Ringebu kommune - kommunedelplan for Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen - forelegging av planprogram (hytter/reiseliv - villrein)

Uttalelse til forelegging av planprogram, 8. november 2006

Forelegging av planprogram - kommunedelplan for Vekkom Seterkjøl - Romsåskjølen

Vi viser til Ringebu kommunes oversendelse av 14. juli d.å., vedlagt utkast til fastsatt planprogram for kommunedelplan for Vekkom Seterkjøl – Romsåskjølen til forelegging etter bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005.

Hensikten med planarbeidet

Ringebu kommune har lenge sett behovet for å utarbeide en kommunedelplan for området, bl.a. for å få kartfestet og avklart alle ubebygde tomter i disposisjonsplaner. I tillegg har det i flere år vært fremmet ønsker om fortettinger/utvidelser av eksisterende hyttefelt, samt utvidelse av en eksisterende reiselivsbedrift. Private planforslag har blitt avvist på grunnlag av krav i kommuneplanens arealdel om avklaring i kommunedelplan.

Kommunen har lagt fram to utbyggingsalternativer som foreslås utredet i planarbeidet:

Alternativ 1, kalt minimumsalternativet, legger til rette for utbygging av gjenværende tomter i eldre disposisjons- og reguleringsplaner, totalt 52 tomter innenfor eksisterende hyttefelt. I tillegg legges det til rette for utvikling av eksisterende reiselivsbedrifter samt mulighet til å oppføre et anneks på setre som ikke har et seterhus nr. 2 fra før.

Alternativ 2 åpner i tillegg for å legge inn 120 nye hyttetomter i tilknytning til eksisterende hyttefelt og veinett. Det er ikke tatt stilling til utbyggingsmønster.

Ringebu kommune ber om at Miljøverndepartementet tar konkret stilling til de to alternativene som kommunen ønsker å vurdere.

Høringsuttalelser fra regionale myndigheter

Fylkesmannen i Oppland viser til villreinstammen i Rondane som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, og peker på at det vil være viktig å legge føringene i fylkesdelplanen for Rondane til grunn for planarbeidet. Fylkesmannen finner i sin uttalelse ikke å kunne slutte seg til den delen av formålet med planarbeidet som dreier seg om å legge til rette for videre utbygging i området, og mener også at flere av prinsippene for planleggingen er i strid med fylkesdelplanens retningslinjer.

Etter Fylkesmannens syn bør kommunen vurdere å utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for området gjennom revidering av arealdelen, som et alternativ til en kommunedelplanprosess. Dersom kommunen likevel ønsker å gå videre med planarbeidet, mener Fylkesmannen at både formålet og prinsippene for planarbeidet må endres slik at de samsvarer med fylkesdelplanen.

Oppland fylkeskommune peker på at en for sterk utbygging i planområdet vil kunne komme i konflikt med nasjonale villreininteresser. Fylkeskommunen mener at i forhold til villreinens leveområder må kommunedelplanene for henholdsvis Venabygdsfjellet, Fåvang Østfjell og Vekkom Seterkjøl – Romsåskjølen vurderes i sammenheng.

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen er skeptiske til at det på et generelt grunnlag åpnes for oppføring av anneks i seterområdene.

Miljøverndepartementets vurdering

Behovet for å ivareta nødvendige leveområder for villreinen er presisert i Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. I stortingsmeldingen er Rondane foreslått som nasjonalt villreinomåde og inngår også i en av to foreslåtte europeiske villreinregioner. Miljøverndepartementet legger til grunn at det gjennom fylkesdelplanen for Rondane er gitt klare retningslinjer for statlig, kommunal og privat planlegging og virksomhet i området med sikte å ivareta hensynet til villreinstammen. Fylkesdelplanens retningslinjer forutsettes praktisert strengest nær villreinens leveområde. Som følge av føringene i St.meld. nr. 21 (2004-2005) kan det bli aktuelt å gjennomføre en oppdatering av fylkesdelplanen.

Fylkesdelplanen for Rondane gir klare føringer med hensyn til å begrense videre bygging av hytter nær leveområdet for villreinen utenfor de kommunedelplanområdene som er vist planen. I tillegg skal godkjente hytteplaner som ikke er gjennomført vurderes på nytt ved neste revisjon av kommunedelplaner og kommuneplaner. Med tanke på å redusere antallet hytter bør kommunene i henhold til fylkesdelplanens retningslinjer revidere eldre reguleringsplaner for hytter som ennå ikke er påbegynt eller bare delvis utbygd.

På bakgrunn av føringene gitt i St.meld. nr. 21 (2004-2005) og i retningslinjene til fylkesdelplanen for Rondane legger Miljøverndepartementet til grunn at det i influensområdet til villreinstammen i Rondane skal føres en restriktiv praksis med hensyn til planlegging av ny hyttebebyggelse og tilhørende teknisk infrastruktur, og at hensynet til villreinstammen må tillegges overordnet vekt. Vi kan i utgangspunktet vanskelig se at alternativ 2 i planprogrammet er tilpasset ovennevnte føringer, og vi ber derfor kommunen nøye vurdere om dette alternativet skal tas med i det videre planarbeidet.

Også alternativ 1 vil kunne være konfliktfylt i forhold til villreininteressene. Det må i konsekvensutredningen til planforslaget legges stor vekt på å redegjøre for virkningene av forslaget for villreinen, både av enkeltelementene i forslaget og av den samlete utbyggingen. Ved utarbeidelse av planforslaget med konsekvensutredning må det også tas hensyn til annen planlagt utbygging innenfor influensområdet, jf. fylkeskommunens merknad om dette.

Miljøverndepartementet mener det vil være misvisende å definere alternativ 1 som et minimumsalternativ, da også dette alternativet inneholder en viss utbygging som vil kunne medføre konflikt i forhold til nasjonale og viktige regionale interesser. I tråd med anbefalingene i fylkesdelplanen om å vurdere eldre planer på nytt med tanke på å redusere antallet hytter, mener departementet at det vil være relevant om plan- og utredningsarbeidet også omfatter et 0-alternativ uten ny utbygging.

Miljøverndepartementet forutsetter at Fylkesmannens konkrete merknader til utredningsprogrammet hva angår virkninger av motorisert ferdsel, konsekvenser for INON-områder og behov for grunnundersøkelser, blir ivaretatt i konsekvensutredningen. Det samme gjelder fylkeskommunens merknad om behov for oversikt over hvilke setre det vil være aktuelt å oppføre anneks ved og en vurdering av en slik utbygging i forhold til landskap og bebyggelse. I tråd med fylkesdelplanens retningslinjer bør skiløypeplan og stiplan samt eventuelle nye plasser for vinterparkering inngå i kommunedelplanen, og en vurdering av virkningene av et eventuelt utvidet sti- og løypenett eller intensivert bruk av eksisterende nett må inngå i konsekvensutredningen.

Med hilsen
Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Stig Roar Husby
fung. avdelingsdirektør