Lørenskog kommune - innsigelse til reguleringsplaner for Robsrud 2 og Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei (ny Østlandsterminal for Posten Norge AS).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Samordningsstaben

Pb 8111 Dep

0032 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/5143 FM-K

200600947

Lørenskog kommune – innsigelse til reguleringsplaner for Robsrud 2 og Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei (ny Østlandsterminal for Posten Norge AS).

Vi viser til brev av 6. april 2006 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøvern-departementet til avgjørelse fordi Oslo kommune har innsigelse til planene. Hoved-begrunnelsen for innsigelsen er at etablering av ny Østlandsterminal på Robsrud vil medføre betydelige økte miljøbelastninger på allerede utsatte boområder langs hovedveinettet, samt negative regionale miljøkonsekvenser.

Miljøverndepartementet finner etter en samlet vurdering å kunne stadfeste reguleringsplan for Robsrud 2 og Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei. Stadfestelsen innebærer at Posten Norge AS kan etablere nytt produksjons- og terminalanlegg for Østlandet på Robsrud. Andelen av arbeidsreiser med bil vil imidlertid kunne stige mye med en lokalisering på Robsrud. Departementets forutsetning for å akseptere lokaliseringen av denne store arbeidsplassen med om lag 3000 ansatte, er derfor krav om en lavere parkeringsdekning formulert som et maksimumskrav, og mål om en kollektivdekning på 50 % for arbeidsreiser. Departementet har i forbindelse med stadfestingen foretatt endringer i reguleringsbestemmelsene som innebærer at antall parkeringsplasser begrenses i tråd med dette.

Bakgrunn for saken
Forslag til reguleringsplan 21-06-07, Robsrud 2, legger til rette for etablering av produksjons- og terminalanlegg (ny Østlandsterminal) for Posten Norge AS innenfor den del av området som foreslås regulert til industri/kontor/lager. Samtidig er det regulert et mindre boligområde som utvidelse av eksisterende boligområde, felles avkjørsel samt friområde. Forslag til reguleringsplan 21-3-08, Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei legger til rette for hovedatkomsten til den planlagte postterminalen.

Gjeldende kommuneplan for Lørenskog, vedtatt 11. juni 2003, viser området på Robsrud som planlagt byggeområde for næring, men hvor rettsvirkningen ikke er gjort gjeldende i påvente av reguleringsplan.

Planforslagene utløste krav om konsekvensutredning og det ble utarbeidet plan-program. På bakgrunn av fagutredninger og innkomne uttalelser er regulerings-bestemmelsene for støy endret for begge planene og på planen for Lørenskogveien er justeringer for busslommer inntatt. Det foreligger inngått utbyggingsavtale mellom Lørenskog kommune og Posten AS som inneholder konkrete tiltak som skal kompensere for ulemper reguleringen medfører for allmennheten.

Ved høringen av planforslagene ble det fremmet innsigelser fra Statens vegvesen Region Øst og fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen. Begge disse innsigelsene gjaldt støyforhold og ble løst gjennom endring av regulerings-bestemmelsene. Innsigelsene ble deretter trukket.

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslagene kom det også inn 64 merknader og det ble gjennomført en omfattende underskriftskampanje (7000 underskrifter) mot Posten Norges AS sin planlagte etablering på Robsrud. Innholdet i merknadene går i det vesentligste på at plasseringen av Posten Norge AS sin nye Østlandsterminal på Robsrud vil være meget miljø- og helsemessig uheldig for de omkringboende, og for utsatte boområder langs hovedveinettet. Det vises til det forventede økte transport-behov og dermed økt støybelastning og luftforurensning.

Akershus fylkeskommune ved fylkesutvalget uttalte i vedtak av 15. juni 2005 i forbindelse med høring av konsekvensutredningen at det er uheldig at arealbruks-avklaringer ikke tas på overordnet kommuneplannivå, noe som i tilfelle gir en uforutsigbar planprosess.

Fylkesutvalget har for øvrig vist til at Postens Brevsenter, som er en bedrift med mange ansatte, bør ligge i gangavstand til kollektivknutepunkt, og konstaterer at Robsrud ligger ca. 500 m fra Lørenskog stasjon. Med henvisning til dette har fylkesutvalget vurdert at lokaliseringen av brevsenteret til Robsrud er i tråd med overordnede føringer i fylkesdelplanen.

Oslo kommune ved byrådet fremmet 8. november 2005 innsigelse mot de fremlagte reguleringsplanforslag. Kommunen kunne ikke godta at Posten Norge AS etablerer sitt terminalanlegg for Østlandet for brevpost, base for lokaldistribusjon samt pakke- og godsdistribusjon på Robsrud i Lørenskog. Oslo kommune mener at en lokalisering på Robsrud vil medføre økte miljøbelastninger på allerede utsatte boområder langs hovedveinettet, samt negative regionale miljøkonsekvenser. Kommunen fastholder samtidig av de aktuelle lokaliseringsalternativer er det kun Stubberudfeltet i Oslo som oppfyller kravene om at utbyggingen skal skje på en måte som begrenser transportbehovet.

Oslo kommune framholdt videre at en eventuell ny vurdering av innsigelsen ikke vil komme i betraktning uten at det foretas endringer i reguleringsplanene m/bestemmelser i tråd med seks nærmere angitte forutsetninger.

Lørenskog kommune behandlet reguleringsplanforslagene i møte 8. februar 2006 og vedtok planene med noen endringer i reguleringsbestemmelsene ut fra støyhensyn, samt at det ble inntatt justeringer for busslommer og gang- og sykkelveier i planen for Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei.

Kommunen peker i sin begrunnelse for vedtaket på at det foreliggende utrednings-materialet ikke gir støtte til Oslo kommunes påstander om at Robsrud og Stubberud-feltet er vesentlig forskjellig når det gjelder miljøbelastninger for boområder langs hovedveinettet med hensyn til regionale miljøkonsekvenser og overordnede krav om begrenset transportbehov. Tvert om fremstår alternativene i så måte som ganske likeverdige.

Det pekes også på at Oslo kommunes seks betingelser for i det hele tatt å vurdere sin innsigelse på nytt, avspeiler en politisk holdning som ikke er forankret i eller begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer.

Mekling i saken er ikke foretatt. Fylkesmannen opplyser at han har sondert med partene, som begge har uttrykt at de ikke ønsker mekling i denne saken. Fylkes-mannen viser også til at partene har hatt møte om saken 16. desember 2005, som ikke brakte partene noe nærmere en løsning.

Lørenskog Velforeningers Fellesutvalg krever i en omfattende ”klage” av 28. februar 2006 at kommunestyrets vedtak av 8. februar 2006 kjennes ugyldig. Det vises til meget omfattende saksbehandlingsfeil fra kommuneadministrasjonens side slik at kommune-styrets flertall på avgjørende punkter har basert sin stemmegivning på feilaktige faktiske og rettslige forutsetninger. Det hevdes at vedtaket er i strid med plan- og bygningslovens formelle og innholdsmessige krav til vedtak i plansaker. Saken må derfor etter Fellesutvalgets mening utredes på nytt.

Norsk- Post- og kommunikasjonsforbund har i brev av 7. mars 2006 gitt sin støtte til etableringen på Robsrud, og viser bl.a. til at Robsrud er det alternativ som gir Posten de beste driftsmessige løsningene, og som blir effektive nok til å møte en stadig økende konkurranse på en god måte. Det hevdes også at det vil oppnås en miljøgevinst ved samlokalisering på Robsrud ved at man reduserer/fjerner behovet for interntransport med lastebiler.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser i sitt oversendelsesbrev av 6. april 2006 til at Posten Norge AS klart har uttalt at Stubberudalternativet i Oslo fra Postens side anses som uaktuelt, jfr. brev av 7. april 2006 fra Posten Norge AS til Oslo kommune.

Fylkesmannen viser til kritikken fra vegvesenet og fylkeskommunen mot at areal-bruksavklaringer ikke er tatt opp på overordnet kommuneplannivå, og at dette gir en uforutsigbar planprosess. Fylkesmannen er enig i at beslutningen om å disponere arealet på Robsrud til næringsformål ideelt sett burde tas gjennom kommune-planprosessen.

På den annen side mener fylkesmannen at det i saken er foretatt grundige utredninger og avveininger av konsekvenser og avbøtende tiltak, slik at beslutningsgrunnlaget vurderes å tilfredsstille lovens krav. Etter fylkesmannens vurdering har Lørenskog kommune full anledning til å gjennomføre den reguleringsprosessen man har utført. Fylkesmannen mener etter dette at arealdisponeringen må aksepteres til tross for Oslo kommunes innvendinger, og han anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge.

Etter fylkesmannens oversendelse av saken til Miljøverndepartementet har det kommet inn en rekke merknader og kommentarer til saken fra både enkeltpersoner og organisasjoner. Innholdet i merknadene går i det vesentligste på at plasseringen av

ny Østlandsterminal for Posten Norge As på Robsrud vil være meget miljømessig uheldig for omkringboende, og i strid med nasjonale målsettinger om redusert transportbehov.

Posten Norge AS har også sendt over en del tilleggsmateriale i saken.

Befaring og møte i saken ble avholdt 29. mai 2006 med bl.a. deltakere fra Lørenskog og Oslo kommuner, fylkesmannen, fylkeskommunen, velforeninger, Naturvernforbundet, Posten Norges AS, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet fant på bakgrunn av de innsendte dokumenter og opp-lysninger fremkommet under befaringen å ville innhente ytterligere informasjon om flere forhold knyttet til transportbehov, parkeringskrav, kollektivandel, samt klargjøring av Stubberudfeltet som lokaliseringsalternativ. Brev om dette til henholdsvis Lørenskog og Oslo kommune ble sendt 22. juni 2006 med svarfrist 14. juli 2006.

Lørenskog kommune besvarte departementets spørsmål ved to brev av 7. juli 2006 fra henholdsvis rådmannen og utbyggingstjenesten. I brevet fra utbyggingstjenesten vises bl.a. til at det gjennom Oslopakke 3, er gitt tilsagn om tiltak som vil gi direkte innvirkning på kollektivandelen for Robsrud, herunder bedre togtilbud med kvartersruter og bedre busstilbud. Det pekes også på at en forstudie om bane-forlengelse til Ahus er utarbeidet. Ny bane gjennom Lørenskog vil forsterke kollektivtilbudet på Robsrud ytterligere og i særdeleshet kombibanealternativet, fordi dette passerer direkte forbi næringsarealet på Robsrud.

For å styrke Robsrud som kollektivknutepunkt har kommunen foretatt en reduksjon av parkeringskravet etter utleggingen av planene til offentlig ettersyn, samt at to busslommer er regulert inn ved fotgjengerundergangen i Lørenskogveien.

Når det gjelder parkeringsdekningen er det vist til at 30 parkeringsplasser i den foreliggende plan er anvist på bakkeplan, mens resten ligger i kjeller/parkeringshus. Kommunen har lagt til grunn en parkeringsnorm på 1 plass pr. 100 m2.

I e-post av 6. september 2006 opplyste Lørenskog kommune at ”kommunens parkeringsnorm, som er forutsatt gjort gjeldende gjennom kommunestyrets vedtak, stiller krav om 1 plass pr. 100 m2 golvareal. Det estimat som er gjort for parkeringsplasser forholder seg til dette, og følgende tall fremkommer etter å ha konferert med Posten: 1. byggetrinn innebærer utbygging av 55 000 m2 som i følge kommunens parkeringsnorm vil medføre et krav om 550 parkeringsplasser. Disse vil fordele seg på maksimalt 30 plasser på terreng og det resterende innomhus. Posten oppgir som sine siste beregninger at det forventes 2900 medarbeidere ved den nye Østlandsterminalens første byggetrinn. Av disse antas minimum 900 å være på arbeidsplassen samtidig. Kommunens parkeringskrav tilsvarer da en parkerings-dekning for ca. 60 % for de tilstedeværende og fordrer tilsvarende god kollektivdekning.”

Busstilbudet til Robsrud er blitt forbedret gjennom omlegging av ruter i den senere tid. Dersom det viser seg at det ved Postens etablering blir behov for flere bussruter eller flere avganger vil kommunen samarbeide med SL og Posten om en omlegging av busstraséer og en styrking og oppgradering av selve busstilbudet. Det pekes også på at det bygges ny kollektivterminal innenfor Lørenskog nye sentrum. Denne skal være ferdig i løpet av 2008. Dette vil også innebære en bedre struktur på busstilbudet i kommunen. Om kollektivandelen opplyser kommunen i sitt ovennevnte brev: ”Posten har også uttalt at det i tillegg er aktuelt å sette opp egne bussruter, dersom ønsket kollektivandel (40 %) ikke oppnås på annen måte.”

På departementets spørsmål om vurdering av en kollektivandel på 50 %, svarer kommunen: ”Lørenskog kommune vil bemerke at en dekningsgrad på 50 % må anses som høy, men sterkt ønskelig.”

Når det gjelder gang- og sykkelveinett vises til at i henhold til utbyggingsavtale mellom kommunen og Posten Norge AS skal Posten bygge ny gangbro over Rv 159 ved Lørenskog sentrum. Dette vil lette betydelig på den barrierevirkning denne veien har for gående og syklende, og lette fremkommeligheten mellom planområdet og Lørenskog sentrum med den ovennevnte nye kollektivterminalen.

Oslo kommune besvarte departementets spørsmål ved brev av 1. august 2006. Når det gjelder klargjøring av Stubberudfeltet for eventuell etablering av ny Østlands-terminal for Posten Norge AS der, opplyses at det under forutsetning av frivillighet i avviklingen av festekontrakter, vil være mulig å sette i gang bygging ca. 1 år etter at utbygger har sendt inn komplett planforslag. En ekspropriasjonsprosess vil etter all sannsynlighet innebære forsinkelse hva angår byggestart og ferdigstillelse.

Når det gjelder forurensningsproblematikken mener Oslo kommune at denne er håndterbar og under kontroll. Så langt kommunen har brakt i erfaring har ikke forerensningsproblematikken skapt særlige vansker for Posten Norge AS sitt prosjekt.

Oslo kommune mener at det med de rette tiltakene på plass vil være oppnåelig med en kollektivandel på 40 - 50 % til Stubberudfeltet. Det pekes på at kollektivtilbudet til

Stubberudområdet allerede i dag er svært godt. Dersom store arbeidsplass-konsentrasjoner etableres på Stubberudfeltet kan dette medvirke til at busstilbudet i området ytterligere forbedres.

Samferdselsdepartementet (SD) peker i sin uttalelse av 22. august 2006 på at det ligger til styret for Posten å foreta valg av sted for lokalisering av nytt brevsenter. Etter SD’s vurdering har Posten fremlagt gode argumenter for å velge Robsrud som fremtidig lokaliseringssted for ny Østlandsterminal, og departementet kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for at statsråden i egenskap av generalforsamling i Posten burde overprøve styrets vedtak. Det vises også til at Posten ikke anser Stubberudfeltet som et egnet lokaliseringssted, og at ethvert aktuelt alternativ til Robsrud vil ligge lenger vekk fra sentrum/Alnabru enn det Robsrud gjør, og føre til flere kjørte kilometer og større miljøbelastning.

Miljøverndepartementets vurderinger
Konflikten i denne saken knytter seg til den planlagte etableringen av Posten Norge AS sin nye postterminal for Østlandsområdet på Robsrud i Lørenskog kommune, og de miljøkonsekvenser dette vil medføre.

I foreliggende sak er det fremmet innsigelse til planene fra Oslo kommune, men det er også reist betydelig motstand mot plasseringen fra omkringboende. Begrunnelsen for den fremsatte innsigelsen og de fremsatte merknader er først og fremst at plasseringen av den nye Østlandsterminalen vil medføre betydelige støy- og forurensningsulemper og være i strid med nasjonale målsettinger for transportavvikling i storbyer.

Av saksdokumentene framgår at det har vært en omfattende prosess i forbindelse med valg av nytt sted for etablering av ny Østlandsterminal for Posten Norge AS. Dagens terminal i Biskop Gunneriusgt. 14 i Oslo er ikke egnet for moderne, automatisert postproduksjon. I tillegg er trafikksituasjonen ved denne terminalen svært vanskelig. Posten har dessuten en rekke virksomheter i Osloområdet som samordnes gjennom ny Østlandsterminal, noe som vil redusere interne transporter. Flere mulige lokaliserings-steder har vært vurdert, blant annet Stubberudfeltet i Oslo. Den nye terminalen vil være sentral i arbeidet med modernisering av terminalstrukturen som Posten Norge AS nå gjennomfører, og det er ønskelig med en snarlig nybygging.

Miljøverndepartementet skal i henhold til reglene i plan- og bygningsloven ta standpunkt til om Lørenskog kommunes forslag til reguleringsplan for Robsrud skal stadfestes eller ikke.

Ved lokaliseringen av en slik stor arbeidsplass som ny Østlandsterminal for Posten med ca. 3000 arbeidsplasser er det viktig, ikke bare å ta i betraktning de positive sider for kommunen, men også de miljøulemper plasseringen eventuelt kan få for blant annet. omkringboende og regionen.

Av de fremlagte opplysninger framgår at antallet arbeidsreiser med bil vil kunne stige vesentlig ved etablering av ny terminal på Robsrud. Dette vil igjen kunne gi uheldige miljøkonsekvenser. Omfanget av godstransport vil derimot ikke bli nevneverdig endret. Av saksdokumentene framgår videre at kollektivandelen for arbeidsreiser kan bli redusert fra 40 % til 20 %, mens gang- og sykkeltrafikken vil reduseres til 5 %.

I utbyggingssaker av denne typen i byområder legger Miljøverndepartementet betydelig vekt på at bruken av egen bil til arbeidsreiser holdes lavest mulig, og at det søkes oppnådd en høy kollektivandel og høy gang- og sykkelandel.

For å oppnå dette er det nødvendig at det overfor store utbyggingsprosjekter fastsettes

krav til god kollektivdekning og lav parkeringsdekning. I saker som foreliggende, med etableringen av så mange arbeidsplasser, er det av hensyn til miljøbelastningene spesielt viktig at det stilles slike krav, og at kollektivandelen av arbeidsreiser blir størst mulig. Etter departementets vurdering må det derfor settes et krav om maksimum 0,7 parkeringsplasser pr. 100 m2 golvareal.

Departementet legger videre til grunn at forutsetningen for å godkjenne en etablering av ny Østlandsterminal på Robsrud er at kommunen og Posten arbeider for å oppnå en kollektivandel på 50 %.

Det legges også til grunn at kommunen i samarbeid med Posten Norge AS, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket, NSB og busselskapene arbeider for en bedring av kollektivtransporten i området. For eksempel kan det etableres nye bussruter og omlegge eksisterende bussruter, etableres flere togruter og utvikle kollektivknutepunkt. Næringslivet og det offentlige må samarbeide målrettet om tiltak, både for å øke kollektivtilbudet, forbedre gang- og sykkelforholdene og redusere bilbruken. Det bør i den sammenheng også utarbeides en samlet plan for arealbruk og kollektivbetjening i dette store vekstområdet på grensen mellom Akershus og Oslo. Miljøverndepartementet vil i samråd med Samferdselsdepartementet ta initiativ til at et slikt planarbeid settes i gang.

Etter en samlet vurdering av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i denne saken er departementet kommet til at de to omhandlede reguleringsplaner under disse forutsetninger kan stadfestes.

Ved innskjerping av kravet til parkeringsdekning og ovennevnte forutsetninger

om bedret kollektivtilbud vurderer Miljøverndepartementet det slik at miljø-belastningen ved etableringen av Posten Norge AS på Robsrud ikke vil overstige akseptabelt nivå.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 finner Miljøvern-departementet å kunne stadfeste vedtak av Lørenskog kommunestyre i møte den 8. februar 2006 om reguleringsplan for Robsrud 2 og Lørenskogveien fra Visperud til Marcus Thranes vei. Innsigelsen fra Oslo kommune er dermed ikke tatt til følge.

Departementets forutsetning for å akseptere lokaliseringen, er krav om en lavere parkeringsdekning formulert som et maksimumskrav, og mål om en kollektivdekning på 50 % for arbeidsreiser. Departementet stadfester i samsvar med dette de tilhørende reguleringsbestemmelser med noen endringer foretatt av departementet.

Det stadfestede plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen. Departementet har forelagt endringene i reguleringsbestemmelsene for kommunen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanene er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og saksbehandlingen gir ikke grunn til merknader. Når det gjelder de fremkomne merknader om feil ved saksbehandlingen kan vi ikke se at det foreligger slike feil ved saksbehandlingen at de vil ha hatt betydning for vedtakets innhold, jfr. forvaltningslovens § 41.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og

bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved gjenpart av dette brev.

Med hilsen

Helen Bjørnøy

Kopi:

Lørenskog kommune

Akershus fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Jernbaneverket

NSB

Lørenskog Velforeningers Fellesutvalg

Oslo kommune

Posten Norge AS

Vedlegg: Saksdokumenter