Oppdal kommune - innsigelse til bebyggelsesplan for Buslettjønna hytteområde (hytter, reindriftsinteresser)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens hus
7468 Trondheim

Vår ref

Dato

200501227-3 P/PSE

24.06.2005

Oppdal kommune - innsigelse til bebyggelsesplan for Buslettjønna hytteområde

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 30. mars 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 28‑2, jf § 27‑2 nr 2 sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse fordi områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark har innsigelse til planen .

Miljøverndepartementet stadfester ikke bebyggelsesplanen for Buslettjønna hytteområde. Det legges vekt på at områdene rundt Buslettjønna er en viktig trekk- og drivingslei for reindriften. Oppføring av nye hytter i området i det omfang planen legger opp til vil kunne stenge flyttleien i strid med reindriftslovens bestemmelser.

Bakgrunn for saken

Oppdal kommune, utvalg for plan, miljø og kultur, vedtok 26. mai 2003 bebyggelses-plan for Buslettjønna hytteområde. Bebyggelsesplanen omfatter 35 nye hyttetomter og 12 eksisterende. Området er i kommuneplanens arealdel 2003-2014, vedtatt 28. mai 2003, vist som byggeområde for fritidsbebyggelse. I forrige kommuneplans arealdel, er området vist som landbruks-, natur- og friluftsområde med åpning for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Av omfangskriteriene framgår at det kunne tillates inntil 55 hytter og 2 boliger i planperioden, med krav om bebyggelsesplan ved gruppebebyggelse på 2 eller flere hytter. I tråd med reindriftsforvaltningens uttalelser til kommuneplanen vedtok kommunestyret ved sluttbehandling av planen 28. januar 2004 at det ved utbygging i området Nerskogen nord skulle tas hensyn til drivingslei for rein.

Eksakt drivingslei er ikke kartfestet. Kommunen mener imidlertid at det vil være mulig for reinen å passere flere steder ettersom det vil være åpninger på flere hundre meter mellom noen av tomtene. Det er i reguleringsbestemmelsene for Buslettjønna hytteområde også satt begrensninger på inngjerding av tomtene. Av hensyn til reindriften er antall hytter i området redusert fra 55 til 35.

På bakgrunn av at det ikke ble fremmet innsigelse til kommuneplanen, mener kommunen at reindriftsforvaltningen har akseptert en viss utbygging i området.

Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark fremmet innsigelse til alle hyttene som er foreslått i bebyggelses­planen. Innsigelsen er begrunnet i at områdene rundt Buslettjønna ligger midt i reinens naturlige trekkområde fra Trollheimen og inn i Grythattenområdet. I tillegg vil drivingen av rein fra Trollheimen til gjerdeanlegget på Nerskogen kunne bli skadelidende og i verste fall umuliggjort ved ytterligere utbygging og ferdsel. Deler av planområdet er utbygd med en del hytter, slik at reinens passeringsmuligheter gjennom området allerede er begrenset. Det er etter områdestyrets syn avgjørende at passasjen mellom Skardet og Nerskogen ikke blir ødelagt. Det vises til at reindriftens flyttleier er beskyttet i henhold til reindriftslovens § 10.

Områdestyret viser til at annen utbygging i nærheten, har gjort drivingen av rein til og fra Grythattenområdet vanskelig og passeringsmulighetene for reindriften i Trollheimen usikker. Blant annet har utstrakt utbygging sør for Gjevilvatnet stengt passasjemuligheten for reinen fra Orkla/Storhornområdet over Raudhovden til Grythattenområdet.

Områdestyret viser videre til at reindriften i området er hjemlet i Trollheimenloven 21. desember 1984. Arealer for reindriften ble sikret ved frivillige avtaler med grunneiere og ved ekspropriasjon i henhold til Kongelig resolusjon 26. juni 1987. Områdestyret viser til at planområdet ligger innenfor området som brukes til vår- og forsommerbeite. På denne tiden av året trenger simler og kalver beitero.

For øvrig understreker områdestyret at de i sin uttalelse til arealdelen til kommuneplanen tok forbehold om mulige innsigelser, eventuelt nærmere krav og vilkår, i forbindelse med konkrete bebyggelses-/reguleringsplaner og dispensasjonssaker.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i uttalelse 23. juli 2003 ikke vesentlige merknader til bebyggelsesplanen.

Mekling er ikke avholdt fordi reindriftsforvaltningen ønsket at saken ble sendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler i brev av 30. mars 2004 til departementet at bebyggelsesplan for Buslettjønna hytteområde stadfestes. Fylkesmannens hovedbegrunnelse er at reindriftsforvaltningen ikke har vært tydelige på om det kan tillates mer utbygging i området under kommuneplanbehandlingen.

Fylkesmannen understreker at plan- og bygningsloven bygger på det prinsipp at hovedtrekkene i arealbruken skal avklares gjennom kommuneplanprosessen. Dette prinsippet er en viktig forutsetning for forutsigbarhet og ryddig konflikthåndtering i forbindelse med senere detaljplanlegging.

Fylkesmannen påpeker at Oppdal kommune har hatt gode kommuneplanprosesser der alt skulle ligge til rette for at konflikter ble tatt opp tidlig i prosessen for å finne sin løsning underveis. Fylkesmannen viser til at reindriftsforvaltningen kun i begrenset grad har prioritert å delta i disse planprosessene, men i stedet utsatt å ta stilling til arealbruken i området Skardet-Nerskogen i påvente av en utbyggingsplan.

Befaring ble avholdt 28. mai 2004 med representanter fra Oppdal kommune, områdestyret for reindrift Sør-Trøndelag/Hedmark, fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 12. desember 2004 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge.

LMD påpeker at Reindriftsforvaltningen flere ganger i brevs form har understreket at de med sannsynlighet kan komme til å fremme en innsigelse når tiltakets omfang blir synliggjort. LMD mener at ansvaret for planprosessen ikke kan tillegges reindriften.

LMD viser til at retten til å utøve reindrift er hjemlet i reindriftslovens § 9 og omfatter blant annet rett til opphold med rein og til ferdsel, flytting og flyttleier. Reindriftens trekk- og drivingsleier har en spesiell beskyttelse i reindriftslovens § 10 nr 4 første ledd, jf også Trollheimenloven §§ 3 og 4.

Etter reindriftsloven § 10 første ledd nr 4 andre ledd er det forbudt å stenge en flyttlei. Hva som regnes som stenging er en reindriftsfaglig vurdering. Her omfattes ikke bare en fullstendig blokkering, men også innsnevringer, hindringer eller øvrige tiltak. LMD mener at områdene rundt Buslettjønna er en viktig trekklei for reindriften og at slike flytte-, trekk- og driveleier er av avgjørende betydning for reindriften.

LMD mener videre at det planlagte hyttefeltet kommer i konflikt med neddrivingsleien fra Trollheimen. Trollheimens topografiske forhold med høye fjell og dype dalganger begrenser reinens passeringsmuligheter.

LMD bemerker at av reindriftens arealer er det kun flyttleiene som har spesiell beskyttelse, jf reindriftsloven § 10, og at reinbeitedistriktet som følge av de samlete negative konsekvensene for reindriften ikke har andre alternativer til drivingslei.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet mener det er en fordel for alle parter at myndigheter med innsigelseskompetanse gjør sitt syn kjent tidlig i planprosessen, slik at det blir større forutsigbarhet i planleggingen, jf Rundskriv T‑2/2004 fra Miljøverndepartementet. De endrete bestemmelser i plan- og bygningsloven kommer imidlertid ikke til anvendelse ettersom planen er vedtatt før den nye bestemmelsen trådte i kraft.

Departementet viser til at reindriftsforvaltningen mente kommuneplanens arealdel var for lite spesifisert i forhold til planlagte utbyggingstiltak, og dermed ikke ga godt nok grunnlag for innsigelse. Reindriftsforvaltningen varslet imidlertid allerede i brev av 12. juni 1999 at tiltaket kunne være i strid med reindriftsloven.

Departementet har forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for fritidsboliger. Det er uenighet mellom kommunen og reindriften om hvilke ulemper reindriften vil bli påført som følge av endret bruk av området, og hvorvidt ulik bruk av området kan kombineres. Departementet finner det vanskelig å forutse i hvilken grad bruken av fritidsboligene vil få negative konsekvenser for reindriften, men mener reindriften vil kunne bli negativt berørt som følge av økt aktivitet i området.

Det kan reises spørsmål om innsigelsesgrunnlaget i denne saken. Når det gjelder bebyggelsesplaner er det begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse. I plan- og bygningslovens § 28‑2 fjerde ledd står det at dersom forslag til bebyggelsesplan medfører annet enn mindre vesentlige endringer i forhold til arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan, skal det legges frem for fylkeskommunen og statlig fagmyndighet som bestemt i § 27‑1 nr. 2. Videre fremgår det at dersom det kommer innsigelse skal planen sendes kommunestyret og behandles som reguleringsplan. Av dette følger at dersom det ikke er slike vesentlige endringer i bebyggelsesplan er det heller ikke innsigelsesadgang.

Departementet finner likevel ikke å kunne stadfeste bebyggelsesplanen for Buslettjønna hytteområde fordi planen strider mot reindriftslovens bestemmelser. Departementet mener at det er grunnlag for å overprøve kommunens planvedtak ut fra nasjonale interesser, jf plan- og bygningslovens § 27‑2 nr. 3 annet ledd og forvaltningslovens § 35 siste ledd.

Det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og mulighetene for en bærekraftig reindrift.

Departementet viser til Landbruks- og matdepartementets uttalelse til saken, der det fremgår at det er usikkert om reindriftsnæringen kan benytte området dersom hytteutbyggingen tillates. Departementet legger også vekt på reindriftens vurderinger av at planområdet ligger innenfor området som brukes til vår- og forsommerbeite, en tid av året da simler og kalver trenger beitero.

Miljøverndepartementet legger i sin vurdering av nasjonale interesser avgjørende vekt på at det etter reindriftslovens § 10 nr 4 er forbudt å stenge reindriftens flyttleier. Trekk- og drivingsleier er av avgjørende betydning for at reindriften skal fungere driftsmessig. Retten til å utøve reindrift er hjemlet i reindriftslovens § 9. Det er videre av avgjørende betydning for reindriftens lovbeskyttelse at området faktisk brukes som drivingslei, jf lovens § 10 nr 4 første ledd og Trollheimenloven §§ 3 og 4.

Etter departementets vurdering er det spesielt de nye hyttetomtene i felt C, D, E, F og G med tilhørende adkomstveier som er i konflikt med nasjonale reindriftsinteresser.

En begrenset hyttebygging i nordre del av planområdet, i tilknytning til felt A og B, vil ha mer begrensede virkninger for reindriften. Departementet mener det her kan være mulig å innpasse et mindre antall nye hyttetomter. Dette må i så fall skje ved en planrevisjon og i samråd med reindrifts­forvaltingen og kulturminne­myndighetene.

Departementets avgjørelse innebærer at bebyggelsesplanen for Buslettjønna hytteområde ikke stadfestes.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27‑2 nr. 3 annet ledd og forvaltningslovens § 35 siste ledd finner departementet ikke å kunne stadfeste Oppdal kommunestyres vedtak 28. januar 2004 om bebyggelsesplan for Buslettjønna hytteområde.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Oppdal kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark
Landbruks- og matdepartementet