Larvik - Reguleringsplan, Kolbensrød camping, Naverfjorden (strandsone/friluftsliv)

Avgjørelse i innsigelsessak, 5.7.2001

Larvik – Reguleringsplan, Kolbensrød camping, Naverfjorden

Larvik kommune – Innsigelser til reguleringsplan for Naverfjorden - Kolbensrød camping

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 24. januar 2001 og vedlagte brev fra Larvik kommune datert 2. april 2001.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkesmannen og fylkeskommunen har innsigelser mot reguleringsplanen for Kolbensrød camping i Larvik kommune .

Departementet stadfester reguleringsplanen for Kolbensrød camping, med unntak av de områdene som er avsatt til hytteområder og offentlige friområder i strandsone og sjø i eksisterende plan. Videre stadfester departementet kommunestyrets vedtak om bestemmelser til reguleringsplanen, med noen mindre endringer foretatt av departementet. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er etter dette tatt til følge. Departementet legger hovedvekt på at utbyggingen vil være i strid med RPR for Oslofjorden og nasjonal friluftslivs- og strandsonepolitikk.

Miljøverndepartementet har funnet at reguleringsendringen for Naverfjorden - Kolbensrød camping, med formål om å utvide eksisterende campingplass, faller inn under bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) i plan- og bygningslovens kapittel VII-a, med tilhørende forskrift.

Begrunnelsen følger av forskriftens § 3. Tiltak som framgår av vedlegg II til forskriften skal meldes og konsekvensutredes dersom det faller inn under ett eller flere av kriteriene i punktene 1-6 i forskriftens § 4, jf. plan- og bygningsloven § 33-2 annet ledd bokstav b.

Utvidelsen av campingplassen omfatter områder som fanges opp av forskriftens § 4 punkt 4 bokstav a, områder som omfattes av det geografiske virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Tiltaket fanges i tillegg opp av forskriftens vedlegg II punkt 5.4 bokstav b, der det framgår at " campingplass eller oppstillingsplass for husvogner, tilhengere etc. for 200 enheter eller mer" skal vurderes i forhold til forskriften § 4. Tiltaket skal derfor meldes og konsekvensutredes.

Etter plan- og bygningsloven § 33-7 første ledd kan det ikke gis tillatelse eller fattes planvedtak knyttet til tiltaket før utredningsplikten er oppfylt. Departementet har derfor vurdert å sende planen i retur med den begrunnelse, men har likevel valgt å realitetsbehandle planen med utgangspunkt i de forhold innsigelsene knytter seg til. Det vises til planens formål som innebærer tiltak som berører allmennhetens interesser i strandsonen/100-metersbeltet.

Miljøverndepartementet har ikke funnet det nødvendig å foreta befaring i området, eller forelegge saken til sentral høring. Saken anses godt nok opplyst gjennom de foreliggende dokumenter.

Departementet vil understreke at den nasjonale politikken for strandsonen er blitt vesentlig innskjerpet de senere årene, jf. blant annet stortingsmelding 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk, rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen og brev fra Miljøverndepartementet av 11. november 1999 til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene.

Departementets vurdering er at en utvidelse av campingplassen, slik det legges til rette for i reguleringsplanen, vil bidra til nedbygging og privatisering av strandsonen. Tiltaket vil klart berøre allmennhetens tilgjengelighet og interesser i området. Departementet vil ikke kunne stadfeste en reguleringsendring der strandområdene som er avsatt til offentlige friområder i eksisterende plan omdisponeres til campingformål.

Utvidelsen av campingplassen på de bakenforliggende arealene har imidlertid departementet ikke noen merknader til. Dersom utvidelsen i strandsonen tas ut, vil tiltakets omfang reduseres slik at det heller ikke vil omfattes av omtalte KU-krav.

Departementet har derfor funnet å kunne stadfeste planen med unntak av de omstridte områdene i strandsonen. Departementet mener at endringene ikke vil endre planen i hovedtrekkene, fordi hovedformålet med planen, å legge til rette for en betydelig utvidelse av campingplassen, står fast.

For å kunne stadfeste planen har departementet funnet det nødvendig å foreta noen mindre formelle endringer av reguleringsbestemmelsene.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Larvik kommunestyres vedtak i møte den 29. november 2000 om reguleringsplanen for Kolbensrød camping. Unntatt fra departementets stadfesting er hytteområder og offentlige friområder i strandsone og sjø som på plankartet er vist med svart skravur. For disse områdene vil eksisterende reguleringsplan fra 1994 gjelde. Departementet har også foretatt noen mindre endringer i bestemmelsene til reguleringsplanen. Det stadfestede regulerings-kartet og reguleringsbestemmelsene med påtegning om stadfestingen følger vedlagt.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3.