Kristiansand kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Hamreheia Nord

Miljøverndepartementet fremhever at reguleringsplan for Hamreheia Nord ikke gir noen optimal løsning for barn og unge. Departementet legger likevel til grunn at planen innebærer en forbedring for barn og unge i forhold til de eksisterende forholdene i planområdet. Det vises til at planen tilfører området et opparbeidet lekeareal, samt at de trafikale forholdene i svingen ved Bergstien 5 vil bli noe bedre. Etter departementets syn løser ikke innsigelsen problemet med manglende og utilfredsstillende arealer for barn og unge. Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune tas derfor ikke til følge.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder datert 20.10.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Vest-Agder fylkeskommune.
 
Miljøverndepartementet fremhever at reguleringsplan for Hamreheia Nord ikke gir noen optimal løsning for barn og unge. Departementet legger likevel til grunn at planen innebærer en forbedring for barn og unge i forhold til de eksisterende forholdene i planområdet. Det vises til at planen tilfører området et opparbeidet lekeareal, samt at de trafikale forholdene i svingen ved Bergstien 5 vil bli noe bedre. Etter departementets syn løser ikke innsigelsen problemet med manglende og utilfredsstillende arealer for barn og unge. Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune tas derfor ikke til følge.

Sakens bakgrunn
Reguleringsplan for Hamreheia Nord har ligget ute til offentlig ettersyn i flere omganger i perioden 31.08.2007 – 19.01.2009. Planleggingsprosessen begynte opprinnelig som en byggesak med 4 nye leiligheter i Bergstien 5. På bakgrunn av tilbakemeldinger på nabovarsler og befaring anbefalte Kristiansand kommune at det ble utarbeidet reguleringsplan for veisløyfen Bergstien og Hamreheia. Det ble besluttet at planen skulle legge rammer for forbedring av veiforholdene og gi føringer for fortettingsaktivitet for videre utbygging på Hamreheia.

Det aktuelle planområdet er, i kommunedelplan for Lund av 27.04.2005, avsatt til byggeområde- bolig. I reguleringsplan for Hamreheia, plan nr. 29, vedtatt 24.10.1951, er området regulert til boligformål. I tillegg er det vedtatt en egen reguleringsplan for det offentlige trafikkområdet i Bergstien av 30.04.1952. Reguleringsplanene er etter det opplyste ikke planlagt opphevet, men reguleringsplan for Hamreheia nord er tenkt å gjelde foran de eldre planene.

Vest-Agder fylkeskommune fremmet den 21.11.2007 innsigelse til byggeområdet B1, og innsigelsen er opprettholdt etter at det har funnet sted visse endringer i planforslaget. Fylkeskommunen ønsker at dagens grønne karakter på tomta skal bevares, ved at den ubebygde delen reguleres til offentlig friområde eller liknende formål. Innsigelsen er begrunnet i at det ikke er funnet tilfredsstillende løsning på arealer for barn og unge. Det fremheves at kommunen bør finne andre grøntarealer i planområdet som kompensasjon for den fortetting/nedbygging som planlegges. Det vises til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

Kristiansand bystyre vedtok reguleringsplanen den 22.04.2009. I anledning oversendelsen til Miljøverndepartementet uttaler kommunen at planforslaget viser tilfredsstillende løsninger innenfor de begrensede rammene som foreligger. Det påpekes at dersom hele område B1 blir regulert til friområde, vil prosjektet trolig avsluttes. Resultatet vil i tilfelle være at forholdene forblir slik de er i dag, med dårlig sikt i svingen ved Bergstien 5 og manglende styringsverktøy som kan sikre forbedring av veistandarden på sikt. Videre vil området ikke blir tilført noe opparbeidet lekeareal.

Befaring ble avholdt den 01.02.2010 med representanter fra Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, grunneier, naboer, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har i brev datert 09.03.2010 avgitt uttalelse i saken. BLD deler langt på vei Vest-Agder fylkeskommunes vurdering av at det ikke er tilfredsstillende arealer for barn og unge i planområdet, og at tilstøtende områder på Hamreheia mangler fellesarealer, grøntstruktur og egnede lekearealer for barn og unge. BLD understreker kommunens ansvar for å styrke barn og unges interesser ved å sørge for oppvekstmiljøer som har fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter. BLD anbefaler at Kristiansand kommune foretar en helhetlig og samlet vurdering av områder hvor fortetting er aktuelt, for i forkant å legge til rette for at barn og unges interesser ivaretas i planleggingen.

Miljøverndepartementets vurderinger
Plan- og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt geografiske område, forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter. Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å avgjøre plansaker der det er konflikt mellom kommune og nabokommune, fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet.

Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om reguleringsforslaget i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barn og unge.

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 26 (2006-2007), som omtaler behovet for gode nærmiljøer for barn og unge, herunder god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktiviteter, uten støy og forurensning. Det er påvist at egenskaper ved det fysiske miljøet påvirker aktivitetsnivået. Gjennom den kommunale planleggingen kan det legges til rette for sammenhengende grønnstrukturer, innslag av natur og grøntarealer i boligområder og korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Rundskriv T-02/08 Om barn og planlegging utdyper retningslinjene og har som intensjon å styrke innsatsen for barn og unges nærmiljø.

Miljøverndepartementet er enig med Vest-Agder fylkeskommune i at Hamreheia allerede er tett utbygd, og at området til dels mangler egnede og varierte arealer for barn og unge. Departementet legger videre til grunn at planområdet har et gammelt, smalt, svingete, fortausløst og uoversiktlig veisystem, som i seg selv er negativt for barn og unge.

Departementet viser til at det i denne saken er flere faktiske forhold som må tas med i totalvurderingen. Det vises til at planområdet, i gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan, er avsatt til boligformål. Videre vises det til at det aktuelle arealet som det er fremmet innsigelse til, byggeområde B1, er en del av en privat hage/uteareal. Hagen/utearealet ligger på en høyde og grenser mot eksisterende boliger i nord og sør og heller bratt mot vei i vest og øst. Arealet anses som lite tilgjengelig på grunn av dets utfordrende topografi og eksisterende inngjerding.

Realiteten i denne saken er etter departementets syn at innsigelsen ikke løser det faktiske problemet med manglende og utilfredsstillende arealer for barn og unge. Det vises til at tiltakshaveren, under befaringen, opplyste at prosjektet vil avsluttes dersom innsigelsen tas til følge. Resultatet vil i så fall bli at forholdene forblir slik de er i dag. Området B1 vil følgelig forbli en privat hage/uteareal, området vil ikke bli tilført et opparbeidet lekeareal, og det vil ikke finne sted noen forbedring av veistandarden i svingen ved Bergstien 5. 

Miljøverndepartementet legger etter dette til grunn at reguleringsplanen innebærer en forbedring av forholdene i planområdet ved at området blir tilført et opparbeidet lekeareal, samt at de trafikale forholdene i svingen ved Bergstien 5 vil bli noe bedre. Det forutsettes at det regulerte lekearealet blir tilgjengelig for alle, og at det får god kvalitet.

Departementet understreker kommunens ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I denne forbindelse fremheves viktigheten av en overordnet, bevisst og langsiktig planlegging. Fortetting i eksisterende boligområder medfører utfordrende avveininger, og det er viktig at det legges opp til en fortetting som skaper gode fysiske omgivelser, og som i tilstrekkelig grad tar hensyn til barn og unges interesser. Kommunen bør derfor ha en overordnet fortettingsstrategi, slik at større områder hvor fortetting er aktuelt kan ses i sammenheng. 
 

 

Med hilsen


Erik Solheim
 


Kopi:
Kristiansand kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet