Lillesand kommune - reguleringsplan for Høvåg kirkested (småbåthavn - fisk/fiske)

Avgjørelse i innsigelsessak, 2. mai 2006

Lillesand kommune - innsigelse mot småbåthavn som inngår i reguleringsplan for Høvåg kirkested

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 20.05.05.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Fiskerisjefen for Skagerrakkysten (nå Fiskeridirektoratet region sør) har fremmet innsigelse mot disponering av et område sør for Naudodden til småbåthavn.

Miljøverndepartementet har kommet til at det er grunnlag for å ta innsigelsen til følge fordi den planlagte småbåthavna vil bidra til å ødelegge den siste større forekomsten av ålegress i regionen. Ålegressenger regnes som en av de mest produktive naturtypene i sjøen, og har blant annet stor betydning som oppvekst­område for fisk og som fiskeplass for ål. Denne type gruntvanns­områder er viktig for det biologiske mangfoldet både lokalt, i Skagerrak og i Nordsjøen.

Bakgrunn for saken

Innsigelsen mot planen ble fremmet i brev av 08.08.96 fra Fiskerisjefen for Skagerrakkysten. Kommunestyret vedtok planen i møte 18.12.97, uten å ta hensyn til at det forelå en uavklart innsigelse. I forbindelse med at byggesaken for småbåthavna ble satt i gang, påpekte Fiskeridirektoratet i brev av 19.11.03 til kommunen at innsigelsen ikke er behandlet på lovlig måte. På bakgrunn av en henvendelse fra Fiskeridirektoratet har fylkesmannen foretatt legalitetskontroll av kommunestyrets planvedtak. Fylkesmannens beslutning i brev av 17.02.04 er at kommunestyrets vedtak om omhandlede reguleringsplan ikke er rettsgyldig. Det ble gjennomført mekling 01.06.04 uten at det ble oppnådd enighet mellom partene. Fiskeridirektoratet har i brev av 04.08.04 redegjort nærmere for grunnlaget for innsigelsen. I møte 17.11.04 vedtok bystyret å holde fast på det opprinnelige planvedtaket om småbåthavn. Kommunen oversendte saken i brev av 22.02.05 til fylkesmannen for videre ekspedering til departementet.

Småbåthavna er lokalisert til en grunn bukt like øst for Naudodden og ca 2 km innenfor Blindleia. Det er ikke utarbeidet reguleringsbestemmelser for havna, men det går fram av saksdokumentene at det vil være kapasitet til ca 120 båtplasser. En eksisterende småbåthavn ved Kirkebrygga, ca 900 meter lenger øst, er også lagt inn i planen.

Den omstridte småbåthavna er tatt inn i gjeldende kommuneplans arealdel som ble vedtatt av kommunestyret 23.09.99.

Lillesand kommune legger vekt på båthavnas sentrale beliggenhet, enkle tilgjengelighet og at en ved å legge til rette for en stor båthavn vil spare andre arealer, og dermed sikre allmennheten flere uberørte områder. Kommunen mener også at høringsuttalelsene til planen viser at det ikke er enighet blant lokale fiskere om hvilken betydning den aktuelle bukta har for fiskeriene. Det påpekes også at fiskerimyndighetene ikke har fått fram en overbevisende argumentasjon for hva som gjør denne bukta spesiell i forhold til andre tilsvarende bukter i området.

I brev av 02.09.05 redegjør kommunen for behovet for båtplasser i Høvåg. I vedlagt brev fra Høvåg båthavn av 01.12.04 går det fram at selskapet er underlagt Høvåg velforening og at det har som formål å tilby fastboende innenfor velets område båtplass til kostpris. For å få økonomisk grunnlag for en avtale med grunneier i konfliktområdet, er det solgt andeler pålydende kr 15.000 til 30 interesserte.

Fiskerisjefen for Skagerrakkysten viste i høringsuttalelsen av 08.08.96 til merknader fra Fylkesfiskerlaget Sør i brev av 05.07.96, og fremmet innsigelse mot disponering av området øst for Naudodden til småbåthavn, dersom ikke småbåthavna ved Kirkebrygga fjernes for å frigjøre arealet til fiske. Fiskeridirektoratet region sør har i etterkant av mekling gitt en nærmere redegjørelse av innsigelsen i brev av 04.08.04. Direktoratet er svært bekymret over den stadige nedbyggingen av kystlinjen, hvor det tas i bruk grunne bukter og viker til bl.a. båthavner, uten at det tas hensyn til det biologiske mangfoldet som er viktig for reproduksjon av fisk. Hvert enkelt tiltak kan virke ubetydelig, men med den akselererende utviklingen på området, vil summen av tiltakene få store konsekvenser for miljø og ressurser langs kysten.

Fylkesmannen i Aust-Agder anbefaler i oversendelsesbrevet til departementet at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen deler Fiskeridirektoratets bekymring over den negative utviklingen som har skjedd i strandsonen de senere år med irreversible terrenginngrep. Imidlertid er behovet for egnede småbåthavner også sterkt økende, og Lillesand må oppfattes som et pressområde i den sammenheng. Fylkesmannen mener at kommunen har behov for en bedre overordnet drøfting i kommuneplanen av hvor slike båthavner skal lokaliseres. Ut i fra saksopplysningene er fylkesmannen noe i tvil om hvordan nasjonal fiskeripolitikk skal avveies i forhold til hensynet til det kommunale selvstyre i denne konkrete saken.

Befaring ble avholdt 26.08.05 med representanter fra Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet region sør, fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunen, fiskarlaget og representanter fra lokalbefolkningen.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har uttalt seg til saken i brev av 23.09.05, og anbefaler at innsigelsen tas til følge. FKD bekrefter at ålegressenger regnes som en av de mest produktive marine biotopene. Denne naturtypen er svært utsatt på grunn av det økende presset på kystsonen langs Skagerrakkysten, og det framheves at det aktuelle området har den siste gjenværende forekomsten av noen størrelse i regionen. Det bemerkes at fiskerinæringens organisasjoner både lokalt og regionalt går imot den foreslåtte småbåthavnutbyggingen, og at den positive uttalelsen som har kommet, er fra en person som ikke er registrert som yrkesfisker.

Lokale interessenter har også kommet med innspill i forbindelse med departementets behandling av saken. Følgende uttalelser er mottatt: brev fra Anne og Einar Røsnes av 20.02.05, brev fra Fiskerlaget sør av 30.05.05, brev fra Anne Røsnes av 01.06.05 og brev fra advokatfirma Simonsen Frøyen av 26.08.05, 01.09.05 og 16.09.05. Alle argumenterer mot etablering av den foreslåtte småbåthavnen.

Miljøverndepartementets vurderinger

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkekommunen eller statlige sektormyndighet. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling. I tilfeller hvor det er aktuelt for departementet å foreta en stadfesting av planen, vil også de formelle sidene av kommunens saksbehandling bli vurdert.

Et spesielt forhold i denne saken er at det har gått uvanlig lang tid fra behandling i kommunestyret til oversendelse av innsigelsessaken til departementet. På bakgrunn av de foreliggende saksopplysningene vil departementet påpeke at det er meget uheldig at kommunen ikke fulgte fastsatte rutiner for håndtering av innsigelser, jf vårt rundskriv T-5/95.

Konflikten er knyttet til en liten og tydelig avgrenset del av planen som ikke har noen vesentlig betydning for gjennomføringen av resten av planen. Etter det departementet har fått opplyst, har kommunens planvedtak av 18.12.97 vært lagt til grunn for byggesaksbehandling og utbygging i området, og dermed dannet grunnlaget for en etablert praksis. På bakgrunn av tiden som er gått og at en over så langt tid har innrettet seg etter planen, har departementet kun tatt stilling til konflikten som innsigelsen er begrunnet i. Resten av planområdet anses egengodkjent av kommunen, og departementet har ikke behandlet denne delen av planen.

Når det gjelder vurderingen av den foreslåtte småbåthavna ved Naudodden, legger Miljøverndepartementet avgjørende vekt på uttalelsen fra Fiskeri- og kystdepartementet. Det legges til grunn at utbygging av småbåthavn i dette gruntvannsområdet ikke vil være forenlig med viktige regionale og nasjonale fiskeriinteresser på Skagerrakkysten.

I tillegg vil en utbygging redusere kvalitetene i et område som er av stor betydning for det biologiske mangfoldet. Det vises til de arealpolitiske føringer som framgår av St. meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Et prioritert tiltak er å ta større hensyn til biologisk mangfold i planleggingen. Meldingen fikk bred oppslutning ved behandlingen i Stortinget.

I forbindelse med befaringen kom det fram at kommuneplanens arealdel snart skal rulleres, og at det i den forbindelse kan være aktuelt å gjennomføre en samlet vurdering av kommunens behov for båtplasser og mulighetene for utbygging av småbåthavner. Departementet ser positivt på at en helhetlig politikk for omfang og lokalisering av småbåthavner tas opp i kommuneplansammenheng. Det er samtidig viktig at det ikke legges opp til utbygging i områder som medfører vesentlige negative miljø­konsekvenser.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at den foreslåtte småbåthavna øst for Naudodden ikke kan stadfestes. Innsigelsen fra Fiskerisjefen for Skagerrakkysten er etter dette tatt til følge.

Vedtak

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester ikke departementet Lillesand kommunestyrets vedtak i møte 18.12.97 om reguleringsplan for Høvåg kirkested for den delen som er avsatt til trafikkområde i sjø, småbåthavn øst for Naudodden.

Departementet forutsetter at kommunen retter opp reguleringsplankartet i tråd med dette vedtaket. De øvrige deler er å oppfatte som egengodkjent.

Miljøverndepartementet vil videre be om at kommunen i forbindelse med rullering av kommuneplanen, sørger for at småbåthavna ved Naudodden tas ut av arealdelen i samsvar med avgjørelsen i denne saken.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Lillesand kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet region sør
Fiskerlaget sør, Kirkegaten 8, 4611 KRISTIANSAND
Advokatfirma Simonsen Frøyen, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND
Anne og Einar Røsnes, 4770 HØVÅG