Lenvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gavelen på Senja (hytter - reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14. desember 2004

Innsigelse til reguleringsplan for Gavelen på Senja, Lenvik kommune

Det vises til Fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 16.02.2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Områdestyret i Troms til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at hytteområdet vil komme i konflikt med reindriftsinteresser i området.

Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Gavelen. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at området har særlig verdi for reindriften som kalvings- og beiteland, og at hytteutbygging i området vil kunne ha negative konsekvenser for reindriften. Departementet legger også vekt på at kommunen ikke har vedtatt arealdel til kommuneplanen. Kommunen bør gjennom arealdelen til kommuneplanen vurdere aktuelle utbyggingsområder gjennom en bred og helhetlig prosess, der ulike interessers arealbehov er vurdert. Innsigelsen er med dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Lenvikkommune vedtok reguleringsplan for Gavelen 23.10.03. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 16 hytter. Planen legger også til rette for campingplass og småbåtanlegg.

Etter kommunens vurdering vil eksistensgrunnlaget for reindriftsnæringen vedvare selv om omsøkte reguleringsplan stadfestes. Kommunen har i sin saksfremstilling lagt vekt på at hyttene vil bli lokalisert ved havet og vil være i skjul for resten av halvøya. Kommunen legger til grunn at et hyttefelt ved havet ikke nødvendigvis vil generere stor utfart i utmarka, og at utfarten vil være tilknyttet de kystnære områdene om sommeren. Kommunen peker på at kalvingen skjer om våren, og at forstyrrelsen fra hyttefolk blir minimal. Kommunen viser også til at dette området tidligere var bebodd.

Områdestyret for Troms har fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet med at planen berører et sentralt kalvingsland for rein. Det vises til at kalvingsområder er av særlig verdi for reindriftsnæringen og at det stilles en rekke krav til slike områder med hensyn til beliggenhet og beiteforhold. Simlerein er spesielt vâr for forstyrrelser under kalvingsperioden, og etablering av et hyttefelt som grenser opp til kalvingslandet er fra reindriftens side ikke ønskelig.

Videre vises til at viktige reindriftsområder innenfor kommunen gradvis er utbygd fordi Lenvik kommune ikke har arealdel av kommuneplan. Reindriften har forsøkt å verne Årneshalvøya og Skårlihalvøya mot utbygging, og har måttet gå i mot enkeltsaker i 18 saker på Årneshalvøya og 5 saker på Skårlihalvøya. Felles for disse områdene er at det er lite snø vinterstid, områdene blir tidlig snøfrie om våren og har en viktig funksjon som vårbeiter og kalvingsområder om våren. Det bemerkes også at det er umulig for reindriften å åpne for utbygging i enkelte områder, så lenge det ikke er foretatt en helhetlig vurdering av utbygging i kommunen.

Reinbeitedistriktet har i sin uttalelse vist til at Gavelen er et kjerneområde for reindriften. Det vises til områdets topografiske og naturgitte egenskaper ved at området er slett, uten bratte skrenter, det er ikke store elver, det er lunt, beskyttet mot ørn og rolig uten for mye forstyrrelser. Det pekes videre på at slike kjerneområder ikke kan kompenseres ved å ta i bruk andre områder innenfor distriktet. Reinbeitedistriktet mener at området med sikkerhet vil være ødelagt for all fremtid dersom reguleringsplanen gjennomføres.

Fylkesmannen i Troms har i sitt oversendelsesbrev av 16.02.2004 anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen legger til grunn at innsigelsen er begrunnet med fraværet av kommuneplan. Fylkesmannen ser med bekymring på at det ennå ikke har lykkes kommunen å få vedtatt arealdel til kommuneplan

Befaring ble foretatt 12.05.2004. Representanter fra Lenvik kommune, Nord Senja reinbeitedistrikt, Representanter for grunneierne, Reindriftsforvaltningen i Troms, Fylkesmannen i Troms, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Landbruks- og matdepartementet har avgitt uttalelse til saken ved brev av 10.09.2004. Departementet anbefaler ikke en løsning som medfører at reindriftens bærekraft i området blir sterkt redusert. Departementet peker på at det er knyttet stor usikkerhet til om reindriftsnæringen kan nytte området dersom hytteutbyggingen tillates. Omfanget av hytter og deres plassering vil etter Landbruks- og matdepartementets vurdering føre til store negative konsekvenser for reindriften. Arealene nyttes av reindriften en tid på året hvor reinen er spesielt sky og hvor flokken som helhet er sårbar på grunn av kalvingen og årskalvene. Landbruks- og matdepartementet mener reindriften på Nord-Senja er avhengig av de berørte arealene på grunn av tilgangen til vinter og vårbeite.

Det er også et viktig moment for Landbruks- og matdepartementet at det ikke foreligger en kommuneplan. Det vises til at reindrift er en arealkrevende næring, og at en arealdel til kommuneplanen ville kunne synliggjort utstrekningen av tilgjengelige alternativer til tomter for fritidseiendommer i kommunen, samt bidratt til å skissere de mer og mindre viktige områdene for reindriften. Dette ville økt mulighetene til å komme frem til omforente løsninger.

Det vises også til ILO - konvensjon nr 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater, som gir samene en spesiell beskyttelse til å utøve sin kultur. Videre vises til St meld nr 55 (2000-2001) Om samepolitikken og St meld nr 33 (2001-2002) Tilleggsmelding som drøfter hvilke forpliktelser norske myndigheter har gjennom ratifisering av ILO - konvensjonen. Det fremheves at fragmentering av beitegrunnlaget er en av de alvorligste truslene mot reindriftens arealgrunnlag.

Miljøverndepartementets vurdering

Det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og mulighetene for en bærekraftig reindrift.

Departementet har forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for fritidsboliger. Det er stor uenighet mellom kommunen og reindriften om hvilke ulemper reindriften vil bli påført som følge av endret bruk av området, og hvorvidt ulik bruk av området kan kombineres. Departementet finner det vanskelig å forutse i hvilken grad bruken av fritidsboligene vil få negative konsekvenser for reindriften, men mener reindriften vil kunne bli negativt berørt som følge av økt aktivitet i området. Departementet viser til Landbruks- og matdepartementets uttalelse til saken, der det fremgår at det er usikkert om reindriftsnæringen kan benytte området dersom hytteutbyggingen tillates. Departementet legger også vekt på reindriftens vurderinger av at områdets natur og topografi gjør dette området spesielt egnet som kalvings- og beiteland, og at de er avhengig av disse arealene for å opprettholde sin næring.

Departementet finner det uheldig at kommunen ikke har vedtatt arealdel til kommuneplanen. Departementet mener det er viktig at kommunen foretar en helhetlig vurdering av arealene gjennom kommuneplanens arealdel, for å unngå at reindriftens områder blir nedbygget bit for bit. Gjennom arbeidet med kommuneplanen vil aktuelle utbyggingsområder kunne fastsettes ved en bred og helhetlig prosess, der ulike interessers arealbehov er vurdert.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det er grunnlag for å ta innsigelsen til følge. Miljøverndepartementet stadfester etter dette ikke reguleringsplanen for Gavelen.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste Lenvik kommunestyrets vedtak av 23.10.03 om reguleringsplan for Gavelen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi:
Lenvik kommune
Troms fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet
Områdestyret i Troms
Nord- Senja Reinbeitedistrikt
Trond Berntsen, Vinterroveien 3C, 3517 Hønefoss