Våler kommune - innsigelse til reguleringsplan for Haslemoen

Avgjørelse i innsigelsessak, 20. desember 2007

 

Våler kommune - innsigelse til reguleringsplan for Haslemoen

 
Det vises til brev fra Fylkesmannen i Hedmark av 27.06.2007 og 26.10.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse mot arealer avsatt til motorsport, område SM4.

På bakgrunn av forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og nye signaler om utstrekningen på arealer avsatt til motorsport i reguleringsplaner, ønsker Våler kommune, i samarbeid med Fylkesmannen, å utarbeide og fremme et endret forslag til reguleringsplan. Fylkesmannen har derfor trukket innsigelsen, jf. brev av 26.10.2007.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Våler kommunes vedtak om reguleringsplan for Haslemoen. Departementet legger til grunn at kommunen, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, vil utarbeide og fremme et endret forslag til reguleringsplan i tråd med gjeldende nasjonale føringer for motorferdsel i utmark og størrelsen på motorsportanlegg.

Sakens bakgrunn

I forbindelse med Forsvarets avvikling av militær aktivitet på Haslemoen militærleir i august 2003, overtok Våler kommune leirområdet med bygningsmasser i juni 2005. I denne forbindelse ble det igangsatt arbeid med omregulering av leiren fra militært til sivilt område.

Det pågående reguleringsarbeidet gjelder indre leirområde på ca. 850 dekar. Reguleringsplan for ytre leir, bestående av ca. 16.020 dekar, ble godkjent av kommunestyret i juni 2006.

Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse til reguleringsforslaget. Innsigelsen er delvis imøtekommet, og gjenstående konflikt gjelder størrelsen på området som er avsatt til motorsport, SM4. I følge Våler kommune er et areal på minimum 650 dekar nødvendig til dette formålet. Fylkesmannen viser imidlertid til rundskriv T-1/96 og retningslinjer gitt i brev av 07.07.2006 fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). I sistnevnte brev uttaler DN at terrengbaner i utmark som skal brukes til trenings- og konkurransekjøring i idrettslig regi ikke bør overstige 100 dekar. Det er ikke pekt på spesielle miljøverdier som grunnlag for innsigelsen.

Våler kommune vedtok den 12.03.2007 reguleringsplan for Haslemoen, gnr. 38, bnr. 73. Kommunen viser til at området, som er foreslått avsatt til motorsport, er svært preget av tidligere militær aktivitet, og at den foreslåtte bruken ikke vil forringe områdets kvaliteter ved at det allerede er opparbeidede kjøreløyper i området. Det opplyses videre at Haslemoen er utpekt som regionalt opplæringsområde for obligatorisk opplæring for snøscooterførere i østlandsområdet med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Motorsport og kjøreopplæring er derfor et sentralt satsningsområde i forhold til utviklingen av ny virksomhet på Haslemoen.

Mekling ble avlyst, etter ønske fra Fylkesmannen.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 09.10.2007 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. DN viser til forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark § 11 og § 13 og konkluderer som følger:

”Med bakgrunn i DNs forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark, er DNs prinsipielle tilråding at størrelsen på slike motorsportanlegg som SM4 i reguleringsplan for Haslemoen, må avgrenses opp til 500 dekar avhengig av behovet og forholdene på stedet. Det forutsettes at reguleringsbestemmelser er presise med hensyn til hvilke aktiviteter som kan foregå.”

Fylkesmannen i Hedmark har i brev til Miljøverndepartementet datert 26.10.2007 trukket innsigelsen. Det vises til forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og nye signaler om utstrekning på arealer avsatt til motorsport i reguleringsplaner. Våler kommune ønsker, i samarbeid med Fylkesmannen, å vurdere arealutstrekningen på område SM4 på nytt og fremme et endret forslag til reguleringsplan. 

Miljøverndepartementets vurdering

Når en plansak som det er knyttet innsigelse til er sendt Miljøverndepartementet for godkjenning/stadfesting, og saken er tatt opp til behandling, vil departementet alltid fatte det endelige godkjennings/stadfestingsvedtak, jf. rundskriv T-5/95.

Forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ble sendt på høring den 29.06.2007, med høringsfrist 15.10.2007. Direktoratet for naturforvaltning vil tidlig i 2008 sende Miljøverndepartementet det endelige forslaget til nytt regelverk.

På bakgrunn av ovennevnte høringsforslag har DN tilrådet at størrelsen på motorsportanlegg, som SM4 i reguleringsplan for Haslemoen, må avgrenses opp til 500 dekar, avhengig av behovet og forholdene på stedet. DN forutsetter at det utarbeides presise reguleringsbestemmelser vedrørende hvilke aktiviteter som kan godtas i det aktuelle området.

Miljøverndepartementet viser til at den gjenstående konflikten i innsigelsessaken kun gjelder størrelsen på arealet avsatt til motorsport, merket som SM4. I DNs høringsforslag er det gitt nye signaler om utstrekningen på slike arealer.

Departementet legger til grunn at Våler kommune, i samarbeid med Fylkesmannen, ønsker å vurdere arealutstrekningen på område SM4 på nytt. Det anmodes derfor om at kommunen utarbeider og fremmer et endret forslag til reguleringsplan for Haslemoen.

Vedtak

Miljøverndepartementet stadfester ikke Våler kommunes vedtak av 12.03.2007, Reguleringsplan for Haslemoen.

Det anmodes om at Våler kommune utarbeider et endret forslag til reguleringsplan i tråd med gjeldende nasjonale føringer for motorferdsel i utmark og størrelsen på motorsportanlegg.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Erik Solheim 
    
Kopi:
Våler kommune
Hedmark fylkeskommune