Meldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Hulsjøen hytteområde (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. november 2006

Innsigelse til reguleringsplan for Hulsjøen hytteområde, Meldal kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 30. mars 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyret for reindriftssaker i Sør-Trøndelag og Hedmark har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret delvis til følge. Dette betyr at tomtene A7 - A13, A20 – A24, samt områdene A33, A37, A40 og A42 ikke godkjennes.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplan for Hulsjøen hytteområde ble godkjent i november 1980. Planen har 65 godkjente hytter hvorav 17 ikke er bebygd per i dag. Forslag til reguleringsendring ble lagt ut til offentlig ettersyn 7. mars 2005 og omfatter 37 nye tomter. Området er i kommuneplanen avsatt til byggeområde fritidsbebyggelse.

Hytteområdet ligger innenfor reinbeiteavtalens primærområde. Den frivillige reinbeiteavtalen ble inngått i 1985 og må fornyes.

Meldal kommune anser hyttebygging som viktig for lokal handels- og industrivirksomhet, og hyttebygging er derfor vedtatt som et viktig satsingsområde i kommunens næringsplan. Hytteplanlegging i kommunen har vært viktig siden slutten av 1970-tallet, og arbeidet med reguleringsplan for Hulsjøen ble startet før leieavtaler med reindriften ble inngått. Kommunen mener derfor at det hele tiden har vært klart at Hulsjøen er et viktig hytteområde og så ikke for seg at reindriften skulle sette en stopper for utbyggingen. Det vises også til at kommunen i kommuneplanens arealdel fra 2003 har økt størrelsen på LNF-område sone 1, med forbud mot blant annet fritidsbebyggelse, og hyttebyggingen styres til områder avsatt til dette formål, blant annet Hulsjøen.

Områdestyret for reindriftssaker i Sør-Trøndelag og Hedmark har innsigelse til reguleringsplanen. Begrunnelsen knytter seg i hovedsak til at området er viktig vinterbeite. Områdestyret mener at uansett lokalisering av bebyggelsen, vil følgeeffekten bli større utfart, ferdsel og forstyrrelser i reinbeiteområdene, noe som reduserer tilgjengelige beitearealer i kvalitet og kvantitet. Det påpekes at det er flere tidligere regulerte hytteområder, hvor mange tomter ennå ikke er bebygd. Områdestyret ser det derfor som nødvendig å være restriktiv i forhold til nye og utvidete planer i vinterbeiteområdet.

Fylkesmannen har i brev av 30. mars oversendt saken til Miljøverndepartementet. I brevet tilrådes at innsigelsen fra Områdestyret tas til følge. Dette innebærer at 16 hytter tas ut av planen. Fylkesmannen mener det er rimelig at kommunen får anledning til å fremme en plan med redusert fortetting i området – i samsvar med reindriftsforvaltningens tilbud i meglingsmøtet.

I meglingsmøtet 25. oktober 2005 fant reindriftsforvaltningen å kunne akseptere en reduksjon i planen på 16 hytter, mens kommunen holdt på 13. Det lyktes ikke å få til et nytt meglingsmøte mellom partene.

Befaring ble avholdt 19. juni 2006 med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Meldal kommune, Reindriftsforvaltningen, reineiere og grunneiere.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sin uttalelse av 14. juli 2006 at innsigelsen til Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark tas til følge for tomtene A7 – A13, A20 – A24, A33, A37, A40 og A42. For de øvrige tomtene i planen kan departementet akseptere at innsigelsen ikke tas til følge.

Planforslaget for Hulsjøen ligger innenfor både reindriftens primærområde og vinterbeiteområde. Områdestyret har vurdert konsekvensene ved reguleringsplanen å være så store at styret har fremmet innsigelse ettersom de mener arealdisponeringen således er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Departementet støtter innsigelsen til deler av planen. Hovedbegrunnelsen er at enkelte av hyttene har preg av fortetting, mens andre som ligger i ytterkant av eksisterende felt er mer eksponerte. LMD mener det er positivt å samle inngrepene innenfor enkelte områder.

Miljøverndepartementets vurderinger

I Meldal kommune har det vært en sterk reduksjon i sysselsettingen, særlig innen bergverksrelatert virksomhet. Kommunen prøver derfor å videreføre en politikk for utnytting av bl.a. utmarksområder i næringssammenheng ved hyttebygging og tilrettelegging for turisme. Gjeldende kommuneplan legger i tråd med dette ut flere relativt store områder til fritidsbebyggelse.

Reindriften i Trollheimen har sin rettslige basis i Trollheimenloven av 21. desember 1984. Det er i 1985 inngått leieavtaler, og noen områder er også ekspropriert til beite. LMD har gitt konsesjon til reindrift i området, forutsatt at leieavtalene ikke sies opp. I en driftsplan, som konsesjonen er basert på, fremgår det at utøvelsen av reindrift skal skje innen geografisk definerte primærområder. Reindriften i Trollheimen er sentral for utøvelsen av den sørsamiske kulturen, og det opplyses at driften er velfungerende. Det er ca 20 personer som er tilknyttet driften av rein i området, og reintallet er i leieavtalene satt til 1600 dyr i vårflokk.

I vurderingen av hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med viktige reindriftsinteresser er det et sentralt moment hvorvidt tiltaket berører minimumsbeitene. I Trollheimen er vinterbeite minimumsbeite, og planforslaget for Hulsjøen ligger både innenfor primærområdet og vinterbeitet til reinen. Således vil deler av arealdisponeringen være i strid med nasjonale føringer for reindriften.

Miljøverndepartementet er kommet til at det ut fra hensynet til reindriften er nødvendig at 16 av hyttene tas ut av planen. Dette innebærer at hyttetomtene som er plassert i ytterkant av planen og ikke har preg av fortetting i forhold til eksisterende plan tas ut. De øvrige 21 tomtene i planen samt de tidligere 17 ubebygde tomtene, utgjør således et utbyggingspotensiale på 38 hytter. Dette er i tråd med Landbruks- og matdepartementets uttalelse og nært opp til de løsninger som ble vurdert under meglingsmøtet.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester departementet kommunens vedtak.

Unntatt fra stadfestelsen er tomtene A7 – A13, A20 – A24, A33, A37, A40 og A42, som dermed utgår av planen.

Vedtaket innebærer at departementet gjør endringer i reguleringsplanen. Etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 kan departementet, etter at kommunen er gitt anledning til å uttale seg, gjøre de endringer som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres i hovedtrekkene. Miljøverndepartementet har derfor ved telefon informert kommunen om endringene.

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen endrer plankartet i tråd med departementets vedtak.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr 3.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Meldal kommune
Landbruks- og matdepartementet
Områdestyret for reindriftssaker i Sør-Trøndelag og Hedmark
Sør-Trøndelag fylkeskommune