Gol kommune - innsigelse til kommunedelplan for Gol 2001-2010

Avgjørelse i innsigelsessak, 31. oktober 2007

 

Gol kommune - Innsigelse mot kommunedelplan for Gol 2001 - 2010 

 

Det vises til oversendelse fra fylkesmannen datert 16.04.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse mot lokaliseringen av en ny skytebane ved Smoget.

Miljøverndepartementet finner etter en samlet vurdering ikke grunnlag for å overprøve Gol kommunestyres vedtak om lokalisering av ny skytebane ved Smoget. Inngrepet vil etter departementets mening få konsekvenser av lokal karakter, og ikke komme i konflikt med regionale eller nasjonale interesser knyttet til friluftsliv, landskap eller biologisk mangfold. De negative konsekvensene vil kunne reduseres ved avbøtende tiltak. Innsigelsen fra Fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

Sakens bakgrunn


Gol kommune har i ca. 20 år arbeidet med å finne en god lokalisering av en ny skytebane. Kommunen har i dag to skytterlag med hver sin bane. Ødegården skytterlags bane er ifølge ekstern utredning uegnet for utvidet virksomhet. Gol skytterlags bane er i gjeldende kommunedelplan for Gol sentrum avsatt som fremtidig boligområde, og det er derfor et tidsspørsmål når denne banen blir nedlagt.

Kommuneplan for Gol kommune 1998-2010 ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 1999, og det aktuelle området ved Smoget var da vist som LNF-område. Området ligger geografisk sett midt i kommunen, i nærheten av riksvei 51.

I 1999 ble det utarbeidet en rapport der flere alternative lokaliseringer av skytebane ble utredet. På bakgrunn av rapporten og innspill som kom inn i høringsprosessen, ble forslag om skytebane ved Smoget innarbeidet i kommuneplanens arealdel. I forbindelse med ny 1. gangs høring av kommuneplanen i 2001, var området ved Smoget avsatt til skytebane.

Fylkesmannen  i Buskerud fremmet innsigelse mot lokaliseringen av ny skytebane ved Smoget i brev av 01.03.2001. Det vises til at skytebanen er tenkt lokalisert i strandsonen til elva Rusteåni, med skyteretning over elva. Etter Fylkesmannens mening er det i forhold til biologisk mangfold, fiske og friluftsliv spesielt viktig å ta vare på vassdrag og strandsoner. Fylkesmannen påpeker videre skytebanen vil medføre omfattende bygge- og anleggstiltak i et område som er lite påvirket av tekniske inngrep. Det vises også til at planlagt spredt hyttebygging nord for planområdet vil gjøre det mer aktuelt å bruke Smoget til fritidsformål, samtidig med at skytebanen kan medføre støyulemper ved hytteområdet.

Buskerud fylkeskommune hadde i brev av 21.10.1999 ingen bemerkninger til de lokaliseringsalternativene som ble presentert i kommunens rapport.

Gol kommune vedtok den 09.05.2006 kommuneplan for Gol 2001-2010. Planen legger til rette for etablering av ny skytebane ved Smoget.

Kommunen viser til rapport fra Norsk institutt for naturforskning fra 2003, som konkluderer med at inngrepet vil få konsekvenser av lokal karakter, og at de negative konsekvensene vil kunne reduseres ved avbøtende tiltak. På denne bakgrunn mener kommunen at arealspørsmålet bør avgjøres av lokalt selvstyre. Ut fra en helhetsvurdering av konsekvenser for støy, naturmiljø og friluftsliv mener kommunen at Smoget er det beste alternativet for lokalisering av skytebane.

Befaring ble avholdt den 26.06.2007 med representanter fra Gol kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 21.09.2007 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. DN deler Fylkesmannens bekymring for at områder som i liten grad er berørt av tekniske inngrep blir lagt ut til utbyggingsformål. DN kan imidlertid ikke se at skytebaneanlegg på Smoget kommer i konflikt med landskaps-, biologisk mangfold- eller friluftsinteresser på regionalt eller nasjonalt nivå. Det vises også til at beliggenheten ved RV 51 gjør at økt trafikk i forbindelse med skytebanen ikke vil utgjøre et vesentlig problem. På denne bakgrunn anbefaler DN at innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering


Plan- og bygningslovens system innebærer at kommunale planvedtak kan overprøves dersom planen er i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser. Den aktuelle skytebanen ved Smoget er planlagt lokalisert i strandsonen til elva Rusteåni, med skyteretning over elva. Det må således foretas en konkret vurdering av om den planlagte utbyggingen i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale og regionale interesser knyttet til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold.

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det fremgår her at det er behov for en mer offensiv, helhetlig og langsiktig arealpolitikk i og langs vassdrag. Det skal legges til rette for en økosystembasert og bærekraftig forvaltning til mest mulig glede og nytte for befolkningen. Det bør legges til rette for flerbruk, avveid mot hensynet til biologisk mangfold eller kommende generasjoners interesser.

Miljøverndepartementet viser til at en skytebane på Smoget ikke vil komme direkte i konflikt med registreringer i Naturbasen. I følge Direktoratet for naturforvaltnings database over inngrepsfrie naturområder (INON), vil skytebanen heller ikke berøre inngrepsfrie naturområder.

Rapporten fra NINA og tur- og løypekart for Gol og Golsfjellet viser at eksisterende løypenett i all hovedsak ligger på vestsiden av RV 51 mot Fagernes. Negative konsekvenser for det etablerte løypenettet vil derfor i all hovedsak begrense seg til økt støybelastning for de løypene som ligger nærmest RV 51 og skytebanen.

Departementet legger til grunn at en skytebane som planlagt vil medføre visse negative konsekvenser for friluftslivet og biologisk mangfold. Det vises til at skytebanen innebærer at vegetasjon må fjernes, at elveløpet i skytebanens åpningstid ikke vil være tilgjengelig for annet friluftsliv, og at tilliggende områder vil bli utsatt for støy. Etter departementets mening vil det imidlertid, tilnærmet uansett hvor et skytebaneanlegg etableres, oppstå negative konsekvenser for omgivelsene.

Etter en samlet vurdering kan Miljøverndepartementet ikke se at den foreslåtte skytebanen ved Smoget vil få slike negative konsekvenser for landskaps-, biologisk mangfold- eller friluftsinteresser på regionalt eller nasjonalt nivå at det er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak. Innsigelsen fra Fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

Departementet forutsetter at det avsatte arealet i kommuneplanens arealdel også omfatter nødvendige sikkerhetssoner. Ved en eventuell utarbeidelse av reguleringsplan for skytebaneanlegg ved Smoget anbefales det at kommunen vurderer å legge inn en leirduebane innenfor området. Det anbefales også at kommunen vurderer avgrensning av skytebanen mot sør, slik at det vil være mulig å videreføre løypenettet fra vestsiden til østsiden av RV 51.

Vedtak


I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Gol kommunestyres vedtak av 09.05.2006 vedrørende lokalisering av skytebane ved Smoget i kommuneplan for Gol 2001-2010.

Resten av kommuneplanens arealdel er egengodkjent med rettsvirkning ved kommunestyrets vedtak av 09.05.2006.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Erik Solheim
   
Kopi:
Gol kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Buskerud fylkeskommune