Risør kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006 - 2018

Avgjørelse i innsigelsessak, 12. juni 2007

 

Saken er i samsvar med § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse på grunn av innsigelse fra Fiskeridirektoratet Region Sør.

Fiskeridirektoratets innsigelse, som er begrunnet med at for liten andel av sjøområdene er avsatt til akvakultur, tas ikke til følge. Ut fra omfanget av brukerinteresser og konfliktpotensialet langs Skagerrakkysten mener Miljøverndepartementet at det her er behov for mer finmaskede arealplaner og større differensiering av arealbrukskategoriene enn det som er vanlig i regioner med mindre konkurranse om sjøarealene. Det er samtidig grunnlag for en grundigere vurdering av mulighetene for utvikling av akvakulturnæringen i kommuneplanen. Departementet anmoder derfor kommunen om å samarbeide med Fiskeridirektoratet slik at en begrenset utvidelse av områder til akvakultur kan avklares ved neste rullering av kommuneplanen.

Bakgrunn for saken

Kommunen har ved denne rulleringen av kommuneplanens arealdel valgt å ta med sjøarealene. Den største andelen av sjøområdet er avsatt til arealbrukskategorien natur-, fiske-, frilufts- og ferdselsområde. Det er avsatt tre mindre avgrensede områder til akvakulturområde på nord- og østsiden av øya Barmen. I disse områdene er det allerede etablert skjelloppdrett.

Fiskeridirektoratet Region Sør har i brev av 28.09.05, 18.01.06 og 27.04.06 fremmet innsigelse mot arealdisponeringen i sjø. Fiskeridirektoratet krever at flerbrukskategoriene i sjø også må inneholde akvakultur, med unntak av områder hvor dette kommer i direkte konflikt med annen arealbruk. Begrunnelsen for innsigelsen er at planen ikke gir rom for utvikling av akvakulturnæringen og at det er i strid med nasjonal politikk. Det påpekes at det er uheldig å legge opp til en situasjon hvor videre utvikling av akvakultur i kommunen vil være avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen. Videre vises det til dårlig erfaring med å legge ut mindre områder til akvakultur i kommuneplaner fordi søknader om oppdrett veldig ofte kommer utenfor disse områdene. Selv om områdenes egnethet har vært grundig vurdert, er det ofte ny kunnskap innen næringen som gjør at andre områder har blitt bedre egnet.

Kommunestyret behandlet kommuneplanens arealdel i møte 20.06.06. Planen ble vedtatt uten at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet Region Sør ble tatt til følge. Det innebærer at den delen av planen som omfatter sjøarealene må behandles av Miljøverndepartementet. Kommunens begrunnelse for ikke å ta innsigelsen til følge er at det innebærer at kommune¬planen åpner for akvakultur i mesteparten av sjøarealet og at den reelle forvaltningen overlates til fiskerimyndighetenes særlover. Videre legges det vekt på at kommunens kystområder er viktige rekreasjonsområder og reisedestinasjon for store befolkningsgrupper. Kommunen har fulgt opp statlige føringer om en restriktiv utbyggingspolitikk i strandsonen og bidratt til sikring av friluftsområder. Kommunen finner det derfor uforståelig at en statlig fagmyndighet fremmer innsigelse for at sjøområdene skal unntas fra kommunal styring gjennom kommuneplanen og bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen mener det er tvilsomt om det er tilstrekkelig behov for å avsette det meste av kommunens sjøområde til akvakulturformål slik Fiskeridirektoratet ønsker. Fylkesmannen påpeker at det pågår en kartlegging av sjøområdene som vil avdekke hvilke områder som er aktuelle for akvakulturanlegg og at kommunen skal rullere kommuneplanen igjen om fire år.

Befaring og møte med kommunen ble gjennomført 22.09.06 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkemannen, Fiskeridirektoratet Region Sør, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med departementets behandling av saken er følgende uttalelse innhentet:

Fiskeri- og kystdepartementet har uttalt seg til saken i brev av 17.10.06, og påpeker at utvikling av akvakultur er et nasjonalt satsningsområde, og at det er viktig at regionalt og lokalt nivå medvirker til gjennomføringen av nasjonal politikk gjennom sine planprosesser. Fiskeri- og kystdepartementet mener at kommuneplanen for Risør er lite framtidsrettet, i og med at den ikke avsetter nye områder til utvikling av akvakultur i kommunen. Videre påpeker Fiskeri- og kystdepartementet at det er mange brukerinteresser langs Skagerrakkysten og at det derfor er behov for mer finmaskede arealplaner og større differensiering av arealbrukskategoriene enn det Fiskeridirektoratet i utgangspunktet legger opp til, og som er vanlig i regioner med mindre konkurranse om sjøarealene. Fiskeri- og kystdepartementet foreslår at Miljøverndepartementet, før det tas endelig stilling i saken, oppfordrer Fiskeridirektoratet og kommunen til å gjennomføre drøftinger med tanke på en omforent arealbruk innenfor områdene Nordfjorden - ytre halvdel, Østerfjorden, Kranfjorden og Sandnesfjorden.

Miljøverndepartementets vurdering

Risør er en av de typiske sørlandskommunene med stort press på kysten og sjøområdene. Departementet ser positivt på at kommunen nå har innlemmet sjøarealene i kommuneplanen, og slutter seg til kommunens syn på at kommuneplanen er en viktig arena for avklaring av konflikter mellom ulike brukergrupper og interesser.  Dette er særlig viktig i områder med stort konfliktpotensial, slik som skjærgården i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Fiskeridirektoratets prinsipale syn er at akvakultur bør inngå i flerbruksområdene

som dekker det meste av sjøarealet, og at spørsmålet om lokalisering og etablering av nye oppdrettsanlegg avklares ved behandling etter oppdrettsloven. Denne framgangsmåten kan være hensiktsmessig i kommuner med store arealer og lavt konfliktpotensial. Dette er imidlertid ikke tilfellet for Risør kommunes vedkommende. Den mest hensiktsmessige detaljeringsgraden for planleggingen av sjøarealene må uansett tilpasses situasjonen i den enkelte kommune og avklares gjennom kommuneplanprosessen. Det er i den sammenheng av avgjørende betydning at det legges til rette for tidlig og åpen dialog med berørte myndigheter og interessegrupper.

Miljøverndepartementet er enig med Fiskeri- og kystdepartementet i at Fiskeridirektoratet og kommunen bør gjennomføre nye drøftinger for å se på mulighetene for en begrenset utvikling av akvakulturvirksomheten. Det kreves imidlertid en ny planprosess med høring og offentlig medvirkning før det kan tas stilling til om det er aktuelt å legge ut nytt areal til akvakultur på de foreslåtte stedene.

Ut fra dette er det ikke grunnlag for å ta innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til følge. Kommunen anmodes likevel om å samarbeide med Fiskeridirektoratet slik at akvakulturnæringens utviklingsmuligheter i Nordfjorden, Østerfjorden, Kranfjorden og Sandnesfjorden kan avklares ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven godkjenner Miljøverndepartementet vedtak i Risør kommunestyre i møte 20.06.06 vedrørende sjøarealene i kommuneplanens arealdel.

Resten av arealdelen for landområdene er egengodkjent med rettsvirkning ved kommunestyrets vedtak i møte 20.06.06.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy 
   

Kopi:
Risør kommune
Aust-Agder fylkekommune
Fiskeridirektoratet Region sør
Fiskeri- og kystdepartementet