Saltdal kommune - innsigelse til kommunedelplan for Saltdal Østre (hytter/alpinanlegg - reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 4. januar 2005

Innsigelse til kommunedelplan for Saltdal kommune

Vi viser til Fylkesmannens ekspedisjon hit av 28. januar 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyret for reindriftssaker i Nordland har innsigelse til kommunedelplanen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for reindriftssaker i Nordland til følge. Det legges vekt på at utbyggingen vil gi klare negative virkninger for reindriften, og påvirke viktige vinterbeiteområder, som er en minimumsfaktor for reindriften. Departementet ser kommunens behov for næringsutvikling i området, men mener utarbeidelse av planer for videre utbygging bør skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse og i et nært samarbeid med reindriften.

Bakgrunn for saken

Saltdal kommune startet revisjon av kommuneplanens arealdel i 2000. Planarbeidet har foregått parallelt med utarbeidelse av bruks- og verneplan for Junkerdal/Balvatnet nasjonalpark. I prosessen er det prøvet ut en partnerskapsmodell mellom kommunen som planmyndighet og fylkesmannen som vernemyndighet etter naturvernloven, slik at disse i fellesskap har utarbeidet en bruks- og verneplan for et større område i fylket. Det ble opprettet en felles styringsgruppe for de to prosessene. Kommunestyret vedtok kommunedelplanen 18. september 2003, og nasjonalparken ble opprettet ved kongelig resolusjon 9. januar 2004.

Saltdal kommune vedtok 18. september 2003 kommunedelplanen for utbygging av alpin- og skianlegg, samt hyttefelt. I tillegg til anlegget, innebærer planen utbygging av totalt 118 hytter fordelt på fem ulike områder. Hyttefeltene F10, F11 og F14 berører Balvatn reinbeitedistrikt, mens områdene T1 (skianlegget med tilhørende hyttefelt) og hyttefeltet F3 faller innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Sistnevnte utbyggingsområde grenser inn til Tjernfjellet som er et viktig vinterbeiteområde.

Områdestyret for reindriftssaker i Nordland har 26. mai 2003 fremmet innsigelse til kommunens planforslag. Innsigelsen gjelder et byggeområde for alpinanlegg med tilhørende fritidsbebyggelse for 30 hytter (T1 Brannbekk), område for fritids­bebyggelse på 50 hytter (F3 Innlandet) og utbygging av 38 hytter i området ved Seidevatn/Bleiknesfjell og Siri-Andersvatn (områdene F10, F11 og F14). Det fremheves særlig at aktiviteten fra anlegget vil foregå i samme tidsrom som nærliggende fjellområde benyttes som vinterbeite. Reindriftsforvaltningen har også tidligere gått imot en utvidelse av skianlegget i området.

Fra reindriftens side oppfattes det som en svakhet at konsekvensutredningen kun har omfattet utredningsområdet for nasjonalparken og ikke tatt opp konsekvenser av økt utbyggingspress i randsonen. Reindriftsnæringen mener at de totale konsekvensene av bruks- og verneplanen vil bli negative for reindriften, ettersom viktige beiteområder ligger utenfor selve verneområdet.

Reindriftsnæringen presiserte på befaringen at prosessen rundt utarbeidelsen av verneplanen har vært god med hensyn til medvirkning fra alle parter i saken, men at kommuneplanprosessen ikke har involvert reindriften på samme måte.

Fylkesmannen har vært sterkt involvert i kommuneplanprosessen, som har vært samkjørt med verneplanarbeidet. Fylkesmannen har også deltatt i den felles styringsgruppen for de to arbeidene. Etter fylkesmannens mening, er opprettelsen av nasjonalparken til fordel for reindriften.

Fylkesmannen avholdt meglingsmøte 23. juni 2003, der Nordland fylkeskommune, Saltdal kommune og reindriftsforvaltningen i Nordland var representert.

Fylkesmannen tilrår at området T1 for skitrekk og hytter, samt området F3 godkjennes, og at innsigelsen til de andre områdene opprettholdes. Det opplyses at i forhold til hyttefeltene F10, F11 og F14, er kommunestyrets endelige vedtak i strid med løsningsforslaget fra meglingsmøtet. Fylkesmannen anbefaler derfor at F10 og F14 tas ut av planen og at F11 opprettholdes i tråd med kommunestyrets forslag.

