Tynset kommune - innsigelse til reguleringsplan for Halvoråsen hyttefelt, Savalen

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. oktober 2007

 

Tynset kommune - innsigelse til reguleringsplan for Halvoråsen hyttefelt, Savalen

 
Vi viser til brev fra fylkesmannen i Hedmark, datert 6. oktober 2006.
 
Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi fylkesmannen i Hedmark har innsigelse til reguleringsplanen. 
 
Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Halvoråsen hyttefelt på Savalen. Videre utvikling i området må planlegges på basis av bedre kunnskap om villrein enn det som til nå har vært tilgjengelig. Reguleringsplanen ligger utenfor fylkesdelplan for Dovrefjellområdet. Kartleggingen som gjøres i forbindelse med revisjon av fylkesdelplanen er likevel viktig når det skal fastsettes et overordnet utbyggingsmønster som ikke svekker mulighetene for å sikre en livskraftig villreinstamme på lang sikt. Departementet viser til at Halvoråsen hyttefelt ikke er inne i gjeldende kommuneplan, men at Alvdal og Tynset kommuner har tatt initiativ til en felles kommunedelplan for Savalenområdet. Inntil arealbruken i Savalenområdet er endelig avklart i overordnet planlegging er det ikke aktuelt å godkjenne nye detaljplaner for utbygging opp mot villreinens leveområde. Innsigelsen fra fylkesmannen i Hedmark er med dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken


Tynset kommune vedtok 26. september 2007 reguleringsplan for Halvoråsen hyttefelt på Savalen. Planområdet ligger i et område ved Garvikåsen på Vestsiden av Savalen og grenser inntil Alvdal kommune. Planområdet ligger øst i Knutshø villreinområde og strekker seg fra furuskogterrenget nede ved Savalen og opp i områder med ren furuskog. I de nederste områdene er det fra før noe spredt hyttebebyggelse. Reguleringsplanen omfatter 61 nye hytter.

Som begrunnelse for ikke å imøtekomme innsigelsen anfører kommunen at 61 nye hytter i området ikke vil føre til særlig økning av ferdselen i området, og at en utbygging i samsvar med planforslaget derfor ikke vil være til vesentlig ulempe for villreinen. I forhold til det opprinnelige planforslaget er de 33 øverste hyttetomtene tatt ut, og kommunen mener at konfliktgrunnlaget i forhold til andre arealinteresser langt på veg er fjernet. Kommunen fastslår at en, uansett utfall av den aktuelle plansaken, ønsker å igangsette et samarbeid med Alvdal kommune om en felles kommunedelplan for hele Savalenområdet.

Arealdelen til gjeldende kommuneplan fra 2002 gir rom for utvidelse av et regulert hyttefelt med 8 nye hytter i et område som ligger noe lavere i terrenget enn er det som inngår i den aktuelle reguleringsplanen. For øvrig er området i Halvoråsen lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen.

Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse mot reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet i at hyttefeltet vil kunne true villreinens eksistens i et nasjonalt viktig leveområde.
Fylkesmannen peker på at Halvoråsen er et rikt naturområde som vil bli direkte berørt av en eventuell utbygging, men at også ferdsel og forstyrrelser som er knyttet til bruken av hyttene
gjør at influensområdet for en utbygging berører nasjonalt viktige naturområder og arts¬forekomster. Spesielt gjelder det villrein- og rovfuglforekomster. Fylkesmannen viser også til at planforslaget ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel for Tynset fra 2002.

Fylkesmannen har i oversendelsen til Miljøvern¬departementet vektlagt at områdets totale tålegrense for hytteutbygging i forhold til andre interesser ikke er avklart. Fylkesmannen mener derfor at kommunen ikke bør regulere dette området bit for bit, men se hytteutbyggingen i en helhetlig sammenheng uavhengig av kommunegrensene. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å styre den videre satsingen på hyttebygging ved Savalen til de etablerte områdene ved nordenden. Der det foreslås utbygging i høyereliggende områder bør også forholdet til landskapsstruktur og fjernvirkning avklares. Fylkesmannen viser til at behovet for en helhetlig planlegging også er påpekt fra Alvdal kommune. Tynset og Alvdal kommuner oppfordres til å utarbeide felles plan for Savalenområdet. Fylkesmannen mener likevel det bør åpnes for utbygging av det nederste området med 18 hytter.

Mekling i saken ble avholdt 22. september 2006. Meklingen førte ikke fram og saken ble derfor sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Av meklingsprotokollen framgår det at fylkesmannen mener at kommunen burde avklare østre grense for villreinens leveområde før en går videre med reguleringsplanen og at det burde utarbeides felles plan for Savalenområdet i et samarbeid mellom Tynset og Alvdal kommuner.

Befaring ble avholdt 11. januar 2007 med representanter fra Tynset kommune, fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, Dovrefjellrådet, Nord-Østerdal Utmarkstjenester, grunneiere og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 8. februar 2007 til Miljøverndeparte¬mentet anbefalt at innsigelsen til reguleringsplan for Halvoråsen hyttefelt tas til følge. DN mener hensynet til villreinens bruk av områdene vest for Savalen gir grunnlag for å stoppe den planlagte hytteutbyggingen i Halvoråsen. DN viser til at registreringer i områdene opp mot fjellet vest for Savalen bekrefter at villreinen bruker disse områdene, som Halvoråsen er en del av. DN peker samtidig på at det er mangelfull kunnskap om dette områdets funksjon og betydning for villreinen, og at registreringene og usikkerheten gjør at det ikke bør stadfestes noen regulerings¬plan for hytteutbygging i Halvoråsen. DN mener det er grunn til å regne med at hyttebygging i skogslia innunder Halvoråsen kan virke negativt inn på villreinens leveområder i Knutshø villreinområde. DN peker dessuten på at regulerings¬planen ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel fra 2002. 

DN understreker at det er viktig at kommunene avklarer områder for hyttebygging i forbindelse med den overordnede arealplanleggingen. I forhold til villreinen er det viktig at en ikke bare vurderer konsekvensene av det enkelte tiltak, men vurderer de samlede effektene av gjennomførte og planlagte tiltak innenfor det enkelte villreinområde. DN mener derfor at videre planlegging og utbygging av hytter bør avvente den varslete felles kommunedelplanen for Alvdals og Tynsets deler av Savalenområdet og resultatet av kartleggingsarbeidet av villreinens bruk av de østlige deler av Knutshø villreinområde.

DN kan ikke se at en utbygging av Halvoråsen hyttefelt med den ferdsel og aktivitet det vil generere, isolert sett, vil utgjøre noen større trussel mot rovfugllokalitetene i området.

Miljøverndepartementets vurderinger

For å sikre våre villreinstammer et best mulig livsgrunnlag har villreinområder som er spesielt viktige for artens framtid i Norge fått status som nasjonale villreinområder. Knutshø er et slik nasjonalt villreinområde. Avgrensningen og forvaltningen av de nasjonale villreinområdene skal avklares gjennom regionale planprosesser. De regionale planene skal sikre at leveområdene er store nok, av god nok kvalitet og at villreinen har nok muligheter for vandringer. Det er en forutsetning at planene skal avklare det overordnede utbyggingsmønsteret på tvers av kommunegrensene, og at tiltak som vinterbrøyting av veger, utfartsparkering og preparering av løyper/stier skal inngå i planene. Miljøverndepartementet mener at den videre utvikling av reiselivs¬områder som Savalen og forholdet til villreinstammen og andre nasjonale vernehensyn trenger en langsiktig strategisk avklaring på tvers av kommunegrensene.

Hovedkonflikten i denne saken er om utbygging av 61 nye hytter i planområdet, og den ferdsel og aktivitet hyttene vil generere, medfører negative konsekvenser for villreinens eksistens¬grunnlag i Knutshø. Det er i den forbindelse viktig å få fram mer kunnskap om villreinens leveområde i Knutshøs ytter¬grenser, og vurdere de samlede effektene av gjennomførte og planlagte tiltak i villreinområdet, spesielt i de østlige områdene ved Savalen. Miljøvern¬departementet er enig med DN i at framtidig utbygging og arealforvaltning i Savalenområdet må planlegges på basis av bedre kunnskap om villrein enn det som nå foreligger. Departementet mener at reguleringsplanen ikke utgjør noen større trussel mot rovfugllokalitetene i området.

Departementet ser det som positivt at Tynset og Alvdal kommuner vurderer å utarbeide en felles kommunedelplan for Savalenområdet. I forbindelse med planarbeidet bør den østlige grense for villreinens leveområde avklares nærmere. Miljøverndepartementet viser i den sammenheng til DNs uttalelse i saken. Kartleggingene som gjøres i forbindelse med gjennomgangen av fylkesdelplanen for Dovrefjellområdet vil bli viktige faglige innspill til kommunedelplanen. I forhold til villreinens bruk av leveområder vil det også være viktig at tilrettelegging av stier og løyper og annen organisert bruk av områdene avklares i kommunedelplanen.

Dersom det i etterkant av registrerings- og kartleggingsarbeidet og på bakgrunn av revidert fylkesdelplan og felles kommunedelplan for området, konkluderes med at det er forsvarlig med en begrenset videre utbygging rundt Savalen, er departementet enig med DN og fylkesmannen i at hytteutbygging i den nederste delen av planområdet er mindre konfliktfylt enn i de høyereliggende områdene. Når departementet i denne omgang likevel velger å ta innsigelsen til følge i sin helhet legges det stor vekt på at området ikke er inne i gjeldende kommuneplan. Manglende faktakunnskap om villreinens bruk av områdene ved Savalen gjør at departementet mener det vil være uheldig å stadfeste reguleringsplanen for Halvoråsen hyttefelt. Den nasjonale politikken for sikring av villreinens leveområder er forankret i St.meld. nr 26 (2006-2007) "Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand", der det står at "Regjeringen vil sikre villreinens sentrale plass i norsk fjellfauna, gjennom regionale planer og etablering av europeiske og nasjonale villreinområder".

Departementet finner etter dette ikke å kunne stadfeste reguleringsplanen for Halvoråsen hyttefelt på Savalen. 


Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Tynset kommunestyres vedtak 26. september 2006 om reguleringsplan for Halvoråsen hyttefelt på Savalen. Innsigelsen fra fylkesmannen i Hedmark er med dette tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:   
Tynset kommune
Hedmark fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning