Kristiansand kommune - endring av reguleringsplan for Buvannsområdet (hytte - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 9. november 2006

Kristiansand kommune - innsigelser til endring av reguleringsplan for Buvannsområdet.

Vi viser til brev av 23. mars 2003 fra fylkesmannen i Vest-Agder om denne saken.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen og Vest-Agder fylkeskommune har reist innsigelse mot endringen av reguleringsplanen for Buvannsområdet. Endringen består i omplassering av en hyttetomt til et friområde nærmere strandkanten.

Miljøverndepartementet finner at en endring av gjeldende reguleringsplan for Buvannsområdet for omplassering av en hyttetomt, ikke bør stadfestes. Det legges vekt på at en slik omplassering vil komme i konflikt med allmennhetens adgang til strandområdene. Innsigelsene tas til følge.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplan for Buvannsområdet omfatter et område på ca 3 500 daa. Intensjonen bak planen var å tilrettelegge for friluftsliv.

Reguleringsplanen ble første gang vedtatt av Kristiansand kommune 8. mai 1996, men ble etter klage fra fylkesmannen i Vest-Agder opphevet av fylkesmannen i Aust-Agder som settefylkesmann på grunn av feil i saksbehandlingen. Nytt forslag til reguleringsplan ble fremmet i 1997. Til dette forslaget reiste fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen innsigelse. Innsigelsen ble begrunnet i at planforslaget ville være i vesentlig strid med viktige regionale friluftsinteresser i området.

Kommunen endret deretter planen og i brev av 8. juni 1998 frafalt fylkesmannen innsigelsen på vilkår av blant annet at det i planen ble lagt bedre til rette for allmennhetens atkomst til Buvannsområdet i to eller flere bukter i Vikane. Fylkesmannens miljøvernavdeling anførte i samme brev at tre hytter i Kålandsbukta kunne aksepteres inntrukket fra sjøen. Kommunen imøtekom de fremsatte vilkår og reguleringsplanen ble egengodkjent av Kristiansand kommune 16. september 1998.

I den egengodkjente reguleringsplanen er det på gnr. 7 bnr. 2 avsatt seks hytter, hvorav tre hytter er nye. To av de tre nye hyttene er nå bygd. Grunneieren i dette området er sterkt misfornøyd med kommunens plassering i planen av den ubebygde tomten, og har tatt initiativ overfor kommunen for å få flyttet denne tomten.

Etter en rekke behandlinger av saken i kommunen vedtok Kristiansand kommune å endre reguleringsplanen. I tråd med grunneierens ønske ble den omhandlede tomt flyttet vestover i området regulert til friområde.

Vest-Agder fylkeskommune fremmet innsigelse i brev av 29. januar 2005 og begrunnet denne med at det knytter seg sterke natur- og friluftsinteresser til dette området. Fylkeskommunen anførte at det i forbindelse med behandlingen av gjeldende plan ble foretatt en grundig avveining mellom friluftsinteressene og utbyggingsinteressene i området. Fylkeskommunen påpeker at det bør vises tilbakeholdenhet med i ettertid å endre denne planen. Det ble også vist til den generelle anmodningen og innskjerpingen av planlegging og dispensasjonspraksis i strandsonen.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet i brev av 11. februar 2005 innsigelse til forslaget til endret reguleringsplan. Det ble bl.a. pekt på at det er svært betenkelig å privatisere arealer som i plan er avsatt til allment bruk. En etablering av hytte som foreslått av kommunen ville privatisere strandsonen.

Kristiansand kommune vedtok reguleringsendringen i møte 14. juni 2005 med 42 mot 11 stemmer. Kommunen fant ut fra en totalvurdering – hvor det var sett hen til at reguleringsplanen fikk et noe uheldig resultat for grunneier – at arealdisponeringen var tilfredsstillende. Kommunen la også vekt på at grunneieren har avgitt et større område til skjærgårdsparken og at et annet resultat i plansaken kan få innvirkning på denne avtalen. Kommunen kan ikke se at den begrensede endringen i reguleringsplanen kan stride mot nasjonale eller viktige regionale interesser. Det fremhves videre at det aktuelle området med sin topografi og beliggenhet ikke har stor betydning for allmennheten.

Mekling i saken ble ikke avholdt da fylkesmannen etter kontakt med partene anså det lite hensiktsmessig å foreta mekling.

Fylkesmannen peker i sitt oversendelsesbrev av 23. mars 2006 til Miljøverndepartementet på at hensikten med reguleringsplanen for Buvannsområdet har vært å sikre friluftsinteressene i området, og spesielt de sjønære arealene. Det er lagt ned et omfattende arbeid med denne planen, og fylkesmannen er enig med innsigelsesorganene i at det bør vises tilbakeholdenhet med i ettertid å endre denne reguleringsplanen.

Fylkesmannen kan ikke se at grunneieren i dette tilfelle har blitt så skadelidende at det er grunnlag for å endre plasseringen av hyttetomten, på bekostning av de allmenne interesser som gjør seg gjeldende i området.

På bakgrunn av de nasjonale styringssignaler som gjelder for forvaltningen av strandsoneområdene, tilrår fylkesmannen at Miljøverndepartementet tar innsigelsen til følge.

Befaring ble avholdt 2. mai 2006 med blant annet representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning, grunneier og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vurderer i sin uttalelse av 21.juni 2006 at en hytteplassering som den aktuelle reguleringsendringen forutsetter i praksis vil bidra til at den vika som hytta skal ligge på oversiden av, og atkomsten til denne fra landsiden, ikke lenger vil være brukbar og attraktiv for allmennhetens bruk. Denne vika er en av et fåtall områder i strandsonen i dette området som i forhold til topografi og bebyggelse er tilgjengelig for allmennheten.

DN mener på grunnlag av dette at det ikke bør aksepteres noen utvidelse av felleområdet og plassering av nytt område for erstatningstomt i søkket opp fra den aktuelle vika.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten i denne saken gjelder spørsmålet om det skal gis anledning til gjennom endring av eksisterende reguleringsplan for Buvannsområdet å flytte en hyttetomt fra fellesområdet til et friområde nærmere strandkanten.

Av saksdokumentene framgår at det i arbeidet med eksisterende reguleringsplan ble lagt ned et omfattende arbeid med denne planen med siktemål å ivareta friluftsinteressene i området, herunder atkomsten til de strandnære arealer. Fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen ble det ved utarbeidelsen av reguleringsplanen stilt klare forutsetninger om at allmennhetens atkomst til strandsonen ble sikret på en tilfredsstillende måte.

Miljøverndepartementet legger betydelig vekt på vern av arealer i strandsonen, særlig i områder som er mye brukt av allmennheten. I slike områder må en være varsom med å tillate utbygging som kan legge hinder for allmennhetens bruk og atkomst. I et tilfelle som foreliggende, hvor områdene inngår i en relativt ny reguleringsplan, skal man være ekstra varsom med å gjøre endringer til skade for allmennheten. En flytting av den aktuelle hyttetomt til omsøkte plassering vil utvilsomt kunne være til hinder for allmennhetens tilgang til strandarealene i dette området.

Miljøverndepartementet finner etter dette at den foreslåtte endring av reguleringsplanen for Buvannsområdet ikke kan stadfestes.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Kristiansand kommunestyrets vedtak 14. juni 2005 om endring av reguleringsplan for Buvannsområdet. Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling og Vest-Agder fylkeskommune er dermed tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved gjenpart av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Kristiansand kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg.:
Sakens dokumenter