Forsiden

Gausdal kommune - kommunedelplan for Segalstad bru (skolebygg - jordvern/kulturlandskap)

Avgjørelse i innsigelsessak, 22. desember 2006

Gausdal kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Segalstad bru

Det vises til oversendelse fra fylkesmannen datert 20.07.2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkeslandbruksstyret i Oppland har fremmet innsigelse mot lokaliseringen av ny sentralskole, alternativ Bøshaugen Nord, på Segalstad bru.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkeslandsbruksstyret i Oppland til følge. Lokalisering av ny sentralskole på Bøshaugen Nord vil beslaglegge 33 daa dyrket mark av et sammenhengende jorde på ca 98 daa. Dette anses å være blant de beste jordbruksarealene i kommunen. Lokaliseringen vil føre til en uheldig oppsplitting av utbyggingsmønsteret og er ikke i samsvar med viktige nasjonale interesser knyttet til jordvern og kulturlandskap.

Sakens bakgrunn

Arbeidet med kommunedelplan for Segalstad bru har bakgrunn i et ønske om å etablere en ny sentralskole til erstatning for de tre eksisterende skolene i tettstedene Skei, Segalstad bru og Follebu. Det er lagt til grunn for planarbeidet at den nye skoletomten skal lokaliseres sentralt i dalføret og innen 4km fra både Follebu og Segalstad bru. Den 19.12.2005 ble kommunedelplan for Segalstad bru lagt ut til offentlig ettersyn med to alternative skoletomter, Linflåa og Bøshaugen Nord.

Fylkeslandbruksstyret behandlet saken i møte 02.02.2006 og fremmet innsigelse til alternativet Bøshaugen Nord. Innsigelsen er begrunnet med at forslaget er i strid med nasjonale føringer for forvaltning av dyrket mark.

I følge fylkeslandbruksstyret vil alternativet Bøshaugen Nord medføre en omdisponering av 33 daa kornjord til skoleformål, samt press på arealene inn mot sentrum, som utgjør ytterligere 65 daa jord.

Etter fylkeslandbruksstyrets mening er alternativet Linflåa heller ikke problemfritt. Linflåa vurderes imidlertid som vesentlig mindre konfliktfylt enn Bøshaugen Nord.

Gausdal kommunestyre vedtok den 11.05.2006 kommunedelplan for Segalstad bru, med ny tomt for sentralskole på Bøshaugen Nord. Planen ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer.

Av saksfremstillingen fremgår det at kommunen ser fordeler og ulemper ved begge alternativene, Linflåa og Bøshaugen Nord. Etter en helhetsvurdering har imidlertid kommunen lagt til grunn at Bøshaugen Nord er den beste lokaliseringen av en ny sentralskole. Det vises blant annet til at skolen vil ligge i gangavstand til Follebu, og at flere barn derfor kan gå til skolen. Videre påpekes det at tomten legger til rette for å oppføre en ny og synlig skolebygning, som estetisk sett vil innebære et løft for tettstedet. Det vises for øvrig til at de to grunneiernes holdninger til grunnavståelse er svært forskjellige, og at Bøshaugen Nord også denne sammenheng må betraktes som det beste alternativet.

Oppland fylkeskommune uttalte i meklingsmøtet den 16.03.2006 at verken Linflåa eller Bøshaugen Nord anses som noe godt alternativ, idet ingen av dem støtter opp om sentrumsfunksjonen. Fylkeskommunen mener likevel at Bøshaugen Nord er å foretrekke fremfor Linflåa. Utover dette har ikke fylkeskommunen kommentert saken.

Fylkesmannen i Oppland konkluderer i sitt oversendelsesbrev med at hensynet til jordvernet må veie tyngst i denne saken. Etter fylkesmannens mening har det ikke fremkommet vesentlige negative sider ved alternativet Linflåa, bortsett fra at barn fra Follebu må ha skoleskyss. Det anbefales derfor at innsigelsen tas til følge.

Befaring ble avholdt den 27.09.2006 med representanter fra Gausdal kommune, Fylkeslandbruksstyret i Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Statens landbruksforvaltning, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 24.10.2006 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. LMD mener at hensynet til jordvernet og kulturlandskapet bør veie tyngst i dette tilfellet, og at innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret derfor må tas til følge. Det vises til at forslaget om skoletomt på Bøshaugen Nord vurderes å være i konflikt med jordvern. Dette området anses å være blant de beste jordbruksarealene i kommunen, klassifisert som godt egnet for både korn og potetdyrking. Etter LMD’s mening anses forslaget å være i strid med målet om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010.

Det fremheves videre at området er merket som ”områder med spesielle kulturlandskapsinteresser” i arealplanen for 1996-2007, vedtatt av Gausdal kommunestyre 17.10.1995. Et eksponert skolebygg vil etter LMD’s mening ikke være i tråd med retningslinjene i arealplanen.

LMD påpeker for øvrig at forholdet mellom plassering av en ny skole og den langsiktige utviklingen av tettstedet Segalstad bru i liten grad er drøftet. Etter LMD’s syn bør kommunen vurdere nærmere fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder, og søke å unngå et utflytende utbyggingsmønster og press på dyrket mark. Valg av Bøshaugen Nord vil bety et mer spredt utbyggingsmønster enn valg av en tomt nær sentrum. Videre taler også hensyn til flerbruk av skolen og sambruk mellom skolen og andre funksjoner for en tomt nær det etablerte tettstedet. Det nevnes i denne forbindelse at det finnes alternative tomter i tettstedet som kan være egnet til skoletomt, som i gjeldende kommuneplan er vist som byggeområde for næring.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet er kjent med at det har vært en krevende prosess å komme frem til et vedtak om lokalisering av en ny sentralskole til erstatning for de tre eksisterende skolene i Skei, Segalstad bru og Follebu.

Miljøverndepartementet viser til St. meld. Nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, der det fremgår at dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggene ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt. Jordvernet er således et viktig aspekt knyttet til bærekraftig utvikling.

I brev fra Miljøvernministeren og Landbruks- og matministeren av 21.01.2006 signaliseres det at Regjeringen vil redusere omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord, og at det forventes strengere praksis i kommunene når det gjelder jordvern.

Miljøverndepartementet legger til grunn at det foreligger både fordeler og ulemper ved begge alternativene, Linflåa og Bøshaugen Nord. Departementet har imidlertid lagt særlig vekt på jordvernshensyn og er i det vesentlige enig med Landbruks- og matdepartementet. Det vises til at etablering av ny sentralskole på Bøshaugen Nord vil innebære beslag på ca 33 daa dyrket mark, som igjen kan medføre utbyggingspress på ytterligere deler av det nåværende sammenhengende jordbruksarealet på ca. 98 daa.

Miljøverndepartementet finner det uklart hvorvidt det finnes egnede skoletomter i eksisterende byggeområder, som også støtter opp om sentrumsfunksjonen. Departementet vil følgelig anmode Gausdal kommune om å utarbeide en utviklingsstrategi for Segalstad bru og omkringliggende områder. Det bør i denne forbindelse legges stor vekt på å utnytte mulighetene for konsentrasjon av fremtidig utbygging og sikre bedre utnyttelse av eksisterende byggeområder.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge. Det er lagt avgjørende vekt på at det aktuelle området anses å være blant de beste jordbruksarealene i Gausdal kommune, og at det er behov for å arbeide med en utbyggingsstrategi for kommunen med vekt på fortetting og bærekraftig utvikling.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Gausdal kommunestyres vedtak av 11.05.2006, med unntak av tomt for ny sentralskole på Bøshaugen Nord.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Vedlegg 1

Kopi:
Landbruks- og matdepartementet
Statens landbruksforvaltning
Gausdal kommune
Oppland fylkeskommune
Fylkeslandbruksstyret i Oppland