Trondheim kommune - reguleringsplan for Havstein gård - kirkegårdsutvidelse og bevaring av kulturlandskap (kulturminneinteresser)

Avgjørelse i innsigelsessak, 23. november 2006

Trondheim kommune – innsigelse til reguleringsplan for Havstein gård - kirkegårdsutvidelse og bevaring av kulturlandskap

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 13.06.2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Havstein gård i Trondheim kommune. Planen legger opp til en utvidelse av kirkegården øst for Havstein kirke. Etter departementets mening bør den nærmere utformingen av kirkegården overlates til kirkegårdsplanen. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas ikke til følge.

Departementet vil likevel oppfordre til en trinnvis utvidelse av kirkegården, samt at kommunen og kirkemyndighetene i det videre arbeidet ser hen til illustrasjonsplanen og vurderer hvorvidt nye gravskikker kan prøves ut på hele/deler av GU2-området.

Sakens bakgrunn

Trondheim kommune vedtok den 23.02.2006 reguleringsplan for Havstein gård, etter en lang og grundig planprosess for området. Planen legger til rette for en utvidelse av kirkegården øst for Havstein kirke. I forbindelse med kirkegårdsutvidelsen har kommunen vurdert hensynet til kulturminneinteressene knyttet til kirken, eksisterende kirkegård, den tyske krigskirkegården, samt forholdet til Havsteingårdene.

Bakgrunnen for reguleringsplanen er bl.a. et stort behov for gravareal i Sverresborg og Byåsen sogn. I tråd med gravferdsloven ønsker kommunen å tilby innbyggerne gravsted i nærheten av sitt bosted. Kommunen viser i denne forbindelse til de pårørendes rett til å forsyne graven med gravminne etter gravferdsloven, og at det av den grunn er ønskelig at rammene for utvikling av kirkegården ikke blir for restriktive.

Som vedlegg til reguleringsplanen er det utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en mulig utforming av området, men som ikke er juridisk bundet opp i reguleringsbestemmelsene.

I kommuneplanen for Trondheim er området båndlagt for regulering som skal fastsette lokalisering og avgrensning av kirkegård, samt avklare øvrig arealbruk. Reguleringsplanen bygger på vedtatt planprogram, som igjen er basert på en areal- og landskapsanalyse fra 2002.

Riksantikvaren har ved brev datert 22.08.2005 fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet med at det må fastsettes klare rammer for utvidelse av kirkegården gjennom reguleringsbestemmelser.

Etter Riksantikvarens mening gir reguleringsplanen en altfor dårlig garanti for at kulturminneinteressene blir ivaretatt. Det er derfor ønskelig at illustrasjonsplanen, med visse endringer, gjøres juridisk bindende som en del av reguleringsplanen, at området GU2 utvides ved at grensen mot GU3 flyttes lenger sør, samt at det innføres strengere restriksjoner på hva som tillates oppført av installasjoner og beplantning på området GU2.

For øvrige detaljer i innsigelsen vedrørende bl.a. sikringssonen, vegetasjon, fargesetting, kirkegårdsplanen, innhegning og belysning vises det til brevet av 22.08.05.

Nidaros bispedømmeråd har varslet at de vil komme med innsigelse dersom Riksantikvarens innsigelse imøtekommes. Begrunnelsen er pårørendes rett til selv å forsyne graven med gravminne etter gravferdsloven.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen gjenstående innsigelser til reguleringsplanen. Fylkeskommunen anbefaler imidlertid at grensen mellom GU2 og GU3 flyttes til det sør-østre hjørnet av krigskirkegården, samt at illustrasjonsplanen legges til grunn for det videre arbeidet.

Mekling i saken ble avholdt den 17.01.2006, men meklingen førte ikke frem. I tillegg til Trondheim kommune og Riksantikvaren, deltok Nidaros bispedømmeråd.

I meklingsmøtet ble det bl.a. diskutert hvorvidt befolkningens ønsker og behov, hva gjelder valg av gravminne, vil kunne endres over tid. Det ble bl.a. konkludert med at etablering av en tiltalende minnelund på et mindre felt, vil kunne bidra til å synliggjøre at det finnes alternative gravminner. Partene hadde imidlertid forståelse for at pårørende bør ha et valg mht. gravminner, og at deres ønsker i en svært sårbar situasjon i størst mulig grad bør kunne etterkommes.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler at reguleringsplanen godkjennes slik den er vedtatt i Trondheim bystyre den 23.02.2006. Det vises til at kommunen har hatt en lang og grundig saksbehandling. Etter fylkesmannens mening har kommunen i tilstrekkelig grad hensyntatt kulturlandskapet, friluftshensyn og hensyn etter gravferdsloven. Fylkesmannen anbefaler at det legges vekt på hensynet til en snarlig løsning av behovet for nye gravplasser, samt gravferdslovens fastsettelse av pårørendes rett til selv å forsyne graven med gravminne.

Befaring ble avholdt den 12.09.2006 med representanter fra Trondheim kommune, Riksantikvaren, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nidaros bispedømmeråd, grunneieren, Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet.

Kultur- og kirkedepartementet har i brev av 28.09.2006 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. Kultur- og kirkedepartementet anbefaler at innsigelsen fra Riksantikvaren ikke tas til følge. Det vises i til at festeren/den som er ansvarlig for fri grav har en rett til selv å forsyne graven med gravminne, jf. gravferdsloven §§ 15, første ledd og 19, første ledd. Videre vises det til at den nærmere utformingen av kirkegården skal fastsettes i en kirkegårdsplan, jf. forskrift til gravferdsloven § 3. Detaljplanleggingen av kirkegården bør derfor i størst mulig grad gjøres innenfor rammene av denne. Det anbefales at kirkelig fellesråd, i forbindelse med utarbeidelsen av kirkegårdsplanen, får anledning til å fastsette eventuelle særskilte bestemmelser for gravminner. Etter Kultur- og kirkedepartementets syn er det ikke ønskelig at nye gravskikker påtvinges gjennom reguleringsbestemmelser.

Miljøverndepartementets vurderinger

Dersom det foreligger innsigelse mot en reguleringsplan fra fylkeskommunen, nabokommunene eller statlig fagmyndighet, må planen sendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 27-2. Hvis departementet stadfester planen, kan det etter at kommunen har fått anledning til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.

Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om reguleringsplanen for Havstein i tilstrekkelig grad tar hensyn til de nasjonale verneverdiene i området. Havstein er et historisk viktig område i unike og attraktive omgivelser. Verneverdiene er knyttet til Havstein kirke, krigskirkegården, kulturlandskapet og Havsteingårdene.

Miljøverndepartementet har vurdert Riksantikvarens innsigelse, herunder kravet om at illustrasjonsplanen gjøres juridisk bindende som en del av reguleringsplanen.

Kommunen, kirkemyndigheten og kulturminnemyndighetene har samarbeidet om illustrasjonsplanen. Denne er detaljert og i stor grad nytenkende i forhold til den nærmere utformingen av gravminner og kirkegården generelt.

Miljøverndepartementet er av den oppfatning at illustrasjonsplanen ikke bør knyttes juridisk opp mot reguleringsplanen. Det vises bl.a. til at illustrasjonsplanen ikke har vært gjenstand for formell høring.

I likhet med Kultur- og kirkedepartementet og Trondheim kommune, mener Miljøverndepartementet at den nærmere utformingen av kirkegården bør løses gjennom arbeidet med en kirkegårdsplan, slik som reguleringsplanen legger opp til og som følger av forskrift til gravferdsloven.

Miljøverndepartementet finner at reguleringsplanen gir klare føringer for kirkegårdsutvidelsen, som bl.a. gjenspeiles i de detaljerte reguleringsbestemmelsene. Etter en samlet vurdering finner vi derfor ikke grunnlag for å overprøve kommunens planvedtak.

Departementet vil likevel oppfordre kommunen og kirkemyndighetene til å bygge videre på de ideer og prinsipper som er kommet frem gjennom samarbeidet om illustrasjonsplanen. Det anmodes i denne forbindelse om en trinnvis utvidelse, hvor man i første omgang tar i bruk de minst sårbare områdene i sørøst, som i planen er avsatt som GU3. På området GU2 bør det vurderes hvorvidt det kan prøves ut nye løsninger for gravminner/urnelund.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Trondheim kommunestyres vedtak av 23.02.2006 om reguleringsplan for Havstein.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Trondheim kommune
Kultur- og kirkedepartementet
Riksantikvaren
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Advokatfirma Vogt & Wiig v/Håkon Knudsen

Vedlegg:
- Saksdokumentene
- Plankart og reguleringsbestemmelser med påtegning om departementets stadfesting