Salangen kommune - reguleringsplan for Froskevatn (hytter - reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 21. april 2005

Innsigelse til reguleringsplan for Froskevatn, Salangen kommune

Viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 06.04.2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Reindriftsforvaltningen i Troms til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at området er et verdifullt vårbeite og kalvingsområde for reindriften.

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for hytteområde ved Froskevatn med enkelte endringer. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen til grunn at hytteutbyggingen i området vil kunne la seg kombinere med reindriftens bruk av området. Departementet viser til at bruken av hytteområdet i stor grad vil foregå utenom kalvingstiden og vårbeitet. Videre vektlegges at topografiske forhold skaper naturlige barrierer mellom bruken av hytteområdet og områder som er viktige for reindriften i det mest aktuelle tidsrommet. Ulempene for reindriften er dermed av begrenset omfang, slik at det ikke er grunnlag for å overprøve kommunestyrets enstemmige vedtak. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Departementet finner imidlertid at hytte nr 2, 8 og 9 kommer i konflikt med hensyn til vassdraget og har i samråd med kommunen tatt disse hyttene ut av planen. Departementet vil kunne akseptere at det plasseres inntil tre hytter innenfor planområdet på nordsiden av vassdraget. En slik endring av planen må skje gjennom en reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningsloven § 28-1.

Bakgrunn for saken

Salangen kommune vedtok reguleringsplan for hytteområde ved Froskevatn i møte 12.09.03. Reguleringsplanen legger til rette for 14 hytter. I arealdelen til kommuneplanen av 1995 er området avsatt til Landbruks- natur og friluftsområde.

Kommunen fremhever at utbygging av hytter i stor grad skjer tilfeldig og uten plan, fordi det ikke er enighet blant grunneierne, og kommunen derfor ikke ser det som interessant å gå inn for plan i slike områder. I dette området er det enighet blant grunneierne. Kommunen viser til at en plan vil skape forutsigbarhet med hensyn til hyttebygging, og dermed være positiv for alle parter.

Områdestyret i Troms har fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet med at det i områdene rundt Froskevatn er viktige vårbeiter og kalvinsland for reindriften. Reindriften mener at hyttebygging langs Froskevatn vil føre til økt ferdsel og aktivitet i reindriftens vårbeite og kalvingsland, og at dette vil virke forstyrrende.

Fylkesmannen i Troms har oversendt saken ved brev av 06.04.2004. Fylkesmannen anbefaler at reguleringsplanen ikke stadfestes. Fylkesmannen har forståelse for kommunens synspunkter i saken, men finner at hensynet til kalvingslandet må veie tyngre enn grunneiernes og kommunens behov for et regulert hytteområde. Det vises til at gjennomføring av planen medfører ulemper for reindriften.

Befaring og møte i saken ble avholdt 11.05.2004. Tilstede på møtet var representanter fra Salangen kommune, Fylkesmannen i Troms, Gielas reinbeitedistrikt, Reindriftsforvaltningen i Troms, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet mener at en begrenset hyttebygging ved Froskevatn vil kunne la seg forene med at reindriften kan nytte områdene på oversiden. Det legges vekt på at reindriften og hytteeierne i stor grad vil nytte området til forskjellig tid og at de topografiske forholdene er av slik karakter at det i det aktuelle tidsrom skapes naturlige barrierer.

Departementet understreker likevel at reindriftens vårbeiter og kalvingsland må vies et spesielt hensyn i den kommunale planleggingen og at disse arealene er avgjørende for en bærekraftig reindrift. Videre presiseres at en begrenset utbygging ikke må føre til ytterligere utbyggingspress i dette området.

Miljøverndepartementets vurdering

Hovedspørsmålet i denne saken er om de planlagte hyttene vil påføre reindriften så omfattende ulemper at det er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak. Planen ble enstemmig vedtatt, ut fra kommunens ønske om å støtte opp under et privat initiativ til utvikling av lokalsamfunnet. Alle grunneierne innenfor planområdet er enige om utbyggingen.

Når det gjelder vurderingen av konsekvensene for reindriften, legges det vekt på uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet om at den planlagte hytteutbyggingen vil kunne kombineres med reindriften i området.

Det legges til grunn at det største problemet for reindriften i denne saken ikke er hyttene i seg selv, men den økte aktiviteten disse fører med seg. Dette er forhold som Miljøverndepartementet mener det i noen grad bør være mulig å finne praktiske løsninger på i dialog mellom kommunen, grunneierne og reindriften. Etter det opplyste vil den mest kritiske tiden for reindriften være månedene mellom mars og juli, når området benyttes til kalving og vårbeite. Det fremgår av saken at værforholdene på stedet er slik at bruk av hyttene normalt ikke vil være attraktivt i den perioden kalvingen pågår. Ved Froskevatn er snømengden etter det opplyste stor, og smelter som regel langsomt utover våren. Selv om det vil være mulig å benytte hyttene også om våren, tilsier værforholdene at hyttene vil være mest i bruk midtvinters, sommer og høst. I tillegg er de topografiske forholdene på stedet opplyst å være slik at det skapes naturlige barrierer mellom hyttebruken og reindriftens områder.

Miljøverndepartementet legger etter dette til grunn at bruken av området til hytteutbygging i denne saken vil kunne kombineres med reindrift.

Departementet finner imidlertid at hyttene inntegnet på kartet som henholdsvis hytte nr 2, 8 og 9 kommer i konflikt med hensyn til vassdraget. Det er etter departementets vurdering viktig å bevare et område på 100 meters bredde langs vassdraget fri for bebyggelse. Departementet ser det dessuten som en fordel at hyttene samles på den ene siden av vannet. Det antas at dette også vil være en fordel for reindriften. Ved at området på andre siden av vannet holdes fri for bebyggelse, vil dette området kunne bli mer attraktivt for friluftsliv, og man vil i noen grad kunne få redusert bruk av området nord for hyttene. Departementet har i samråd med kommunen tatt ut disse tre hyttene.

Kommunen har i brev av 01.04.2005 foreslått en endret plassering av hyttene, der alle hyttene blir plassert på nordsiden av og med avstand til vassdraget. Departementet mener det vil kunne innpasses tre hytter innenfor denne delen av området. En slik endret plassering vil medføre behov for ny høring og nytt offentlig ettersyn. Det forutsettes at kommunen selv eventuelt innpasser disse hyttene ved en senere reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og i samråd med reindriften.

Etter en samlet vurdering kommer derfor Miljøverndepartementet til at det i denne saken er grunnlag for å stadfeste reguleringsplanen med enkelte endringer.

Vedtak

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Salangen kommunestyrets vedtak i møte 12.09.03 om reguleringsplan for hytteområde ved Froskevatn med følgende endringer:

Endringer på reguleringsplankartet:

Hyttene markert på kartet som nr 2, 8 og 9 tas ut av planen.

Endringer i reguleringsbestemmelsene:

Det inntas en høydebestemmelse i § 2 nr 1: "Maksimal gesimshøyde fastsettes til 3 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Maksimal mønehøyde fastsettes til 4,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen."

Departementets vedtak innebærer at det gjøres endringer i planen. I henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 2 kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Miljøverndepartementet har informert kommunen om de aktuelle endringene, og kommunen har uttalt seg ved brev av 01.04.2005. Kommunen har ikke vesentlige merknader til endringene.

Det stadfestede plankartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt, med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr.3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Salangen kommune
Troms fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet
Områdestyret i Troms
Gielas Reinbeitedistrikt