Selbu kommune - kommuneplan for Selbu 2003-2014 (hytter - reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 22. mai 2006

Selbu kommune – innsigelser til kommuneplan for Selbu 2003-2014.

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 23. mai 2005.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark har innsigelse til deler av planen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark delvis til følge, og unntar fra godkjenningen hytteområder innenfor Essand reinbeitedistrikt, samt områder nærmere enn 5 km fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Til sammen utgjør dette 15 områder med 49 hytter.

For de øvrige 18 områdene med 130 nye hytter som det er innsigelse til, finner departementet at beliggenhet og avstand gjør at virkningene for reindriften ikke vil bli til vesentlig ulempe. Departementet godkjenner derfor disse områdene.

Bakgrunn for saken

Selbu kommune startet arbeidet med revisjon av arealdelen i 2000. Planen erstatter kommuneplanens arealdel for Selbu 1998-2007, som ble godkjent av Miljøverndepartementet 8. januar 1999. Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark hadde den gang innsigelse til store LNF-områder avsatt for spredt fritidsbebyggelse i Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Miljøverndepartementet unntok bestemmelsene om spredt utbygging fra godkjenning, fordi de ikke tilfredsstilte krav til angivelse av lokalisering og omfang. Avgrensingene på arealdelen skulle derfor bare betraktes som retningslinjer.

Revidert arealdel viser plasseringen av fritidsbebyggelse i byggeområder med krav om reguleringsplan, eller i LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt i medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 andre ledd bokstav c. Hoveddelen av hyttene er lagt i mindre grupper, men det er også en del enkelthytter.

Arealdelen er resultat av en grundig planprosess, der hovedvekten er lagt på avklaring av arealer til hyttebygging. Planen omfatter i underkant av 900 nye hytter. Det er i dag ca. 1000 hytter i kommunen, og det har de siste årene blitt bygd ca. 30 hytter i året.

Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark har fremmet innsigelse til 33 nye hytteområder med i alt 179 hytter. Hyttene ligger innenfor Essand reinbeitedistrikt og i nærheten av Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Områdestyret vil gå mot hyttebygging over kote 500, både innenfor reinbeiteområdene og i influensområdet. Det er også fremmet innsigelse til tre forhold knyttet til planbestemmelsene: Om forbud om inngjerding av større områder og krav til gjerdenes utforming, om at reinbeitedistriktene skal tas med i arbeidet med tilrettelegging av ferdsel fra hyttene, og om at det ikke skal skje bruksendringer eller fradeling til fritidsbebyggelse på setervoller over kote 500.

Innsigelsene er begrunnet med at reindriftsnæringen er presset. Undersøkelser gjort på villrein viser at reinen helst unngår områder 0-5 km fra turistanlegg. I tillegg bruker reinen 5-15 km fra turistanlegg mindre enn forventet. Forholdene hevdes å være tilsvarende for tamrein. Hyttebygging nær reinbeiteområdene vil kunne føre til dårligere utnyttelse av beiteområdene. Det er derfor nødvendig å ha en buffersone rundt reinbeiteområdene, tilpasset de lokale forholdene.

Alle innsigelsene i Essand reinbeitedistrikt gjelder hytter innenfor beiteområde som nyttes fra april til januar. Det er flere eksisterende hyttefelt i området. Innsigelsene knyttet til Riast/Hylling reinbeitedistrikt gjelder hytter utenfor reinbeitområdet, som kan gi økt ferdsel inn i verdifullt vårbeite og kalvingsområde ved Bringen.

Fylkesmanneni Sør-Trøndelag har gjennomført mekling i saken, og det har vært flere oppfølgingsmøter etter meklingen. En del konfliktområder er løst gjennom denne prosessen, enten ved at kommunen har redusert hyttetallet, eller ved at områdestyret har trukket innsigelsene. Fylkesmannen hadde selv innsigelse til en del områder, som ble trukket gjennom meklingsprosessen.

Fylkesmannen tilrår i forbindelse med oversendelse av saken til departementet at alle innsigelsene i Essand reinbeitedistrikt, dvs. til 5 hytteområder med 24 hytter, tas til følge.

I området rundt Østrungen er det fremmet innsigelse til 21 hytteområder med i alt 120 hytter. Fylkesmannen viser til at områdene øst for Bringen er kalvingsland hvor reinen oppholder seg i april – juni. Dette er en periode der simlene er svært vare for forstyrrelser. Vegen inn i området ligger ca. 5 km fra grensa for reinbeiteområdet, og synes som en naturlig grense. Dette tilsier at innsigelsen opprettholdes for områdene øst for vegen, dvs. for 15 hytteområder med 43 hytter. For de resterende 6 områdene med til sammen 77 hytter tilrås ikke Områdestyrets innsigelse tatt til følge.

Områdestyret har også fremmet innsigelse til 35 hytter i 7 områder innenfor området Slindvatnet/Sørungen/Rensjø. Fylkesmannen viser til at disse ligger i en avstand på minimum 4 – 4,5 km fra reinbeiteområde, og at reinen bruker dette området i perioden oktober – januar. Dette er en periode med lite ferdsel i fjellet. Fylkesmannen tilrår derfor at disse innsigelsene ikke tas til følge.

Når det gjelder innsigelsene til planbestemmelsene, tilrår fylkesmannen at det tas inn bestemmelser om gjerding i tråd med områdestyrets innsigelse. Videre tilrås at det tas inn en bestemmelse om at reindriftsforvaltningen deltar i planlegging av tilrettelegging for ferdsel inn mot eller innenfor reinbeitedistriktet. Fylkesmannen viser til at omdisponering eller fradeling til fritidsbebyggelse på setervoller er i strid med LNF-formålet, og at områdestyrets innsigelse på dette punkt ikke tas til følge.

Befaring ble holdt 6. september 2005 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, reindriftsforvaltningen, beitedistriktene, grunneierlaget, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet mottok 14. oktober 2005 uttalelse fra advokatfirmaet Stamnæs, Engelsen, Rismark, Skjønhals, Herrem & Grøndalen, på vegne av Selbu kommune. Uttalelsen tar opp spørsmålet om områdestyrets innsigelsesrett utenfor reinbeiteområdet, og konkluderer med at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å etablere blant annet ”buffersoner” utenfor reinbeiteområdet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 7. desember 2005 at innsigelsene fra Områdestyret tas delvis til følge.

Innsigelsene mot hytter i Essand reinbeitedistrikt, område 231, 233, 242, 243 og 291, anbefales tatt til følge i sin helhet. Dette er områder som nyttes av reindriften i april til januar, og hytteområdene er lokalisert ovenfor den arbeidsgrensa som reindriftsforvaltningen og kommunen tidligere har blitt enige om.

Landbruks- og matdepartementet viser til at områdene rundt Østrungen og Sørungen ligger i noe avstand til reindriftsområdene, og at områdene i dag er relativt mye brukt til fritidsområder. Departementet tilrår å gå mot områdene sør for Østrungen, dvs. område 340, 342 og 420. En utbygging i disse områdene vil være en punktering av dagens bufferområder inn mot kalvingsområdene ved Bringen. Innsigelsene mot de spredte hyttene i tilknytning til Østrungen og Storkalven, dvs. områdene 314, 318, 319, 320, 321, 322, 323 og 333, anbefales tatt til følge. De representerer en spredt og enkeltvis hyttebygging i områder hvor det tidligere er lite hyttebebyggelse.

Landbruks- og matdepartementet tilrår etter dette å godkjenne kommuneplanens arealdel med unntak av 16 hytteområder med til sammen 50 hytter. Departementet støtter fylkesmannens tilrådinger når det gjelder innsigelser til planbestemmelsene.

Miljøverndepartementets vurderinger

Selbu kommune har nedlagt et stort arbeid med å få fram konkrete utbyggingsarealer for hytter i kommuneplanens arealdel. Utbyggingsmønsteret framstår som relativt spredt og arealkrevende, selv om det også er nedfelt prinsipper knyttet til fortetting og ytre utbyggingsgrenser i planen. Miljøverndepartementet viser til at kommuneplanen omfatter i alt 900 hytter, og at kommunen også med en viss reduksjon av utbyggingsområder vil ha tomtearealer for en lang periode med dagens utbyggingstakt.

Miljøverndepartementet har i sin vurdering lagt til grunn at reindriftens arealgrunnlag er presset, og at det er legitimt av reindriftsnæringen å vurdere både utbygginger innenfor reinbeiteområdene, og i buffersonene. Det er den samlede virkningen av arealplanen for reindriften som vil være utgangspunktet for reindriftsnæringens innsigelsesrett, uavhengig av hvor utbyggingen eller inngrepet skjer.

Departementet har lagt til grunn at ny hyttebygging innenfor reindriftsområdet vil øke ferdselen i området, og vil kunne komme i konflikt med trekkleier eller begrense bruken av beiteområdene. Når det gjelder hytter i buffersonen, vises det til at forskning viser at aktivitet inntil 5 km fra kalvingsområdene kan medføre økt stressnivå hos simlene i kalvingstiden. Det er derfor behov for en buffersone mellom hytteområder og sårbare kalvingsområder, der forstyrrelser fra hytteområdene og eventuell ferdsel inn i kalvingsområdet blir avgjørende for vurderingen.

Essand reinbeitedistrikt

For hytteområdene innenfor Essand reinbeitedistrikt viser departementet til at det tidligere har vært en omforent øvre grense for hyttebygging på kote 500. Det er etablert en del hytter innenfor reinbeitedistriktet, fordelt på flere områder. De omstridte områdene er i hovedsak vist som fortetting i tilknytning til eksisterende områder. En trekklei blir berørt av eksisterende hyttefelt, og eventuelle nye områder vil kunne forsterke denne barrieren.

Miljøverndepartementet har kommet til at det ikke bør tillates nye utbyggingsområder for hytter innenfor Essand reinbeitedistrikt. Selv om utbyggingen er vist som fortetting av eksisterende områder, vil ny hyttebygging innebære en belastning for reindriften og dermed øke det totale presset i området. Departementet viser her også til de reindriftsfaglige vurderinger fra Landbruks- og matdepartementet.

Miljøverndepartementet finner etter dette å ta til følge innsigelsene fra Områdestyret til hytteområdene 231, 233, 242, 243 og 291 innenfor Essand reinbeitedistrikt, med til sammen 24 hytter.

Riast/Hylling reinbeitedistrikt

Innsigelsene knyttet til dette reinbeitedistriktet gjelder i sin helhet hytter som ligger utenfor grensene for reinbeiteområdet. Områdene sør og øst for Bringen er et flatt fjellplatå uten elver der snøen smelter tidlig. Området er vårbeite og kalvingsland, og regnes som kjerneområde for reinen. Miljøverndepartementet har i sin vurdering av innsigelsene lagt avgjørende vekt på sannsynligheten for at de foreslåtte hytteområdene vil innebære økt ferdsel som vil forstyrre reinen. Ferdselen vil hovedsakelig bestå av transport til og fra hytta, og turer inn mot reindriftsområdene. Fra Sørungen vil ferdselen naturlig gå i andre retninger enn inn i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Fra Østrungen vil en del ferdsel gå inn mot Bringen, og departementet mener hytter nærmere enn 5 km fra grensa for reinbeiteområdet her bør unngås. Dette samsvarer i hovedsak med de vurderinger Landbruks- og matdepartementet har gjort for området. Unntaket er en enkeltstående hytte, nr. 333, som etter Miljøverndepartementets syn må ses som en del av den samlede utbyggingen rundt Østrungen. Godkjenningen av denne hytta vil etter Miljøverndepartementets syn ikke innebære noen ekstra ulempe for reindriften, og må ses som en del av den øvrige spredte utbyggingen i området.

Miljøverndepartementet finner etter dette å ta til følge innsigelsene fra Områdestyret til hytteområdene 314, 318, 319, 320, 321, 322 og 323, 340, 342 og 420 rundt Østrungen, med til sammen 25 hytter. Innsigelsene mot områdene 330, 331, 333, 334, 335, 337, 343, 344, 345, 346, 349, 351, 352, 356, 358, 359, 407, 419 med til sammen 130 hytter, tas ikke til følge.

Bestemmelser om gjerder

Områdestyret har innsigelse til at det ikke er tatt inn forbud mot inngjerding av større arealer rundt hyttene i planbestemmelsene. De ber også om at det må tas inn nærmere betingelser og krav til gjerdenes utforming, som tar hensyn til at gjerdene ikke skal medføre fare for reinen.

Departementet ser behovet for å sikre at gjerder ikke skal medføre fare eller ulempe for reinen, men viser samtidig til at hoveddelen av nye hytter ligger utenfor reinbeiteområdene. Det er ikke anledning til å ta inn bestemmelser om forbud mot gjerder eller utforming i bestemmelser til kommuneplanen. Slike føringer må gis som ikke juridisk bindende retningslinjer i kommuneplanen.

Departementet bestemmer etter dette at følgende retningslinje tas inn som en del av kommuneplanen: ”Innenfor reinbeiteområdene bør det ikke tillates inngjerding av større arealer rundt fritidsbebyggelsen. Gjerder bør utformes slik at de ikke kan medføre fare for reinen.”

Reindriftsforvaltningens deltakelse ved tilrettelegging av ferdselstiltak

Områdestyret har innsigelse dersom det ikke tas inn en bestemmelse som sikrer at tilrettelegging av ferdsel med merking og preparing av løyper og stier i forbindelse med utbyggingsområdene må skje i samråd og forståelse med berørte reinbeitedistrikt.

Departementet har forståelse for reinbeitedistriktets behov for deltakelse i slike prosesser. Selv om slik deltakelse vil følge av god forvaltningsskikk, mener departementet det er grunn til å ta inn en retningslinje som sikrer slik deltakelse. Følgende retningslinje tas derfor inn som en del av kommuneplanen: ”Tilrettelegging av ferdsel med merking og preparering av løyper og stier i og i nærheten av reinbeiteområdene skal skje i samråd med berørte beitedistrikt.”

Bruksendringer eller fradeling på setervoller.

Områdestyret har innsigelse dersom det ikke tas inn bestemmelser med forbud mot bruksendringer eller fradeling til ny fritidsbebyggelse på setervoller innenfor og i tilknytning til reinbeiteområdene. Det følger av plan- og bygningsloven at slike tiltak er forbudt i LNF-områder, dersom det ikke er gitt bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse. Eventuelle søknader om dispensasjon fra kommuneplanen for slik bruksendring eller fradeling, skal sendes Reindriftsforvaltningen til uttalelse.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd godkjenner departementet Selbu kommunestyres vedtak av 14. februar 2005 om kommuneplanens arealdel 2003-2014, med unntak av byggeområde for fritidsbebyggelse nr. 291 og følgende landbruks-, natur- og friluftsområder med bestemmelser om spredt utbygging etter § 20-4 andre ledd bokstav c: Område nr.231, 233, 242, 243, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 340, 342 og 420, med til sammen 49 hytter. Områdene endres til landbruks-, natur- og friluftsområde sone 1.

Følgende områder med innsigelse godkjennes lagt ut til byggeområde for fritidsbebyggelse: Område nr. 343, 344 og 419, med til sammen 61 nye hytter. Følgende landbruks-, natur- og friluftsområder med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse etter § 20-4 andre ledd bokstav c godkjennes: Område nr. 330, 331, 333, 334, 335, 337, 345, 346, 349, 351, 352, 356, 358, 359 og 407 med til sammen 69 nye hytter.

Følgende retningslinjer tas inn som en del av kommuneplanen:

  1. Innenfor reinbeiteområdene bør det ikke tillates inngjerding av større arealer rundt fritidsbebyggelsen. Gjerder bør utformes slik at de ikke kan medføre fare for reinen.
  2. Tilrettelegging av ferdsel med merking og preparering av løyper og stier i og i nærheten av reinbeiteområdene skal skje i samråd med berørte beitedistrikt.

Kommuneplanens arealdel er egengodkjent av kommunen, med unntak av områdene med innsigelse. Departementets vedtak gjelder derfor bare de angitte områdene. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departements vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Selbu kommune
Landbruksdepartementet
Områdestyret for Sør-Trøndelag og Hedmark
Sør-Trøndelag fylkeskommune