Time kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Jæren hotell

Avgjørelse i innsigelsessak, 11. april 2007Det vises til oversendelse fra fylkesmannen datert 02.08.2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Stavanger biskop til følge. Den planlagte utvidelsen av Jæren hotell innebærer at hotellet vil bli for dominerende i forhold til Bryne kirke. Dette vil påvirke kirkens monumentalitet og betydning som identitetssymbol i lokalsamfunnet på en uheldig måte. Forslaget anses ikke å være i samsvar med nasjonale interesser knyttet til kirken og dens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.

Sakens bakgrunn

Time kommune vedtok den 13.06.2006 reguleringsplan for eiendommen Jæren hotell. Bakgrunnen for reguleringsplanen er et behov for økt hotellkapasitet på Bryne. Planen legger til rette for en utvidelse av Jæren hotell i retning vest, mot Bryne kirke. I tillegg legger reguleringsbestemmelsene til rette for en påbygging av hotellet i høyden med inntil to etasjer for deler av bygningen. I planområdet inngår ca. 600 m2 av kirkens eiendom.

I kommuneplanen for Time for perioden 2003-2014 er området avsatt som senterområde og friområde.

Stavanger biskop har ved brev datert 03.04.2006 fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet med at utvidelsen er i strid med Lov om Den norske kirke § 21 femte ledd, som forbyr bebyggelse nærmer kirken enn 60 meter i spredtbygd område. I brev datert 31.03.2006 vises det blant annet til at avstanden mellom kirkebygget og hotellet vil bli redusert fra 35 til 21 meter, og at hotellet på det høyeste vil bli like høyt som kirken. Dette innebærer at kirkens plass i landskapet vil bli sterkt forringet.

Rogaland fylkeskommune viser i brev av 03.04.2006 til at de foreslåtte reguleringsbestemmelsene åpner for bygging av inntil 6 etasjer. I henhold til gjeldende kommuneplan er anbefalt byggehøyde angitt til inntil 4 etasjer. Fylkeskommunen fraråder at de anbefalte byggehøydene i kommuneplanen fravikes. Det vises til at kommuneplanen var ment som et styringsverktøy som skulle bidra til en langsiktig og forutsigbar utvikling av sentrumsområdet. Fylkeskommunen har ikke kommet med ytterligere bemerkninger til reguleringsplanen.

Mekling ble avholdt den 26.04.2006. Kommunen signaliserte i denne forbindelse at kirken kunne få alternative arealer mot øst, men det ble ikke oppnådd enighet i saken.

Fylkesmannen i Rogaland er av den oppfatningen at det foreligger klare hensyn som taler mot den aktuelle arealdisponeringen, samtidig som Bryne kirke vil være relativt godt synlig også dersom planen blir realisert. Etter en samlet vurdering anbefales det imidlertid at innsigelsen tas til følge, og at utvidelsen av hotellet bør skje ved en alternativ løsning.

Befaring ble avholdt den 04.10.2006 med representanter fra Time kommune, Stavanger biskop, Fylkesmannen i Rogaland, tiltakshaver, Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet.

Kultur- og kirkedepartementet har i brev av 23.10.2006 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. Kultur- og kirkedepartementet anbefaler at innsigelsen fra Stavanger biskop tas til følge. Det legges til grunn at biskopen, som statlig fagmyndighet, har adgang til å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven i saker som angår kirker. Videre gjøres det oppmerksom på at departementet vil komme tilbake til en eventuell avklaring i forhold til kirkeloven § 21, etter at plansaken er ferdig behandlet, og etter at spørsmålet om soknet er villige til å avstå grunn er avklart.

Hva gjelder forholdet til kirkens omgivelser fremheves det at det ved planlegging og bygging i kirkens nærmeste omgivelser skal tas tilbørlig hensyn til naboskapet til kirken, uavhengig av om det aktuelle området er spredtbygd eller har bymessig karakter. Det vises i denne forbindelse til rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø kapittel 4. For øvrig vises det til at hotellutvidelsen forutsetter bygging på kirkens eiendom, at en eventuell avhending av fast eiendom forutsetter samtykke fra bispedømmerådet, og at Time kirkelige fellesråd er negative til en reduksjon av Bryne kirkes areal.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet mener at biskopen, som statlig fagmyndighet, har innsigelsesrett i saker som angår kirker.

Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om reguleringsplanen for Jæren hotell i tilstrekkelig grad tar hensyn til de nasjonale verdiene knyttet til kirken og dens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Departementet finner det således av underordnet betydning hvorvidt området er av spredtbygd eller bymessig karakter.

Miljøverndepartementet legger til grunn at det har vært et stort engasjement i saken. Det er nedlagt et omfattende arbeid med planen, med siktemål å løse behovet for økt hotellkapasitet på Bryne og ivareta interessene knyttet til Bryne kirke og dens omgivelser.

I likhet med Kultur- og kirkedepartementet finner Miljøverndepartementet at reguleringsplanen ikke tar tilstrekkelig hensyn til kirken og dens omgivelser. Det vises til at den planlagte utvidelsen av Jæren hotell innebærer at avstanden mellom kirkebygget og hotellet vil bli redusert fra 35 til 21 meter. Hotellet vil således komme svært tett opp på kirken, og utvidelsen vil beslaglegge store deler av kirkens grøntarealer. I tillegg vil den planlagte påbyggingen i høyden medføre at hotellet, samlet sett vil bli for dominerende i forhold til kirken.

Miljøverndepartementet kan ikke se at alternative utvidelsesmuligheter er tilstrekkelig vurdert. Det vises til betydelige arealer bak hotellet, som i dag benyttes til parkeringsareal. Under befaringen ble det også opplyst om nylig ervervet areal nord for parkeringsplassen. I følge Time kommune pågår det nå et reguleringsarbeid for den nyervervede eiendommen, men planforslaget er ikke mottatt av kommunen.

Departementet mener at det er mulig å få til en alternativ løsning for hotellutvidelse, som er i samsvar med kirken og dens omgivelser.

Miljøverndepartementet finner etter dette at det er grunnlag for å ta innsigelsen fra Stavanger biskop til følge.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Time kommunestyres vedtak av 13.06.2006 om reguleringsplan for eiendommen Jæren hotell. Innsigelsen fra Stavanger biskop er dermed tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy 
   
Kopi:
Kultur- og kirkedepartementet
Time kommune
Rogaland fylkeskommune
Den Norske kirke, Stavanger biskop
Sivilarkitektene Sjo Fasting AS