Farsund kommune - reguleringsplan for Mosvold småbåthavn. Innsigelse fra fylkesmannen mot 23 planlagte båthus.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på de strenge nasjonale føringene for å stanse nedbygging av strandsonen. På bakgrunn av landskapshensyn og hen-synet til god arealutnytting finner departementet å måtte unnta båthusene BH 8 – 11 fra stadfesting av planen. Fylkesmannens innsigelse er dermed tatt til følge.

Farsund kommune - reguleringsplan for Mosvold småbåthavn. Innsigelse fra fylkesmannen mot 23 planlagte båthus.
Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 23. september 2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven 1985 § 27-2 nr 2 oversendt Miljøvernde-partementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Vest-Agder har innsigelse til 23 båthus i reguleringsplanen. Båthusene er foreslått plassert i strandsonen.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på de strenge nasjonale føringene for å stanse nedbygging av strandsonen. På bakgrunn av landskapshensyn og hen-synet til god arealutnytting finner departementet å måtte unnta båthusene BH 8 – 11 fra stadfesting av planen.  Fylkesmannens innsigelse er dermed tatt til følge.

Reguleringsplanen for Mosvold småbåthavn skal legge til rette for ca 500 båter, derav 46 i båthus og resten ved brygge, samt tilhørende sjøsettingsplass og bilparke-ring. Hele anlegget vil være en naturlig fortsettelse av den eksisterende Kjørrefjord småbåthavn. Reguleringsplanen er i det vesentlige i samsvar med kommuneplanens arealdel 2001 – 2010, men går litt lengre ut i Krossnessundet.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse til planen, og begrunner den med de strenge nasjonale føringene om å stanse nedbyggingen av strandsonen. Videre påpeker fylkesmannen at båthusene vil bryte opp landskapet i strandsonen og blokkere sjøutsikten for den allmenne ferdsel langs riksveg 43, samt at båthusene vil gi færre båtplasser.

Farsund kommunestyre vedtok reguleringsplan for Mosvold småbåthavn 16. juni 2009 med innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen. Kommunen viser til at området er lagt ut til småbåthavn i kommuneplanens arealdel, og oppfatter båthus å være innenfor rammen av dette arealformålet. Kommunen mener at båt-husene vil være en naturlig forlengelse av eksisterende båthusanlegg i Kjørrefjord småbåthavn, og kan ikke se at båthus i planområdet vil være vanskelig ut fra hensyn til allmennhetens interesser eller til landskapet eller i strid med kommuneplanens arealdel.

Fylkeskommunen har uttalt seg i saken, og fraråder prinsipielt båthus, men har ikke fremmet innsigelse.

Mekling har ikke vært gjennomført, fordi fylkesmannen ikke kunne se at det ville ha noen hensikt.

Befaring ble holdt 16. november 2009 med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Vest-Agder og Farsund kommune. Kommunen pekte blant annet på at båthus er en naturlig del av kystkulturen i Farsund, og er blant annet viktige for å kunne ta best mulig vare på trebåter. I planområdet er tidevannsforskjellen liten, slik at forholdene ligger godt til rette for båthus. Kommunen mener at båthusene, som er planlagt med mønetak og ikke flate tak, ikke vil bryte sterkt med landskapet eller forringe sjøutsikten fra rv 43.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler i uttalelse av 16. desember 2009 at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge. DN mener at utbygging av nye båthus i de østre deler av den planlagte småbåthavnen vil bidra til at havnen vil bli langt mer dominerende i landskapet. De 23 båthusene vil bidra til store og negative landskapsvirkninger av småbåthavnen, mens de vil dekke ønsket om båthus for bare et begrenset antall båteiere. Videre er båthus i de østre deler av havnen uheldig, fordi de over en lang strekning vil blokkere sjøutsikten for dem som går langs riksveg 46 eller bryggen. Båthus i området bør derfor begrenses til dem som eksisterer fra før som en del av båthusområdene i Kjørrefjord småbåthavn.

DN mener videre at det er risiko for påvirkning fra den planlagte Mosvold småbåthavn av verneverdiene i det planlagte marine verneområdet Framvaren lenger inne i fjord-områdene. Påvirkningen må likevel vurderes å være begrenset innenfor et sammensatt risikobilde. DN kan ikke se at en slik risiko bør endre på en samlet vurdering av Krossnessundet som et bra sjøområde for lokalisering av en større småbåthavn. DN mener derfor det ikke bør få betydning for etablering av Mosvold småbåthavn.

DN ser behovet for at det blir laget en risikovurdering for å kunne avveie tiltak som knyttes til anlegg, virksomheter og aktiviteter for å sikre vannmiljøet i de indre fjordsys-temene generelt og verneverdiene i Framvaren spesielt, og å finne fram til aktuelle kompenserende tiltak for å skjerme verneverdiene i Framvaren.

Miljøverndepartementets vurderinger
Innsigelsen gjelder 23 planlagte båthus i østre del av reguleringsplan for Mosvold små-båthavn. Båthusene vil gi plass til 46 båter. Det er en viktig oppgave å legge til rette for båtplasser for å dekke lokale behov. Men båthusene vil bare gi plass til vel 9 % av totalt antall båter i havnen. Båthus vil dessuten innebære ytterligere nedbygging av strandso-nen, og er derved i strid med nasjonale føringer om vern av strandsonen.

Miljøverndepartementet viser til St. meld. nr. 26 (2006 – 2007) Regjeringens miljøpoli-tikk og rikets miljøtilstand, der det framheves som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Kommu-ner, fylkeskommuner og fylkesmenn oppfordres til streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjonssaker i 100-meters beltet langs sjøen.

Både fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning tilrår at departementet tar inn-sigelsen fra miljøvernavdelingen til følge.

Når det gjelder Framvaren er Miljøverndepartementet enig i at det bør lages en risiko-vurdering, slik Direktoratet for naturforvaltning peker på. Departementet regner med at kommunen og fylkesmannen går sammen om dette.


Vedtak
Miljøverndepartementet stadfester Farsund kommunes vedtak av 16. juni 2009 om reguleringsplan for Mosvold båthavn. Unntatt fra stadfestingen er båthusene BH 8 – 11 i østre del av planen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder tas dermed til følge.

Departementet ber om at kommunen retter opp plankartet i samsvar med dette vedta-ket.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen


Erik Solheim

Kopi:
Farsund kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Vest-Agder fylkeskommune