Bærum kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2002-2020 (kulturminnevern, markavern, boligbygging)

Avgjørelse i innsigelsessak, 28. april 2004

Bærum kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 10. november 2003 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen og fylkeskommunen har innsigelse til kommuneplanens arealdel for Bærum kommune når det gjelder byggeområde for 9 eneboligtomter på Stein gård.

Miljøverndepartementet mener at et nytt boligområde inntil den fredede Ankervegen og innenfor markagrensen på Stein gård ikke er i samsvar med nasjonale mål om vern av kulturminner og et samordnet utbyggingsmønster. Byggefeltet grenser inntil Ankervegen som er et kulturminne av nasjonal verdi og er fredet på denne strekningen. Området har ikke forbindelse med annen tettbebyggelse og infrastruktur og bryter med utbyggingsmønsteret for øvrig i kommunen. Det er et verdifullt natur- og kulturlandskap og en innfallport til marka. Innsigelse fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen og fylkeskommunen tas etter dette til følge slik at kommunestyrets vedtak om bygging på Stein gård ikke godkjennes.

Bakgrunn for saken

I revidert arealdel til kommuneplan for Bærum kommune er det lagt inn et nytt boligområde på Stein gård. I saksutredningen framgår det at området ligger innenfor markagrensen og grenser mot turvegen Ankervegen og en kirkegård, og dessuten ligger nær Kolsås-Dælivann landskapsområde. Ankervegen er ett av 12 prioriterte kulturvernområder i kommunen og er fredet på denne strekningen. Reguleringsforslag fra grunneier med 9 eneboligtomter er utsatt av kommunen i påvente av behandlingen i kommuneplanen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen fremmet 26. mars 2003 innsigelse til kommuneplanen på en rekke punkter, blant annet til boligområde innenfor marka på Stein gård. Det påpekes at marka er en viktig del av overordnet grøntstruktur i Bærum, og det er lagt strenge restriksjoner på bygging i marka gjennom statlige retningslinjer og i fylkesplan for Akershus. Fylkesmannen legger i sin vurdering til grunn at markagrensen i utgangspunktet skal ligge fast, men mindre justeringer av grensen inntil eksisterende bebyggelse kan aksepteres. Bygging på Stein gård vil etter miljøvernavdelingens oppfatning på en uheldig måte bryte det grønne beltet som i dag omgir Gamle Ringeriksvei over Steinshøgda. Ellers påpekes blant annet at boligområdet blir liggende inntil Ankervegen, som er viktig både som hovedturtasé og kulturminne.

Akershus fylkeskommune ved fylkesutvalget fremmet i møte 30. april 2003 innsigelse til bygging på Stein gård. Innsigelsen er begrunnet i at planområdet grenser til Ankervegen som er fredet og er et kulturminne av nasjonal verdi. I saksutredningen er det opplyst at Ankervegen ble anlagt i 1792. En del av vegen ble fredet etter fornminneloven i 1962, og vegen er ett av 12 prioriterte kulturvernområder i kommuneplanen. Bygging er i strid med fredningen både på grunn av økt slitasje og fordi opplevelsen av det historiske vegfaret reduseres. Nye boligområder i landbruks-, natur- og friluftsområdene innenfor markagrensen uten direkte forbindelse med annen tettbebyggelse og infrastruktur anses ikke forenlig med målsettingene i fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Bærum kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 4. juni 2003. Vedtaket er truffet mot innstillingen, og er ikke spesielt begrunnet. Saken ble sendt fylkesmannen ved brev av 4. juli 2003.

Megling i saken ble foretatt 2. september 2003, og av de 7 gjenstående innsigelser ble 6 løst, slik at bare innsigelsen for Stein gård gjensto.

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrevet til departementet 10. november 2003 at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen mener den foreslåtte utbyggingen avviker fra det øvrige utbyggingsmønstret i denne del av Bærum. Fylkesmannen mener området fremstår som et balansert inngangsområde ved Lommedalen. Det foreslåtte boligfeltet vil etter fylkesmannens oppfatning bryte med den etablerte strukturen.

Advokat Thor Henning Pedersen har gitt merknader på vegne av grunneieren på Stein gård i brev av 8. desember 2003 og 10. februar 2004 til departementet.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 3. februar 2003 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet. Grunneieren og hans advokat var også til stede.

Miljøverndepartementets vurdering

Det aktuelle området som tenkes utbygd med 9 eneboliger ligger inntil den fredede Ankervegen. Området har store natur- og landskapskvaliteter og er viktig for friluftslivet. Nærliggende turveg og den gamle Ankervegen er benyttes som adkomst inn i Marka, og befaringen viste at det også går en blåmerket sti over byggeområdet.

Hensynet til den fredede Ankervegen er viktig i denne saken. Det vil være uheldig å tillate bygging så nær innpå denne vegen, som er viktig både ut fra kulturminnehensyn og ut fra hensynet til friluftslivet i området.

Betydningen av å sikre bymarker for rekreasjon og naturopplevelse er en viktig nasjonal målsetting, og fikk tilslutning i Stortinget ved behandlingen av St.meld. nr. 39 (2000-2001) om friluftsliv og St.meld. nr. 23 (2001-2002) om bedre miljø i byer og tettsteder. Departementet deler ikke kommunens oppfatning om at området er et naturlig byggeområde. Gravlunden og landskapsvernområdet, sett i sammenheng med Ankervegen, danner en naturlig overgang til marka. Den foreslåtte utbyggingen vil ligge uten forbindelse med andre boligområder og vil bryte med strukturen ellers i området.

Miljøverndepartementet har på dette grunnlag kommet til at byggeområdet på Stein gård ikke kan godkjennes.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd finner Miljøvern­departementet ikke å ville godkjenne Bærum kommunestyres vedtak 4. juni 2003 om arealdelen av kommuneplanen når det gjelder byggeområde på Stein gård. Området endres til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Kommuneplanens arealdel er egengodkjent av kommunen, med unntak av byggeområdet på Stein gård. Departementets vedtak gjelder bare dette området, jfr. påtegning på plankartet.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og at saksbehandlingen ikke gir grunn til spesielle merknader. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20‑5 åttende ledd.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Bærum kommune
Akershus fylkeskommune
Advokat Thor Henning Pedersen, advokatfirma Seim-Haugen, Steenstrup & Co, Postboks 1348 Vika, 0113 Oslo

Vedlegg:
Plankart med påtegning
Saksdokumentene i retur