Forsiden

Innsigelse til reguleringsplan for Sandsletta, Sola kommune

Avgjørelse i innsigelsessak, 9. juni 2005Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 9. desember 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til reguleringsplanen.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Sandsletta, Solastranden nord. Det legges vekt på at de planlagte boligene ligger i strandsonen/100-metersbeltet og innenfor landbruksgrensen fastsatt i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Fylkesmannens innsigelse
er derved tatt til følge.

Det nåværende reguleringsplanen angir bygging av 6 boliger på et areal på 9,2 daa. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-område. Omkringliggende område inneholder spredt boligbebyggelse, og er lokalisert innenfor et område som ifølge Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren(FDP-J) ikke skal utbygges.

Sola kommune sluttbehandlet reguleringsplanen for bygging av boliger på Sandsletta, Solastranden nord 28. oktober 2004. De viser til at området har en lengre forhistorie, hvor det bl.a. på åttitallet ble gitt fradelingstillatelse til boliger og bestemt at området skulle reguleres. Dette ble videreført i kommuneplanutvalget i 1995, og i 1998 ble det gitt tillatelse til oppføring av bolighus. Klage fra fylkesmannen medførte at vedtaket ble opphevet. Kommunen begrunner sitt vedtak i denne forhistorien, og ønsker å rydde opp i et gammelt problem med allerede fradelte tomter til boligformål.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi utbyggingsområdet ligger i 100m-beltet/strandsonen og i grensen mot et nasjonalt viktig fuglefredningsområde og landskapsvernområde. Utbygging vil føre til press på frilufts- og naturverninteresser. Fylkesmannen uttaler at selv om den omsøkte parsellen trolig er lite aktivt i bruk, vil en utbygging på området splitte opp kulturlandskapet og komme i konflikt med landbruksdriften.

Megling ble gjennomført den 14. september 2004.

Befaring i saken er ikke avholdt. Miljøverndepartementet har i forbindelse med tidligere innsigelsessak vært på befaring i området. Utbyggingsområdet er i tillegg godt dokumentert i form av bilder.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i brev av 25. februar 2005 at
innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. LMD legger vekt på at arealet ligger i et område av viktig regional og nasjonal interesse, og at området ligger innenfor den langsiktige grensen for landbruk i fylkesdelplanen. Det pekes også på at det er lagt til rette for omfattende utbygging på arealer utenfor den langsiktige grensen for landbruk.

Miljøverndepartementets vurderinger


Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene.

Regjeringen legger opp til en offensiv strandsonepolitikk, og har utfordret kommunene til å følge opp. Dette fremgår av departementets brev av 8. mars 2002 om skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet og senere politiske signaler fra departementet. Dette kommer også til uttrykk i Stortingsmelding nr 21 (2004-2005) om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

De planlagte boligene ligger innenfor 100-metersbeltet og i grensen mot et nasjonalt viktig friluftsområde og et landskapsvernområde.

De planlagte boligene ligger videre i et LNF-område, lokalisert innenfor den langsiktige grensen for landbruk fastsatt i fylkesdelplan for Jæren. Denne grensen er ment å skulle gi vern om arealressursene og forutsigbarhet for næringen.

Jærenområdet har et sterkt press på arealressursene, noe som også var bakgrunnen for utarbeidelsen av fylkesdelplanen. Det er i planen lagt til rette for omfattende utbygging i områder utenfor den langsiktige grensen for landbruk. Utgangspunktet er derfor at boligutbygging ikke skal skje innenfor grensen.

Miljøverndepartementet er på denne bakgrunn kommet til at det er grunnlag for å ta
innsigelsen fra fylkesmannen i Rogaland til følge. Bygging av boliger på det planlagte området vil være i strid med nasjonale hensyn knyttet til strandsonen og vern av landbruksarealer.

Vedtak


I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, finner ikke departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak av 28. oktober 2004 om utbygging av boliger på Sandsletta.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Sola kommune
Rogaland fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet