Forsiden

Flå kommune - innsigelse til kommunedelplan for Gulsvikfjellet (hytter, villrein/friluftsliv/naturvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 12. mai 2004

Flå kommune - innsigelse til kommunedelplan for Gulsvikfjellet

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 3. oktober 2003.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE har innsigelse til kommunedelplan for Gulsvikfjellet, Flå kommune.

Miljøverndepartementet ser det som viktig å sikre sysselsetting og utvikling av næringslivet i kommunen. Departementet har derfor lagt vekt på å finne en løsning som gir grunnlag for videre realisering av planene. Departementet har samtidig lagt vekt på miljøinteressene, herunder hensynet til de inngrepsfrie områdene, og mener hytteutbyggingen må tilpasses terreng og landskap på en best mulig måte. Hensynet til bevaring av urørt natur og inngrepsfrie områder tilsier imidlertid at hytteområdene lengst nord må tas ut av planen. Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplanen for Gulsvikfjellet, unntatt områdene H-10, H-11 og de nordre delene av områdene H-7 og H-9. Innsigelsene er etter dette tatt delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Flå kommunestyre vedtok 30. juni 1999 kommuneplanens arealdel. Enkelte av områdene, herunder Gulsvikfjellet, var unntatt fra planen da det skulle utarbeides egne kommunedelplaner. Kommunen har arbeidet videre med kommunedelplan for Gulsvikfjellet og det er gjennomført konsekvensutredning for området. Som en konsekvens av utredningen, ble prosjektet vesentlig redusert, ved at store deler av utbyggingen ble flyttet ut av Norefjellområdet og til Vardefjell på andre siden av dalen. Det var også planlagt skianlegg og flere hytteanlegg opp mot Høgevarde som nå er ute av planene. Grunneiere i det aktuelle utbyggingsområdet står bak utbyggingsplanene på Gulsvikfjellet. Disse dannet i juli 2000 Gulsvikfjellet AS, for utvikling og salg av fast eiendom.

Sammen med nabokommunene Sigdal og Krødsherad, har Flå kommune utarbeidet en rammeplan for Norefjell. Hensikten med denne var å få en samlet vurdering av områdets potensiale for videre utbygging og tåleevne når det gjelder ferdsel. Fylkesmannen i Buskerud avga høringsuttalelse til kommunedelplanen for Gulsvikfjellet 30. juni 2003, og uttalelse til rammeplanen 26. august 2003. I høringen til rammeplanen vurderer fylkesmannen situasjonen for Norefjell slik at det ligger til rette for videre tyngre reiselivsutvikling i Krødsherad ved Norefjell sør, bl.a. med utgangspunkt i eksisterende infrastruktur i området. Vestre del av Norefjell, Sigdal, er allerede svært preget av hyttebebyggelse. Østlige og nordøstlige deler av Norefjell er i dag områder som etter fylkesmannens oppfatning er langt mindre preget av hyttebebyggelse og andre inngrep, og bør derfor bevares uten ytterligere utbygging og økt tilrettelegging.

Flå kommune vedtok 10. september 2003 kommunedelplan for Gulsvikfjellet, som til sammen innebærer utbygging av ca 600 hytter og tre områder som vurderes for overnattingsanlegg. Kommunen ser utbyggingen som svært viktig i forhold til flere aspekter. Særlig nevnes utviklingen av næringslivet og sysselsettingen ved at prosjektet gir arbeidsplasser på kort og lang sikt. Videre vil en slik utbygging av fritidsboliger danne grunnlag for nye servicebedrifter og forretninger, og vil gi kommunen økte skatteinntekter.

Flå kommune har i brev av 16. desember 2003 reist kritikk mot uttalelsen Direktoratet for naturforvaltning har gitt til Miljøverndepartementet 9. desember 2003. Kommunen peker på at utbyggingsområdene ikke er planlagt helt opp til 1100 meter slik det fremgår av brevet, noe som også er bekreftet av vedlagt billedmateriale. I tillegg er kommunen kritisk til de faglige vurderingene knyttet til forhold rundt villreinen, og mener direktoratet bruker vikarierende motiver for å hindre utbygging.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har i høringsuttalelsen av 30. juni 2003 reist innsigelse til de nye utbyggingsområdene, begrunnet i at utbyggingen anses å være i strid med nasjonale og regionale miljøinteresser, spesielt med hensyn til villrein, landskap/snaufjell, vernede vassdrag, inngrepsfrie naturområder og allment friluftsliv. Fylkesmannen peker på at utbyggingsområdet ligger i en del av Norefjell som i dag fremstår som relativt uberørt. Ut fra vurderinger tilknyttet forvaltning av hele fjellområdet og sonering av videre utbygging og tilrettelegging, ser de det derfor ikke som ønskelig at det åpnes for videre utbygging i denne delen av fjellområdet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 30. juni 2003 fremmet innsigelse til kommunedelplanen, ettersom utbyggingen etter deres mening ikke er forenlig med verneformålet. NVE peker på at utbyggingsområdene ligger i en relativt urørt del av et vernet vassdrag, og omfatter et åpent fjellandskap med mange vassdragselementer. Vassdragsvernet for Norefjell er et områdevern som er avgrenset av Krøderen og vestre kommunegrense i Krødsherad og Flå kommuner. Til grunn for vernet ligger alminnelige frilufts- og verneinteresser. NVE påpeker at vassdragsnaturens og landskapets urørte preg anses å være et viktig kriterium for verneverdiene. Ved en utbygging som planlagt vil landskapets urørte karakter bli radikalt endret, og dette vil igjen ha betydning for opplevelsesverdien utover selve utbyggingsområdet. NVE legger spesielt vekt på at områdene det er planlagt utbygging inneholder mange vassdragselementer.

Fylkesmannen viser til sin tidligere uttalelse til rammeplanen for Norefjell, og mener det bør vises stor forsiktighet med videre utbygging ved Gulsvikfjellet. Ytterligere hyttebygging bør ikke overstige 50 enheter i en planperiode på 10-12 år. Fylkesmannen tilråder at innsigelsene tas til følge.

Befaring ble avholdt 12. november 2003 med representanter fra kommunen, grunneiere, fylkesmannen i Buskerud, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med departementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

Olje- og energidepartementet anbefaler i brev av 4. desember 2003 at utbyggingen tilpasses verneinteressene i området ved at omfanget av utbyggingen begrenses i de mest urørte delene av vassdragsområdet. Det vises til at hele planområdet ligger innenfor Verneplanen for vassdrag for Norefjellsområdet (Verneplan I). Departementet viser til Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag, og at man skal unngå inngrep som reduserer verdien for blant annet landskapsbildet, naturvern og friluftsliv. Vassdragsnaturens og landskapets urørte preg anses å være et viktig kriterium for verneverdiene i området.

Direktoratet for naturforvaltning gir i brev av 9. desember 2003 støtte til innsigelsene mot planene om hytte- og turistutbygging på Gulsviksetra. Direktoratet mener planene er i strid med Norges ansvar for forvaltning av villrein og dens leveområder, rammene for forvaltning av vernede vassdrag og ivaretakelsen av et nasjonalt viktig fjell- og friluftsområde. Det legges videre til grunn at de planlagte utbyggingene, med vekt på lokaliseringen vesentlig over skoggrensen, representerer en utbyggingsmåte som man de siste tiår har forsøkt å unngå i fjellområder. Direktoratet støtter fylkesmannen i at det er akseptabelt å utvikle området med supplerende hyttebebyggelse nedenfor det åpne fjellområdet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder utbygging av hytter på Gulsvikfjellet i Flå kommune. Kommunen vedtok i møte 30. september 2003 kommunedelplan for Gulsvikfjellet, som innebærer utbygging av til sammen ca 600 hytter og tre områder som vurderes utbygget til overnattingsanlegg. Totalt er det avsatt 3500 daa for utbygging i området.

