Oslo kommune - Reguleringsplan for Drammensveien 60 — Rikstrygdeverket (boliger/kontor - kulturminner)

Avgjørelse i innsigelsessak, 11. oktober 2005

Innsigelse til reguleringsplan for Drammensveien 60 – Rikstrygdeverket, Oslo kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 2. desember 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Riksantikvaren har innsigelse til reguleringsplan for Drammensveien 60 – Rikstrygdeverket, Oslo kommune.

Miljøverndepartementet ser det som viktig å bevare det tidstypiske anlegget, både ut fra dets arkitektoniske verdi og betydning som representant for statens satsing på sentrale velferdsordninger i etterkrigstiden. Eiendommen har nasjonal kulturminneverdi. Innsigelsen fra Riksantikvaren er tatt til følge, og reguleringsplanen stadfestes ikke.

Bakgrunn for saken

Oslo bystyre behandlet og vedtok forslag til endret reguleringsplan for Drammensveien 60 i møte den 22. september 2004. Planforslaget innebærer at det opprinnelige Rikstrygdeverket på 10 etasjer beholdes hovedsakelig til kontorformål. I tillegg rives deler av sidefløy, slik at det kan oppføres et nytt boligbygg i 5-7 etasjer med 36 leiligheter. Dette bygget vil redusere noe av eksisterende haveanlegg.

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget, og Byrådet slutter seg til etatens vurdering og konklusjon i saken.

Riksantikvaren har i brev av 25. februar 2003 fremmet innsigelse til reguleringsforslaget når det gjelder planene om bygging av boliger i haven. Dette forutsetter riving av deler av lavblokken. Opprinnelig omfattet innsigelsen også forslaget om ombygging/påbygging av høyblokken. Dette er tatt ut av planforslaget og omfatter nå kun lavblokken og parkanlegget. Begrunnelsen for innsigelsen er hensynet til anlegget i seg selv og den omkringliggende 1800-tallsbyen. Anlegget vurderes å ha klar nasjonal kulturminneverdi.

Riksantikvaren har 16. april 2004, sendt et fredningsforslag på høring. Dette omfatter hele anlegget; høyblokk, lavblokk inkludert eksteriør og nærmere spesifiserte deler av interiøret og tilhørende haveanlegg. Fredningen er foreslått i medhold av kulturminnelovens § 22 a som er en særhjemmel for fredning av bygninger og anlegg i statens eie. Formålet med fredningen er å bevare et tidstypisk og helhetlig kontorkompleks med betydelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter. Fredningen skal også sikre haveanlegget som et tidstypisk, offentlig haveanlegg av høy kvalitet. Riksantikvaren mener fredningen ikke skal være til hinder for fortsatt bruk av anlegget til kontor/næring og boligformål. Riksantikvaren mener anlegget samtidig med fredningen, bør reguleres til spesialområde bevaring.

28. oktober 2004 fattet Riksantikvaren vedtak om midlertidig fredning av Drammensveien 60. Riksantikvaren valgte midlertidig å frede bygningen slik at kulturminneverdiene ble ivaretatt på en sikker måte, under istandsettelsen av anlegget. Fredningssaken er stilt i bero så lenge plansaken pågår.

Fylkesmannen har i oversendelsen til Miljøverndepartementet uttalt at de ikke har særlige kommentarer til reguleringsplan for Drammensveien 60, og har heller ikke uttalt seg til fredningen.

Befaring ble avholdt 18. januar 2005, med representanter fra Oslo kommune, plan- og bygningsetaten og byrådsavdeling for byutvikling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Riksantikvaren, Entra eiendom og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Saken gjelder Riksantikvarens innsigelse til bygging av boliger i haven til Drammensveien 60. På den ene side berører saken utvikling og fortetting av eksisterende boligområde. På den annen side er det et spørsmål om områdets arkitektoniske bevaringsverdi og nasjonale kulturminneverdi.

Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på at det gamle rikstrygdeverkanlegget har arkitektoniske verdier samt betydning som representant for statens satsing på sentrale velferdsordninger i etterkrigstiden. Eiendommen har stor autentisitet og har nasjonal kulturminneverdi. Kulturminneverdiene er knyttet til det samlede anlegget med høyblokk, lavblokk og parkanlegg. Dersom deler av anlegget blir revet og erstattet med nytt bygg, vil anleggets karakter bli vesentlig endret. Departementet slutter seg til Riksantikvarens vurderinger av anleggets verneverdier.

Bygging av den planlagte boligblokken vil ha uheldige virkninger i forhold til omkringliggende bebyggelse, ettersom den blir vesentlig høyere enn dagens bygg. Anlegget har i dag en anlagt park/have som kan benyttes av allmennheten. Selv om riving av dagens tilbygg/lavblokk vil medføre at området får en mer sammenhengende grøntkorridor med naboeiendommene, vil bruksverdien for allmennheten bli redusert.

Miljøverndepartementet finner etter dette at det er grunnlag for å ta innsigelsen til følge.

Vedtak

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester ikke departementet Oslo bystyrets vedtak av 22. september 2004, vedrørende reguleringsplan for Drammensveien 60 – Rikstrygdeverket.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling, Rådhuset, 0037 Oslo
Byantikvaren i Oslo
Riksantikvaren, Pb 8196 Dep, 0034 Oslo