Vestby kommune - reguleringsplan for Vestby senter - stadfesting (forretnings-/flerbrukssenter - kulturminner)

Avgjørelse i innsigelsessak, 6. januar 2006

Vestby kommune - stadfesting av reguleringsplan for Vestby senter

Det vises til vårt brev av 22. desember 2004, deres brev av 19. august og 7. desember 2005 og dialog med kommunen om de endringer i reguleringsbestemmelsene som departementet har funnet påkrevd.

På bakgrunn av de endringer i reguleringsplanen med bestemmelser som er foretatt, er det grunnlag for å stadfeste planen. Det vises i den forbindelse til saksutredning og vedtak i kommunestyret 9. mai 2005, plankart datert 22. juli 2005 og reguleringsbestemmelser datert 23. mars 2005, med mindre endringer foretatt av Miljøverndepartementet 6. januar 2006.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Vestby kommunestyres vedtak i møte 9. mai 2005 om reguleringsplan for Vestby senter, med etterjustering av plankart 22. juni 2005 og mindre endringer i reguleringsbestemmelsene foretatt av departementet 6. januar 2006.

Det stadfestede reguleringskartet med påtegning, samt et eksemplar av reguleringsbestemmelsene slik de lyder etter endringen, legges ved.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 27-2 nr 3.

Med hilsen
Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Riksantikvaren
Vestby Senter AS, Tømteåsen, 1540 Ski