Røros kommune - innsigelse til reguleringsplan for Kåsa hyttegrend

Avgjørelse i innsigelsessak, 17. september 2007

 

Innsigelse til reguleringsplan for Kåsa hyttegrend, Røros kommune


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 15. november 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyret for reindriftssaker i Sør-Trøndelag/Hedmark har fremmet innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Røros kommune sitt vedtak av 26. september 2006. Området benyttes til vinterbeite for reinen, og faller innenfor Femunden reinbeitedistrikt. Området er også oppsamlingsområde i forbindelse med flytting, kalvemerking og slakting. Hyttene er planlagt oppført innenfor et område som er lite preget av hyttebygging, og vil kunne ha negative konsekvenser for reindriften. Innsigelsen er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Bakgrunnen for planforslaget er at grunneier skal få delfinansiert bygging av ny driftsbygning etter at bygningen raste sammen våren 2005 på grunn av snømengden. Røros kommune har etter en grundig prosess forsøkt å finne et område som er egnet til hyttebygging på eiendommen. Området der hyttene er planlagt er i kommuneplanen avmerket som LNF-område. Spredt bolig- og fritidsbebyggelse kan tillates i samsvar med omfangs- og lokaliseringskriterier. For dette området er det tillatt med 1 bolig og 0 hytter.

Røros kommune vedtok reguleringsplanen 26. september 2006. Kommunen mener det er viktig å opprettholde jordbruket i området, og mener en hyttebygging er måten å finansiere videre drift på Kåsa gård.

Områdestyret for reindriftssaker har fremmet innsigelse til planen. Begrunnelsen er at arealet inngår i et intensivt brukt vinterbeite innenfor Femund reinbeitedistrikt. Vinterbeitet utgjør minimumsfaktoren for et reinbeitedistrikt. Området er også oppsamlingsområde i forbindelse med innsamling til flytting, kalvemerking, skilling og slakt. Reindriftsforvaltningen uttalte i saken at de er skeptiske til utbygging i området ettersom dette er et av de siste områdene innenfor Røros kommune som ikke er preget av hyttebygging. En eventuell utbygging vil således punktere området, og uten tvil få negative konsekvenser for reindriften.

Fylkesmannen uttaler i sin oversendelse til departementet at embetet har forståelse for grunneiers behov for størst mulig egenfinansiering av ny driftsbygning i denne spesielle saken. Det vises til at kommunen har lagt opp til en bred dialog der reindriftsforvaltningen/områdestyret har vært tydelige på at hyttebygging ikke kan aksepteres i dette viktige vinterbeitedistriktet, og at utbyggingen er i strid med kommuneplanen.

Fylkesmannen legger vekt på at det er viktig å opprettholde kulturlandskapet i området. Dette gjøres best ved at det drives landbruk, noe som er en utfordring med en presset landbruksøkonomi. Det er ikke avholdt megling i saken, og fylkesmannen finner derfor ikke grunnlag for å gi en anbefaling i saken.

Befaring ble avholdt 17. januar, med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Områdestyret, reineierne og reindriftsforvaltningen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sin uttalelse av 20. februar 2007 at innsigelsen fra Områdestyret tas til følge. LMD har vurdert saken i forhold til den ressursverdi de aktuelle arealene har for reindriftsnæringen. I uttalelsen vises det til at reindriften er en arealkrevende næringsform, og at planområdet blant annet inngår i et intensivt brukt vinterbeiteområde. Det legges også vekt på at områdene nord for Rambergsjøen er lite preget av hytteutbygging og at Røros kommune i hovedtrekk ønsker en sentrumsnær hyttebygging. LMD viser til at kommunen har opplyst at det foreligger 200 klare hyttetomter innenfor eksisterende kommuneplan, og at den aktuelle reguleringsplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøverndepartementets vurderinger

Saken gjelder Områdestyrets innsigelse til reguleringsplan for Kåsa hyttegrend i Røros kommune.

Departementet viser til Landbruks- og matdepartementets uttalelse, og er i det vesentligste enige med deres vurdering av saken. I vurderingen av hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med viktige reindriftsinteresser er det et sentralt moment hvorvidt tiltaket berører minimums¬beitene. I dette området vil en utbygging som planlagt føre til økt uro og ferdsel i et marginalt intensivområde for reindriften.  Reinen har et lavt energibudsjett vinterstid og er derfor ekstra sårbare for forstyrrelser en slik hyttebygging kan medføre. Det er derfor viktig at området forblir urørt av hyttebygging.

Miljøverndepartementet viser også til at planen er i strid med kommuneplanen, som bare åpner for bygging av 1 bolig i dette området.

Miljøverndepartementet er derfor kommet frem til at innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark må tas til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke departementet Røros kommunes vedtak av 26, vedrørende reguleringsplan for Kåsa hyttegrend.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Helen Bjørnøy


Kopi:
Røros kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Områdestyret for reindriftssaker i Sør-Trøndelag/Hedmark