Vefsn kommune - innsigelse til kommunedelplan for Vefsn

Avgjørelse i innsigelsessak, 28. september 2007

 

Innsigelse til kommunedelplan for Vefsn kommune


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 15. september 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Statens Landbruksforvaltning har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener hensynet til jordvernet må veie tyngst i denne saken og tar derfor innsigelsen til følge. Dette innebærer at områdene på Øya som i planen er lagt ut til næringsområder ikke blir godkjent.  

Bakgrunn for saken

Fylkeslandbruksstyret hadde opprinnelig innsigelse til planen, men denne ble trukket etter meglingen, under vektlegging av at kommunen hadde behov for næringsområder i et fremtidig perspektiv. Fylkesmannen forela saken for Statens Landbruksforvaltning, som valgte å opprettholde innsigelsen fylkeslandbruksstyret hadde fremmet. Innsigelsen som nå gjenstår er knyttet til områdene B,C og D på Øya, jf plankartet. Området er i siste planforslag merket med NF1, ikke NF2 som tidligere.

Kommunestyret i Vefsn vedtok kommunedelplanen 31. mai 2005.

Vefsn kommune har i næringsplanen forutsatt et behov for 450 dekar areal til industri i de neste 20 årene. Alternative arealer som kommunen har sett på har vanskelige grunnforhold og/eller ligger langt utenfor byen. Kommunen mener landbruksarealer fra nedlagte gårder lenger opp i elven kan løse behovet for landbruksjord.

Kommunedelplanen legger opp til omdisponering av ca 150 dekar av den beste landbruksjorden i Vefsn til næringsformål. Planen berører også den største melkeproduksjonen på Øya. Det foreligger imidlertid ingen konkrete byggeplaner som tilsier at kommunen må ta i bruk disse områdene i planperioden.

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har begrunnet innsigelsen med at omdisponering av 150 dekar av den beste jorda i Vefsn kommune fra jordbruk til næringsformål er klart i strid med nasjonale mål for arealforvaltning. Det vises til det nasjonale målet om at omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010.

SLF viser videre til fylkesmannens uttalelse om at kommunens begrunnelse for omdisponering er mer et ønske om å ha fremtidig utbyggingsareal i beredskap enn et dokumentert behov for næringsarealer. SLF er derfor ikke enig i fylkeslandbruksstyrets vurdering.

Fylkesmannen har i sin oversendelse til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge, og at Øya ikke legges ut til byggeområde for kontor og forretning/kontor i kommunedelplanen.

Det vises til adgangen Statens Landbruksforvaltning er gitt til å overprøve fylkeslandbruksstyrene i forhold til å fremme innsigelse, og at dette er ment å skulle underbygge Regjeringens ønske om en strengere praksis knyttet til jordvern og omdisponering av dyrket og dyrkbar jord.

Fylkesmannen legger vekt på at det i denne saken ikke er konkrete byggeplaner eller arealbehov som tilsier at arealer må omdisponeres på Øya i denne planperioden. At områdene på Øya vil være gunstigere å ta i bruk enn andre områder til næringsarealer, kan ifølge fylkesmannen ikke være avgjørende for at godt arronderte og landbruksmessig lettdrevne områder skal omdisponeres.

Befaring ble avholdt 9. november 2006 med representanter fra Miljøverndepartementet, landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Nordland, Vefsn kommune og representant fra Mosjøen og Omegn næringsselskap.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 26. januar 2007 at innsigelsen fra Statens Landbruksforvaltning tas til følge. Det vises til at arealene på Øya er attraktive næringsarealer for kommunen, både ut fra beliggenhet og beskaffenhet. Landbruks- og matdepartementet viser til at jorden som er dyrket er av høy kvalitet, som det skal tungtveiende grunner til å bygge ned. Kommunen oppfordres til å vurdere fortetting og transformasjon av eksisterende industriområder, herunder også eksisterende næringsområder på Øya.

Miljøverndepartementets vurderinger

I St. meld. nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand fremgår det at dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt, og at jordvern er et viktig aspekt knyttet til bærekraftig utvikling. Kommunedelplanen legger opp til at 150 dekar av den beste landbruksjorden i Vefsn kommune bygges ned og berører det største melkeproduksjonsbruket på Øya. Miljøverndepartementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at dette er i strid med nasjonal politikk i forhold til jordvernet.

Vefsn kommune viser til næringsplanen og at det er kartlagt et behov for minst 300 dekar næringsareal de neste 25 årene. Områdene som nå er planlagt på Øya ligger sentrumsnært, og inntil et eksisterende næringsområde. At områdene er gunstige for kommunen å bygge ut, kan etter departementets oppfatning ikke være avgjørende for å skulle omdisponere landbruksarealer av en slik kvalitet som det er på Øya. Det foreligger heller ingen konkrete byggeplaner/arealbehov som tilsier at disse områdene må tas i bruk i denne planperioden.

Departementet er enig med fylkesmannen i at kommunen bør vurdere flere alternative løsninger, som for eksempel bedre utnyttelse av eksisterende industriområder. Områdene som er vurdert som erstatningsarealer for landbruket bør også kunne vurderes til industriformål.

Miljøverndepartementet er etter dette kommet til at innsigelsen fra Statens Landbruksforvaltning må tas til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd finner departementet ikke å kunne godkjenne Vefsn kommunes vedtak av 31. mai 2005 om omdisponering av et eksisterende landbruksområde til etablering av industri og forretning/kontor. Disse områdene avsettes som LNF-område i planen.

De øvrige deler av kommunedelplanen er egengodkjent av kommunen. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak.

Om kunngjøringen av den endelige kommunedelplanen vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Helen Bjørnøy


Kopi:
Vefsn kommune, PB 560, 8651 Mosjøen
Landbruks- og matdepartementet, PB 8007 Dep, 0030 Oslo
Statens Landbruksforvaltning, PB 8140 Dep, 0033 Oslo
Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø