som er angitt til formålet i tilknytning til eksisterende akvakulturanlegg. Spørsmålet om det er aktuelt med nye akvakulturanlegg bør vurderes grundigere i samarbeid mellom kommunen og akvakulturmyndighetene ved neste rullering av kommuneplanen for Molde kommune, på grunnlag av nærmere kunnskap og dokumentasjon.

2) Innsigelse til boligområde ved Geitnesvågen

Departementet skal ta stilling til om utvidelsen av nytt boligområde ved Geitnesvågen er i strid med landbruksinteressene i området. Det er et nasjonalt mål å bevare landbrukets produksjonsarealer, og i de to Soria Moria-erklæringene er dette framhevet som en viktig del av miljøpolitikken. I felles brev fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet 21. februar 2006 oppfordres til en strengere praksis når det gjelder jordvern og omdisponering av dyrket og dyrkbar jord.

Det omstridte arealet består av flere deler på til sammen 22 dekar, der det åpnes for ca 16 nye boliger. Arealet er til dels beitemark og jordbruksareal i drift, og inngår dessuten i et verdifullt kulturlandskap.

Arealet ligger i dag som en naturlig buffersone mellom boligområdet og det videre landbruksområdet. En slik buffersone er viktig for å unngå konflikter mellom boligbebyggelsen og landbruksdriften. Det var en forutsetning da reguleringsplanen for det nye boligområdet ble vedtatt, at det skulle være en slik buffersone. Miljøvern-departementet ser det som uheldig å bygge ned dette arealet, som danner en naturlig grense mot boligbebyggelsen. Bygging her vil ikke minst innebære uheldig oppstykking av det verdifulle kulturlandskapet i området.

Miljøverndepartementet er på denne bakgrunn enig i Landbruks- og matdepartementets vurdering og mener innsigelsen bør tas til følge.


      Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Molde kommunestyres vedtak 28. mai 2009 av arealdelen til kommuneplanen for sjøarealene. Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunestyrets vedtak om utvidelse av boligområdet ved Geitnesvågen.

Spørsmålet om utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen bør vurderes grundigere i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak. For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.


Med hilsen


Erik Solheim
   


Kopi:
Molde kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
Landbruks- og matdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Gunnstein Gjeitnes, Hovdenakken, 6456 Skåla
Marta og Kåre Halle, Hovdenakken, 6456 Skåla