Selbu kommune- Innsigelse til reguleringsplan Pålhaugene

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Pålhaugene. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det er akseptert utbygging av et felt med 22 hytter, med en størrelse på inntil 150 m2 BRA, og at dette allerede innebærer et betydelig inngrep. Departementet mener derfor at den interne hytteveien i seg selv i dette tilfellet ikke utgjør en avgjørende ytterligere belastning på naturmangfold, landskap, eller friluftsliv i området. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Selbu kommune- Innsigelse til reguleringsplan Pålhaugene
Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 25.03.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at den planlagte veiatkomsten til hytteområdet vil redusere inngrepsfri natur i Norge (INON).

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Pålhaugene. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det er akseptert utbygging av et felt med 22 hytter, med en størrelse på inntil 150 m2 BRA, og at dette allerede innebærer et betydelig inngrep. Departementet mener derfor at den interne hytteveien i seg selv i dette tilfellet ikke utgjør en avgjørende ytterligere belastning på naturmangfold, landskap, eller friluftsliv i området. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.


Bakgrunn for saken

Selbu kommune vedtok reguleringsplan for området 09.02.09. Reguleringsplanen er en endring av reguleringsplan for hyttebygging godkjent i 1996, med hyttefelt på 22 hytter. Om lag halvparten av hyttetomtene er i dag bebygget. Endringen omfatter etablering av bilatkomst som vil erstatte stiatkomst til hyttene. Veien skal betjene de fleste hyttene i området. Forslaget innebærer også flytting av noen hyttetomter. Antall hytter er uendret.

Området som omfattes av planen er i Kommuneplanen for Selbu vist som byggeområde fritidsbebyggelse.

Kommunen uttaler i sin oversendelse til fylkesmannen av 16.02.09 at dette dreier seg om en naturlig utvikling av et større hyttefelt. Kommunen har ansett det som viktig at grunneiere i hyttefelt som er etablert skal få ta del i en naturlig utvikling så lenge det ikke kan påvises skade på miljøverdier som landskap, friluftsliv eller biologisk mangfold. Oppgradering med hensyn til størrelse på fritidsboliger er allerede avklart i kommuneplanens arealdel. Kommunen har i saken uttrykt skepsis til definisjonen av tyngre tekniske inngrep i INON, ved at hyttefelt av en viss størrelse ikke regnes som et tyngre teknisk inngrep. Kommunen er av den oppfatning at inngrepet her allerede har skjedd gjennom etablering av et hyttefelt på 22 hytter. Kommunen kan derfor vanskelig se at atkomstveien representerer nedbygging av uberørt natur.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har oversendt saken ved brev av 25.03.09 uten tilrådning.

Fylkesmannen har innsigelse til alle nye tekniske inngrep som vil medføre at INON-områdene vest for planområdet blir redusert. Rensjøen ligger mindre enn en kilometer unna grensen for inngrepsfrie naturområder, og veifremføring vil derfor medføre tap av arealer med inngrepsfri natur vest for planområdet.

Fylkesmannen mener saken er prinsipiell og mener det kan stilles spørsmål ved om hyttekonsentrasjoner av en viss størrelse bør inngå i definisjonen av tyngre tekniske inngrep relatert til INON-områder. Fylkesmannen mener svaret på dette bør legges til grunn for konklusjonen i saken.

Befaring og møte i saken ble avholdt 14.10.09. Tilstede på møtet var representanter fra Selbu kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Tilstede på møtet var også representanter fra hytteeierne.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avgitt høringsuttalelse i brev av 04.11.09. DN kan ikke se at fordelene ved etablering av veier inn til hyttene er så store at de oppveier ulempene i saken. DN mener at en god løsning i denne saken bør kunne være å etablere opparbeidede stier som gir lettere og tørrere adkomst til hyttene, samtidig som det sparer myrområdet for slitasje.

DN peker på at området er et svært viktig friluftsområde for befolkningen i Trondheimsregionen, og for hytteområdene rundt. DN mener veifremføring til hyttefeltet vil endre karakteren til feltet, og vil erfaringsmessig kunne føre til utvidelser/nybygg, økt ferdsel mm. DN frykter også at en godkjenning ville kunne skape sterk presedens for andre saker.

DN gjør for øvrig oppmerksom på at kartet over inngrepsfrie områder i Norge (INON) som ble brukt som grunnlag for innsigelsen er noe endret, ved at reguleringen av Rensjøen er kommet inn som inngrep etter forrige oppdatering. DNs vurderinger i saken er basert på de nye dataene. Endringen medfører at tapet av INON-områder, og særlig villmarkspregede områder, på grunn av veiframføringen til hyttene vil være mindre enn utgangspunktet for fylkesmannens innsigelse.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene.

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) ble etablert som en indikator på utviklingen av arealbruken og status for natur uten tyngre tekniske inngrep i Norge. Det har siden midten av 1990-tallet vært nasjonal politikk at en ved arealplanlegging skal ta hensyn til at urørte/ inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for fremtiden. Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i en rekke stortingsmeldinger.

Inngrepsfrie naturområder representerer verdier som kommunen må være bevisst i forhold til når det planlegges og bygges ut nye områder. Det er vanskelig å reversere tyngre tekniske inngrep, og tap av inngrepsfri natur er permanent i de fleste tilfellene.

INON er definert som områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Tiltak og anlegg som defineres som tyngre tekniske inngrep omfatter blant annet offentlige veier og jernbanelinjer, traktor-, landbruks-, anleggs- og seterveier, kraftlinjer, reguleringsmagasiner og regulerte elver og bekker med mer. Som tyngre teknisk inngrep regnes blant annet private veier med lengde over 50 meter.

Det aktuelle reguleringsplanområdet ligger i randsonen til INON- området, og veiframføringen vil dermed redusere arealer med inngrepsfri natur vest for planområdet.

Miljøverndepartementet finner i denne saken at hensynet til tap av INON-områder må avveies konkret opp mot kommunens ønske om å legge til rette for vei til det allerede etablerte hyttefeltet.

Tapet av INON-områder som følge av veiframføringen er av DN beregnet til:

-Inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep): 0,54 km2.
-Inngrepsfri sone 1 (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep): 1,12 km2.
-Villmarkspreget område (mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep): 0,18 km2.


Departementet mener at et betydelig inngrep her allerede har skjedd gjennom etablering av et relativt konsentrert hyttefelt på 22 hytter, selv om hyttefeltet ikke er definert som et ”tyngre teknisk inngrep” i INON-kartleggingen. Det vises til at området også er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Departementet mener at det gjennom vedtakelsen av kommuneplanen med retningslinjer allerede er akseptert en utvikling med utvidelser/nybygg, høyere hyttestandard, økt ferdsel med mer. I dette tilfellet legger departementet ikke avgjørende vekt på tap av INON-areal.

Saken er vurdert i forhold til prinsippene i ny naturmangfoldlov. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i planområdet er godt, og atkomstveien anses ikke å innebære nevneverdig risiko for skade på naturmangfoldet eller å påvirke økosystemet

Departementet kan ikke se at andre viktige miljøverdier påvirkes ytterligere av denne adkomstveien i seg selv, slik som naturmangfold, friluftsliv og naturopplevelse. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 anses ivaretatt ettersom det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag.

Miljøverndepartementet har etter en helhetsvurdering kommet til at planen ikke vil ha slike virkninger at det er nødvendig å overprøve kommunestyrets vedtak. Miljøverndepartementet stadfester etter dette reguleringsplanen for Pålhaugene.

Departementet understreker likevel betydningen av å ivareta inngrepsfri natur i Norge (INON). Urørt natur uten tekniske inngrep er en viktig kvalitet. Utbyggingspresset på norsk natur øker, og områder uten tyngre tekniske inngrep reduseres stadig. Det er derfor svært viktig at kommunene i sin planlegging tar hensyn til dette, slik at inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad bevares for framtiden. Dette gjelder også med hensyn på hyttebygging i INON-områder, inkludert i randsonen på en kilometer for INON-områder.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Selbu kommunestyres vedtak av 09.02.09 om reguleringsplan for Pålhaugene.
Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

   
Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Selbu kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning