Kristiansand - Boliger, Odderøya (friluftsliv)

Avgjørelse i innsigelsessak, 27.04.2001

Kristiansand – Boliger, Odderøya

Kristiansand kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Odderøya

Det vises til fylkesmannens brev av 25. oktober 2000.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygnings-lovens § 20-5 femte ledd fordi det foreligger innsigelse fra fylkeskommunen og fylkesmannen. Fylkeskommunens innsigelse gjelder byggeområde 6 som ønskes tatt ut og erstattet med landbruks-, natur- og friluftsområde for å ivareta Kristiansands befolknings rekreasjonsbehov. Fylkesmannens innsigelse gjelder formelle forhold; at barn og unges interesser ikke er beskrevet særskilt og at det ikke foreligger noen støyutredning.

Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Odderøya med byggeområde 6. Innsigelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen er etter dette ikke tatt til følge. Det knytter seg ikke friluftsinteresser av nasjonal eller regional betydning til denne delen av Odderøya som tilsier at kommunens vedtak settes til side. Hensynet til barn og unge og til støy forutsettes ivaretatt i det videre planarbeid.

Bakgrunnen for saken:

Kommunedelplan for Odderøya har blitt utformet i forbindelse med at forsvaret avvikler sin virksomhet på øya. Etter planen legges størstedelen av Odderøya ut til LNF-område. Området nærmest byen legges ut til offentlig bebyggelse, mens område 6 angis som boligområde for bybebyggelse, spesifisert som bolig, offentlig- og allmennyttig bebyggelse og kontor. Område 6 er på ca 50 dekar og tenkes bebygd med inntil 500 boliger.

Vest-Agder fylkeskommune har 26. april 2000 fremmet innsigelse til byggeområde 6 i planen. Fylkeskommunen ønsker området som landbruks-, natur- og friluftsområde, slik at Odderøya kan framstå som et natur- og miljøområde som Kristiansands befolkning og kommende generasjoner kan bruke til rekreasjon.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 12. mai 2000 fremmet innsigelse til planen av formelle grunner. Fylkesmannen viser til at det ikke foreligger en nærmere redegjørelse av planens konsekvenser for barn og unge, slik rikspolitiske retningslinjer for barn og unge forutsetter. Fylkesmannen peker videre på at nærliggende havneområde vil kunne forårsake sjenerende støy for bebyggelsen, og at dette må dokumenteres i form av en støyutredning. Fylkesmannen har ikke innvendinger til bygging i område 6, men mener det er viktig av eventuell bygging skjer slik at landskap og naturverdier bevares.

Kristiansand bystyre har 13. september 2000 godkjent kommunedelplanen for Odderøya. Bystyret overlater til Miljøverndepartementet å fastlegge arealbruken for område 6, men det presiseres at Kristiansand kommunes utgangspunkt for forhandlingene var at det ikke skulle tillates bybebyggelse i dette området. I saksframstillingen er det vist til at barn og unges interesser er ivaretatt i plan og bestemmelser. Kommunen mener det ikke behov for en støyutredning foreløpig, men dette blir et viktig forhold å kartlegge og løse under reguleringsarbeidet.

Kommunen har ikke ønsket mekling i saken. Planen er vedtatt med rettsvirkning for de deler det ikke knytter seg innsigelse til.

Fylkesmannen i Vest-Agder har i sitt oversendingsbrev 25. oktober 2000 funnet det vanskelig å gi noen tilråding om vedtak i saken, i og med at det ikke har vært foretatt mekling.

Odderøyas Venner har uttalt seg imot den omstridte utbyggingen i brev av

8. november 2000 til Miljøverndepartementet. Foreningen har samlet inn ca 7000 underskrifter mot utbygging i område 6.

Befaring på stedet ble foretatt 23. februar 2001 med representanter fra Kristiansand kommune, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarsdepartementet, Odderøyas Venner og Miljøverndepartementet.

Saken er herfra forelagt Direktoratet for naturforvaltning og Forsvarsdepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev mottatt i departementet 6. mars 2001 anbefalt at innsigelsene ikke tas til følge. Til fylkeskommunens innsigelse bemerker direktoratet at kommunens planvedtak ikke berører de viktige regionale friluftsinteresser knyttet til Odderøya på en slik måte at det er tilstrekkelig grunn til å sette til side kommunens vedtak. Til innsigelsen fra fylkesmannen vises til kommunens utredninger og planvedtak i etterkant av innsigelsen. Direktoratet forutsetter at de hensyn som innsigelsene gjelder vil bli ivaretatt i den videre planleggingen.

Forsvarsdepartementet og Forsvarets Bygningstjeneste har gitt sine synspunkter på saken i møte med Miljøverndepartementet 5. mars 2001.

Fylkesmannen i Vest-Agder v/miljøvernavdelingen har gitt ytterligere kommentarer i brev av 23. mars 2001.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten som er brakt inn til departementet gjelder byggeområde 6 i kommunedelplanen for Odderøya. Området har blitt vedtatt som et kompromiss etter lang tids planlegging. Kristiansand kommune ønsket i utgangspunktet ikke utbygging på Odderøya, mens Forsvaret opprinnelig ville at større deler av Odderøya skulle bygges ut.

Miljøverndepartementet mener at hovedspørsmålet i denne saken er om bygging i område 6 kommer i konflikt natur- og friluftsinteresser av nasjonal eller regional betydning. Fylkeskommunen har reist innsigelse ut fra hensynet til allmennhetens friluftsliv. Fylkesmannen har reist innsigelse av mer formelle grunner knyttet til støy og barn og unge. Fylkesmannen mener bygging ikke kommer i konflikt med regionale eller nasjonale friluftsinteresser, og Direktoratet for naturforvaltning har samme oppfatning. Ut fra de opplysningene som foreligger i saken og det som framkom under befaringen, er Miljøverndepartementet enig med fylkesmannen og direktoratet i denne vurderingen.

I forbindelse med avviklingen av forsvarets virksomhet på Odderøya har store og verdifulle arealer for friluftslivet blitt tilgjengelige for allmennheten. Det området som er foreslått til byutvikling har mindre betydning for allmennheten, og det ligger inntil det vedtatte museumsområdet. Selv om det kunne være ønskelig å beholde hele Odderøya som et grønt område i sin helhet, gjelder det et svært sentralt beliggende område som synes meget attraktivt til byggeformål. Miljøverndepartementet kan etter dette ikke se at det er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkeskommunen til følge.

Hensynet til støy og til barn og unges interesser er forhold av mer formell art. Barn og unges interesser er særskilt vurdert av barnerepresentanten i kommunen i brev av 14. mai 2000. Det er i planbestemmelsene forutsatt at bygging ikke kan skje før det er utarbeidet reguleringsplan for området. Miljøverndepartementet forutsetter derfor at forholdet til støy og til barn og unge blir underlagt en grundig vurdering i samsvar med nasjonale retningslinjer i forbindelse med det videre arbeid med reguleringsplan. Miljøverndepartementet mener derfor at det ikke er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkesmannen til følge.

Miljøverndepartementet vil i likhet med fylkesmannen framheve at det er viktig at bygging i området skjer slik at landskap og naturverdier bevares. Dette må ivaretas gjennom arbeidet med reguleringsplanen. Kommunen bør i denne sammenheng vurdere å konsentrere bebyggelsen til de nedre deler av området.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Kristiansand bystyres vedtak

13. september 2000 om kommunedelplan for Odderøya.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det foreliggende at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Sakens dokumenter følger vedlagt i retur.