Befaring ble avholdt 3. mars 2004 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Saltfjellet reinbeitedistrikt, Balvatn reinbeitedistrikt, Innlandet grunneierlag, Reindriftsforvaltningen i Nordland, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet mottok 16. juni 2004 en uttalelse fra advokatfirmaet Hjort, som representerer Saltfjellet reinbeitedistrikt. Uttalelsen viser til St.meld.nr.33 (2000-2001) der regjeringen uttaler at vernet av reindriftssakene skal styrkes, samt at det skal rettes økt fokus på de områder som har avgjørende betydning for en bærekraftig reindrift. Det vises også til Landbruksdepartementets uttalelse, der det presiseres at de vanskelig kan tilrå at en usikker økonomisk gevinst ved hyttebygging og etablering av nytt alpinanlegg settes foran reindriftsnæringens næringsmessige behov i området.

I forbindelse med departementets behandling er følgende uttalelse innhentet:

Landbruksdepartementet anbefaler i brev av 14. mai 2004 at Områdestyrets innsigelse til alpinanlegget og samtlige hytteområder tas til følge. I uttalelsen legges det vekt på at tålegrensen for hva reindriften kan akseptere av aktiviteter synes overskredet, og at mye av utbyggingen det her er snakk om vil skje inntil viktige vinterbeiteområder, som er den absolutte minimumsfaktoren for reindriften. I tillegg vektlegger Landbruksdepartementet at det allerede er mange hyttetomter i kommunen som ikke er utbygd, og at eventuell videre utbygging bør skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det etterspørres derfor alternative lokaliseringer for henholdsvis alpinanlegget og hyttefeltene.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder utbygging av alpinanlegg og ulike felter for utbygging av fritids­boliger i Saltdal kommune.

Departementet er enig med Landbruksdepartementet i at tålegrensen for hva reindriften kan akseptere av aktiviteter synes overskredet, ved at mye av utbyggingen vil skje inntil viktige vinterbeiteområder, som utgjør minimumsfaktoren for opprettholdelsen av reindriften.

Hytteutbygging i områdene F10, F11 og F14 omfattes av Balvatn reinbeitedistrikt. De siste årene har reindriftsnæringen vært nødt til å benytte området som helårsbeite, ettersom reinen ikke lenger blir flyttet til vinterbeite i Sverige. Som påpekt av Balvatn reinbeitedistrikt, ligger flere av hytteområdene innenfor urørte områder og vil berøre viktige vår-, sommer- og høstbeiter. Utbyggingen vil gi ytterligere belastning på reindriftens kjerneområder. Dette er hensyn Miljøverndepartementet har lagt vesentlig vekt på.

Når det gjelder områdene T1 og F3, er det først og fremst de indirekte konsekvensene av utbyggingen som vil komme i konflikt med reindriften. Bruk av skianlegget og hytter i dette området vil trolig generere mer aktivitet mot Tjernfjellet, i den samme perioden som disse områdene brukes til beite. Dette synes også å være i strid med Saltdal kommunes vedtak av 18. september 2003, der det i pkt. 12.2 sies at det skal ikke planlegges hyttefelt i umiddelbar nærhet av områder som er karakterisert som sårbare årsbeite- og/eller særverdiområder. Ettersom alpinanlegget ligger i et område med tidvis lite snø, vil dette kunne medføre økt bruk av kunstprodusert snø. Dette vil gi påkjenninger for reinens vinterbeiteområde i form av støy.

Miljøverndepartementet ser kommunens ønske om og behov for næringsutvikling i området. Departementet er positiv til at det etableres inntil 20 hytter fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse. Den nærmere plassering av hyttene må avklares gjennom reguleringsplan i et nært samarbeid med reindriften.

Miljøverndepartementet mener i likhet med Landbruksdepartementet, at det kan finnes alternative lokaliseringer som ikke er i vesentlig konflikt med reindriftens interesser.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det er grunnlag for å ta innsigelsene til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd finner ikke departementet å kunne godkjenne Saltdal kommunestyres vedtak av 18. september 2003 om utbygging avbyggeområde for alpinanlegg med tilhørende fritidsbebyggelse for 30 hytter (T1 Brannbekk), område for fritidsbebyggelse på 50 hytter (F3 Innlandet) og utbygging av 38 hytter i området ved Seidevatn/Bleiknesfjell og Siri-Andersvatn (områdene F10, F11 og F14). Områdeneendres til landbruks-, natur- og friluftsområde, sone 1.

Kommuneplanens arealdel er egengodkjent av kommunen, med unntak av områdene med innsigelse. Departementets vedtak gjelder derfor bare de angitte områdene. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi:
Saltdal kommune
Landbruksdepartementet
Områdestyret for reindriftssaker i Nordland
Nordland fylkeskommune