Bergen kommune – Innsigelse til vesentlig endring av reguleringsplan for Laksevåg, Skare

Avgjørelse i innsigelsessak, 11. april 2007

 

 
Det vises til oversendelse fra fylkesmannen datert 04.09.2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Laksevåg, Skare slik den er vedtatt av Bergen bystyre den 22.05.2006. Departementet finner at gjeldende retningslinjer for arealbruk i støyutsatte områder bør legges til grunn. Departementet finner videre at reguleringsendringen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til Forsvarets interesser knyttet til Haakonsvern og nasjonale interesser knyttet til strandsonen. Innsigelsene fra Forsvarsbygg og fylkesmannen tas dermed til følge.

Sakens bakgrunn

Bergen kommune vedtok den 22.05.2006 vesentlig endring av reguleringsplan for Laksevåg, gnr. 127, bnr. 1 m.fl. Skare. Innen planavgrensningen er det i dag ca. 50 eneboliger og 4 naustområder. Reguleringsendringen legger til rette for 58 nye boligenheter og 9 nye naustområder.

Gjeldende reguleringsplan for området ble stadfestet i 1966. På dette tidspunktet fantes det ikke statlige retningslinjer om boligbebyggelse i flyplassers influensområde.

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt av Bergen Bystyre den 19.11.2001. Området for reguleringsplanen ligger i sin helhet innenfor flystøysone II. I tillegg ligger østre del av planområdet innenfor område avmerket med militære restriksjoner.

Kommuneplanens arealdel inneholder retningslinjer for arealbruk i flystøysoner. Retningslinjene i kommuneplanen har materielt samme innhold som retningslinjene i Miljøverndepartementets rundskriv T-1277.

Kommunen anser den planlagte bebyggelsen som en fortetting i et område som har vært bebygd i lang tid. Etter kommunens mening foreligger det en overvekt av hensyn som taler for at det kan gjøres unntak fra retningslinjene om arealbruk i flystøysoner.

Forsvarsbygg har i brev datert 26.06.2003 fremmet innsigelse til reguleringsendringen. Innsigelsen er begrunnet i beredskapsmessige hensyn og boligområdets nære lokalisering i forhold til Haakonsvern. I følge Forsvarsbygg er reguleringsendringen også i strid med Miljøverndepartementets rundskriv T-1277 og retningslinjer for arealbruk i støysone II. Det vises i denne forbindelse til Avinors brev til Bergen kommune i forbindelse med en tilsvarende sak i området Hilleren, der det på generelt grunnlag frarådes ny boligbygging innenfor flystøysone II.

Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse til reguleringsendringen i brev av 07.07.2003. Fylkesmannen viser til T-1277 og legger til grunn at det i flystøysone II ikke bør tillates en så omfattende utbygging som planforslaget åpner for. Det vises til at det i rullert kommuneplan for Bergen er vist et stort potensiale for ny boligutbygging i kommunen. Innsigelsen er også begrunnet i at reguleringsendringen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale strandsonehensyn.

I brev til Bergen kommune datert 26.02.2004 ble innsigelsen knyttet til strandsonen trukket på grunnlag av justert reguleringsplankart. I brev til Miljøverndepartementet av 15.12.2006 gjøres det oppmerksom på at et alternativt planforslag ble vedtatt av bystyret den 22.05.2006, og at innsigelsen knyttet til strandsonevernet derfor opprettholdes.

Fylkesmannen har ikke funnet det hensiktsmessig å innkalle til meglingsmøte i denne saken. Etter fylkesmannens mening bør spørsmålet om nyetablering av boliger i flystøysone II avklares sentralt på prinsipielt grunnlag.

Befaring ble avholdt den 21.11.2006 med representanter fra Bergen kommune, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Hordaland, Statens Forurensningstilsyn, Forsvarsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Statens forurensningstilsyn (SFT) uttaler i brev datert 27.11.2006 at det som utgangspunkt anses uheldig å etablere nye boliger i støysone II, og at det vil være svært vanskelig å sikre uteareal med tilfredsstillende støynivå i dette området. Reguleringsendringen legger opp til mer enn en fordobling av antall boenheter i området, noe som ikke kan karakteriseres som ”et fåtall nye boliger”, jf. retningslinjer i kommuneplanens arealdel og T-1277. Det understrekes også at Bergen kommune ikke har dokumentert at det er behov for fortetting i dette området ut fra mangel på utbyggingsareal i kommunen. I følge SFT er den foreslåtte utbyggingen derfor i strid med retningslinjene i T-1277.

SFT påpeker videre at det ikke er foretatt nærmere vurderinger av støysituasjonen i området og eventuell tilgang på nærområder med tilfredsstillende støykvalitet. Hva som oppfattes som støy er i utgangspunktet subjektivt, men det er sannsynlig at en utbygging i området vil medføre at flere personer blir utsatt for støy med påfølgende plager.

SFT viser til at planområdet er godt egnet til boligformål ut fra andre hensyn enn støy. På bakgrunn av en støymessig vurdering anbefaler SFT likevel at innsigelsen tas til følge.

Forsvarsdepartementet har i brev av 11.12.2006 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. Forsvarsdepartementet viser til det pågående arbeidet med å definere og kartfeste en sikringssone for de militære anleggene på Haakonsvern og Knappen. Marinebasen på Haakonsvern ble etablert tidlig på 1960-tallet og fremstår i dag som en nasjonal hovedbase for Sjøforsvaret. Behovet for en sikringssone er vesentlig begrunnet i beskyttelse av militærbasen mot innebygging og beskyttelse av sivilbefolkningen.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen har Forsvaret i samråd med Bergen kommune og regionale myndigheter utarbeidet et forslag til sikringssone som tar sikte på å ”fryse” dagens situasjon i basens nærområde. Dette innebærer at etablering av nye boenheter ikke kan tillates innen planområdet. Etter Forsvarsdepartementets mening er det viktig at sikringssonen fastlegges i kommuneplanen, og at kommunen vedtar retningslinjer for arealbruk i sikringssonen.

Reguleringsendringen for Laksevåg, Skare er i strid med forslaget til sikringssone for Haakonsvern. Forsvarsdepartementet ber derfor om at arbeidet med reguleringsendringen stilles i bero i påvente av godkjent revidert kommuneplan.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten i denne saken gjelder forholdet til flystøy fra Bergen Lufthavn, beredskapsmessige forhold knyttet til utbygging av området rundet Haakonsvern og nasjonale interesser knyttet til strandsonen.

Retningslinjene for arealbruk i flystøsyoner gir uttrykk for statens anbefalinger om tilfredsstillende støynivåer og god arealbruk. For støysone II er det i Miljøverndepartementets retningslinjer for arealbruk i flystøysoner, rundskriv T-1277, spesifisert at kommunen ikke bør tillate etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål. Videre fremgår det:

”I område som allerede er utbygd der det er stor mangel på alternative utbyggingsareal, kan kommunane i støysone II tillate oppføring av nye enkeltbygningar eller eit fåtal nye bygningar med støyfølsamt bruksformål, ombygging av eksisterande bygninger for å etablere fleire bueiningar og bruksendring av eksisterande bygningar.”

Miljøverndepartementet legger til grunn at den foreslåtte reguleringsendringen legger opp til en utbygging i strid med retningslinjene i rundskriv T-1277 og kommuneplanens arealdel. Det vises til at reguleringsendringen åpner for mer enn en fordobling av antall boligenheter innen planområdet, noe som ikke kan anses som ”eit fåtal nye bygninger”. Departementet finner det heller ikke dokumentert at det er mangel på alternative utbyggingsarealer i Bergen kommune.
Det vises også til at eventuelle boligenheter i området må spesialisoleres for å tilfredsstille byggeforskriftenes krav til innendørsstøy, og at det vil by på vanskeligheter å tilfredsstille støyforhold på utearealer.

Spørsmål om lokalisering av nye boligfelt bør etter departementets mening vurderes i en større sammenheng og avklares i forbindelse med utformingen av kommuneplanens arealdel. Ved vurderingen må det blant annet sikres en fleksibel utnyttelse av Flesland flyplass i et lengre tidsperspektiv.

Etter en samlet vurdering finner ikke Miljøverndepartementet at det foreligger særskilte tungtveiende grunner til å fravike retningslinjene for arealbruk rundt flyplasser. Innsigelsene knyttet til støy fra Bergen Lufthavn tas derfor til følge.

Miljøverndepartementet slutter seg til Forsvarsdepartementets uttalelse vedrørende behovet for å fastlegge en sikringssone i kommuneplanen. Etter det opplyste er reguleringsendringen for Laksevåg, Skare i strid med forslaget til sikringssone for Haakonsvern.

Miljøverndepartementet finner også at den foreslåtte reguleringsendringen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til nasjonale interesser knyttet til strandsonen. Det vises blant annet til at det er inntatt 9 nye naustområder, hvorav 3 av disse er plassert i eksisterende frilufts- og friområder. I forhold til tidligere plankart er byggeområde B8 utvidet i sør helt ned til sjøen på bekostning av friområde F2, grøntkorridor mellom felt B13 og B14 er tatt ut, og området B10 er trukket nærmere sjøen i vest og sør.

Miljøverndepartementet finner etter dette at det er grunnlag for å ta innsigelsene fra Forsvarsbygg og fylkesmannen til følge.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Bergen bystyres vedtak av 22.05.2006 om reguleringsendring for Laksevåg, Skare.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

 
Med hilsen
Helen Bjørnøy 

Kopi:
Forsvarsdepartementet, Pb. 8126 Dep, 0032 Oslo
Statens forurensningstilsyn, Pb. 8100 Dep, 0032 Oslo
Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, Pb. 7700, 5020 Bergen
Forsvarsbygg, Pb. 405 Sentrum, 0103 Oslo
Hordaland fylkeskommune, Pb 7900, 5020 Bergen