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Miljøverndepartementet viser til konsekvensutredningen for Gulsvikfjellet. Her fremgår det blant annet at området inneholder viktige naturverdier og inngår som en del av et større fjellområde som er godt egnet for allment friluftsliv. Selve tiltaksområdet, Gulsvikfjellet, inngår i vassdragsvernet for Norefjellsområdet. Dette fremgår av

Verneplan I, vedtatt av Stortinget i 1973. Verneplanen er avgrenset til å gi beskyttelse mot kraftutbygging, men gir også en henstilling til begrenset utbygging i de vernede vassdragenes nedbørsfelt.

Til grunn for vernet av Norefjellsvassdraget ble blant annet vassdragsnatur og urørt preg ansett som viktige kriterier. RPR for vernede vassdrag og intensjonen bak vernet tilsier at omfang og avgrensing av utbyggingen må vurderes nøye. Departementet ser det som viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til de rikspolitiske retningslinjene i reguleringsplanarbeidet, slik at vassdragsvernet ivaretas på en best mulig måte. I praksis vil dette si at det må iberegnes en viss byggegrense fra vassdragene i området.

Konsekvensene for villreinen i området blir tatt opp i ulike uttalelser til planen, samt i konsekvensutredningen om fauna som ble utarbeidet i en tidligere fase av planarbeidet. Av utredningen fremgår det at den planlagte utbyggingen kan få negative konsekvenser for villreinen i Norefjell- Reinsjøfjell villreinområde.

Kommunen anser den planlagte utbyggingen som svært viktig for næringslivet og sysselsettingen i Flå. I befaringsmøtet 12. november 2003, ble det muntlig opplyst at utbyggingen minst må innebære ca 300 hytter for at prosjektet skal være lønnsomt. Miljøverndepartementet er derfor innstilt på å finne en løsning som gir et godt grunnlag for videre realisering av planene. Departementet ser det også som positivt at utbyggingen planlegges gjennomført ved et samarbeid mellom kommunens etater, folkevalgte organer og utbyggere.

Miljøverndepartementet mener samtidig at det ut fra den totale belastningen på Norefjellsområdet er viktig at omfanget av hyttebyggingen vurderes nøye. Nye hytteområder må tilpasses terreng og landskap på en best mulig måte. Departementet legger i denne saken særlig vekt på hensynet til inngrepsfrie områder og urørt natur, noe som tilsier at de nordligste og høyest beliggende hytteområdene må tas ut av planen. Ved en slik begrensning av utbyggingen blir også utarbeidelsen av tilkomstveier redusert og trukket sørover mot nåværende veisystem.

Etter en samlet vurdering er departementet kommet til at områdene HV-10 og HV-11 må tas ut av kommunedelplanen. I tillegg må områdene HV-7 og HV-9 innskrenkes i nordlig ende, slik at det står igjen utbygging av henholdsvis 80 og 60 hytter for disse områdene. Totalt vil derfor det nye antall hytter utgjøre ca 420 enheter i forhold til kommunens planer. De endelige grensene for utbyggingen forutsettes fastsatt i den videre reguleringsplanprosessen.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet grunnlag for å godkjenne Flå kommunes vedtak om utbygging av områdene på Gulsvikfjellet, med unntak av områdene som nevnt over.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd finner departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak av 10. september 2003 om utbygging av hytter og overnattingsanlegg på Gulsvikfjellet. Unntatt fra godkjenningen er områdene H-10 og H-11, samt nordre deler av områdene H-7 og H-9, vist med svart skravur på plankart påtegnet av departementet.

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen i samråd med fylkesmannen foretar den nærmere avgrensing av områdene H-7 og H-9 i forbindelse med den videre planprosessen.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Om kunngjøring av endelig kommunedelplan, vises det til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-5, åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:

  • Flå kommune
  • Buskerud fylkeskommune
  • Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Olje- og energidepartementet