Melhus kommune – innsigelse til kommunedelplan LNF 2007-2017

Miljøverndepartementet anser Flåmarka som et viktig friluftsområde for Trondheimsregionen, og planene om ny fritidsbebyggelse ligger i utkanten av et av de siste villmarkspregete områdene i regionen. Departementet mener derfor at antall hytter og størrelsen på disse må reduseres. Innsigelsene tas derfor delvis til følge for dette området. Når det gjelder planene for utvidelse av fritidsbebyggelse ved Litlkrokuttjønna og Skoldadalen, mener Miljøverndepartementet at disse kan godkjennes. Innsigelsene her tas derfor ikke til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 15. oktober 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd.

Miljøverndepartementet anser Flåmarka som et viktig friluftsområde for Trondheimsregionen, og planene om ny fritidsbebyggelse ligger i utkanten av et av de siste villmarkspregete områdene i regionen. Departementet mener derfor at antall hytter og størrelsen på disse må reduseres. Innsigelsene tas derfor delvis til følge for dette området. Når det gjelder planene for utvidelse av fritidsbebyggelse ved Litlkrokuttjønna og Skoldadalen, mener Miljøverndepartementet at disse kan godkjennes. Innsigelsene her tas derfor ikke til følge.


Bakgrunn
Melhus kommune har revidert kommuneplanens arealdel, og kommunedelplan for landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) er en av fem delplaner som er utarbeidet. Etter megling i saken, gjenstod innsigelser til tre områder; Litlkrokuttjønna, Skoldadalen og Flåmarka. Melhus kommune mener det ligger innenfor deres skjønnsutøvelse å planlegge nye hyttefelt mer enn 2,5 kilometer fra vinterbrøytet vei. Kommunedelplan LNF ble vedtatt av Melhus kommunestyre 11. mars 2008.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag begrunner sin innsigelse til alle tre områdene med at hyttebygging bør unngås der avstanden til vinterbrøytet vei er mer enn 2,5 km. Denne avstanden kan føre til økt motorferdsel i utmark, da det ofte gis dispensasjon fra motorferdselloven i slike tilfeller. I tillegg begrunner fylkesmannen sin innsigelse til Flåmarka med at deler av området inngår i et større inngrepsfritt naturområde (INON), og at det ved Kråkfjellet ligger et av de siste villmarkspregete naturområder i Trondheims¬regionen. Fylkesmannen viser til at bygging av vei samt andre tyngre tekniske inngrep vil endre INON-statusen, og redusere de viktige kvalitetene i området.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse til den planlagte utbyggingen i Flåmarka, og begrunner dette med hensynet til kulturlandskapet, landbruksressursene (beite) og verdiene området har som naturområde.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)
I sin faglige uttalelse i saken, mener LMD at det ikke finnes nasjonale eller viktige regionale landbruks- eller kulturlandskapsverdier i Flåmarka. Det legges imidlertid til grunn at utbyggingen berører landbruks- og kulturlandskapsinteresser av en viss betydning. Det er minst tre aktive beitebrukere i området som driver med sau. Det er noen setervoller i Flåmarka, samtidig som pilegrimsleden går gjennom området. LMD mener den foreslåtte utbyggingen er i konflikt med målsettingen om en arealeffektiv utnyttelse av utmarksområdene, der det legges til rette for hyttebygging samtidig som landbruks- og kulturlandskapsinteressene sikres i best mulig grad.

Hensynet til en bærekraftig og arealeffektiv utnyttelse gjør at LMD foreslår at det bør vurderes å endre bestemmelsene om vei, mønehøyde og bruksareal. På denne måten mener LMD at beite- og kulturlandskapsinteressene ivaretas best mulig i området. Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret tas delvis til følge ved at antallet nye hytter reduseres betydelig.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) støtter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i at de har rettslig grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven på bakgrunn av nasjonale mål og hensyn som er regulert i motorferdselloven. Likevel mener DN at dette alene ikke kan begrunne en innsigelse til planene om utbygging i Skoldadalen og Litlkrokuttjønna. Det vises til at det allerede er flere spredte hytter samt ubrøytede skogsbilveier i disse to områdene.

Direktoratet for Naturforvaltning støtter imidlertid innsigelsen til fritidsbebyggelse i Flåmarka, og begrunner dette med områdets betydning som friluftsområde for Trondheimsregionen, og særlig for innbyggerne i Melhus kommune. Området er en av de siste villmarkspregede områdene i regionen (INON), og hyttebygging som planlagt vil trolig medføre økt scooterbruk vinterstid i et område som allerede er belastet med dette.

Befaring ble avholdt 14. oktober 2009, med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune og representanter fra Flå sameie til stede.


Miljøverndepartementets vurderinger
Melhus kommune er en viktig friluftslivskommune for Trondheimsregionen, og har flere områder med spredt hyttebebyggelse uten å være en typisk hyttekommune. Etter meklingen gjenstår tre områder i kommunedelplanen; byggeområde for fritidsbebyggelse i Litlkrokuttjønna og planer for spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder i Skoldadalen og Flåmarka.

Litlkrokuttjønna og Skoldadalen
Fylkesmannen begrunner sin innsigelse til disse to områdene med at hyttebygging bør unngås der avstanden fra vinterbrøytet vei er mer enn 2,5 kilometer. Fylkesmannen mener det bør være et prinsipp at nye byggeområder må legges til områder med eksisterende infrastruktur.

Departementet mener fylkesmannen har rettslig grunnlag for å fremme innsigelse slik de har gjort her. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale mål knyttet til motorferdsel i utmark. Kommuneplanleggingen skal samordne regelverket etter alle aktuelle lover, og det er ikke noe til hinder for at innsigelsen trekker inn argumenter fra andre lovverk.

Miljøverndepartementet mener det generelt er uheldig at det planlegges nye hytteområder på steder der det ikke er tilknytning til eksisterende helårsvei. Erfaringsvis kommer det ofte krav i ettertid om tilknytning til helårsvei til slike områder, og i mellomtiden søkes det om dispensasjon fra motorferdselloven for frakt av bagasje.

Ved Litlkrokuttjønna finnes det i dag en del hytter, samt en skogsbilvei. Departementet mener denne veien enkelt kan brøytes vinterstid, slik at det ikke blir aktuelt å søke om dispensasjon fra motorferdselloven til bruk av snøscooter. Det er satt krav om reguleringsplan for området, og den nærmere tilpasning av hyttene, også i forhold til veien, vil da skje gjennom denne planen.

I Skoldadalen er det planlagt spredt fritidsbebyggelse i to LNF-områder, med inntil 10 enheter på hvert område. Miljøverndepartementet mener de samme hensynene som er lagt til grunn for Litlkrokuttjønnaområdet gjør seg gjeldende her også. Departementet viser til at det kan gis bestemmelser i reguleringsplan om vinterbrøyting av veien inn til området. Departementet finner at planbestemmelsens pkt. 36 må forstås slik at det kan opparbeides vei fram til felles parkering i nærheten av de planlagte hyttene, men at det ikke tillates vei fram til den enkelte hytte.

På denne bakgrunn mener Miljøverndepartementet at utbyggingen ikke nødvendigvis fører til økt motorferdsel i en slik grad at hyttebyggingen ikke kan tillates. Innsigelsene fra fylkesmannen tas ikke til følge for disse områdene.

Flåmarka
Miljøverndepartementet viser til at det er planlagt inntil 25 hytter i området. Totalt er det i dag 41 hytter på festet grunn og 36 setre i Flåmarka. Melhus kommune har uttalt at de planlagte hyttene skal være enkle markahytter, selv om planbestemmelsene åpner for bruksarealer inntil 150 kvm. Hyttebygging i seg selv vil ikke påvirke INON-verdiene etter gjeldende klassifisering for disse verdiene. I St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand sies det likevel at hyttebygging bør unngås i INON-områdene slik at villmarkspreget bevares.

Departementet viser til Landbruks- og matdepartementet sin beskrivelse av området, og er enig i at det ikke er dokumentert nasjonale eller viktige regionale landbruks- og kulturlandskapsverdier i det planlagte hytteområdet. Setring i Flåmarka har likevel satt sitt preg på området. I tillegg går pilegrimsleden fra Østerdalen gjennom området, slik at landskapet må sies å ha visse kulturlandskapsmessige kvaliteter.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt merknad til planen, der de anmoder kommunen om å være tilbakeholdne med å åpne for nye hytteområder som krever nye lange veitilknytninger. Det nevnes her spesielt Flåmarka som er et mye brukt utfartsområde.

Miljøverndepartementet mener det er viktig å ta vare på regionale friluftsområder og villmarkspregete områder som har betydning både for det biologiske mangfoldet og som friluftsopplevelse. Likevel mener Miljøverndepartementet at det er grunnlag for å kunne godkjenne deler av planene i Flåmarka, ved at antall hytter reduseres til 12 og at størrelsene reduseres fra 150 til 80 kvm. Sistnevnte medfører en endring i bestemmelsene til planen pkt 37.2. Ny tekst blir derfor; Fritidsboliger med anneks må ikke ha et bruksareal (T-BRA) på mer enn 80 kvm.

I tillegg legges det inn en bestemmelse om at det ikke tillates veifremførsel til hyttene, i tråd med fylkeskommunen uttalelse og fylkeslandbruksstyrets innsigelse. Miljøverndepartementet endrer derfor pkt 36 slik at ny tekst blir; Veg kan ikke føres frem til den enkelte hytte. Parkering skal skje på felles parkeringsplass utenfor hyttefeltet. Ved at vei til hyttene ikke tillates, vil ikke INON-verdiene for området endres i forhold til dagens klassifisering for Flåmarka.

Innsigelsene fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og fylkeslandbruksstyret tas således delvis til følge for de planlagte hyttene i Flåmarka.

 


Vedtak
Miljøverndepartementet godkjenner Melhus kommune sitt vedtak av 11. mars 2008 om kommunedelplan for LNF, med unntak av område for spredt hyttebygging i Flåmarka hvor antall hytter reduseres til 12.

Bestemmelsene til kommunedelplanen pkt 36 endres slik:
”Veg kan føres frem til felles parkeringsplass ved godkjente hyttefelt. For Flåmarka skal eksisterende parkering utenfor hytteområdet benyttes som felles parkeringsplass for nye hytter.”
 
Bestemmelsene pkt 37.2 endres slik:
”Fritidsboliger med anneks må ikke ha et bruksareal (T-BRA) på mer enn 150 kvm. For Flåmarka gjelder et bruksareal (T-BRA) på maksimalt 80 kvm.”

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen endrer plankartet og bestemmelsene i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi
Melhus kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Landbruks- og matdepartementet
Sør-Trøndelag fylkeskommune