Orkdal kommune - reguleringsplan for Skrivarkjela (jordvern)

Avgjørelse i innsigelsessak 27. mars 2006:

Orkdal kommune – innsigelse til reguleringsplan for Skrivarkjela

Saken ble oversendt til Miljøverndepartementet av fylkesmannen 5. desember 2005 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27‑2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Skrivarkjela gnr. 17 bnr. 83 i Orkdal kommune. Av hensyn til jordvern og nasjonale mål for reduksjon i omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord kan ikke området reguleres slik kommunestyret har vedtatt. Innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret i Sør‑Trøndelag er dermed tatt til følge.

Sakens bakgrunn

Reguleringsplanen er på 4,5 dekar og omfatter byggeområder for boliger, offentlige trafikkområder og fellesområder. Planen gir 4 nye boligtomter og tilleggsareal til én eksisterende tomt. Den minste boligtomta er 910 m 2> og den største er 1 000 m 2>. I dag er arealet jordbruksareal av korn‑/matkornkvalitet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).

Planområdet er avgrenset av boligtomter på tre sider og grenser mot jordbruksareal i sør-vest.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet 8. juli 2004 innsigelse til reguleringsplanen på delegert myndighet fra fylkeslandbruksstyret. Innsigelsen er begrunnet i jordvernhensyn.

Ifølge fylkesmannen er arealet en del av et større sammenhengende jordbruksområde av korn‑/matkornkvalitet. Fra nasjonalt hold legges det opp til at jordvernet skal praktiseres strengere.

Fylkesmannen bemerket at reguleringsplanen ikke er i samsvar med overordnet plan. Området var foreslått avsatt til byggeområde bolig da kommuneplanen ble behandlet i 2003, men kommunestyret tok den gang en innsigelse fra fylkeslandbruksstyret til følge slik at området ble lagt ut til LNF. Fylkesmannen kunne ikke se at saken nå har nye momenter som tilsier en annen holdning.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag opprettholdt i møte 18. august 2004 fylkesmannen sin innsigelse begrunnet i jordvernhensyn.

Sør-Trøndelag fylkeskommune bemerket i brev 23. juli 2004 at planforslaget ikke synes å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser og minnet om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8. For øvrig hadde ikke fylkeskommunen merknader til planforslaget.

Mekling i saken ble gjennomført 8. april 2005. Partene ble enige om følgende: Fylkeslandbruksstyret tar saken opp til ny vurdering der de arronderingsmessige forhold og kommunens behov for utbyggingsareal blir spesielt belyst. Kommunen legger fram en nærmere begrunnelse for omdisponering fra landbruk til boligformål til dette møtet.

Orkdal kommune argumenterte i notat 26. mai 2005 for hvorfor innsigelsen bør frafalles. Ifølge kommunen vil reguleringsplanen gi grunnlag for en langsiktig avgrensing mot landbruksarealene i dette området. Arealet gir i dag grunnlag for konflikter mellom boligareal og landbruksdrift i forbindelse med gjødselspredning og jordarbeiding. Disse problemene vil bli redusert med en omdisponering som foreslått.

Det finnes tekniske anlegg til veg, vann og avløp i dette området. Kommuneplanen for Orkdal forutsetter at folketallet skal vokse, og dette området ligger i en del av kommunen hvor det er ledig kapasitet på skolen. Det er ønskelig for kommunen med vekst i områder der en i størst mulig grad kan utnytte eksisterende anlegg.

Fylkeslandbruksstyret behandlet saken på ny i møte 10. juni 2005 og opprettholdt innsigelsen.

Kommunestyret i Orkdal vedtok reguleringsplanen 29. juni 2005 uten at innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret ble tatt til følge.

Orkdal kommune sendte saken til fylkesmannen i brev 24. oktober 2005. Kommunen viste til sitt notat 26. mai 2005 og meklingsresultatet.

Befaring og møte om saken ble gjennomført 26. januar 2006 med representanter for kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, fylkeskommunen, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet til stede.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev 28. februar 2006 å ta innsigelsen til følge. Departementet viser til St.prp. nr. 1 (2005-2006) der det framgår at sikring av verdifulle jordbruksareal og kulturlandskap er høyt politisk prioritert og et viktig element i den nasjonale miljøvernpolitikken. Regjeringen vil halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010.

Landbruks- og matdepartementet støtter fylkeslandbruksstyret i at det er uheldig dersom omdisponering av dyrka jord blir enklere å få gjennomført ved enkeltsaker enn gjennom kommuneplanprosessen. Det er klart at Skrivarkjela har vært vurdert under arbeidet med kommuneplanens arealdel, og området ble etter innsigelse fra fylkeslandbruksstyret tatt ut av planen. Det er uheldig at man ved å etablere bebyggelse inn mot jordbruksareal skaper press for nedbygging av dyrka jord, ifølge departementet.

Skrivarkjela er en del av et større, sammenhengende jordbruksområde av korn‑/matkornkvalitet. Ifølge Landbruks- og matdepartementet kreves det klare samfunnsmessige behov for omdisponering av slike arealer. Støv-, støy- og luktplager vil man alltid få i boligområder som grenser mot jordbruksarealer, og departementet anser ikke dette som et godt nok argument for omdisponering i denne saken. Departementet anser ikke området for å ha en arronderingsmessig form som vanskeliggjør jordbruksdrift.

Miljøverndepartementets vurdering

Vern av den produktive jorda er en viktig del av miljøvernpolitikken. Jordsmonnet er, sammen med ren luft og rent vann, det viktigste grunnlaget for biologisk produksjon og artsmangfold.

Regjeringen mener norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere. Det er fastsatt et nasjonalt mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. For å nå dette målet er det nødvendig at kommunene trekker jordvernhensyn inn i kommune­planarbeidet, og at de løsningene en kommer fram til i kommuneplanen får en forpliktende oppfølging i reguleringsplane og enkeltsaker.

Regjeringen forventer strengere praksis i kommunene når det gjelder jordvern og reduksjon i omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord. Dette har blant annet kommet til uttrykk i brev 21. februar 2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet til kommunene, fylkeskommunene, fylkeslandbruksstyrene og fylkesmannen.

Behov for utbyggingsareal og vern av jordbruksareal i Orkdal kommune har vært grundig vurdert i kommuneplanprosessen. Departementet viser til at det aktuelle området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i nylig vedtatt kommuneplan.

Ifølge kommunen skaper gjødselspredning og jordarbeiding grunnlag for konflikter mellom boligareal og landbruksdrift i området. Etter departementets oppfatning er ulemper knyttet til vanlig landbruksdrift ikke et godt nok argument for å omdisponere jorda.

Orkdal kommune forutsetter at folketallet skal vokse, og Skrivarkjela ligger i en del av kommunen hvor det finnes tekniske anlegg til veg, vann og avløp og det er ledig kapasitet på skolen. Departementet finner at disse argumentene må vike for den nasjonale jordvernpolitikken. Orkdal kommune har tid til å finne mindre konfliktfylte arealer for etablering av boligbebyggelse.

Departementet finner etter dette ikke grunnlag for å godkjenne reguleringsplan for Skrivarkjela. Departementet legger vekt på nasjonal politikk for jordvern og reduksjon i omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27‑2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Orkdal kommunestyre sitt vedtak 29. juni 2005. Innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret i Sør‑Trøndelag er dermed tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 ORKANGER
Fylkeslandbruksstyret i Sør‑Trøndelag, Statens hus, 7468 TRONDHEIM
Sør‑Trøndelag fylkeskommune, Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO