Forsiden

Bergen kommune - kommunedelplan for Mildehalvøya (boliger/fritidsboliger - strandsone/flystøy)

Avgjørelse i innsigelsessak, 2. mars 2006

Innsigelse til kommunedelplan for Mildehalvøya, Bergen kommune

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 01.06.05.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20 - 5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra fylkesmannen til vedtatt kommunedelplan for Mildehalvøya. Innsigelsen gjelder fire boligområder og ett område for fritidsbebyggelse. Innsigelsen til fire av delområdene er begrunnet i hensynet til 100-metersbeltet langs sjø, friluftsliv, landskap og naturverdier samt plantekniske forhold. Innsigelsen til ett av delområdene er begrunnet i flystøy.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke de fem områdene det er innsigelse til i kommunedelplan for Mildehalvøya. Departementet mener en utbygging som planlagt vil være i strid med nasjonal strandsonepolitikk. Departementet legger også vekt på å unngå boliger i støyutsatte områder. Innsigelsene fra fylkesmannen i Hordaland er dermed tatt til følge.

Bergen bystyre vedtok Kommunedelplan for Mildehalvøya 21.06.04. Bystyret behandlet kommunedelplanen første gang 24.06.03. I forhold til planutkastet foretok bystyret vesentlige endringer, og planen ble sendt på ny høring. Endringene gikk i hovedsak ut på at foreslåtte LNF/friområder ble endret til byggeområder. I denne forbindelse fremmet fylkesmannen innsigelse til de fem delområdene. Ved andre gangs behandling 21.06.04 opprettholdt bystyret sitt vedtak.

Da gjeldende kommuneplan ble vedtatt i bystyret i 2001, forelå høringsutkast til kommunedelplan for Mildehalvøya. Kommuneplanens arealdel tar derfor ikke direkte stilling til arealbruken for dette området, men viderefører det som ble vedtatt i kommuneplanen fra 1996 for dette området. Enkelte av områdene er vist som ”uregulerte byggeområder”.

Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelser ved brev av 17.02.04. Innsigelsene gjelder fem delområder:

  • Område 1 b (Synningatjern/Gamle Synningavegen), som er foreslått endret fra friområde til boligområde. Fylkesmannen viser til at området er en del av et grøntdrag fra Kviturspollen til Gardensvika og var i det opprinnelige forslaget til kommunedelplan ment som et nær- rekreasjonsområde for beboerne.
  • Område 1g (Skogvikneset), som er foreslått endret fra LNF- område til område for fritidsbebyggelse. Fylkesmannen viser til at området i dag er et skogvokst naturområde og i følge kommunen et av de få gjenstående områder med mulighet for atkomst til sjø og sjønære områder. Omtrent hele området ligger innenfor
    100-metersbeltet langs sjøen, og utbygging vil etter fylkesmannens vurdering klart være i strid med nasjonale mål om skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i
    100-metersbeltet.
  • Område 1h (Vest Håsteinsmyra), som er foreslått endret fra LNF- område til boligområde. Området ligger i flystøysone 2. Fylkesmannen viser til at det i denne støysonen ikke bør etableres nye støyfølsomme formål som boliger.
  • Område 1l (Langaneset/Langenesveien, 2 delområder), som er foreslått endret fra LNF- område til uregulert byggeområde for boliger. Fylkesmannen viser til at bruken av denne arealkategorien i seg selv er uheldig, ettersom det gir uklarhet knyttet til fremtidig bruk av områdene. Områdene ligger ved sjøen og har verdi for allmennhetens bruk av strandsonen. Fylkesmannen mener derfor at områdene ikke bør privatiseres eller nedbygges.
  • Område 1m (Hammaren, nord for Hjellestad kai), er foreslått endret fra LNF-område til uregulert byggeområde for boliger. Fylkesmannen har samme merknad som for område 1l.

Fylkesmannen har oversendt saken ved brev av 01.06.05. Fylkesmannen tilrår at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener de aktuelle områdene bør opprettholdes som ubebygde områder.

Fylkesmannen ser at det kan stilles spørsmål ved formuleringen av innsigelsen om endring av planstatus for områdene 1b og 1l/1m, ettersom de er vist som uregulerte byggeområder i kommuneplanen. Fylkesmannen viser til at ”uregulert byggeområde” ble brukt fordi man ikke hadde tatt stilling til den videre arealbruken. Uansett mener fylkesmannen innsigelsen er relevant, fordi planen nå vil legge til rette for at områdene kan omdisponeres til byggeformål.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har oversendt høringsuttalelse til saken ved brev av 19.12.05. DN mener at de allmenne interessene blir for dårlig ivaretatt i kommunedelplanen, og tilrår at innsigelsene fra fylkesmannen blir tatt til følge. DN tar ikke stilling til område 1h Vest Håsteinmyra, som gjelder arealbruk i flystøysone.

For de fire andre områdene vises det til at områdene ligger helt eller delvis innenfor
100-metersbeltet langs sjøen. For område 1g Skogvikneset, 1l Langaneset og 1m Hammaren har dette stor betydning, fordi områdene har direkte sjøkontakt. For område 1b Synningatjern/Gamle Synningavegen har dette tilsvarende betydning for deler av området. DN mener i tillegg at dette området har viktig funksjon som grøntdrag.

Det vises videre til kartleggingen i kommuneplanen som viser at over 70 % av strandsonen i kommunen er påvirket av tekniske inngrep. DN mener at de arealer som er attraktive eller brukbare for allmenne friluftsformål, og som ikke allerede har status som sikrer dette, utgjør en liten del av strandsonen i kommunen og må forvaltes som en svært begrenset ressurs. Videre er det nødvendig å se på områdets potensial på lengre sikt, og ikke bare på dagens bruk.

Område 1b Synningatjern/Gamle Synningavegen er en del av et grøntdrag som nesten går fra sjø til sjø i bakkant av Synninganeset. Området er omkranset av boligområder. DN mener det er viktig å bevare dette grøntdraget både ut fra mulighetene som ligger i sjøkanten i nord og i sørvest, ut fra mulighetene som nær - rekreasjonsområde i for øvrig utbygde nærområder, ut fra naturkvalitetene og ut fra funksjonen som ferdselsåre. Området har etter DNs vurdering betydelige muligheter for variert bruk, og bør ikke omdisponeres.

Område 1g Skogvikneset er et skogvokst naturområde i strandsonen, og er i følge DN et markant og vakkert landskapselement. Området vurderes som et verdifullt turmål og utsiktsområde nær boligbebyggelse, og DN mener området ikke bør omdisponeres.

Områdene 1l Langaneset og 1m Hammaren har i følge DN til dels svært godt potensial for intensiv bruk, og da særlig område 1m. Områdene representerer relativt små ubebygde arealer med grense til eksisterende byggeområder. Det ene delområdet innenfor 1l og området 1m inngår i tillegg i en sammenhengende struktur av arealer med arealbruksformål som tilsier at de skal holdes ubebygd.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har avgitt uttalelse til saken ved brev av 06.10.05. SFT anbefaler at innsigelsen for område 1h Vest Håsteinsmyra tas til følge, slik at området ikke avsettes til boligformål. Etter SFTs vurdering innebærer planforslaget ikke bare fortetting, men en utvidelse av eksisterende byggesone. Etablering av nye bygninger til støyfølsom bruk anbefales ikke i støysone II, med mindre det er særlige grunner til det. SFT kan ikke se at det foreligger særlige grunner som taler for utbygging i dette tilfellet. Det vises til at en utbygging i det foreslåtte området vil medføre en betydelig støybelastning for beboerne, og utearealene vil ikke ha tilfredsstillende støynivå.

Befaring ble avholdt 07.09.05 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Representanter for flere grunneiere var også til stede.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å treffe endelige vedtak der det er uenighet mellom kommunen og statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen.

Innsigelse knyttet til utbygging i strandsonen

Fire av områdene det er knyttet innsigelse til gjelder utbygging i strandsonen. Alle områdene ligger helt eller delvis innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det er et viktig nasjonalt mål å unngå utbygging i 100‑metersbeltet langs sjøen, blant annet for å sikre allmenn ferdsel og hensynet til landskap og natur.

Grunnlaget for en offensiv og framtidsrettet forvaltning av strandsonen fremgår blant annet av St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, samt Soria Moria-erklæringen.

Område 1b (Synningatjern/Gamle Synningavegen) er foreslått omdisponert til boligområde. Området utgjør et grønt belte mellom byggeområder på sør- og nordsiden. Etter departementets vurdering har området stor verdi som nær- rekreasjonsområde for beboerne i området. Området er ellers tett utbygget, og det er begrenset med tilgang til slike rekreasjonsområder. Området har også verdi som lekeområde for barn og unge. Det vises videre til DNs vurdering av at området har betydelige muligheter for variert bruk. Området har i tillegg landskapsmessig verdi ut fra naturkvalitetene og ut fra funksjonen som ferdselsåre og forbindelse. Departementet mener derfor at området ikke bør omdisponeres til boligområde.

Område 1g (Skogvikneset) er foreslått endret fra LNF- område til område for fritidsbebyggelse. Området er i følge kommunen et av de få gjenværende områder med mulighet for atkomst til sjø og sjønære områder. Omtrent hele området ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og utbygging vil være i strid med nasjonale mål. Området har store natur- og landskapskvaliteter. Neset er svært eksponert, og bebyggelse vil derfor lett bli skjemmende i landskapet. Departementet mener det er viktig å bevare landskapet slik det fremstår i dag, som et ubebygd og skogvokst naturområde med tilgjengelighet for allmennheten.

Område 1l (Langaneset/Langenesveien, 2 delområder) er avsatt til uregulert byggeområde for boliger. Departementet er enig med fylkesmannen i at bruken av denne arealkategorien er uheldig. Departementet tar stilling til området som om det var avsatt til byggeområde for boliger med krav til reguleringsplan.

Området ligger ved sjøen med grense til eksisterende boliger. Miljøverndepartementet finner at området har stort potensial som et rekreasjonsområde for beboerne i området rundt. Området har også verdi for barn og unge, med varierte muligheter for fysisk utfoldelse, jfr Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Området bør etter departementets vurdering holdes ubebygd og sikres for allmennheten.

Område 1m (Hammaren) er avsatt til uregulert byggeområde for boliger. Departementet tar også stilling til dette området som om det var avsatt til byggeområde for boliger med krav til reguleringsplan.

Området ligger ved sjøen og har verdi for allmennhetens bruk av strandsonen. Departementet mener at området ikke bør nedbygges. Området har potensial til å utvikles til et verdifullt friluftsområde. Slike nærfriluftsområder i strandsonen har spesielt stor verdi i boligområder der det er knapphet på slike arealer. Hensynet til barn og unge tilsier at denne typen små friluftsområder i strandsonen bør bevares, slik at barn og unge har friluftsområder tilgjenglig i nærhet til sitt bosted.

Innsigelse knyttet til utbygging i flystøysone 2

Område 1h (Vest Håsteinsmyra), er foreslått endret fra LNF- område til boligområde. Området ligger i flystøysone 2. Fylkesmannen viser til at det i denne støysonen ikke bør etableres nye støyfølsomme formål som boliger.

I følge St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand skal støyproblemer forebygges og reduseres, slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. Det er et nasjonalt mål at støyplager skal reduseres med 25 prosent innen 2010 i forhold til 1999.

Støy er i følge St.meld. nr. 21 (2004-2005) et av våre store gjenværende miljøproblemer. Støy forstyrrer nattesøvnen, fører til problemer for folks helse og trivsel og hindrer konsentrasjon, kommunikasjon og læring. Støykonflikter bør unngås ved at man gjennom arealplaner sikrer arealbruk som aktivt motvirker og forebygger støyproblemer.

Miljøverndepartementet mener at den planlagte utbyggingen ikke er i samsvar med nasjonale retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, og at det ikke bør etableres nye boligområder innenfor flystøysonen. Det vises også til SFTs vurdering av at boliger i dette området vil medføre en betydelig støybelastning for beboerne, og at utearealene ikke vil ha tilfredsstillende støynivå.

Konklusjon

Miljøverndepartementet er kommet til at områdene det er fremmet innsigelse til kommer slik i konflikt med nasjonale interesser knyttet til strandsone og flystøysone at de ikke kan godkjennes. Innsigelsene fra fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Vedtak

I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet ikke Bergen bystyres vedtak i møte den 21.06.04 om kommunedelplan for Mildehalvøya for de fem områdene det er knyttet innsigelse til. Departementet ber kommunen endre planen slik at de angjeldende områdene blir avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområde i henhold til § 20 – 4 nr 2 eller andre tilsvarende formål som samsvarer med dette vedtaket.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Bergen kommune Direktoratet for naturforvaltning
Statens forurensningstilsyn