Forsiden

Kvalsund kommune - kommuneplanens arealdel (hytter/næring - reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 27. april 2006

Innsigelser til kommuneplanens arealdel, Kvalsund kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 1. april 2005.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyrene for reindrift i Øst- og Vest-Finnmark har innsigelser til kommuneplanens arealdel.

Miljøverndepartementet legger vekt på at de planlagte hytte- og næringsområdene på Kvaløya og i Russelvdalen er viktige for utøvelse av reindriften i området. Innsigelsene fra områdestyrene for reindrift tas dermed til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Kvalsund kommune vedtok kommuneplanen 15. juni 2004. Områdestyrene i Øst- og Vest-Finnmark hadde innsigelser til planen, og etter meglingen som ble gjennomført 13. oktober 2004, gjenstod innsigelser til tre områder.

To av innsigelsene er knyttet til områder på Kvaløya, beliggende langs riksvei 94 til Hammerfest. Det ene området er avsatt til fremtidig næring/industri og ligger ved sjøen på Kargenes. Den andre innsigelsen knytter seg til en fire kilometer lang strekning langs riksveien hvor det er planlagt spredt hyttebygging. Områdene ligger øst og sørøst for Kargenes. Den siste innsigelsen er knyttet til et byggeområde for hytter i Russelvdalen.

Kvalsund kommune mener næringsområdet på Kargenes er viktig fordi det har en gunstig beliggenhet i forhold til sjøen og riksvei 94. I tillegg ligger området nært Hammerfest, som ligger an til å bli et viktig senter for virksomhet i Barentshavet. Hytteområdet lenger øst og sør ønsker kommunen å videreutvikle som hytteområde, og viser til at stedet for en stor del er privat, og at det allerede er flere hytter på strekningen. Kvalsund kommune viser også til at deler av området tidligere har vært benyttet til landbruksformål.

Området i Russelvdalen planlegger kommunen å tilrettelegge for hytter, i tråd med ønsker fra innbyggerne i Kokelv. Kommunen satser på turisme i området, og flere hytter vil kunne bidra til økt aktivitet i lokalmiljøet og blant annet bedre grunnlaget for drift av butikken.

Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har innsigelse til de to planlagte områdene på Kvaløya. I begrunnelsen fremheves det at både nærings (NI62)- og hytteplanene (LNF61) ligger i kjerneområdene for reindriften, og er særlig viktige for vår - og høstbeitingen. I tillegg er områdene viktige i forbindelse med flyttingen av reinen vår og høst. Områdestyret legger vekt på at arealene brukes både om våren og høsten, i forbindelse med oversvømmingen i Kvalsundet. Ettersom arealene ligger nære sjøen, starter snøsmeltingen tidlig her, og områdene er derfor tidlig grønne og dermed viktige for beitet. Fjellområdene produserer ikke på samme måte beite som disse lavtliggende sjønære områdene. Reindriften har lagt vekt på at Kvalsund kommunes ønske om utbygging må sees i sammenheng med utbyggingspresset som reindriften opplever på Kvaløya og i nabokommunen Hammerfest.

Som et alternativ til næringsutbyggingen på Kargenes, viser reindriften til at man heller bør vurdere en utvidelse av eksisterende næringsområder på Grøtnes litt lenger nord.

Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark har fremmet innsigelse til kommuneplanen for hytteområde H110 i Russelvdalen. Områdestyret mener det planlagte hyttefeltet ligger i flyttleien for rein gjennom området, og vil komme i konflikt med viktige sommerbeiteområder for distrikt 16, Ravdol-siida. Reindriften har akseptert at et område som allerede er bebygd med hytter på sørsiden av det planlagte feltet, H110, kan fortettes. Dette fremgår av møtereferat fra Områdestyret fra 29. april 2004. Alternativt har reindriften foreslått at et mindre areal nærmere Kokelv, Storberget, omdisponeres til hytteområde.

Fylkesmannen viser til at Kvalsund kommune har hatt en god planprosess, og vært imøtekommende overfor reindriftsnæringen.

Etter fylkesmannens vurdering er det hytteplanene i område LNF61 som på sikt vil medføre størst ulemper for reindriften, ettersom reindriften både vil bli avskåret med viktige beiteområder samt at forstyrrelsene vil bli vesentlig større enn i dag.

Fylkesmannen kan ikke se at det knytter seg sterke samfunnsmessige hensyn til spredt utbygging på dette området, og tilrår derfor at innsigelsen til hytteområdet tas til følge.

Når det gjelder næringsområdet på Kargenes, viser fylkesmannen til at Kvalsund kommune de siste årene har arbeidet for å tilrettelegge for virksomhet som er rettet inn mot den økende aktiviteten i Barentshavet. Hammerfest kommune mangler industriarealer, og områdene langs vestsiden av Kvaløya må derfor anses som viktige for utviklingen i Hammerfest. Fylkesmannen mener næringsarealet har en relativt naturlig avgrensing mellom riksveien og sjøen, og det er derfor liten grunn til å anta at området vil gi store negative ringvirkninger for omkringliggende arealer og for reindriften. Innsigelsen tilrås derfor ikke tatt til følge for dette området.

Fylkesmannen mener det er vanskelig å forstå innsigelsen til hytteplanene i Russelvdalen. Det bemerkes likevel at representanter fra distriktet ikke var tilstede på meglingen, og at det ikke ble klart for partene hvilke hensyn som lå bak innsigelsen. På bakgrunn av reinskart med inntegnede flytteleier og gjerdesystemer, har derfor fylkesmannen ikke sett at en realisering av hyttebyggingen vil medføre en vesentlig ulempe for reindriften. I oversendelsesbrevet tilrår derfor fylkesmannen at innsigelsen ikke tas til følge.

Befaring ble avholdt 25. august 2005 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Områdestyrene i Vest- og Øst-Finnmark, representanter fra reindriftdistriktene, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 29. november 2004, at innsigelsene til kommuneplanenes arealdel tas til følge. Begrunnelsen er hovedsakelig at områdene har stor betydning for flytting av reinen og er viktige beiteområder. Det vises til nasjonale føringer om at hyttebygging ikke bør skje i viktige reindriftsområder, i områder langs sjøen og i store sammenhengende områder uten tekniske inngrep.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at de alternative stedene for utbygging som reindriften har akseptert i ettertid av planprosessen og under befaringen, bør utredes nærmere av kommunen. Fortetting av hytteområder og samling av næringsarealer kan være hensiktsmessige løsninger uten at utbyggingen kommer i konflikt med reindriftsinteressene.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder utbygging av et næringsareal og to hytteområder i Kvalsund kommune.

Departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at arealgrunnlaget for reindriften flere steder er begrenset av menneskeskapte hindringer, og at områdene det nå er knyttet konflikt vil kunne ha betydning for opprettholdelse av reindriften i kommunen.

Etter departementets syn kommer dette klarest til syne når det gjelder hyttebygging langs Kvalsundet, område LNF61. Dette er arealer der reinen beiter både før og etter svømming over sundet, og er et viktig område for oppsamling av reinen. Ifølge reindriftsnæringen vil en utbygging av dette området vil føre til en vesentlig svekkelse av reindriftens næringsgrunnlag på Kvaløya. Utbyggingen bør sees i sammenheng med Hammerfest kommunes arealkrevende virksomhet lenger nord på øya, som også påvirker reindriften i området.

Når det gjelder næringsområdet på Kargenes, NI62, ser departementet kommunens behov for å ha tilgjengelige arealer for slik utbygging. Lenger nord, på Grøtneset er det allerede en viss næringsvirksomhet. Kargenes ligger nord og vest for det ovenfor nevnte hytteområdet LNF61. En eventuell etablering av næringsområde eller industri på området vil virke forstyrrende for reinen. Området er i dag beiteland. Departementet mener kommunen bør vurdere å utnytte og eventuelt utvide arealene på Grøtneset til næringsformål fremfor å ta i bruk et urørt område. Reindriften er også åpen for en slik løsning på Grøtneset. Departementet tar derfor innsigelsen til området på Kargenes til følge.

Det planlagte hytteområdet i Russelvdalen, H110, ligger på nordøstsiden av riksveien. På sørvestsiden av veien ligger et eldre bebygd hyttefelt (H109), og et nytt planlagt hytteområde (H111). Departementet ser nødvendigheten av å bevare området til beite, og kan ikke se det er behov for å ta i bruk urørte områder på nordsiden av elven. Departementet legger vekt på reindriftens vurdering av saken, og mener en utvidelse av antall hytter i Russelvdalen kan skje ved at man fortetter felt H109 på andre siden av veien, eller vurderer muligheten for å ta i bruk områder nærmere Kokelv (Storberget). Miljøverndepartementet tar derfor innsigelsen til følge for dette området.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd finner departementet ikke å kunne godkjenne Kvalsund kommunes vedtak av 15. juni 2004 om etablering av næringsarealer på Kargenes (NI62), spredt hyttebygging langs Kvalsundet (LNF61) og hyttefeltet i Russelvdalen (H110). Disse områdene avsettes som LNF-områder i planen.

De øvrige deler av kommuneplanens arealdel er egengodkjent av kommunen. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Kvalsund kommune, 9620 Kvalsund
Landbruks- og matdepartementet
Områdestyret i Vest- Finnmark, PB 1104, 9504 Alta
Områdestyret i Øst-Finnmark, PB 1104, 9504 Alta
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø