Gjøvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gjøvik skysstasjon

Miljøverndepartementet vektlegger i denne sak at Gjøvik er en endestasjon og at reguleringsplanen for Gjøvik skysstasjon legger opp til sentrums- og transportnyttige formål som er viktige for Gjøvik. Departementet stadfester med visse endringer Gjøvik kommunestyres vedtak av 19.6.2008 når det gjelder Gjøvik skysstasjon. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Jernbaneverket ikke blir tatt til følge.

Miljøverndepartementet viser til oversendelsesbrev fra Fylkesmannen i Oppland datert 17.9.2009 samt befaring og møte i ovennevnte sak den 4.12.2009.

Saken er i henhold til § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planen. Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Samferdselsdepartementet datert 13.3.2010.
 
Miljøverndepartementet vektlegger i denne sak at Gjøvik er en endestasjon og at reguleringsplanen for Gjøvik skysstasjon legger opp til sentrums- og transportnyttige formål som er viktige for Gjøvik. Departementet stadfester med visse endringer Gjøvik kommunestyres vedtak av 19.6.2008 når det gjelder Gjøvik skysstasjon. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Jernbaneverket ikke blir tatt til følge.

Bakgrunn for saken
Gjøvik kommune vedtok 19.6.2008 reguleringsplan for Gjøvik skysstasjon. Revitalisering av sentrum og ønske om gode fasiliteter for reisende med tog, buss og drosje var utgangspunktet for å fremme reguleringsplanen. Planen skulle også føre til en mer allsidig og bymessig utvikling rundt stasjonsområdets sentrale beliggenhet og funksjon i Gjøvik by. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 17.10.2007.

Planarbeidet strekker seg tilbake til arealplanmøte med Oppland fylkeskommune 6. juni 2006. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med representanter for Jernbaneverket, ROM Eiendom as, Statens vegvesen, Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune for å finne beste løsning for bussterminal og stasjonsområdet. Jernbaneverket fremmet innsigelse til planen 21.12.2007 og det ble gjennomført mekling 11.9.2008. Meklingen førte ikke fram, og saken ble derfor oversendt Miljøverndepartementet.

Fylkesmannens oversendelsesbrev
Fylkesmannen viser til at kommunen har utført et omfattende reguleringsplanarbeid med ønske om utvikling av stasjonsområdet, og at man i denne sak må foreta viktige avveininger mellom fortetting/byutvikling og jernbanebehov.  Imidlertid mener fylkesmannen at de vanskelig kan anbefale en løsning som innebærer ytterligere justering av Jernbaneverkets byggegrenser i henhold til jernbanelovens § 10.

Innsigelsen fra Jernbaneverket
Innsigelsen fra Jernbaneverket knytter seg til planforslagets byggegrense på 10 meter mot jernbanesporet for planlagt bebyggelse i felt E. Jernbaneverket har under hele prosessen vist til jernbanelovens § 10 hvor det vises til en 30 meters byggegrense fra midten av nærmeste spor, og hvilke kriterier som skal til for at dette eventuelt skal fravikes. Det har vært pekt på at det kan gjøres tillempinger som tillater bebyggelse av næringsbygg 15 meter fra jernbanesporet og boliger 20 meter fra jernbanesporet.
 
Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet viser i sin høringsuttalelse av 13.3.2010 til jernbanelovens
§ 10 og byggegrenser i forhold til jernbanespor. Ved en 15 meters byggegrense må det settes svært strenge krav til fasader og sikring for å forhindre uønsket ferdsel. Byggegrenser er helt nødvendig for å unngå ulykker og farlige situasjoner. Videre vises det til at det vil være støy og vibrasjoner fra tog, som vil kunne skape konflikter i forhold til planlagte boligområder. Departementet vektlegger også at det er viktig at jernbanestasjonen ikke blir innebygget slik at eventuelle utvidelser eller endringer ikke lar seg gjennomføre.

Miljøverndepartementets vurderinger
Miljøverndepartementet ser at reguleringsplanen for Gjøvik skysstasjon har utgangspunkt i ønsker om bedre byutvikling og et mer funksjonelt stasjonsområde, men ser også at planen kommer i konflikt med jernbanefaglige vurderinger.

Jernbaneverket har vært aktive og tydelige under hele prosessen og vist til sikkerhetshensyn, støyproblemer og det behovet jernbanen har for eventuell utvidelse. Disse er alle viktige hensyn, og veier etter departementets mening tungt i vurderingen.

Imidlertid mener Miljøverndepartementet at det i denne sak er mulig å oppnå en løsning som ivaretar de jernbanemessige hensyn samtidig som intensjonene bak reguleringsplanen lar seg realisere. Et avgjørende moment i denne saken er at Gjøvik stasjon er endestasjon, og således kan sies å ha noe andre sikkerhets- og støyutfordringer enn stasjoner med passerende tog. Det legges også vekt på at eksisterende stasjon ligger i samme avstand som foreslått nytt bygg, og at arealsituasjonen gjør det svært vanskelig å tilfredsstille minstekravet til avstand. Disse forholdene gjør at Miljøverndepartementet i samråd med Samferdselsdepartementet har kommet fram til at reguleringsplanen kan stadfestes med følgende endringer: Boliger tas ut av felt E, mens de øvrige formålene kan aksepteres.  I felt E må det foretas støyisolering av fasade mot jernbanen, ingen dører må være vendt mot jernbanen og det må være en vedlikeholdsfri fasade mot jernbanen.

Departementet finner derfor at kommunens ønske om en revitalisering av skysstasjonsområdet lar seg realisere samtidig som hensyn til sikkerhet, støy og jernbanens langsiktige utvikling ivaretas. Utvikling av Gjøvik skysstasjon må skje innenfor rammer der disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt, og i samarbeid med Jernbaneverket.

                                                                   Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 av 14.juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Gjøvik kommunestyres vedtak av 19.6.2008 om reguleringsplan for Gjøvik skysstasjon med følgende endringer:
Plankartet endres ved at boliger tas ut av felt E, slik at formålet blir kombinert formål allmennyttig/forretning/kontor/bevertning.

I reguleringsbestemmelsenes § 4.3 tas inn følgende tillegg:
”For felt E stilles krav om ekstra støyisolering av fasade mot jernbanen. Fasade mot jernbanen skal være vedlikeholdsfri, og det tillates ikke dører vendt mot jernbanen.”

Vi forutsetter at kommunen reviderer plankart og bestemmelser i tråd med dette.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Gjøvik kommune
Samferdselsdepartementet
Oppland fylkeskommune