Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Selje kommune - innsigelse til værradar på Kjerringa, Stadlandet

Avgjørelse i innsigelsessak, 10. juli 2007

 

Innsigelse til værradar på Kjerringa, Stadlandet - Selje kommune


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 7. desember 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Forsvaret har fremmet innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Selje kommunes planforslag, og ber kommunen om å utarbeide en ny reguleringsplan i samarbeid med Meteorologisk institutt. Forsvaret har ikke lenger interesser i området og er nå i gang med å avhende eiendommen på Vestkapp. Departementet legger til grunn at dette gjør det lettere å finne en løsning som både ivaretar kommunens og Meteorologisk institutt sine interesser.

Bakgrunn

Meteorologisk institutt ønsker å sette opp en værradar på Vestkapp i Selje kommune. De inngikk en avtale 28. mai 2004 med Forsvarsbygg om å utplassere en værradar på grunn som forsvaret eier. Da Meteorologisk Institutt søkte Selje kommune om rammetillatelse for bygging av radar, satte kommunen krav om reguleringsplan.

Privat reguleringsplan for Meteorologisk institutt ble oversendt kommunen
9. september 2004. Under den kommunale behandlingen ble planforslaget endret før det ble lagt ut til offentlig høring. Endringen innebar at værradaren skulle samlokaliseres med Vestkappsenteret. Forsvaret fremmet innsigelse til denne planen.

Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til område som skal båndlegges for Forsvaret.

Miljøverndepartementet ble anmodet av Kunnskapsdepartementet 18. april 2006 om å se nærmere på reguleringssaken på Vestkapp. Dette var før saken ble oversendt hit som innsigelsessak. Det ble så avholdt et møte i saken 26. juni 2006 i Miljøverndepartementet, med representanter fra Kunnskapsdepartementet, Meteorologisk institutt og Forsvarsbygg for å få en nærmere oversikt over saken. Fylkesmannen avgjorde 21. juli 2006 klage fra Forsvarsbygg på reguleringsplanen, der kommunens vedtak ble opphevet og saken sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

Miljøverndepartementet innkalte alle parter i saken til nytt møte i departementet 5. desember 2006. Målet var å drøfte spørsmål knyttet til saken. Resultatet av møtet var at fylkesmannen skulle sende saken over til departementet som en innsigelsessak på vanlig måte.

Forsvaret v/Forsvarsbygg hadde innsigelse til reguleringsplanen. Området var avsatt til forsvarsviktige formål og planlagt tatt i bruk som fremtidig radar. Selje kommune vedtok å regulere området til herberger, bevertningssted og friluftsformål. Forsvaret har gitt beskjed om at deres eiendom på Vestkapp skal avhendes av Skifte eiendom. Avhendingen er igangsatt, jf brev fra Forsvarsdepartementet av 2. mai 2007.

Selje kommune behandlet planen 15. februar 2006. Kommunen mener området er spesielt viktig område når det gjelder reiseliv, samt at området har store kvaliteter i forhold til landskap, natur og friluftsliv. De mener derfor det er viktig å avgrense terrenginngrep i området, slik at installasjoner slik som en værradar tar minst mulig av arealet på Vestkapp.

Fylkesmannen la i oversendelsen til departementet vekt på at partene skulle komme frem til en felles løsning, der værradaren kan plasseres så nære Vestkapphuset som mulig. En slik felles løsning er spesielt viktig i et sårbart område som dette.

Befaring ble avholdt 15. mars 2007, med representanter fra Miljøverndepartementet, Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Meteorologisk institutt, fylkesmannen i Sogn og Fjordane og selje kommune. Det ble på befaringen gitt beskjed om at det etter nye behovsvurderinger viser seg at Forsvaret ikke lenger har behov for eiendommen på Vestkapp og at denne derfor kan avhendes. Det er i brev fra Forsvarsdepartementet av 27. mars 2007 presisert at ny eier må respektere de forpliktelser som ligger i avtalen med Meteorologisk institutt, der de gis rett til å ha stående en værradar på eiendommen.

Meteorologisk institutt sier i brev av 20. mars 2007 at de kan være mer fleksible enn tidligere når det gjelder den konkrete plasseringen av radaren på Vestkapp. Det vises i brevet til et kart, der det er skissert en sirkel hvor radaren kan plasseres innenfor. Meteorologisk institutt avventer derfor nytt forslag til reguleringsplan fra kommunen, med radaren plassert innenfor det avmerkede området.

Miljøverndepartementets vurderinger


Miljøverndepartementet viser til at Forsvarsdepartementet ikke lenger er interessert i området, slik at situasjonen nå er noe endret. Det er derfor opp til partene i saken å finne en god løsning på lokaliseringen av radaren.

Meteorologisk Institutt har uttalt i brev av 20. mars 2007, at de kan være mer fleksible når det gjelder plasseringen av værradaren. I en vedlagt skisse til brevet vises det til at radaren fortsatt må plasseres på det høyeste punktet på Vestkapp slik at det blir fri sikt 360 grader. Det må også sikres tilstrekkelig avstand til omkringliggende installasjoner, ca 20 meter.

I brevet sies det også at Meteorologisk Institutt ikke ønsker å stå i veien for en eventuell utvidelse av Vestkapphuset, så lenge dette er i tråd med krav om avstand og jordingsnett rundt radaren.

Departementet anmoder Selje kommune om å igangsette arbeid med ny reguleringsplan. Plassering av radaren bør ta utgangspunkt i innspill fra Meteorologisk institutt, slik at det er sikkerhetsmessig mulig å få etablert radaren. Den nærmere utforming av plasseringen må derfor skje i samarbeid mellom kommunen og Meteorologisk institutt.

Planen som ble behandlet av Selje kommune 15. februar 2006 blir derfor ikke godkjent. Ut fra nasjonale behov ser departementet behovet for etablering av ny værradar. Departementet anmoder derfor kommunen om at arbeidet med ny reguleringsplan prioriteres.

Vedtak

Miljøverndepartementet stadfester ikke Selje kommunes vedtak av 15. februar 2006 - reguleringsplanen for Kjerringa, Vestkapp. Kommunen bes derfor om å utarbeide en ny reguleringsplan i tråd med føringene Meteorologisk institutt har lagt for plassering av radar.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Selje kommune, 6740 Selje
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
Meteorologisk institutt, Postboks 43 Blindern, 0131 Oslo
Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo