Sandnes kommune - innsigelse mot reguleringsplan for ny Rv44 Stangeland - Skjæveland (vegøkonomi, støy)

Avgjørelse i innsigelsessak, 24. februar 2004

Sandnes kommune – innsigelse mot reguleringsplan for ny Rv44 Stangeland – Skjæveland

Det vises til oversendelse av 05.10.03 fra Fylkesmannen i Rogaland.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven §27‑2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det er fremmet innsigelse fra Statens vegvesen til løsningen som innebærer bygging av to kulverter og dermed økte investeringskostnader på 115-138 mill kr.

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å stadfeste bystyrets vedtak om kulverter ved Folkvordveien og Asheimveien. Innsigelsen fra Statens vegvesen er etter dette tatt til følge. Det legges vekt på at løsningen uten kulverter er lagt dypt i terrenget med høye støyvoller og at den vil tilfredsstille gjeldende miljøkrav. Den kostnadsøkningen kultverløsningen innebærer vil dessuten innvirke negativt på viktige regionale interesser knyttet til gjennom­føringen av Nasjonal transportplans handlingsprogram 2002-2011 og Nord-Jærenpakken.

Bakgrunn for saken

Dagens Rv44 går fra Jæren gjennom Ganddal til Sandnes sentrum. Boligområdene som ligger langs veien har lokale miljøbelastninger i form av støy og luftforurensning. I tillegg har veien høy ulykkesrisiko. Formålet med ny Rv44 er å øke kapasiteten på veinettet og avlaste eksisterende boligområder langs dagens trasé. Prosjektet omfatter bygging av 6,5 km ny firefeltsvei fra Stangeland til Skjæveland. I prosjektet inngår det et planskilt kryss med Ev39 og tre store rundkjøringer. I tillegg er det flere planskilte kryssinger for lokalveier, gang-/sykkelveier, landbruksvirksomhet og adkomstveier. Ny Rv44 ble første gang vist i kommuneplanen for Sandnes 1989-2004. Den ble tatt inn på bakgrunn av vurderinger gjort i Transportplan for Sandnes 1987-1991.

Sandnes bystyre behandlet reguleringsplanen første gang i møte den 18.12.01. Bystyret vedtok da å be om en mer presis kostnadsvurdering av kulverter før det tas stilling til dette spørsmålet.

I etterkant av bystyrets vedtak engasjerte Statens vegvesen to eksterne konsulentfirmaer for å få en bedre økonomisk beregning av merkostnadene knyttet til de to kulvertene.

I møte den 19.03.02 vedtok bystyret å gå inn for kulvertløsningen. På bakgrunn av innsigelse fra Statens vegvesen ba det om at fylkesmannen inviterer til mekling.

Det ble gjennomført mekling 14.06.02. Statens vegvesen foreslo å se nærmere på en nedsenket veilinje på de to aktuelle strekningene for kulvert.

Bystyret behandlet meklingsresultatet i møte 17.12.02 og vedtok planen uten kulverter.

I brev av 06.01.03 framsatte fire bystyremedlemmer krav om lovlighetskontroll av bystyrets siste planvedtak begrunnet blant annet i forhold knyttet til trafikkprognosene, støyberegningene, arealregnskapet og kostnadsberegningene av kulvertene. I brev av 13.06.03 konkluderer fylkesmannen med at det ikke er grunnlag for å oppheve bystyrets vedtak og opprettholt bystyrets egengodkjenningsvedtak.

Etter kunngjøring av planvedtaket kom det inn åtte klager. Klagen fra Aksjonskomiteene for kulvert ved Asheim og Folkvord datert 04.03.03 tok opp forhold knyttet til Statens vegvesens vegnormal, trafikkgrunnlag, konsekvensutredning, alternative løsninger og beregnet arealforbruk. Klagene ble behandlet av bystyret i møte den 17.06.03. Klagen fra Aksjons­komiteene for kulvert ble tatt til følge med unntak av et punkt som gjelder vurdering av alternativ trasé.

I kommunens brev til fylkesmannen av 16.09.03 oversendes planen for endelig behandling i Miljøverndepartementet. I brevet vises det til bystyrets behandling av klagene i møte 17.06.03, og det presiseres at vedtaket innebærer at bystyret har gått inn for at det etableres to kulverter. I en vurdering av begrunnelsen for bystyrets vedtak er det pekt på følgende argumenter for kulvertløsningen:

  • Bedre støyskjerming av to boliger ved Folkvord og for en bolig mellom Heigreveien og Asheimveien
  • Økt byggeområde ved at byggegrensen langs ny Rv44 reduseres
  • Bedre sikring av Folkvordveien/Gamle Folkvordvei som turvei
  • Bedre vern av rekreasjonsområdene vest for bebyggelsen
  • Større deler av jordbruksarealet ivaretas
  • Den kulturhistoriske verdi av Gamle Folkvordvei opprettholdes
  • Et mer fremtidsrettet veianlegg som ivaretar beboerne langs veien og grunneierne på en bedre måte

I et fellesbrev til departementet datert 05.01.04 fra Bonde- og småbrukarlaget, Rogaland Bondelag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet i Rogaland, Foreningen for jordvern og alternativ regionutvikling og Aksjonskomiteen – Ny Rv44 anmodes det om at et nytt østlig alternativ utredes før det treffes endelig vedtak i saken.

Innsigelsen fra Statens vegvesen ble fremmet i brev av 28.10.99. Det ble varslet at endringer i forhold til vegvesenets planforslag som medfører økte kostnader vil kunne medføre innsigelse. Dette bekreftes i brev av 17.12.99. Senere i brev av 10.07.01, ved nytt offentlig ettersyn, opprettholdes det et generelt varsel om innsigelse dersom kommunen vedtar endringer i planen som medfører betydelig økning i kostnadene, f.eks kulvert. Til slutt i brev av 31.07.03, etter kommunens klagebehandling, bekreftes det at innsigelsen opprettholdes.

Rogaland fylkeskommune har i forbindelse med oversendelse av saken til fylkesmannen uttalt seg til konflikten i brev av 26.09.03. Det vises til Fylkesutvalgets behandling i møte den 16.09.03. Fylkesutvalget støtter innsigelsen dersom det innebærer at kulvertene finansieres av midlene i Nord-Jærenpakken. Fylkesutvalget har ikke innvendinger mot at en slik kulvertløsning blir valgt dersom Sandnes kommune finansierer merkostnadene over eget budsjett. Dette er begrunnet i de konsekvenser et vedtak om kulverter vil ha for den øvrige gjennomføringen av prosjektene i Nord-Jærenpakken.

Fylkesmannen anbefaler i sitt oversendelsesbrev til departementet at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen har i utgangspunktet forståelse for at kommunen ønsker at det i større grad tas nærmiljøhensyn enn det som er gjort i planforslaget. Samtidig påpekes det at prosjektet har lagt til grunn de støynormer som gjelder og at det ikke er uløste innsigelser fra fylkesmannens fagavdelinger. Omfattende kostnader av hensyn til nærmiljøet i dette prosjektet vil kunne gå ut over andre prosjekter med behov for miljøtiltak.

Befaring ble gjennomført 27.11.03 med representanter fra lokale beboere og interessegrupper, Sandnes kommune, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Statens vegvesen Region vest, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Samferdselsdepartementet uttaler i sitt brev av 15.01.04 at selve den fysiske utformingen av reguleringsplanen ikke kommer i konflikt med viktige regionale eller nasjonale samferdselsinteresser. Imidlertid er det departementets klare oppfatning at de høye kostnadene forbundet ved byggingen av miljøkulvertene ikke oppveies av eventuelle fordeler ved kulvertene. Ut fra dette anbefales det at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Departementet har mottatt innspill fra lokale aksjonsgrupper og organisasjoner som argumenterer for kulvertløsningen og mot vegvesenets standpunkt. Det argumenteres også for at enkelte forhold er for dårlig utredet. Etter en vurdering av saksdokumentene mener departementet at de formelle krav til konsekvensutredning og planprosess er ivaretatt.

Departementet har også vurdert klagene på bystyrets vedtak av 17.12.02 om reguleringsplan uten kulverter, og kommet til at de hensyn som framsettes der ikke vil ha avgjørende betydning for konklusjonen i saken.

Statens vegvesens håndbok 017 "Veg- og gateutforming" angir normer for utforming av offentlige veier. Den skal legges til grunn for blant annet utarbeidelse av reguleringsplaner. I klagen konkluderes det med at veinormalen ikke er fulgt. Miljøverndepartementet vil understreke at veinormalen er av veiledende karakter og at det vil avklares gjennom planprosessen hvordan det konkrete veiprosjektet skal utformes. Departementet kan ikke se at det er noe kritikkverdig i den skjønnsutøvelsen som er foretatt ved utformingen av den omhandlede planen.

Støy og forurensningsforholdene er vurdert av fylkesmannens miljøvernavdeling og det er ikke funnet grunnlag for å gå imot løsningen uten kulverter på grunn av for mye støy og luftforurensning.

Både Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Samferdselsdepartementet mener at de store merkostnadene tilknyttet kulvertløsningen ikke står i forhold til hva som oppnås av forbedret miljøkvalitet. Det legges vekt på at det ikke er grunnlag for å legge opp til en høyere miljøstandard enn gjeldende normer på denne veistrekningen.

Gjennom behandlingen av St.prp.nr.14(1998-99) har Stortinget gitt tillatelse til delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren. Det ble imidlertid ikke tatt stilling til de enkelte prosjekter og omfanget av statlige bevilgninger. Dette ble forutsatt vurdert nærmere i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011. I handlingsprogrammet for denne perioden er prosjektet Rv44 Stangeland-Skjæveland forutsatt gjennomført i fireårsperioden 2002-2005.

Ettersom handlingsprogrammet gjenspeiler regionale helhetsløsninger innenfor rammene av nasjonal samferdselspolitikk, vil en vesentlig kostnadsøkning av et enkeltprosjekt i handlingsprogrammet innebærer at andre prosjekter overordnet myndighet har prioritert blir forsinket eller ikke realisert.

Miljøverndepartementet legger vekt på at gjeldende normer og grenseverdier for støy- og luftforurensning vil bli ivaretatt med løsningen uten kulverter. Kulvertløsningen innebærer en vesentlig kostnadsøkning på 115-138 mill kr (2002 tall). Totalkostnaden for prosjektet uten kulverter er ca 350 mill kr (2003 tall). Denne kostnadsøkningen er ikke akseptabel ut fra viktige regionale interesser knyttet til gjennomføringen av Nasjonal transportplans handlingsprogram 2002-2011 og Nord-Jærenpakken. Etter en samlet vurdering har derfor departementet kommet til at det er grunnlag for å ta innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

Vedtak

I medhold av § 27‑2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 finner ikke departementet å kunne stadfeste Sandnes bystyres vedtak i møte den 17.06.03 vedrørende reguleringsplan for ny Rv44 fra Stangeland til Skjæveland.

Miljøverndepartementet anbefaler at planforslaget uten kulverter legges til grunn for utbyggingen av ny Rv44 fra Stangeland til Skjæveland. Departementet anmoder Sandnes bystyre om å ta opp saken til ny behandling med tanke på å fatte nødvendige planvedtak slik at omhandlede veiprosjekt kan gjennomføres i henhold til Nasjonal transportplans handlingsprogram 2002-2011.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Sandnes kommune
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Aksjonskomiteene for kulvert v/Harald S. Nesse, Asheimv. 127, 4312 SANDNES
Jordvernforeningen v/Karen Fosså Handeland, Kvernelandsv. 117, 4323 SANDNES

Vedlegg