Hemnes kommune — reguleringsplan for Seljedalen hytteområde (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 16. februar 2006

Hemnes kommune – innsigelse til reguleringsplan for Seljedalen hytteområde

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland, datert 30. juni 2005.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse fordi Områdestyret for reindriftssaker i Nordland har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Seljedalen hytteområde i Hemnes kommune. Planen legger opp til en mindre fortetting i et eksisterende hytteområde. De nye hyttene og naustene vil etter departementets vurdering ikke påvirke reindriftens drifts­forhold på en slik måte og i et slikt omfang at de kommer i konflikt med viktige nasjonale mål og interesser. Departementet vil likevel peke på at videre hytteutbygging i kommunen bør avklares i kommuneplanen og at nye hytteområder primært bør lokaliseres i nærhet til vinterbrøytet vei og så langt fra reindriftens beiteområder som mulig. Innsigelsen tas ikke til følge.

Hemnes kommune vedtok 24. mai 2005 reguleringsplan for Seljedalen hytteområde. Planen er en endring av tidligere reguleringsplan for området, som tillater 10 hytter og 2 naust. Den nye planen åpner for ytterligere 2 hytter og 3 naust. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2000, vist som område for fritidsbebyggelse, hvor eksisterende reguleringsplan går foran kommuneplanens bestemmelser.

Kommunen ønsker å legge til rette for videre hytteutbygging i det aktuelle hytteområdet, gjennom fortetting. Etter kommunens oppfatning må fortetting av eksisterende hytteområder vurderes mindre strengt enn hytteutbygging i områder uten bebyggelse fra før. Kommunen viser til at antall nye hytter og plasseringen av dem er gjort etter en nøye vurdering, og at antall nye hytter er redusert fra opprinnelig 5 til 2. Kommunen mener dermed at innsigelsen er tatt delvis til følge, og at virkningen av 2 nye hytter i et allerede bebygd område vil være minimal. Det vises også til at det er etablert isfiskeløype over Store Målvatn, som i seg selv genererer ferdsel inn i området.

Områdestyret for reindriftssaker i Nordland har i møte 31. januar 2003 fremmet innsigelse til regulerings­planen. Innsigelsen er begrunnet med at en fortetting av Seljedalen hyttefelt vil være til skade for reindriften i Ildgruben reinbeitedistrikt. Det vises til at området rundt Store og Lille Målvatn er et kjerneområde for reindriften og at det allerede er berørt av mange, til dels store inngrep og betydelig ferdsel. Områdestyret mener at dersom vår- og sommerbeitene i dette området ikke skal forringes ytterligere, kan ikke flere inngrep tillates. De påpeker at det ikke er hyttene i seg selv, men den økte ferdselen og aktiviteten i området som er det største problemet for reindriften.

Nordland fylkeskommune hadde i uttalelser av 19. desember 2002 og 15. januar 2003 ingen vesentlige merknader til planutkastet. I fylkesplanen for Nordland 2004-2007 vises det imidlertid til at arealforvaltningen skal sikre ressurs­grunnlaget for naturbaserte næringer, herunder reindriften. Det vises videre til at hyttebygging må styres mot planlagte hyttefelt i kommuneplanens arealdel, og at hytteområder primært bør lokaliseres i gangavstand til vinterbrøytet vei.

Mekling i saken ble avholdt 25. juni 2003 uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen i Nordland har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 30. juni 2005 anbefalt at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at det aktuelle området er av stor betydning for reindriften som beiteområde og kalvingsland og at summen av de inngrepene som allerede har skjedd i området har medført betydelige endringer i reindriftens forutsetninger. Fylkesmannen anbefaler at omfang og plassering av nye hytter i området avklares i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, fordi en da har anledning til å se større områder i sammenheng.

Befaring ble avholdt 20. september 2005 med representanter fra Hemnes kommune, reindriftsforvaltningen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland, grunneierne, reineierne, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)har i brev av 21. desember 2005 til Miljøvern­­departementet avgitt uttalelse i saken. LMD anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge.

LMD peker på at reindrift er en arealkrevende næringsform, som ofte kommer i konflikt med andre arealinteresser. LMD viser til at utbyggingsinteresser i områder hvor det pågår samisk reindrift skal ta hensyn til og søke å legge til rette for denne næringen.

LMD ser med bekymring på reindriftens arealsituasjon hvor stadig nye inngrep truer næringsgrunnlaget. Utbygginger som skjer bit-for-bit er en alvorlig trussel mot ressursgrunnlaget. Hvert enkelt tiltak alene behøver ikke å være så dramatisk, men summen av mange små tiltak kan være det.

LMD viser til at området ved Store Målvatn inngår i kjerneområdet for reindriften, særlig vår, sommer og høst. LMD er bekymret for de negative konsekvensene av alle inngrepene og den økte ferdselen i området. LMD understreker at reindriftens vårbeiter og kalvingsland må vises et spesielt hensyn i den kommunale planleggingen. Disse arealene er en minimumsfaktor for reindriften i det enkelte distrikt og er således avgjørende for en bærekraftig reindrift.

LMD er primært av den oppfatning at en videre hyttebygging ved Store Målvatn er en uheldig disponering av kommunens arealressurser. LMD peker likevel på at det generelt er positivt at ny hyttebygging lokaliseres til eksisterende hytteområder. Konsekvensene for reindriften av nye hytter må imidlertid vurderes fra sak til sak.

LMD har i denne saken vurdert den konkrete utbyggingen opp mot den totale ressurs­situasjonen i området. LMD konkluderer med at denne enkeltutbyggingen, til tross for åpenbare negative sider ved en videre hyttebygging i området, ikke vil være av en slik karakter eller størrelse at den er i strid med nasjonale eller regionale prioriteringer. LMD vurderer det slik at en utbygging i tråd med reguleringsplanen ikke vil være avgjørende for hvorvidt reindriften kan nyttiggjøre de omkringliggende områdene.

Miljøverndepartementets vurderinger

Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om planforslaget med 2 nye hytter og 3 naust vil føre til en utbygging og ferdsel/aktivitet som gjør at tålegrensen for inngrep i viktige beiteområder og kalvingsland for Ildgruben reinbeitedistrikt overskrides.

Miljøverndepartementet viser til at stadig nye inngrep i viktige beiteområder og kalvingsland i Ildgruben reinbeitedistrikt utfordrer reindriftens tålegrense. De omstridte hyttetomtene ligger i et område med betydelige reindrifts­interesser. Utbygginger som skjer bit-for-bit vil på sikt kunne representere en alvorlig trussel mot ressursgrunnlaget.

Miljøverndepartementet legger i denne saken avgjørende vekt på LMDs vurdering. LMD har foretatt en konkret vurdering av den aktuelle utbyggingen i forhold til den totale ressurssituasjonen i området, og funnet at det i denne saken er akseptabelt med en fortetting på 2 hytter og 3 naust i et eksiterende hytteområde. LMD vurderer det slik at den totale belastningen for reindriften ikke er av et slikt omfang eller slik karakter at den er i strid med nasjonale eller viktige regionale prioriteringer.

Miljøverndepartementet kan etter dette ikke se at det er grunnlag for å overprøve kommunens planvedtak. Departementet vil likevel understreke at videre hytteutbygging i Hemnes kommune bør avklares i kommuneplanen. Nye hytteområder bør primært lokaliseres i nærhet til vinterbrøytet vei og i god avstand fra reindriftens beiteområder.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Hemnes kommunestyres vedtak 24. mai 2005 om reguleringsplan for Seljedalen hytteområde i Hemnes kommune.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Vedlegg:
Plankart og reguleringsbestemmelser med påtegning om departementets stadfesting
Saksdokumentene

Kopi:
Hemnes kommune
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet