Fosnes kommune - innsigelse til del av kommuneplanens arealdel

Avgjørelse i innsigelsessak, 20. november 2007

 

Fosnes kommune - Innsigelse til del av kommuneplanens arealdel


Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen datert 30.07.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fremmet innsigelse mot kommunens forslag om å utvide området for LNF spredt bolig i Kvernvika.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Den foreslåtte utvidelsen av eksisterende område XII, LNF spredt bolig-område, er i strid med nasjonale interesser knyttet til strandsonen. En utvidelse av området med 550 meter i lengderetning langs stranden og vegen, og 50 meters byggegrense fra sjøen, vil åpne for privatiserende tiltak som vil medføre negative konsekvenser for friluftsliv, natur- og landskapsinteressene i området.

Sakens bakgrunn

I møte den 05.04.2006 vedtok formannskapet i Fosnes kommune å legge forlag til revidert kommuneplan ut til offentlig ettersyn. Kommunens forslag innebærer en utvidelse av eksisterende LNF spredt boligområde i Kvernvika, med 550 meter i lengderetning langs stranden og vegen, og 50 meters byggegrense fra sjøen. Forslaget er en revidering av kommuneplanens arealdel fra 2002, der det aktuelle området er vist som LNF-område uten åpning for spredt bebyggelse.

Foranledningen til den foreslåtte utvidelsen er en søknad om bygging av bolig ved stranden ved Nordbekken. Fylkesmannens miljøvernavdeling gikk imot dispensasjon på grunn av strandverdiene i området.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fremmet innsigelse mot den foreslåtte utvidelsen av LNF spredt bolig-område XII i Kvernvika i brev av 15.05.2006. Det fremheves at kombinasjonen av en lengre strandstrekning med karakter av relativ urørthet, bakland av skog og utsikt rett ut i havet, gir strandstrekningen en egenart og attraktiv karakter. Videre vises det til at området er lett tilgjengelig fra vegen, og at det faktum at granskog grenser direkte til Atlanterhavet i seg selv er svært spesielt og unikt. Etter Fylkesmannens mening vil området, ved noe åpning av skogen og eventuell tilrettelegging ved kulturminnene, få svært stor synlig verdi, både for veifarende etter riksvegen og for lokalbefolkningen. Det vises for øvrig til at det er klarert for spredt utbygging av boliger, relativt nært både sør og nord for området.

Fylkesmannen konkluderer etter dette med at det er betydelige eksisterende og potensielle strandsoneverdier i området.

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde ingen merknader til utvidelsen av LNF spredt bolig-området i Kvernvika da forslaget til ny arealdel var på høring.

På bakgrunn av anmodning fra Fylkesmannen uttalte fylkeskommunen i brev av 15.05.2007 at den planfaglige beste løsningen er at eventuell ny bebyggelse lokaliseres sørøst (overfor) riksvegen. Fylkeskommunen er imidlertid sterkt i tvil om området har nasjonale kvaliteter som kvalifiserer til at staten fratar kommunen mulighet til å utøve lokalt skjønn i denne saken. Fylkeskommunen konkluderer med at området ligger utenfor de områder som preges av stor konkurranse om strandsonen, at det er diskutabelt i hvor stor grad området kan betraktes som urørt, og at det er tvil om interesser knyttet til friluftsliv, naturverdier, landskap og kulturmiljø i det aktuelle området kan betraktes som nasjonalt viktig.

Mekling fant sted den 08.09.2006. Det ble i denne forbindelse oppnådd enighet om et alternativ som innebærer at området for LNF spredt boligområde XII i Kvernvika utvides sørvestover, slik at utvidelsen avgrenses med eiendomsgrensen i stedet for bekken. Denne løsningen innebærer at området for LNF spredt boligområde avgrenses med eiendomsgrensen, vegen og kraftlinjen.

Fosnes kommunestyre vedtok i møte 19.10.2006 ikke å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse eller løsningsforslaget fra meklingsmøtet. Etter dette har Fosnes kommune og Fylkesmannen gjort ytterligere forsøk på å komme frem til en løsning, uten at dette har ført frem.

Befaring ble avholdt den 27.09.2007 med representanter fra Fosnes kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering


Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om kommuneplanens arealdel i tilstrekkelig grad ivaretar de nasjonale interessene knyttet til strandsonen.

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det fremheves her som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn oppfordres i denne forbindelse til en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner i hundremetersbeltet langs sjøen.


Miljøverndepartementet har tatt i betraktning Fosnes kommunes synkende innbyggertall og ønsket om å legge til rette for attraktive boligtomter i kommunen. I gjeldende kommuneplan for Fosnes er det imidlertid godkjent et stort antall områder hvor det åpnes for bygging i strandsonen. I disse områdene er det akseptert at det nasjonale byggeforbudet i hundremetersbeltet kan fravikes. Departementet finner derfor at gjeldende kommuneplan viser en geografisk differensiert forvaltning i samsvar med de nasjonale føringene om strandsonen.

En utvidelse av eksisterende LNF spredt boligområde i Kvernvika med 550 meter i lengderetning vil åpne for inngrep i en lengre strandstrekning som i stor grad fremstår som urørt. Området, som har bakland av skog og utsikt direkte til Atlanterhavet, fremstår som gunstig for friluftsliv. Avstanden fra riksvegen og ned til sjøen varierer fra i underkant av 50 meter til ca. 100 meter, og eventuelle nye boliger her vil virke privatiserende på den tilliggende strandsonen.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det er grunnlag for å ta Fylkesmannens innsigelse til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Fosnes kommunestyres vedtak av 19.10.2006, Kommuneplanens arealdel for Fosnes, med unntak av område XII, LNF spredt bolig-område i Kvernvika. Området endres til LNF-område uten åpning for spredt bebyggelse.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet, planbeskrivelsen og planbestemmelsene i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Erik Solheim 
    
 
Kopi:
Fosnes kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune