Skjervøy kommune — reguleringsendring for område F1 i reguleringsplan for Ytre Havn (næringsbygg - kulturminner)

Avgjørelse i innsigelsessak, 18. desember 2006

Skjervøy kommune – innsigelse til reguleringsendring for område F1 i reguleringsplan for Ytre Havn

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 4. august 2006 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsendring for område F1 i reguleringsplan for Ytre Havn i Skjervøy kommune, med endring slik at det nye bygget får en maksimal mønehøyde på kote 14,5 meter. Begrensninger i byggehøyden anses nødvendig fordi kirkestedet på Skjervøy har nasjonal verneverdi og kontakten mellom kirken og sjøen bør opprettholdes i størst mulig grad. Innsigelse fra Riksantikvaren tas dermed delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Saken gjelder endring av område F1 i reguleringsplan for Ytre Havn i Skjervøy. Endringen innebærer omregulering fra forretning til kombinert bolig og forretning, med tilhørende endringer i reguleringsbestemmelsene. Etter det forslag kommunen sendte på annen gangs høring 24. august 2005, kan det i område F1 bygges inntil 3 etasjer og topp møne er satt til kote 16.

Troms fylkeskommune hadde opprinnelig innsigelse med krav om blant annet at maksimal høyde settes til høyden på eksisterende bygg, dvs. kote 12,64. Innsigelsen ble frafalt etter megling, og kommunen vedtok deretter reguleringsplanen med byggehøyde på kote 16.

Riksantikvaren trådte inn i saken og fremmet innsigelse 3. februar 2006. Innsigelsen begrunnes nærmere i brev 17. mars 2006. Riksantikvaren peker på at Skjervøy kirkested er av nasjonal kulturminneinteresse og er plassert og formgitt ut fra atkomsten fra sjøen. Riksantikvaren mener reguleringsplanen åpner for en utbygging som i plassering, høyde og volum vil dominere miljøet og sperre kontakten mellom kirken og sjøen, og mener anlegget må reduseres i utstrekning og volum for å gi kirken rom i landskapet og kontakt mot sjøen. Det opplyses at dagens kirke ble bygd i 1728, er listeført og behandles som fredet. Prestegården er bygd i 1893 og er vedtatt fredet etter kulturminneloven. Kirkestedet fra middelalderen er automatisk fredet. Kirken, prestegården og kirkestedet er regulert til bevaring.

Megling i saken ble holdt 26. mai 2006, men førte ikke fram. Kommunen foreslo at maksimal kotehøyde settes på 14,5 meter, men Riksantikvaren ville bare akseptere et bygg med samme høyde som dagens bygg på kote 12,67.

Kommunestyret vedtok reguleringsendringen 21. juni 2006. Kommunestyret mener kommunens interesser bør veie tyngre enn de påståtte verneinteresser.

Av saksframstillingen går det fram at frisiktlinjen fra kirken blir 2 meter bredere enn i opprinnelig forslag, og kommunen mener innsynet da blir godt nok ivaretatt.
Høyden er fortsatt satt til kote 16.

Kommunen sendte saken til fylkesmannen i brev 28. juni 2006.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til Miljøverndepartementet 4. august 2006 at det fastsettes bestemmelser om maksimal kotehøyde 14,5 meter. Fylkesmannen mener dette forslaget til kompromiss om høyden framsatt i meglingsmøtet åpner for en løsning som viker så ubetydelig fra Riksantikvarens krav om høyde 12,67 meter at det bør kunne aksepteres. Fylkesmannen viser ellers til kommunens behov for å utvikle tettstedet med forretninger og boliger.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble holdt 26. september 2006 med representanter for kommunen, fylkesmannen, tiltakshaveren, Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Det er i denne saken uenighet mellom Skjervøy kommune og Riksantikvaren om høyde, volum og plassering av nytt kombinert forretnings- og boligbygg til erstatning for eksisterende bygning i Skjervøy sentrum. Kommunen har vedtatt mønehøyde på nytt bygg på kote 16. Riksantikvaren mener nytt bygg ikke må bli høyere enn eksisterende bygg, som er på korte 12,67. Under meglingen i saken framsatte kommunen forslag om kotehøyde 14,5 meter, og denne mellomløsningen er også anbefalt av fylkesmannen.

Det er et nasjonalt mål at tapet av kulturminner som følge av fjerning eller ødeleggelse skal minimeres. Det er videre et mål å bevare et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. Miljøverndepartementet er enig i Riksantikvarens vurdering av at kirkestedet på Skjervøy har høy verneverdi og at det er viktig at kontakten mellom kirken og sjøen ikke svekkes. Endringer i tilgrensende områder må gjennomføres på en måte som bidrar til å opprettholde kirken som et naturlig landemerke.

Miljøverndepartementet finner likevel, på visse vilkår, å kunne akseptere et bygg med maksimal mønehøyde på kote 14,5, slik det ble foreslått av kommunen på meglingsmøtet avholdt 26. mai 2006. Selv om dette vil føre til at utsynet fra og innsynet til kirken blir noe redusert fra bestemte punkter i terrenget, mener departementet at det er like viktig hvordan bygget utformes. Miljøverndepartementet mener derfor at det må settes som vilkår for å stadfeste reguleringsplanen at endelig utforming av bygget må skje i samarbeid med kulturminnemyndighetene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Skjervøy kommunestyres vedtak 21. juni 2006 om endring av område F1 i reguleringsplan for Ytre Havn, med endring slik at det nye bygget får en maksimal mønehøyde på kote 14,5 meter. Det er et vilkår for stadfestingen at endelig utforming av bygningen skjer i samråd med fylkeskommunens kulturminneetat.

Vedtaket innebærer at Miljøverndepartementet gjør endringer i reguleringsplanen. Etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt anledning til å uttale seg, gjøre de endringer som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres i hovedtrekkene. Departementet har derfor tatt kontakt med kommunen om endringene.

Departementets vedtak innebærer at endring i reguleringsbestemmelsene.
I pkt. 3.6 må kotehøyden endres fra 16 til 14,5.

Det mottatte reguleringskartet er kun en skisse som viser endringen for område F1. Miljøverndepartementet ber om at kommunen tar inn endringen i reguleringskartet for reguleringsplanen for Ytre Havn, slik at dette blir i samsvar med den vedtatte endringen.

Miljøverndepartementet ber om at kommunen selv gjør endringer i reguleringsbestemmelsene og plankartet i samsvar med dette.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Skjervøy kommune
Riksantikvaren
Troms fylkeskommune

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur